zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpora obnovitelných zdrojů energie v zemědělství po vstupu ČR do EU

17.12.2002
Obecné
Podpora obnovitelných zdrojů energie v zemědělství po vstupu ČR do EU
Tomáš Zídek Podpora obnovitelných zdrojů energie založených na zemědělských surovinách - biomase bude po vstupu ČR do EU významně ovlivněna skutečností, že vše co se týká zemědělství podléhá společné zemědělské politice EU. To sice v řadě případů znamená určité obtíže, zejména v oblasti velmi přísných požadavků na veškerou administraci podpor, ale na straně druhé to může být i velkou výhodou a to z hlediska velikosti i orientace disponibilních zdrojů. S čím můžeme počítat? Poslední letošní jednání nově založeného Zemědělského konventu při Evropském parlamentu, jehož úkolem je připravovat dlouhodobé koncepční návrhy pro práci Evropského konventu (nového orgánu pro řízení EU po rozšíření o deset nových zemí) ukázala, že obnovitelné zdroje energie budou jedním z pilířů agrární politiky EU od roku 2006. Evropa očekává, že po vstupu nových zemí bude narůstat problém nadprodukce základních potravin, ale na druhé straně narůstají problémy s rostoucími cenami konvenčních zdrojů energie. Propojení těchto vývojových tendencí formou energetických plodin je proto velmi logické. Je proto zcela jisté, že po našem vstupu do EU může být pro řadu zemědělských podniků produkce energie, nebo obnovitelných zdrojů průmyslových surovin (izolačních materiálů, obalových hmot, stavebních materiálů apod.) velmi dobrým a stabilním zdrojem příjmů. Očekávám, že i státní politika v této oblasti bude pokračovat. V zemědělství se připravují dva základní strategické dokumenty, podle kterých se budou rozdělovat státní prostředky po našem vstupu do EU. Je to takzvaný Sektorový operační program pro zemědělství (SOP) a Horizontální program rozvoje venkova (HRDP). Tyto dokumenty se v současnosti připravují na období 2004 - 2006. Pak nastoupí nové, revidované nástroje evropské politiky, které, jak je uvedeno výše, zcela jistě rozšíří stávající soubor nástrojů podpory obnovitelných zdrojů. Podpory rozvoje obnovitelných zdrojů půjdou především z takzvaných Strukturálních fondů EU. Strukturální fondy obecně: Strukturální fondy byly zřízeny Radou evropského společenství (Rada ES) za účelem snižování rozdílů mezi rozvinutými a hospodářsky zaostalými regiony, dále pak za účelem hospodářské a společenské přeměny oblastí se strukturálními problémy a v neposlední řadě ke zlepšení vnitřní politiky jednotlivých členských zemí a vzdělávání obyvatelstva. Strukturální fondy slouží i ke zlepšování životního prostředí, přispívají k výstavbě a vybudování municipálních i dalších infrastruktur, podpoře konkurenceschopnosti a zvýšení kvality produkce, podporují investice do lidských zdrojů a zlepšují podnikatelské prostředí. Nařízením Rady ES č. 1260/1999 byly strukturální fondy stanoveny následovně: Evropský regionální a rozvojový fond (ERDF) - podporuje investice do výroby určené k nárůstu nebo zachování pracovních míst; investice do infrastruktury pro regiony, investice do vzdělání a zdraví; dále podporuje místní rozvoj a rozvoj malého a středního podnikání v problémových regionech, výzkum a rozvoj a investice zaměřené na životní prostředí, Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF), sekce orientační - podporuje mladé farmáře, konverzi, diverzifikaci, změnu orientace a podporu kvality zemědělské produkce, rozvoj venkovské infrastruktury a cestovního ruchu, prevenci přírodních kalamit, ochranu venkovského kulturního dědictví, rozvoj a využití lesů, Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EAGGF), sekce garanční - má odlišný systém financování, řešený v rámci Společné zemědělské politiky Evropské unie - podporuje farmáře hospodařící v méně příznivých oblastech, ochranu životního prostředí a krajiny, předčasný odchod farmářů do důchodu a zalesňování zemědělské půdy, Evropský sociální fond (ESF) - řeší problematiku dlouhodobé nezaměstnanosti, integraci mladých lidí do pracovního procesu, integraci osob vyloučených z trhu práce, podporuje rovné příležitostí na trhu práce, podporuje adaptaci pracovníků, systém vzdělávání a další kvalifikace, Finanční nástroj pro usměrňování rybolovu (FIFG) - podporuje změny v rybářském sektoru, rozvoj chovu ryb, modernizaci loďstva, vybavení přístavů, výrobu a obchod s rybími výrobky. Celkové roční příjmy každého členského státu ze strukturálních fondů ve spojení s pomocí poskytovanou v rámci Fondu soudržnosti by neměly (dle nařízení Rady ES č. 1260/1999) překročit 4% HDP členského státu. (Fond soudržnosti nepatří mezi strukturální fondy vyjmenované v nařízení Rady ES č. 1260/1999 a slouží ke kofinancování transevropských dopravních sítí a velkých projektů v oblasti životního prostředí členských států EU s hrubým národním produktem na hlavu menším než je 90% průměru EU). Příprava na využívání strukturálních fondů na Ministerstvu zemědělství Na základě usnesení vlády ČR č. 159/1998 je gescí správy Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu (FIFG) pověřeno MZe. Pro získání finančních prostředků z EAGGF jsou MZe připravovány tyto programové dokumenty: Sektorový operační program (SOP) \"Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství\" - slouží k příjmu finančních prostředků z orientační sekce EAGGF, dále umožní žádat o finanční prostředky i na projekty Iniciativy Evropského společenství (ES) LEADER a z FIFG, Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) - slouží k příjmu finančních prostředků z garanční sekce EAGGF. Při využívání strukturálních fondů na MZe budou využity veškeré zkušenosti nabyté v průběhu programovacího a implementačního období programu SAPARD. Struktura finanční pomoci pro opatření venkovského rozvoje (plánovací období EU 2000 - 2006) z EAGGF znázorňuje následující tabulka: EAGGF/sekce Garance Programový dokument: HRDP EAGGF/sekce Orientace Programový dokument: SOP \"Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství\" Čtyři doprovodná opatření Společné zemědělské politiky /SZP/: Předčasný odchod do důchodu Méně příznivé oblasti Zalesňování zemědělské půdy Agro-environmentální opatření Tematické okruhy: Investice do zemědělských podniků Začínající mladí zemědělci Školení Lesnictví Zpracování a marketing Adaptace a rozvoj venkovských oblastí Iniciativa LEADER Sektor rybářství Strukturální fondy SOP HRDP 1. Adaptace českého zemědělství na podmínky evropského trhu a zvýšení jeho konkurenceschopnosti 1. Méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními (LFA) 2. Rozvoj multifunkčního zemědělství včetně jeho krajinotvorné funkce 2. Zemědělství šetrné k životnímu prostředí 3. Trvale udržitelný rozvoj venkovských oblastí a jejich adaptace 3. Zalesňování zemědělské půdy 4. Zefektivnění multifunkční role lesů 4. Předčasný odchod do důchodu 5. Rozvoj vodního hospodářství a zkvalitnění vodohospodářské infrastruktury Jak můžeme využít těchto očekávaných zdrojů pro oblasti obnovitelných zdrojů? V rámci SOP doporučuji zaměřit přípravu projektů, které bychom chtěli financovat za pomoci strukturálních fondů na tyto oblasti: Investice do zemědělských podniků Lesnictví Zpracování a marketing U investic do zemědělských podniků je možno využít stávající kapacity na výrobu krmných směsí na přípravu projektů na jejich rekonstrukci a přeměnu na výrobny pelet s využitím dřevní štěpky, nebo slámy a dalších zdrojů biomasy. Domnívám se, že do tohoto okruhu podpor bude možno zařadit i projekty na modernizaci odpadového hospodářství zemědělských podniků se současným využitím této biomasy k produkci bioplynu a kompostu. V lesnictví se také dá očekávat možnost uplatnění projektů na využití odpadů při zpracování dřeva k energetickým účelům. Domnívám se, že i zdánlivě nesouvisející okruh podpor do odbytových sdružení zemědělských podniků, bude možno využít ke vzniku odbytových sdružení určených ke zpracování a odbytu biomasy vznikající v zemědělství. V dokumentu HRDP lze také nalézt okruhy podpor, které budou využitelné pro investice do oblasti obnovitelných zdrojů energie. Je to především navrhovaná podpora na zalesňování zemědělské půdy, kde doufám bude možno podpořit i zalesňování rychle rostoucími, energetickými dřevinami a také sdružování producentů a uplatnění zemědělské produkce na trhu by mohlo být využito. Podrobné znění těchto strategických dokumentů bude známo podle mého odhadu až koncem roku 2003. Oba tyto dokumenty nejprve musí projednat Vláda ČR, pak budou předloženy Evropské komisi, a po jejich projednání s Komisí a případných úpravách můžeme teprve očekávat konečné znění těchto dokumentů. Lze předpokládat, že Evropská komise bude trvat na minimalizaci počtu programů pro první období po vstupu, tedy na roky 2004-2006. Důležité také bude, zda dokáže Vláda ČR dobře koordinovat programy jednotlivých resortů mezi sebou. Zatím se zdá, že návaznost programů podpor obnovitelných zdrojů energie ze SFŽP a z budoucích zemědělských podpor má logickou vazbu a souvislost. To dává naději, že programy SOP a HRDP budou v oblasti obnovitelných energií pozitivně hodnoceny Evropskou komisí a schváleny. Zdroj: CZ BIOM - www.biom.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí