zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nad dotazy čtenářů - jsou odpadní vody odpadem?

30.10.2002
Odpady
Nad dotazy čtenářů - jsou odpadní vody odpadem?
Dotaz: Jak si vysvětlit nejasnost, že zákon ze své působnosti vylučuje odpadní vody, což jsou podle § 38 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. i průsakové vody z odkališť a skládek odpadů a přitom v Katalogu odpadů jsou průsakové vody ze skládek uvedeny jako odpad katalogového čísla 190702 a 190703 a odpadní vody pod 161001 a 161002. Jsou tedy odpadem nebo odpadní vodou? Odpověď: Katalog odpadů, který je přílohou č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), vyhlašuje v souladu s předpisy EU seznam v různých odvětvích průmyslu se vyskytujících komodit, kterých se jejich původce pravděpodobně bude zbavovat, mít úmysl se jich zbavit nebo mít povinnost se jich zbavit – tj.mohou být odpadem dle definice pojmu odpad podle předpisů EU i podle zákona o odpadech. EU však nestanoví, že nakládání se všemi těmito komoditami, stanou-li se odpadem, musí řešit pouze zákon o odpadech. V naší legislativě je nakládání s některými těmito odpadními komoditami stanoveno zvláštními předpisy a zákon o odpadech je ze své působnosti v § 2 odst. 1 vylučuje. V těchto případech se ani nezařazují podle Katalogu odpadů. Podle § 38 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) se za odpadní vody považují mimo jiné vody použité v zařízeních, pokud po použití mají změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Čistírny odpadních vod, které jsou v souladu s § 15 vodního zákona povoleny jako vodohospodářské dílo, jsou zařízení určená k zneškodňování (čištění) odpadních vod, nikoliv odpadů. Předávání odpadních kapalných látek ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod je tedy nakládáním s odpadními vodami podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů. Zákon o odpadech se podle § 2 odst. 1 písm. a) na nakládání s odpadními a zvláštními vodami nevztahuje a tekuté odpadní látky, s nimiž není nakládáno jako s odpady v zařízeních určených k nakládání s odpady tedy nejsou odpadem a nezařazují se podle Katalogu odpadů. Přeprava těchto látek na ČOV cisternami se považuje za náhradu chybějící kanalizace. Pokud je s tekutými odpadními látkami nakládáno jako s odpady, nikoliv jako s odpadní vodou (jsou vedeny v evidenci odpadů), potom podle § 12 odst. 2 nového zákona o odpadech s nimi lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou podle tohoto zákona k nakládání s odpady určena (souhlas orgánu kraje s provozem a provozním řádem - § 14, odst. 1) a za podmínek stanovených zvláštními předpisy.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí