zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přehled dosavadního stavu transpozice evropského práva do české legislativy a přechodných období v oblasti životního prostředí

04.02.2003
Obecné
Přehled dosavadního stavu transpozice evropského práva do české legislativy a přechodných období v oblasti životního prostředí
Nejdůležitější české právní normy, které transponují důležité předpisy ES v oblasti životního prostředí: · zákon o zavádění biocidních přípravků na trh (zákon o biocidech) (č. 120/2002 Sb.) · zákon o ovzduší (č. 86/2002 Sb.) · zákon o IPPC (č. 76/2002 Sb.) · Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (č. 9/2002 Sb.) · zákon o obalech (č. 477/2001 Sb.) · zákon o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.) · zákon o vodách (č. 254/2001 Sb.) · zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.) · zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.) · zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.) · zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty (č. 153/2000 Sb.) · zákon o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.) · zákon o krizovém řízení (č. 240/2000 Sb.) · zákon č. 306/2000 Sb., který novelizoval zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích V současné době probíhá proces přijímání ještě následujících předpisů: Nový návrh zákona o chemických látkách a chemických přípravcích je projednáván Parlamentem. Zákon transponuje legislativu ES přijatou po schválení stávajícího zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, a upravuje některé nedostatky, jak vyplynuly z praktické aplikace zákona č. 157/1998 Sb. Návrh nového zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zákon o CITES) byl schválen vládou a je projednáván PS PČR. Také novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny byla, podobně jako zákon o CITES, schválena vládou a v současné době ji projednává Poslanecká sněmovna PČR. Oba předpisy vstoupí v účinnost k datu vstupu ČR do EU. Návrh zákona o zoologických zahradách je projednáván PS PČR. V prosinci 2002 byl vládě předložen nový zákon o geneticky modifikovaných organismech, jehož účinnost se předpokládá v polovině roku 2003. Nový zákon bude transponovat novou evropskou směrnici 2001/18/EC, o záměrném uvolňování do životního prostředí geneticky modifikovaných organismů a o zrušení směrnice Rady 90/220/EEC. Aktuálně se připravuje balíček novelizací zákonů (k zákonu o ovzduší, odpadech, obalech, EIA, SEA, SEVESO) který bude do konce ledna 2003 předložen ke schválení vládě ČR. Přechodná období Vyjednávání s EU ke kapitole Životní prostředí bylo ukončeno v listopadu 2002 schválením upravené Společná pozice EU ke směrnici 2001/80/ES o omezení emisí znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení. Celkově EU akceptovala ČR v kapitole životního prostředí tři žádosti o přechodná období, a to pro směrnice: § 91/271/EEC čištění městských odpadních vod – do 31.12.2010 ČR bude muset do 31. 12. 2010 vybudovat kanalizační systémy a čistírny odpadních vod pro obce a města, která mají 2 000 – 10 000 ekvivalentních obyvatel. Všechna česká města s počtem obyvatel nad 10 tisíc už čistírnu odpadních vod mají, ale vzhledem k vyhlášení celé ČR za tzv. „citlivou oblast“, se bude muset většina z nich upravit tak, aby bylo zajištěno čištění na patřičné úrovni (čistírny budou muset mít terciální čištění, při kterém se budou z vody odbourávat organické živiny – dusík a fosfor). Hlavním přínosem vyjednání tohoto přechodného období je časové rozložení předpokládaných vysokých nákladů na realizaci povinností uložených příslušnou směrnicí, které zároveň zmírní růst cen vodného a stočného. Navíc lze pro realizaci příslušných projektů využít finanční prostředky ze strukturálních fondů. § 94/62/EC nakládání s obaly a obalovými odpady – do 31. 12. 2005 Podstatou tohoto přechodného období je odklad termínů pro dosažení cílových hodnot u recyklace a opětovného využití obalů stanovených směrnicí (v průběhu sjednaného období tak ČR bude postupně zvyšovat podíl opětovného využití a recyklace odpadů z obalů ze současných 19% na 45% v případě recyklace a z 21 % na 52 % v případě opětovného využití). Splnění těchto cílů je zajištěno zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a obalových odpadech, který vstoupil v účinnost 1. ledna 2002. Hlavním důvodem žádosti o toto přechodné období bylo alespoň částečné zmírnit dopady nákladů, které by se v případě nutnosti provést implementaci směrnice bez přechodného období nepříznivě projevily ve snížení konkurenceschopnosti domácích podniků zabývajících se nakládáním s odpady z obalů. § 2001/80/ES o omezování znečištění ovzduší některými znečišťujícími látkami z velkých spalovacích zařízení (dále jen „LCP směrnice“) – do 31. 12. 2007 Sjednané přechodné období na plnění emisních limitů pro SO2 stanovených směrnicí pro 2 podniky: teplárnu Přerov a Novou Huť, a.s. umožní oběma podnikům pokračovat v provozu, aniž by došlo k omezení výroby či jiným překážkám, které by mohly negativně ovlivnit ekonomickou situaci podniku. Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí