zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejná zakázka - Sanace FOUNDEIK s.r.o.

23.01.2003
Geologie
Veřejná zakázka - Sanace FOUNDEIK s.r.o.
Fond národního majetku České republiky se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ: 41692918, zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A.LXII, vložce 174 (dále jen „zadavatel“ nebo „FNM ČR“) vyhlašuje v souladu s § 4 a násl. zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ZVZ“) obchodní veřejnou soutěž (dále jen „soutěž“) na výběr dodavatele opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti FOUNDEIK, s.r.o., se sídlem Nádražní 50, 783 66 Hlubočky – Mariánské Údolí IČ: 25860798 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C., vložce 22752 1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti FOUNDEIK, s.r.o. (dále jen „Foundeik“ nebo „právnická osoba“), se sídlem Nádražní 50, 783 66 Hlubočky – Mariánské Údolí, IČ: 25860798. Cíl předmětu plnění veřejné zakázky je stanoven Rozhodnutím České inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát (dále jen „ČIŽP OI“) Olomouc č.j. 8/OV/7020/00/Te ze dne 28.8.2000, které je součástí zadávací dokumentace a příslušnými platnými souvisejícími předpisy. Vzhledem k tomu, že se jedná o složitý a rozsáhlý předmět plnění veřejné zakázky, je jeho podrobnější popis, a tím zároveň i popis nejvýznamnějších vyžadovaných činností, blíže uveden v zadávací dokumentaci. 2. Doba a místo plnění veřejné zakázky: 2.1 Doba plnění: Veřejná zakázka bude realizována na základě realizační smlouvy. Smluvní vztah bude započat podpisem realizační smlouvy, uzavřené na dobu určitou s účinností od data uzavření realizační smlouvy do doby ukončení dodávek opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací ve společnosti FOUNDEIK, s.r.o. Termíny zahájení sanačních prací, dosažení cílových parametrů a ukončení sanačních prací musí vycházet z platného Rozhodnutí ČIŽP OI Olomouc č.j. 8/OV/7020/00/Te ze dne 28.8.2000 . 2.2 Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je provozní areál FOUNDEIK, s.r.o., Hlubočky – Mariánské Údolí ( v rizikové analýze uveden jako prostor č. 8 administrativní budovy slévárny v Hlubočkách – Mariánském Údolí). 3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: Uchazeč v nabídce prokáže kvalifikační předpoklady v souladu s § 2b zákona ZVZ způsobem podle § 2c zákona ZVZ. Uchazeč prokáže splnění kvalifikačního předpokladu dle § 2b odst. 1 písm. g) zákona ZVZ čestným prohlášením. Předkládá-li nabídku více osob společně, požaduje zadavatel prokázání kvalifikačních předpokladů společně za všechny tyto osoby; kvalifikační předpoklady ve smyslu ust. § 2b odst. 1 písm. a) zákona ZVZ (oprávnění k podnikání) prokazuje způsobem podle § 2c odst. 1 zákona ZVZ každá z těchto osob samostatně, a to v rozsahu svého podílu na plnění veřejné zakázky. Předpokládá-li uchazeč splnění veřejné zakázky s pomocí jiných osob než pouze těch, které podávají nabídku a zároveň se oprávnění k podnikání uchazeče nevztahuje na celý rozsah veřejné zakázky, prokazují způsobem podle § 2c odst. 1 zákona ZVZ splnění kvalifikačního předpokladu v souladu s § 2b odst. 1 písm. a) zákona ZVZ i tyto jiné osoby (subdodavatelé). Podrobný popis způsobu prokazování kvalifikačních předpokladů je uveden v zadávací dokumentaci. 4. Způsob hodnocení nabídek: Hodnocení nabídek bude provedeno podle níže uvedených kritérií. Kritéria jsou uvedena v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje. Kritérium: váha: a) výše nabídkové ceny 0,30 b) výhodnost technického a technologického řešení z hlediska efektivity, vhodnosti, realizovatelnosti, rizik a mimoekonomických efektů, vlivů na životní prostředí a provoz právnické osoby 0,20 c) způsob nakládání s odpady 0,15 d) způsob prokázání dosažení cílových parametrů sanace 0,10 e) ekologická rizika sanačního zásahu nejen ve vztahu k místu, kde probíhá sanace 0,08 f) odborná úroveň uchazeče a reference 0,07 g) harmonogram plnění 0,06 h) záruky za provedení díla (doba a výše garance) 0,04 5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny: Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky dle místa plnění v souladu s těmito podmínkami soutěže, zadávací dokumentací a § 4 a násl. zákona ZVZ, a to absolutní částkou v korunách českých. Nabídková cena dle tohoto článku bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady, které vzniknou uchazeči v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Nabídková cena bude ve své 100 % hodnotě zahrnovat finanční rezervu ve výši 20 % z celkové ceny dle rozpočtu prací zpracovaného na základě výkazu výměr uvedeného v příloze zadávací dokumentace, popřípadě včetně položek ve výkazu výměr neuvedených. Zadavatel umožní překročení nabídkové ceny pouze za podmínek uvedených v článku 13 těchto podmínek obchodní veřejné soutěže. Nedodržení těchto požadavků na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny bude důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži. Podrobný popis je uveden v zadávací dokumentaci. 6. Platební podmínky: Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za provedené práce bude uchazečem (dále jen zhotovitelem pro účely tohoto článku) předkládáno zadavateli (dále jen objednateli pro účely tohoto článku) podle jednotlivých lokalit měsíčně, a to formou tzv. souhrnné faktury s přílohou kopií dílčích faktur včetně kopií faktur všech subdodavatelů, specifikace provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. FNM ČR provádí finanční úhradu jen za provedení projektovaných prací. Práce související se zneškodněním odpadů lze fakturovat až po prokázání jejich konečného zneškodnění. Konečným zneškodněním odpadu se vždy myslí faktické konečné zneškodnění, tj. konečné z hlediska postupu úprav odpadu. V případě dílčího plnění (např. u biodegradace ex situ a jiných technologických postupů upravujících vlastnosti odpadů) lze fakturovat postupně podle plnění prací dle schváleného projektu. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení, supervizorem, právnickou osobou a objednatelem. Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: - od doby doručení faktur objednateli si objednatel vyhrazuje 30 dní na posouzení správnosti a oprávněnosti vyúčtování, - pokud objednatel nebude mít námitky, zavazuje se ve lhůtě následujících 15 dní zaplatit fakturovanou částku zhotoviteli, v takovém případě je doba splatnosti faktury 45 dní, - bude-li mít objednatel námitky, vyzve neprodleně zhotovitele k jednání o vypořádání námitek na úrovni zástupců obou stran, nedojde-li takto k vypořádání námitek, sejdou se neprodleně k jednání statutární zástupci stran nebo jejich zmocněnci, - nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti zaplacení podle ustanovení o řešení sporů z realizační smlouvy. Faktury budou vystavovány postupně až do výše 95% celkové /nabídkové ceny prováděných prací. Právo vystavit fakturu do zbývající výše 5% celkové ceny díla vznikne zhotoviteli dnem konečného předání a převzetí díla, které bude po kladném kolaudačním řízení, pokud mu podléhá, uvedeno v zápise o úspěšném předání a převzetí díla. V případě zjištění vad díla vznikne toto právo odstraněním veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Podrobný popis platebních podmínek je uveden v zadávací dokumentaci - příloha závazné smluvní podmínky. 7. Soutěžní lhůta a místo otevírání obálek s nabídkami: Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění podmínek soutěže v Obchodním věstníku č. 2, tj. dnem 08.01.2003 a končí dnem a hodinou otevírání obálek s nabídkami uchazečů. Otevírání obálek se uskuteční dne 26.03.2003 ve 12:00 hodin na adrese zadavatele (viz. článek 10 těchto podmínek). Otevírání obálek se mohou zúčastnit zástupci uchazečů, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli v soutěžní lhůtě. Z organizačních důvodů je omezen počet zástupců jednoho uchazeče na dva. Zadavatel bude od zástupců uchazeče vyžadovat předložení písemného pověření a opis výpisu z obchodního rejstříku uchazeče (ne staršího 90 dnů), případně opis obdobné listiny prokazující a dokládající složení statutárního orgánu uchazeče. Pověření, které bude zpracováno formou plné moci, vydané a podepsané statutárním orgánem uchazeče, musí obsahovat identifikaci uvedených osob (jméno, příjmení, číslo OP nebo cestovního pasu). Pokud se zúčastní členové statutárního orgánu, doloží tuto skutečnost pouze opisem výpisu z obchodního rejstříku uchazeče (případně opisem obdobné listiny prokazující a dokládající složení statutárního orgánu uchazeče). 8. Zadávací lhůta: Zadávací lhůta činí 90 kalendářních dnů a začíná běžet dnem otevírání obálek, tj. 26.03.2003. 9. Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek: Místem pro přebírání nabídek do obchodní veřejné soutěže je stanovena podatelna zadavatele, která je umístěna v sídle zadavatele v přízemí vpravo. Nabídky do obchodní veřejné soutěže je možno podávat osobně na adrese zadavatele v pracovních dnech od 9:00 hodin do 12:00 hodin tak, aby byly zadavateli doručeny nejpozději do konce soutěžní lhůty, což je dne 26.03.2003. Zájemci mohou podat nabídku na adresu zadavatele rovněž doporučenou poštou. V poslední den soutěžní lhůty je možno podávat nabídky osobně rovněž od 9:00 hodin do 12:00 hodin. Každý zájemce o veřejnou zakázku může podat pouze jednu nabídku. Podrobný popis způsobu, místa a lhůty pro podávání nabídek je uveden v zadávací dokumentaci. 10. Adresa zadavatele: Fond národního majetku České republiky Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu A.LXII, vložce 174. tel.: 224991 439, oddělení veřejných zakázek fax: 22492 0072. 11. Oznámení o době konání prohlídky místa plnění: Zájemci, kteří si vyzvednou zadávací dokumentaci, mají možnost zúčastnit se ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. j) zákona ZVZ prohlídky místa plnění veřejné zakázky. Zájemci jsou povinni případné dotazy a žádosti o vyjasnění podmínek zadání, které považují za důležité pro zpracování nabídky, sdělit písemně zadavateli nejpozději do 14.02.2003 (včetně). Prohlídka lokality s poskytnutím krátkého informativního výkladu zúčastněným zájemcům se bude konat dne 27.02.2003 od 10:00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je na hlavní vrátnici společnosti FOUNDEIK, s.r.o. Žádné další informace ani vysvětlení k předmětu plnění, podmínkám obchodní veřejné soutěže nebo zadávací dokumentaci (s výjimkou požadavků na upřesnění prokazování dalších předpokladů) nebudou zadavatelem v průběhu soutěžní lhůty zájemcům poskytovány. Z kapacitních důvodů bude účast na informační schůzce a prohlídce místa plnění veřejné zakázky umožněna maximálně dvěma zástupcům jednoho zájemce. Podrobné údaje o prohlídce místa plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 12. Požadavek na poskytnutí jistoty: Zadavatel požaduje v souladu s § 23 zákona ZVZ poskytnutí jistoty ve výši 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorun českých). Jistotu může uchazeč složit jednou z forem dle § 24 zákona ZVZ, tj. bankovní zárukou nebo složením peněžní částky na účet zadavatele. Podrobný popis požadavku na poskytnutí jistoty je uveden v zadávací dokumentaci. 13. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny: Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny z důvodu legislativních změn nebo inflace, když její meziroční nárůst překročí 4% Meziroční nárůst inflace bude uplatňován následujícím způsobem: překročí-li oficiální výše inflace (index cen stavebních prací a stavebních objektů – ČSÚ 45 SKP stavební práce celkem), zveřejněná Českým statistickým úřadem pro uplynulý rok 4%, může být rozdíl nad 4% uplatňován při fakturaci za provedené práce následující rok.. Vlastní způsob bude takový, že k soupisu položek a jednotkových cen ze schváleného prováděcího projektu bude připočten tento rozdíl. 14. Další podmínky obchodní veřejné soutěže: a) Zvláštní podmínky provedení veřejné zakázky Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlý výčet je jejich popis uveden v zadávací dokumentaci. b) Zadavatel omezuje obchodní veřejnou soutěž pouze na tuzemské osoby. c) Zadávací dokumentace: Zadávací dokumentace je souhrn údajů a informací nezbytných pro zpracování nabídky a blíže vymezuje postupy či obsah vybraných ustanovení podmínek obchodní veřejné soutěže, které s ohledem na jejich obsažnost není účelné v těchto podmínkách uvádět. Převzetí zadávací dokumentace je podmínkou k účasti na obchodní veřejné soutěži. Zadávací dokumentaci zájemce o veřejnou zakázku objedná před jejím vyzvednutím, a to při osobní návštěvě Fondu národního majetku České republiky, oddělení veřejných zakázek, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, místnost č. 422 vždy v pracovní dny v termínu od 08.01.2003 do 17.01.2003 v úředních hodinách pouze od 10:00 do 11:30 hodin proti předložení dokladu o úhradě nevratného poplatku za tuto dokumentaci ve výši 6.330,-- Kč. Za doklad o zaplacení poplatku bude zadavatel považovat pouze originál výpisu z účtu zájemce nebo originál platebního dokladu o složení poplatku v hotovosti nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je neodvolatelný (tímto potvrzením není v žádném případě pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem banky). Poplatek nelze poukázat poštovní poukázkou. Poplatek za zadávací dokumentaci se skládá na účet FNM ČR, číslo účtu 421825/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., pobočka náměstí Republiky, Praha 1 - Nové Město, variabilním symbolem platby je IČ nebo RČ zájemce, specifickým symbolem je číslo veřejné zakázky “243212003”. Poplatek v hotovosti lze složit na Fondu národního majetku pouze v úředních hodinách pokladny od 10:00 do 11:30 v úterý, středu nebo čtvrtek. Objednanou zadávací dokumentaci je možno osobně vyzvednout v sídle zadavatele, místnost č. 422 vždy v pracovní dny v termínu od 03.02.2003 do 26.03.2002 v úředních hodinách pouze od 10:00 do 11:30 hodin pouze proti předložení čestného prohlášení podepsaného členem (členy) statutárního orgánu zájemce oprávněnými jednat za zájemce nebo osobou řádně zmocněnou k zastupování statutárního orgánu zájemce (v takovém případě doloží zájemce v příloze čestného prohlášení plnou moc v originále nebo její úředně ověřenou kopii). Prohlášení bude obsahovat kromě identifikačních údajů zájemce (obchodní firma, resp. jméno zájemce, právní forma zájemce, identifikační číslo resp. rodné číslo, sídlo, resp. bydliště zájemce, číslo telefonu a faxu zájemce) závazek mlčenlivosti zájemce o skutečnostech uvedených v zadávací dokumentaci a závazek použití zadávací dokumentace výhradně ke zpracování své vlastní nabídky s tím, že zadávací dokumentaci neposkytne třetím osobám. V prohlášení bude uvedeno jméno osoby oprávněné k převzetí zadávací dokumentace včetně uvedení čísla jejího občanského průkazu (popř. cestovního pasu), přílohou prohlášení bude úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, popř. jiného rejstříku prokazujícího existenci osoby zájemce (je-li do něho zájemce zapsán). Při převzetí zadávací dokumentace bude oprávněnému zástupci zájemce vystaveno zadavatelem potvrzení, které je nezbytné předložit na prohlídce místa plnění veřejné zakázky. Pokud kdykoliv v období od objednání, resp. vyzvednutí zadávací dokumentace do konce soutěžní lhůty dojde ke změně obchodního jména zájemce, je tento povinen takovou skutečnost zadavateli neprodleně písemně sdělit a doložit příslušnými doklady. d) Požadavky na prokazování další předpokladů pro plnění veřejné zakázky: Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlý výčet dalších předpokladů pro plnění veřejné zakázky, je jejich popis a způsob prokázání uveden v zadávací dokumentaci. e) Zadavatel vylučuje možnost variantního řešení. f) Způsob zpracování nabídky: Nabídka uchazeče bude zpracována písemným způsobem výhradně v českém jazyce, v souladu s těmito podmínkami, zadávací dokumentací a dále v souladu se zněním zákona ZVZ. Podrobný popis způsobu zpracování nabídky je uveden v zadávací dokumentaci. g) Uchazeč bude bezvýhradně akceptovat závazné smluvní podmínky (závazný rámcový vzor realizační smlouvy), které tvoří přílohu zadávací dokumentace. Tento vzor se nevyplňuje. h) Práva zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo: - odmítnout všechny předložené nabídky a obchodní veřejnou soutěž zrušit před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky, aniž by účastníci soutěže měli nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, - umožnit uchazeči zpětvzetí nabídky po jejím podání, avšak pouze do konce soutěžní lhůty tj. do stanoveného dne a hodiny otevírání obálek s nabídkami, - umožnit uchazeči změnu nabídky, kterou lze provést pouze tak, že uchazeč vezme zpět již podanou nabídku, změnu do ní zapracuje a nabídku znovu podá v soutěžní lhůtě. Po skončení soutěžní lhůty nebudou přijaty žádné změny nebo doplnění nabídek, - nevracet uchazečům předložené nabídky ani jejich části a neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží v souvislosti s přípravou, vypracováním a podáním soutěžní nabídky, - před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách (resp. vyžádat si podrobnou technickou, resp. technologickou specifikaci projektovaných řešení), - na dodatečnou změnu nebo doplnění podmínek obchodní veřejné soutěže, (učiní tak zveřejněním v Obchodním věstníku a na centrální adrese a dále písemným oznámením o provedené změně všem zájemcům), - v případě potřeby vyzvat uchazeče k praktické demonstraci navrhovaných technologických postupů, - v případě návrhu použití neověřené technologie zařadit do realizační smlouvy s vítězem obchodní veřejné soutěže požadavek na časově omezené ověření navrženého technologického řešení pilotním pokusem před tím, než bude schválen realizační projekt nápravných opatření, - vyloučit uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži pokud v nabídce uvede nepravdivé údaje, - pro veškerou korespondenci zájemce/uchazeče vůči zadavateli, týkající se této veřejné zakázky (kromě náležitostí označení obálky či obalu s nabídkou, jak je uvedeno v článku 4 zadávací dokumentace), zadavatel stanoví následující adresní specifikaci, která musí být bezpodmínečně uvedena jak na vlastní písemnosti, tak zároveň i na obálce písemnosti: Obchodní firma, resp. jméno, právní forma IČ / R.č. Sídlo resp. bydliště PSČ Obec / Město Veřejná zakázka Fond národního majetku Obchodní veřejná soutěž České republiky FOUNDEIK,s.r.o. Oddělení veřejných zakázek Rašínovo nábřeží 42 128 00 Praha 2 - porušení jakéhokoliv ustanovení podmínek obchodní veřejné soutěže, zadávací dokumentace a zákona ZVZ, na jehož základě je obchodní veřejná soutěž vyhlašována, bude důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži, - podmínky soutěže a zadávací dokumentace se navzájem doplňují, oba tyto dokumenty jsou pro uchazeče závazné. V případě rozporu mezi podmínkami soutěže a zadávací dokumentací se považuje za rozhodující znění podmínek soutěže zveřejněné v Obchodním věstníku.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí