zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kodaňský summit EU a životní prostředí

19.12.2002
Obecné
Kodaňský summit EU a životní prostředí
Na summitu EU v Kodani, který se konal ve dnech 12. – 13. prosince 2002, se České republice podařilo (spolu s dalšími devíti kandidátskými zeměmi) formálně uzavřít vyjednávání o vstupu do Evropské unie. Sama kapitola Životní prostředí byla ale předběžně uzavřena už v loňském roce, tedy 1. června 2001. Celkově EU akceptovala ČR v kapitole životního prostředí tři žádosti o přechodná období, a to pro směrnice: q 91/271/EEC čištění městských odpadních vod ČR bude muset do 31. 12. 2010 vybudovat kanalizační systémy a čistírny odpadních vod pro obce a města, která mají 2 000 – 10 000 obyvatel. Všechna česká města s počtem obyvatel nad 10 tisíc už čistírnu odpadních vod mají, ale vzhledem k vyhlášení celé ČR za tzv. „citlivou oblast“, se bude muset většina z nich upravit tak, aby bylo zajištěno čištění na patřičné úrovni (čistírny budou muset mít terciální čištění, při kterém se budou z vody odbourávat organické živiny – dusík a fosfor); q 94/62/EC nakládání s obaly a obalovými odpady Naše republika bude muset být do 31. 12. 2005 schopna znovu využívat 50 % použitých obalů a recyklovat jich bude muset 25 %. Splnění tohoto cíle je zajištěno zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a obalových odpadech, který vstoupil v účinnost 1. ledna 2002. q 2001/80/ES o omezování znečištění ovzduší některými znečišťujícími látkami z velkých spalovacích zařízení (dále jen „LCP směrnice“) Žádost o toto přechodné období EU akceptovala 26. listopadu 2002, kdy COREPER – Výbor stálých zástupců členských států EU – schválil upravenou Společnou pozici EU ke kapitole Životní prostředí. V praxi to tedy znamená, že 2 zařízení (1 kotel Teplárny Přerov a 1 kotel Nové Huti, a.s.) splní požadavky LCP směrnice k 31.12.2007. Tím se zároveň vyřešila i otázka směrnice 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění, u níž ČR původně požadovala jednání o přechodném období pro Teplárnu Přerov, nicméně v duchu závěrů jednání k LCP směrnici byla žádost o přechodné období stažena. Výhled do budoucna Po formálním uzavření vyjednávání o vstupu ČR do EU na Kodaňském summitu (12. – 13. prosince 2002) se v dubnu 2003 očekává podepsání Přístupové smlouvy. Tímto krokem se završí dlouholetý proces přípravy na plnění požadavků vyplývajících z členství v EU, nicméně ten nejtěžší úsek na cestě do EU nás stále ještě čeká. Je jím implementace, tj. provádění předpisů Evropských společenství (ES), týkajících se ochrany životního prostředí v praxi. K úspěšnému završení tohoto procesu bude zapotřebí zlepšit fungování veřejné správy a zlepšit systém výměny informací mezi jednotlivými složkami veřejné správy. K tomu snad přispěje i nadcházející informační kampaň MŽP, jejímž hlavním cílem je přiblížit veřejnosti požadavky vyplývající z předpisů ES na ochranu životního prostředí a rozvinout diskusi ke všem otázkám, které s problematikou vstupu do EU a plnění předpisů EU souvisí. K nastartování dialogu určitě napomohou i strategické dokumenty, vypracované v rámci procesu přípravy na vstup do EU. Jedná se zejména o Implementační plán pro oblast Životní prostředí, jehož druhá aktualizace bude předložena vládě ke schválení v prosinci 2002. Tento dokument přinese detailní informaci o požadavcích vyplývajících ze všech předpisů ES v oblasti životního prostředí, které budou v ČR prostřednictvím národní legislativy prováděny. Implementační plán bude k dispozici na internetových stránkách MŽP a na vyžádání v tištěné a digitální verzi na odboru evropské integrace MŽP. Dalším stěžejním dokumentem je Rámcová strategie financování investic, jejíž aktualizovaná verze bude obsahovat odhad nákladů potřebných na zajištění implementace právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí za současné situace, kdy se v ČR vynakládají velké finanční prostředky na likvidaci následků povodní ze srpna 2002. V této souvislosti je potřebné zdůraznit, že pro jednotlivé žádosti o přechodná období byly zpracovány podrobné strategie financování. I tyto dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách MŽP. V neposlední řadě je z pohledu integrace do EU důležitým dokumentem i Státní politika životního prostředí, jejíž aktualizovanou verzi vláda schválila v lednu 2001. Státní politika ŽP vedle požadavků Evropské unie reaguje i na další prioritní environmentální problémy, jako je např. otázka udržitelného rozvoje. Při dodržení dosavadního tempa příprav na vstup do EU a zajištění potřebných finančních prostředků jak z domácích, tak zahraničních zdrojů, bude ČR schopna splnit všechny závazky formulované v rámci vyjednávání s EU (splnit přechodná období a další závazky). Eva Veverková tiskové odd. MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí