zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

RADON 1/ - Radonová problematika podle nové legislativní úpravy

07.02.2003
Obecné
RADON 1/ - Radonová problematika podle nové legislativní úpravy
Slovo radioaktivita vyvolává v lidech zpravidla obavy z umělých zdrojů záření. I média věnují největší pozornost těmto zdrojům, zvláště v souvislosti s provozem jaderných zařízení. Zdaleka největší ozáření ovšem může být způsobeno nikoli umělými, ale přírodními zdroji. Lidstvo bylo odjakživa vystaveno působení přírodní radioaktivity. K nejsilnějšímu ozáření člověka dochází v interiérech budov vdechováním radonu a produktů jeho přeměny (dceřinými produkty). Radon je přírodní radioaktivní plyn, který je téměř všudypřítomný a vyskytuje se v různé míře i v ovzduší každého domu. Je bezbarvý, bez chuti a zápachu, chemicky netečný -patří mezi tzv. vzácné plyny. Produkty přeměny radonu jsou jedním z významných faktorů, podílejících se na vzniku rakoviny plic. Pravděpodobnost vyvolání rakoviny plic je úměrná koncentraci dceřiných produktů ve vzduchu a délce pobytu v dané koncentraci. Zdroje radonu Hlavním a rozhodujícím zdrojem radonu v ovzduší objektu je půdní vzduch, pronikající do objektu ze země. Dalším zdrojem mohou být stavební materiály se zvýšeným obsahem radia 226Ra a zdroje pitné vody. Tyto dva zdroje se již daří v současné době eliminovat, vzhledem k existenci příslušných legislativních pravidel je každý výrobce a dodavatel stavebních materiálů povinen dodržet odpovídající směrné a limitní hodnoty. Stejně tak jsou sledovány zdroje pitné vody, zvláště v případě hromadného zásobování obyvatel. Pozornost se stále více upírá na řešení ochrany proti pronikání radonu z podloží do objektu. Významnou roli mají také změny životního stylu. Šetření energií spojené s utěsňováním pracovních a zvláště obytných místností vede ke snižování výměny vzduchu, a tím i ke zvyšování koncentrace radonu v ovzduší budov. V České republice se přistoupilo k legislativní úpravě řešení radonové problematiky v roce 1991. Tehdy byla vydána vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 76/1991 Sb., o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů, která zdůraznila význam preventivní ochrany u nově stavěných objektů a zastřešila řešení ozdravných opatření u starších objektů za pomoci finančního příspěvku státu. Zároveň probíhalo a dosud probíhá cílené vyhledávání objektů s nevyhovujícími hodnotami objemové aktivity radonu v ovzduší. Rozšiřující se vědomosti, výsledky mnoha výzkumů, zkušenosti z realizovaných opatření proti pronikání radonu z podloží a mnohé další nové informace se promítají jak do metodik měření a do postupů preventivní ochrany i ozdravných opatření, tak i do příslušné legislativy. Řešení radonové problematiky bylo převedeno do kompetencí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a další rezorty státní správy byly přizvány ke spolupráci. Tento postup navazuje na odbornou stránku radonové problematiky, kdy se na řešení podílí celá řada oborů (zdravotnictví a hygiena, fyzika, inženýrská geologie a geofyzika, pozemní stavitelství, zdravotní technika). Nové formulace a povinnosti Od července minulého roku tvoří legislativní rámec řešení radonové problematiky příslušné paragrafy tzv.atomového zákona, tj. zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb. Podrobnější údaje potom obsahuje vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB) č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. V oblasti ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření dochází k několika změnám. Místo pojmu \"hodnocení radonového rizika\" zavádí a využívá legislativa termín \"stanovení radonového indexu pozemku\". Dále se přechází v návaznosti na veličiny používané při měření a hodnocení v Evropě z veličiny \"ekvivalentní objemová aktivita radonu\" na veličinu \"objemová aktivita radonu\". Pro zajištění kvality měření a hodnocení zdůraznila úprava význam povolení, vydávaného Státním úřadem pro jadernou bezpečnost pro tuto činnost. Komerční firmy, které se měřením a hodnocením zabývají, musí být držiteli odpovídajícího povolení a objednatel má tak jednoduchou možnost poznat, zda firma, u které se rozhodl zpracování posudku zadat, je dostatečně odborně erudovaná a vybavená, aby získal odpovídající informace. Celková úprava legislativy je dále vedena snahou jasně definovat postup při řešení radonové problematiky u nové výstavby a u stávajících objektů. Stavebníků, projektantů i široké stavební veřejnosti se týkají zvláště nové formulace a povinnosti, obsažené v paragrafu 6 zákona -Ozáření z přírodních zdrojů. AUTOR: Ing. MATĚJ NEZNAL ZDROJ: STAVITEL
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí