zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

7. Situační zpráva o výsledcích mimořádného monitoringu jakosti vody za účelem zjištění důsledků povodní v srpnu 2002

24.09.2002
Voda
7. Situační zpráva o výsledcích mimořádného monitoringu jakosti vody za účelem zjištění důsledků povodní v srpnu 2002
– stav do 18.9.2002 Povodňová situace na tocích si vynutila mimořádný monitoring jakosti vody, na kterém spolupracuje Povodí Vltavy s.p. a Povodí Labe s.p. Souhrnně výsledky mimořádného monitoringu vyhodnocuje MŽP, odbor ochrany vod, v součinnosti s VÚV T.G.M. Další výsledky mimořádného monitoringu uvádí na svých internetových stránkách státní podnik Povodí Vltavy (www.pvl.cz ) a státní podnik Povodí Labe (www.pla.cz ). Výsledky sledování jakosti vody Výsledky monitoringu jsou uvedeny v následujících tabulkách. Výrazně je v nich označeno překročení limitu uvedeného v Příloze 3 Nařízení vlády 82/1999 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod. Kromě toho jsou v tabulkách uvedeny pro srovnání se stavem před povodní aritmetické průměry hodnot ukazatelů jakosti vody, zjištěných při sledování státní sítě v letech 2000-2001. Informace o aktuálních průtocích Průtoky v tocích mají významný vliv na jakost vody, projevují se dvěmi protichůdnými tendencemi, jednak pozitivní - ředěním odpadních vod a také negativní - uvolňováním látek z ploch nebo uvolňováním sedimentů. Aktuální průtoky v Labi a ve Vltavě 18.9.2002 v 7 hodin Tok Stanice Stav (cm) Průtok (m3/s) n-denní průtok % z dlouhodobého ročního průměru Labe Mělník 270 265 120 99 Labe Ústí nad Labem 252 302 120 103 Vltava České Budějovice 50 20 210 72 Vltava Praha - Chuchle 74 187 90 126 Vltava v Českých Budějovicích měla podprůměrný průtok, v Praze měla průtok pod 200 m3/s. Hodnocení výsledků sledování jakosti vody Jakost vody v Labi se stabilizovala. Výsledky posledních rozborů již v žádném z uvedených ukazatelů nepřekračují limity Nařízení vlády 82/1999 Sb. a nevybočují z obvyklých hodnot. V Labi v Děčíně zvýšené (nadlimitní) hodnoty AOX (adsorbovatelných organických halogenů) z 19.8. a 29.8. byly pravděpodobně důsledkem úniků chloru ve Spolaně v Neratovicích (15.8. uniklo ze Spolany Neratovice 80 t chloru, většina do vody). Rovněž zvýšené (nikoliv nadlimitní) hodnoty amoniakálního dusíku v Labi v období od 16.8.-20.8.2002 lze přičíst úniku síranu amonného ze Spolany Neratovice (za povodně uniklo 2380 t síranu amonného). V Labi v Děčíně byla 17.8. zjištěna nadlimitní koncentrace nepolárních extrahovatelných látek, které představují kontaminaci ropnými látkami a tuky; toto znečištění rychle ustoupilo, od 22.8. je tento ukazatel již velmi nízký. Koncentrace oxidovatelných látek (CHSKCr) poklesla a do 29.8. je blízká průměrné hodnotě za dvouletí 2000-2001. V koncentrace fosforu a amoniakálního dusíku v Labi po povodni klesly na nižší hodnoty, než byl stav ve dvouletí 2000-2001. Nefunkčnost ČOV České Budějovice se v jakosti vody ve Vltavě pod Českými Budějovicemi (v Hluboké na Vltavou) projevuje; koncentrace CHSKCr, AOX, amoniakálního dusíku a celkového fosforu je u posledních vzorků vyšší, než byl průměr za období 2000-2001, tyto hodnoty nejsou ovšem nad limitem Nařízení vlády 82/1999 Sb. Průtok ve Vltavě v Českých Budějovicích klesl 18.9.2002 pod hodnotu dlouhodobého ročního průměru. V Lužnici pod Táborem (v Bechyni) došlo 28.8. k mírnému překročení limitu Nařízení vlády v ukazateli CHSKCr, u dalších dvou měření již limit překročen nebyl. ČOV Tábor Klokoty prozatím je v provozu jen částečně. Otava při ústí do nádrže Orlík (Topělec) má jakost vody odpovídající běžným hodnotám, u amoniakálního dusíku je koncentrace nižší, než průměrné hodnoty za dvouletí 2000-2001. U vzorku z 9.9. se vyskytla nadlimitní koncentrace AOX. Při mimořádné kontrole jakosti vody 16.9.2002 v Malši v profilu odběru vody pro úpravnu vody Plav byl zjištěn, při uplatnění zpřísněného limitu Nařízení vlády 82/1999 Sb. pro vodárenské využití toku, vyhovující stav. Surová voda měla mírně nadlimitní koncentraci CHSKCr. V Úhlavě, která je vodárensky využívána, dochází k překročení zpřísněného limitu Nařízení vlády 82/1999 Sb. pro vodárenské využití toku u fekálních koliformních bakterií; u oxidovatelných látek, AOX, celkového fosforu a i u amoniakálního dusíku k překročení tohoto limitu u poslední analýzy (16.9.2002) již nedošlo. V poslední analýze byla nad tímto limitem koncentrace dusičnanového dusíku, která se tím přiblížila průměrné hodnotě za dvouletí 200-2001, ta ovšem tento limit také překračuje. Jakost vody ve vltavské kaskádě se stabilizovala. Zvýšení koncentrací oxidovatelných látek (CHSKCr) a AOX pod nádržemi kaskády ve Vraném nad Vltavou nad průměrné hodnoty za 2000-2001 lze vysvětlit uvolněním organických součástí sedimentů z nádrží. V Berounce pod Plzní, je značné mikrobiální zatížení. Podle výsledků z 2.9. se přechodně zhoršila jakost vody v Berounce v profilu Lahovice, zvýšený obsah nerozpuštěných látek způsobil nadlimitní koncentraci fosforu, další výsledky z 10.9. a 18.9. zhoršení nepotvrzují, většinou jsou koncentrace nižší než průměrné hodnoty za dvouletí 2000-2001. Zvýšená hodnota amoniakálního dusíku z 16.9. signalizuje nástup vlivu nedostatečně čištěných odpadních vod, na ČOV Plzeň bylo zprovozněno k 10.9. alespoň mechanické čištění. Zvýšení koncentrace oxidovatelných látek ve Vltavě v Praze Podolí, které se projevilo 22.8. mírným překročením limitu Nařízení vlády 82/1999 Sb. v ukazateli CHSKCr, ustoupilo; koncentrace adsorbovatelných organických halogenů (AOX) a CHSKCr jsou oproti dvouletí 2000-2001 zvýšené. Ve Vltavě pod Prahou (Libčice a Zelčín), se zlepšila situace v obsahu nepolárních extrahovatelných látek (ropných látek a tuků), nadlimitní hodnoty z 20. a 22.8. se již neopakují. V úseku Vltavy od nefunkční ČOV Praha po soutok s Labem je významně vyšší (nadlimitní) mikrobiální zatížení. Koncentrace CHSKCr a AOX jsou oproti průměru za 2000-2001 zvýšené, ale limit Nařízení vlády 82/1999 Sb. nepřesahují. Koncentrace celkového fosforu a amoniakálního dusíku klesly pod průměr za dvouletí 2000-2001. K překročení limitu Nařízení vlády 82/1999 Sb. v tocích dochází již jen velmi zřídka. Pod nedostatečně funkčními ČOV jsou toky zatíženy mikrobiálně, obsah fekálních koliformních bakterií často přesahuje limit Nařízení vlády 82/1999 Sb. Je nutno ovšem vzít v úvahu, že ani za normální situace v tocích, kterou může charakterizovat průměrná hodnota za období měření 2000-2001, nebyl vždy vyhovující stav dosahován. CHSKCr a AOX jsou na hlavních tocích oproti průměrům za dvouletí 2000-2001 zvýšené, v důsledku vypouštění nedostatečně čištěných odpadních vod a uvolnění organických a halogenovaných látek ze sedimentů. U nutrientů jsou aktuální koncentrace často pod průměrnými hodnotami za dvouletí 2000-2001, to lze přičíst významnému snížení vlivu plošných a difúzních zdrojů znečištění vlivem proběhlé povodně. Vliv nefunkčních nebo nedostatečně funkčních ČOV na jakost vody v tocích tím u nutrientů ustoupil do pozadí, také nadprůměrné průtoky zajišťovaly dosud značné ředění nedostatečně vyčištěných odpadních vod. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí