zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lesníky trápí nekázeň a vandalismus \"návštěvníků\" lesa

18.12.2002
Les
Lesníky trápí nekázeň a vandalismus \ návštěvníků\  lesa
KRAJ VYSOČINA - Lesy České republiky s.p. (LČR) jako správce státního lesního majetku zajišťují kromě produkčních funkcí lesa (tzn. produkce obnovitelného zdroje suroviny - dřeva) též funkce mimoprodukční, (obnovu a udržování zdravého životního prostředí vhodného pro regeneraci duševních i fyzických sil obyvatelstva). Zájem státu na prosazování veřejného zájmu při hospodaření v lesích je zakotven v zásadách státní lesnické politiky. Mezi mimoprodukční funkce, jejichž rozvoj v našich podmínkách závisí na promyšleném a systematickém hospodaření v lese, patří: půdoochranná, vodohospodářská, léčebná a lázeňská funkce, dále rekreační, kulturní a vzdělávací funkce a ochrana biodiverzity. Rekreační funkce lesa V roce 1999 vydaly LČR dokument nazvaný \"Program 2000\", který zahrnuje celý komplex aktivních opatření k prosazování veřejného zájmu při obhospodařování lesa. Tato opatření byla v průběhu let 1999 až 2001 v kraji Vysočina významně zaměřena na budování odpočinkových míst a přístřešků, obnovu studánek a pramenišť, potlačování invazních druhů rostlin, budování infotabulí apod. Na zabezpečení veřejného zájmu například v působnosti Oblastního inspektorátu (OI) Jindřichův Hradec vynaložily LČR v letech 1999-2001 finanční částku vyšší než 3,5 miliónu Kč. Pro zajišťování těchto veřejných zájmů LČR byl přijat \"Program trvale udržitelného hospodaření v lesích\", jehož součástí je i \"Program 2000\". Opatření obsažená v tomto programu byla v rámci působnosti OI Jindřichův Hradec v průběhu let 1999 - 2001 zaměřena především na budování odpočinkových míst, přístřešků, obnovu studánek, budování informačního systému, obnovu pamětních desek, péči o drobné stavby, potlačování invazních rostlin a péči o biodiverzitu. Spolupráce se sdruženími Jednotlivé LS v působnosti OI Jindřichův Hradec navázaly mj. spolupráci s místními organizacemi ČSOP, s organizací DUHA a s organizací CHKO Třeboňsko. Každá z těchto organizací je zaměřena na některou veřejně prospěšnou činnost (např. čištění a vyvěšování ptačích budek, sledování výskytů ohrožených živočišných druhů apod.), při níž spolupracuje s místními LS. Lesní správy OI Havlíčkův Brod spolupracují mj. s Klubem českých turistů při vyznačování a údržbě, resp. doplňování turistických stezek a cyklotras. LS Jihlava spolupracuje s ČSOP Kněžice ve Středisku ekologické výchovy Chaloupky. V rámci tohoto střediska byla vybudována lesní naučná stezka střediska Chaloupky o délce šesti kilometrů, dále pak dva přístřešky a šest stanovišť s informačními panely. LS Nové Město spolupracuje na ekologické výchově dětí při ZŠ v Poličce a ve Žďáru n.S. Problémy s návštěvníky lesa Přes veškerou vynakládanou péči LČR se často projevuje nekázeň a vandalismus některých návštěvníků lesa, kteří ničí a odcizují vybudovaná zařízení, sloužící ke zpříjemnění pobytu veřejnosti v lese. Neukáznění jsou rovněž i někteří cykloturisté. Chovají se tak, jako by pro ně neplatila pravidla silničního provozu a cyklotrasy byly vyhrazeny pouze pro ně. Vystavují se tak nebezpečí úrazu při střetu s lesnickou mechanizační a dopravní technikou. Dalším vážným problémem je vytváření černých skládek komunálního odpadu v lesních porostech a to především v blízkosti hlavních dopravních tras. V převážné míře jde o odhazované PET lahve, igelitové sáčky a pod. Na této negativní činnosti se značnou měrou podílejí chataři, kteří svoje komunální odpady často odhazují v lesních porostech. V mnoha případech tak činí i další občané, kteří svým bezohledným chováním poškozují prostředí našich lesů. Pokud jde o drobné, začínající skládky komunálního odpadu, jejich likvidaci zajišťují příslušní revírníci. V případech kdy došlo k vytvoření větší skládky je likvidace zajišťována především ve spolupráci s příslušnou obcí a v mnoha případech pouze na náklady LČR. Jen v působnosti OI Jindřichův Hradec činily náklady na likvidaci černých skládek v roce 1999 28 000 Kč, v dalším roce 59 000 Kč a loni 49 000 Kč. Lesy České republiky, státní podnik, byly založeny 1. ledna 1992 Ministerstvem zemědělství ČR. Činností je řádné obhospodařování více než 1,4 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu a péče o téměř 20 tisíc km určených vodních toků. Výměra lesních pozemků (ha) 1996 1 580 346,00 1995 1 555 863,39 1996 1 500 238,70 1997 1 472 669,22 1998 1 461 324,14 1999 1 462 229,07 2000 1 432 367,80 2001 1 404 585,85 LČR, s.p. spravoval zhruba dvě třetiny výměry lesů, kterou dříve obhospodařovaly podniky Státních lesů. Od vzniku LČR, s.p. však dochází k postupnému snižování výměry lesů ve vlastnictví státu až po současný stav. Tento údaj se však vlivem probíhajícího restitučního procesu neustále mění. Obhospodařovaná plocha (ha) 1994 1 623 388,00 1995 1 583 249,39 1996 1 529 687,02 1997 1 493 297,63 1998 1 482 205,23 1999 1 486 752,70 2000 1 455 901,00 2001 1 425 651,89 LČR, s.p. obhospodařují nejenom plochu s vlastním lesním porostem danou katastrálním výměrem, ale patří sem např. i přístupové cesty, zatravněné plochy a louky. O všechny tyto plochy je nutné se starat z důvodu pěstební, výsadbové a těžební činnosti. Velikost obhospodařované plochy se postupně snižuje až na současnou úroveň, která souvisí s probíhajícím restitučním procesem. Připravil Jiří ČERNÝ Zdroj: Haló noviny
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí