zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

UN-HABITAT - Program OSN pro lidská sídla

21.01.2003
Obecné
UN-HABITAT - Program OSN pro lidská sídla
UN-Habitat, dříve známý jako UNCHS (Habitat), je agenturou OSN, která vznikla v roce 1978 a její vznik je spojen s první konferencí Habitat ve Vancouveru v roce 1976. Sídlo tohoto centra je v hlavním městě Keni Nairobi. Od roku 2002 je Centrum Spojených národů pro lidská sídla rozhodnutím Valného shromáždění OSH transformováno na “Program spojených národů pro lidská sídla“, zkráceně “UN-Habitat“ (United Nations Human Settlements Program). Posláním UN-Habitatu je podpora rozvoje společensky a ekologicky udržitelných lidských sídel a dosažení přiměřeného přístřeší pro všechny. Jednou z klíčových aktivit UN-Habitatu je přispívat k naplňování přijatých dokumentů, zejména Agendy Habitat nejen vládami, ale i místními orgány veřejné správy a jejich partnery. Aktivity Habitatu přispívají k celosvětovému cíli Organizace spojených národů - snížení chudoby a podpora udržitelného rozvoje. Co je to HABITAT II, Agenda HABITAT a Instanbulská deklarace? Habitat II je zkrácený název pro “Druhou konferenci Spojených národů o lidských sídlech”, která se zabývala rozvojem lidských sídel na globální úrovni. Konference se konala se v červnu 1996 v tureckém Istanbulu. Na této konferenci byl posouzen současný stav našeho urbanizujícího se světa. Delegace přítomných členských států OSN zde přijaly dva významné politické dokumenty pro udržitelný rozvoj měst a obcí: Agendu Habitat a Istanbulskou deklaraci. Agenda Habitat zahrnuje cíle, zásady a závazky pro realizaci globálního akčního plánu pro zlepšení kvality života v lidských sídlech. Istanbulská deklarace je prohlášení, v němž se zúčastněné státy OSN - jednou z těchto zemí je ČR - zavazují realizovat řadu opatření, která jsou obsažena v Agendě Habitat, aby tak bylo dosaženo těchto dvou základních cílů: “Přiměřené bydlení pro všechny” a “Trvale udržitelný rozvoj lidských sídel v urbanizujícím se světě.” Jaké je hlavní poselství Agendy HABITAT a Istanbulské deklarace? Politika rozvoje osídlení bude nejúčinněji reagovat na potřeby rozvoje měst za předpokladu, že: bude výsledkem široce vedených politických konzultací a objektivních analýz podmínek a trendů urbanistického rozvoje; bude realizována na základě partnerských dohod místních orgánů veřejné správy, soukromého sektoru a neziskových nevládních organizací (Non Governmental Organization - NGO) za podpory ústřední vlády. Jaké jsou cíle Agendy Habitat? Cíle jsou definovány v článku 25 Agendy Habitat: „My, státy účastnící se celosvětové konference Organizace spojených národů o lidských sídlech (Habitat II), se plně hlásíme k politické, hospodářské, ekologické, etické a duchovní vizi lidských sídel, založené na zásadách rovnosti, solidarity, partnerství, lidské důstojnosti, úctě a spolupráci. Plně přijímáme cíle a zásady přiměřeného bydlení pro všechny a zásady trvale udržitelného rozvoje lidských sídel v urbanizujícím se světě.“ Přiměřené bydlení pro všechny a trvale udržitelný rozvoj lidských sídel, aby mohla být bezpečnější, zdravější, životaschopnější, spravedlivější, udržitelnější a produktivnější jsou pravděpodobně nejlépe dosažitelné takto: schválením podpůrných programů, vytvářením partnerství a aktivací participačních mechanismů: klíčovými faktory jsou dostatečné kompetence občanské společnosti a uznání partnerských vztahů mezi všemi úrovněmi vlády a organizacemi občanské společnosti, vytvářením partnerských kapacit účinné zapojení občanské společnosti do zavádění Agendy Habitat vyžaduje jak posilování kapacit na všech úrovních vlády, tak i zavádění procesů participace při realizaci urbanistického rozvoje, monitorováním a vyhodnocováním výsledků, přebíráním úspěšných praktik prostřednictvím vytváření sítí kontaktů a používáním moderních informačních technologií: všichni partneři by měli pravidelně sledovat a vyhodnocovat svoji činnost prostřednictvím srovnatelných ukazatelů úrovně urbanistického rozvoje a bydlení, dokumentovat nejlepší zkušenosti, a tím průběžně zvyšovat účinnost a výkonnost svých akcí, mezinárodní spoluprací: je třeba vyhledávat a rozvíjet inovační přístupy v rámci mezinárodní spolupráce při ovlivňování rozvoje lidských sídel za účelem usnadnění aktivní participace správních orgánů všech úrovní a dalších relevantních partnerů při rozhodování, formulaci politiky a alokaci zdrojů. Kdo jsou partneři? Národní vlády, místní orgány veřejné správy, organizace občanské společnosti a mezinárodní společenství. Organizace občanské společnosti zahrnují: neziskové nevládní organizace (NNO), včetně místních organizací, organizace žen a mládeže, soukromý sektor, odbory, akademie věd, odborníky a výzkumné pracovníky, nadace a média. Vytváření center pro rozvoj lidských sídel: Každý orgán veřejné správy nebo místní správní orgán může zvolit vlastní metodu realizace činnosti centra. Společným cílem však je určit odpovědnost za monitorování a vyhodnocování pokroku v zavádění národních a místních plánů rozvoje a usnadnit politický dialog. Nové instituce pro činnost centra by neměly být vytvářeny tam, kde již existují instituce nebo organizace, které mají kapacity pro realizaci těchto funkcí. Těmito stávajícími institucemi mohou být městské odbory plánování, městské plánovací komise, národní agentury pro politiku a plánování, národní urbanistické výzkumné instituce, školicí instituce místních orgánů veřejné správy nebo nevládní organizace. Systém center pro rozvoj lidských sídel: Celosvětové centrum pro rozvoj lidských sídel - GUO (Global Urban Observatory Regionální centra pro rozvoj lidských sídel - RUO (Regional Urban Observatory) Národní centra pro rozvoj lidských sídel - NUO (National Urban Observatory) Místní centra pro rozvoj lidských sídel - LUO (Local Urban Observatory) Výkonem činnosti “Národního centra bydlení a rozvoje sídel v České republice” (Agenda HABITAT - National Urban Observatory) byl na základě rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj pověřen Ústav územního rozvoje. Použité pojmy: Habitat Agenda - Agenda Habitat Urban Observatory (UO) - Centrum pro rozvoj lidských sídel Global Urban Observatory (GUO) - Celosvětové centrum pro rozvoj lidských sídel National Urban Observatory (NUO) - Národní centrum pro rozvoj lidských sídel Regional Urban Observatory (RUO) - Regionální centrum pro rozvoj lidských sídel Local Urban Observatory (LUO) - Místní centrum pro rozvoj lidských sídel Local Plan of Action (LPA) - místní akční plán National Plan of Action (NPA) - národní rozvojový plán Non Governmental Organization (NGO) - nevládní občanská organizace Community-based Organization (CBO) - organizace na komunální úrovni Zdroj: www.uur.cz, původní text je možné v angličtině nalézt na webovské stránce na adrese: www.unhabitat.org Kontakt: Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 601 00 Brno, www.uur.cz Výkonná tajemnice Národního centra pro rozvoj lidských sídel Ing. arch. Miriam Přinosilová
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí