zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SMĚRNICE MŽP č. 1/2003 pro rok 2003 k Programu péče o urbanizované prostředí

06.02.2003
Obecné
SMĚRNICE MŽP č. 1/2003 pro rok 2003 k Programu péče o urbanizované prostředí
Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje na rok 2003 dotační titul „Program péče o urbanizované prostředí“ (dále jen „Program“). Program sleduje tyto cíle: 1.1. napravit neuspokojivý stav území a zeleně v urbanizované a suburbánní krajině, 1.2. přispět k regeneraci přírodních ploch a k založení krajinotvorné zeleně v průmyslových zónách a vybraných částech průmyslových krajin, 1.3. přispět k regeneraci opuštěných průmyslových ploch nebo ploch poškozených minulou průmyslovou činností a k jejich začlenění do krajiny, 1.4. přispět k uchování a obnově vybraných celků vyhrazené zeleně. 2. Tato směrnice vymezuje: 2.1. dotační titul, na který mohou být neinvestiční prostředky v rámci Programu (dále jen „finanční prostředky“) poskytnuty, 2.2. subjekty, které mohou požádat o poskytnutí finančních prostředků, 2.3. podmínky pro poskytnutí finančních prostředků, 2.4. podmínky pro uvolňování a vyúčtování finančních prostředků, 2.5. způsob podávání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na pořízení dokumentace (dále jen „žádost“), 2.6. kontrolní mechanismy, zajišťující účelné využívání finančních prostředků v rámci Programu. Článek 2 Výklad pojmů 1. Strukturovaná zeleň jsou skupiny a plochy zeleně, které jsou prvkem urbanistického řešení daného území jako celku, tvořeného plochami převážně parkového typu a širokými pásy zeleně, dominantně protínající řešené urbanizované území, na rozdíl od tzv. doprovodné či doplňkové zeleně, která je vztažena pouze k jednotlivým objektům. 2. Izolační zeleň je zeleň oddělující obytné soubory od průmyslových staveb a průmyslových zón. Článek 3 Dotační titul 1. Finanční prostředky lze poskytnout na pořízení dokumentace jako podkladu pro žádost o podporu poskytovanou Státním fondem životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“), případně z jiných zdrojů, konkrétně na pořízení prováděcího projektu pro: 1.1. regeneraci suburbánní krajiny, která řeší problematiku suburbanizované krajiny s velkoplošnou rozvolněnou komerčně industriální zástavbou podél frekventovaných pozemních komunikací a v prstenci kolem větších měst, s přihlédnutím k jejímu využití jako rekreační oblasti aglomerace, 1.2. regeneraci krajiny průmyslových území, vedoucí k ochraně a zvýšení funkčnosti přírodních ploch a k uspořádání či zakládání zejména strukturované a izolační zeleně v průmyslových zónách sídel a ve vybraných částech průmyslových krajin, 1.3. úpravy bývalých průmyslových ploch, vedoucí k regeneraci opuštěných průmyslových ploch a ploch poškozených průmyslovou činností a jejich zapojení do okolní krajiny, 1.4. úpravy a regeneraci vyhrazené zeleně, řešící uchování a obnovu přírodních a estetických hodnot a hygienické funkce vybraných celků vyhrazené zeleně s vysokou funkcí pro sociální kohezivitu školních, léčebných a jim podobných areálů, hřbitovů apod., 1.5. regeneraci zeleně a sadovnické úpravy ploch strukturované zeleně, mající za cíl uchování a obnovu přírodních a estetických hodnot a sociálních funkcí vybraných celků strukturované zeleně. 2. Pokud by realizace opatření, na jehož dokumentaci se žádá o finanční prostředky, vyžadovala změnu druhu pozemku, lze žádat o finanční prostředky též na: 2.1. geodetické vytyčení hranic pozemku, jejich označení a stabilizaci hlavních lomových bodů hranic v terénu, 2.2. vyhotovení geometrického plánu pro oddělení reálných částí parcel za účelem zápisu do katastru nemovitostí. Článek 4 Žadatel o poskytnutí finančních prostředků Žadatelem o poskytnutí finančních prostředků (dále jen „žadatel“) může být fyzická nebo právnická osoba – vlastník pozemku či objektu, který je předmětem dokumentace uvedené v článku 3 této směrnice. Nájemce může být žadatelem jen se souhlasem vlastníka. Článek 5 Podmínky pro poskytnutí finančních prostředků 1. Opatření, na jehož dokumentaci se žádá o finanční prostředky, nesmí sloužit k podnikatelským záměrům. 2. V dokumentaci musí být respektovány: 2.1. vlastnické vztahy, 2.2. schválená územně plánovací dokumentace, 2.3. schválené komplexní pozemkové úpravy, pokud existují, 2.4. požadavky Fondu na podrobnost zpracování projektové dokumentace do úrovně územního rozhodnutí. 3. Finanční prostředky nelze poskytnout na pořízení dokumentace k opatřením: 3.1. která jsou, jako běžná údržba či péče, zákonnou nebo smluvní povinností žadatele jako vlastníka nebo nájemce pozemku, 3.2. jejichž cílem je v prvé řadě vytvářet podmínky pro hospodářské využití, 3.3. jejichž ekologický efekt nebude přiměřený vynaloženým nákladům. 4. K žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení žadatele o tom, že poskytnuté finanční prostředky: 4.1. použije pouze ke stanovenému účelu a bezpečně a ověřitelně uchová všechny záznamy a podklady týkající se tohoto použití, 4.2. vyúčtuje v souladu s pravidly pro uvolňování a užití finančních prostředků ze státního rozpočtu, 4.3. při neoprávněném použití neprodleně vrátí a zaplatí penále vypočtené podle zákona Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. , 4.4. z jiných zdrojů státního rozpočtu nepoužije na pořízení dokumentace v souběhu s finančními prostředky poskytnutými podle této směrnice, 4.5. použije v souladu s předpisy o zadávání veřejných zakázek Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů., 4.6. použije v souladu s předpisy o správě daní a poplatků Příjemce finančních prostředků je povinen řídit se ustanovením zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.. 5. Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok. Článek 6 Podmínky pro uvolňování a vyúčtování finančních prostředků 1. Finanční prostředky poskytované podle této směrnice jsou účelově vázány v rozpočtu ministerstva. Poskytování finančních prostředků podléhá regulačním opatřením pro čerpání finančních prostředků státního rozpočtu v roce 2003, pokud o nich rozhodne vláda nebo Ministerstvo financí. V případě krácení finančních prostředků určených na Program v průběhu rozpočtového roku bude při posuzování žádostí přihlédnuto k aktuální výši těchto finančních prostředků. 2. Finanční prostředky lze poskytnout v rozmezí od 50% do 80% nákladů na pořízení dokumentace uvedené v článku 3 této směrnice. 3. Čerpání odsouhlasených finančních prostředků z Programu bude zajištěno tak, aby probíhalo plynule a nedocházelo ke kumulaci žádostí zejména ve II. a IV. čtvrtletí příslušného kalendářního roku. 4. Finanční prostředky na Program lze použít pouze do 31. prosince 2003, resp. do data, které stanoví Ministerstvo financí, Česká národní banka a peněžní ústavy příjemců finančních prostředků pro realizaci plateb (příjmů) z rozpočtu roku 2003. Článek 7 Způsob podávání žádosti 1. Žádost přijímá samostatné oddělení ekologie urbanizovaných prostorů a cestovního ruchu ministerstva (dále jen „samostatné oddělení“) na formuláři, který tvoří přílohu č. 1 této směrnice. Žádosti jsou přijímány do 30. září 2003. 2. Součástí žádosti je: 2.1. čestné prohlášení podle článku 5 odst. 4, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této směrnice, 2.2. zdůvodnění předmětu žádosti, včetně objasnění efektu navrhovaného opatření, 2.3. časový harmonogram popisu prací, 2.4. souhlas vlastníka podle článku 4, je-li potřeba, 2.5. souhlas (či jiné opatření) dotčených orgánů státní správy podle zvláštních předpisů Např. zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon, ve znění pozdějších předpisů., 2.6. verbální popis záměru a jednoduché vyjádření situace, základní zpráva a situace z projektu k územnímu řízení nebo ohlášení. Článek 8 Rozhodování o žádosti 1. Samostatné oddělení zpracovává žádosti v pořadí, v jakém byly podány. Rozhodující je datum na razítku převzetí podatelnou ministerstva. 2. Žádosti, které nesplňují náležitosti dle této směrnice samostatné oddělení vrátí žadateli k úpravě nebo doplnění a vždy stanoví lhůtu k opětovnému podání. Žádosti, které neodpovídají předmětu dotačního titulu, zamítne. 3. K posouzení žádostí zřizuje vedoucí samostatného oddělení poradní skupinu a jmenuje její členy takto: 3.1. jeden člen ze samostatného oddělení, 3.2. jeden člen ze zaměstnanců ministerstva, 3.3. jeden člen ze zaměstnanců Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, 3.4. jeden člen z řad externích spolupracovníků. 4. Členové poradní skupiny nejsou oprávněni podávat v příslušném kalendářním roce žádosti dle článku 3 této směrnice. 5. Poradní skupina posuzuje žádosti, které splňují náležitosti dle této směrnice, z hlediska: 5.1. souladu s obsahem a cíly Programu, 5.2. přiměřenosti objemu finančních prostředků, jejichž vynaložení se na realizaci opatření předpokládá, 5.3. očekávaného přínosu z realizace opatření, 5.4. vazby řešeného území na ekologické využívání okolní krajiny. 6. Poradní skupina přijímá stanovisko ke každé žádosti na základě hlasování. 7. O poskytnutí finančních prostředků a o jejich výši vydá vedoucí samostatného oddělení písemné rozhodnutí Náležitosti rozhodnutí se řídí podle § 14, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů., jehož vzor tvoří přílohu č. 3 této směrnice. Při rozhodování přihlédne k doporučení poradní skupiny. Pokud rozhodne o poskytnutí finančních prostředků v rozporu se stanoviskem poradní skupiny, je povinen takový postup v rozhodnutí zdůvodnit. Na tento a další postup podle této směrnice se nevztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Vedoucí samostatného oddělení vydá rozhodnutí nebo zamítne žádost ve lhůtě 60 dní po obdržení žádosti. Rozhodovací proces vychází z respektování priorit formulovaných Fondem v platném znění. 8. Samostatné oddělení neprodleně písemně vyrozumí žadatele o vydání rozhodnutí. V případě zamítnutí žádosti uvede zdůvodnění. Článek 9 Způsoby uvolňování a vyúčtování finančních prostředků 1. Na základě rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z Programu jsou finanční prostředky uvolňovány v souladu s platnými rozpočtovými pravidly a v závislosti na typu žadatele takto 1.1. Pro žadatele, kterými jsou obce, popř. jiné organizační složky územně samosprávných celků či příspěvkové organizace krajů, statutární města a hlavní město Praha převodem na základě platebního příkazu, podepsaného vedoucím samostatného oddělení, z příslušného výdajového účtu ministerstva na účet žadatele prostřednictvím kraje Usnesení vlády č. 569 ze dne 5. 6. 2002 o způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu do rozpočtu krajů a obcí.. Pokud bude příjemcem finančních prostředků přímo kraj, pak na účet kraje. 1.2. Pro ostatní právnické a fyzické osoby převodem na základě platebního příkazu, podepsaného vedoucím samostatného oddělení, z příslušného výdajového účtu ministerstva na účet žadatele. 2. Pro vyúčtování finančních prostředků platí příslušné pokyny Ministerstva financí pro vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu za rok 2003. Článek 10 Kontrola a sankce 1. Samostatné oddělení kontroluje využití poskytnutých finančních prostředků u jejich příjemců průběžně během prací na dokumentaci a sepíše protokol o převzetí dvou vyhotovení dokumentace za tyto prostředky během prací na dokumentaci k realizaci opatřením v rámci Programu. Vzor protokolu o převzetí dokumentace tvoří přílohu č. 4 této směrnice. 2. Samostatné oddělení kontroluje, zda příjemce: 2.1. v termínu stanoveném v rozhodnutí provedl konečné vyúčtování poskytnutých finančních prostředků Vyhláška č. 12/2001 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozupočtem, 2.2. prostředky, které nevyčerpal, popř. nevynaložil v souladu s podmínkami rozhodnutí, vrátil na účet ministerstva u ČNB. 3. Při provádění kontroly se samostatné oddělení řídí zákonem o finanční kontrole Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.. Článek 11 Závěrečná ustanovení 1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení ministrem životního prostředí a platí pro rok 2003. 2. Platnost směrnice MŽP č. 1/2002 pro rok 2002 k Programu péče o zeleň v urbanizovaném prostředí ze dne 12. února 2002 skončila dnem 31. prosince 2002. Odborný gestor: samostatné oddělení ekologie urbanizovaných prostorů a cestovního ruchu Zpracovatel: RNDr. Petr Švec, Michal Sladký RNDr. Libor Ambrozek ministr Přílohy: 1. Vzor žádosti o poskytnutí finančních prostředků na pořízení dokumentace 2. Vzor čestného prohlášení 3. Vzor rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků 4. Vzor protokolu o převzetí dokumentace Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí