zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nad dotazy k obalům - Může povinná osoba splnit povinnosti podle § 10 a § 12 kombinací tří způsobů, jež umožňuje § 13 zákona o obalech?

10.10.2002
Odpady
Nad dotazy k obalům - Může povinná osoba splnit povinnosti podle § 10 a § 12 kombinací tří způsobů, jež umožňuje § 13 zákona o obalech?
Povinná osoba může splnit povinnosti zpětného odběru a recyklace kombinací tří způsobů podle § 13 zákona o obalech, a sice dvěma způsoby: a) může uzavřít smlouvu o sdruženém plnění jen pro určité typy svých obalů (na část své produkce) a zbývající část musí plnit způsobem podle § 13 odst.1 písm. a) nebo b), tedy samostatně nebo přenesením povinností. Zároveň ovšem neuzavřením smlouvy o sdruženém plnění pro všechny obaly má povinná osoba povinnost zapsat se do Seznamu osob podle § 14 a povinnost vést evidenci obalů podle § 15 a vyhlášky MŽP č. 117/2002 Sb. pro obaly, pro které autorizovaná společnost nezajišťuje zpětný odběr a využití. Tento způsob je pro povinnou osobu náročnější z hlediska administrativního (zápisu do tzv. Seznamu a obsáhlejší evidence) a ekonomického (dvojité platby za registraci a evidenci – jednou u autorizované společnosti a jednou za zápis do Seznamu). b) může uzavřít smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou společností na celou svou produkci a všechny obaly a v rámci této smlouvy je jí umožněno plnit povinnosti zpětného odběru a využití formou kombinací tří způsobů podle § 13 zákona o obalech. Tzn., že v rámci smlouvy o sdruženém plnění je možné přenesení odpovědnosti za zpětný odběr a využití mezi jednotlivými osobami, které uzavřely smlouvu o sdruženém plnění, v souladu s písm. b) odst. 1 § 13. Tuto možnost zohledňuje smlouva o sdruženém plnění s autorizovanou společností EKO-KOM, a.s. a výkazy o množství obalů uvedených do oběhu zajišťují, aby nedocházelo k tomu, že by za sdružené plnění za jeden a tentýž obal hradily autorizované společnosti dvě nebo více povinných osob. Povinná osoba je přitom vůči autorizované společnosti odpovědná za prokázání pravdivosti vykazovaného množství obalů a také za to, že povinnost přenesl na jiného klienta, pokud to uvádí. Pokud chce povinná osoba kromě toho využít v rámci smlouvy o sdruženém plnění možnosti zajistit si zpětný odběr a využití části obalů uvedených na trh nebo do oběhu samostatně v souladu s písm. a) odst. 1 § 13, pak je to také možné. Uzavírá se zvláštní dodatek ke smlouvě, který definuje způsob provádění zpětného odběru a především způsob, jakým bude evidován obalový odpad (zpětně odebrané obaly) a jeho využití. V tomto případě povinná osoba neplatí autorizované společnosti za zpětný odběr a využití těchto obalů, neboť povinnosti plní samostatně. Je ale opět odpovědná za to, aby byla schopna prokázat autorizované společnosti množství skutečně odebraných obalů a využití obalového odpadu z obalů jím uvedených na trh nebo do oběhu, protože konečnou odpovědnost za evidenci nese autorizovaná společnost. Evidenci obalů a odpadů pro něj i v tomto případě nadále vede autorizovaná společnost v souladu se smluvními podmínkami. Za zbývající produkci obalů, pro kterou je zpětný odběr a využití fyzicky zajištěn systémem sdruženého plnění autorizované společnosti, klient platí příslušný poplatek podle struktury odměn autorizované společnosti. Výše uvedený postup je pro povinné osoby výhodnější z hlediska administrativního a ekonomického. V souvislosti s výše uvedeným se objevuje následující častý dotaz ze strany povinných osob: „Nový zákon o obalech stanoví možnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů formou sdruženého plnění. Naše organizace má dodavatele který má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností. Musíme se také zapojit do systému a platit za tytéž obaly nebo to není nutné?“ Povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů mají všechny články tzv. obalového řetězce, tedy výrobce, dovozce, plnič, distributor i prodejce. Tzn., že každý z nich nese odpovědnost za to, aby povinnosti byly splněny, fyzicky lze ovšem tyto povinnosti splnit pro jeden a tentýž obal pouze jednou. Každý článek obalového řetězce přitom musí být schopen pro účely kontroly doložit, že na obaly jím uváděné na trh nebo do oběhu, má tyto povinnosti splněny. Tento způsob vzájemné spoluodpovědnosti výrazně zjednodušuje mechanismus kontroly plnění těchto povinností a vede k jejich rychlejšímu splnění povinnými osobami. Je-li tedy splnění těchto povinností vzhledem k určitému obalu zajištěno některou z povinných osob v rámci obalového řetězce, každá následující osoba, která uvádí tento obal do oběhu, má už splnění uvedených povinností vzhledem k tomuto obalu zajištěno. Neznamená to však, že by se zbavovala odpovědnosti za plnění těchto povinností. V návaznosti na otázku to tedy znamená, že uzavřel-li dodavatel smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou společností, nemusí odběratel na tytéž obaly uzavírat další smlouvu o sdruženém plnění a nemusí za ně opakovaně platit, protože povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů na ně byly splněny. Na druhou stranu i tento odběratel za uvedených podmínek může uzavřít smlouvu s autorizovanou společností, nebude jí však platit poplatek za zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů, přičemž se odkáže na úhradu již provedenou dodavatelem, povede ovšem pro autorizovanou společnost evidenci obalů, uvedených do oběhu, a uhradí jí fixní administrativní odměnu. V takovém případě zároveň odběratel není povinen podat návrh na zápis do Seznamu osob podle § 14 zákona o obalech. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí