zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přehled zákonných předpisů ČR, majících vztah k ochraně zvířat proti týrání

13.03.2003
Příroda
Přehled zákonných předpisů ČR, majících vztah k ochraně zvířat proti týrání
Základní č. 1/1993 Sb. (ústavní zákon), Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb. č. 2/1993 Sb. (usnesení předsednictva ČNR), o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. č. 347/1997 Sb. (ústavní zákon), o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky č. 2/1969 Sb. (zákon), o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., č. 60/1988 Sb., č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., č. 203/1990 Sb., č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., č. 173/1991 Sb., č. 283/1991 Sb., č. 19/1992 Sb., č. 23/1992 Sb., č. 103/1992 Sb., č. 167/1992 Sb., č. 239/1992 Sb., zákonného opatření č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., č. 359/1992 Sb., č. 474/1992 Sb., č. 548/1992 Sb., č. 21/1993 Sb. (č. 69/1993 Sb. úplné znění), zákona č. 166/1993, č. 285/1993 Sb., č. 47/1994 Sb., č. 89/1995 Sb., č. 289/1995 Sb., č. 135/1996 Sb., č. 272/1996 Sb., 122/1997 Sb. (úplné znění), 152/1997, č. 15/1998 Sb., č. 148/1998 Sb., č. 63/2000 Sb., č. 130/2000 Sb., č. 204/2000 Sb., č. 154/2000 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 257/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 365/2000 Sb., č. 458/2000 Sb. č. 129/2000 Sb. (zákon), o krajích (krajské zřízení) č. 147/2000 Sb. (zákon), o okresních úřadech č. 128/2000 Sb. (zákon), o obcích (obecní zřízení) č. 131/2000 Sb. (zákon), o hlavním městě Praze č. 283/1991 Sb. (zákon), o policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., č. 67/1993 Sb., č. 163/1993 Sb., č. 326/1993 Sb., č. 82/1995 Sb., 152/1995 Sb., č. 18/1997 Sb., Nálezu ÚS č. 186/1997 Sb., č. 138/1999 Sb., č. 168/1999 Sb., č. 325/1999 Sb., č. 326/1999 Sb., č. 329/1999 Sb., č. 105/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 60/2001 Sb. č. 553/1991 Sb. (zákon), o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., č. 163/1993 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 153/1995 Sb., č. 132/2000 Sb. Ochrana zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. (zákon), na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., č. 243/1997 Sb., nálezu ÚS č. 30/1998 Sb. č. 75/1996 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat č. 245/1996 Sb. (vyhláška), k provedení paragrafu 5 odst. 3 zákona ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. a zákona č. 193/1994 Sb. č. 311/1997 Sb. (vyhláška), o chovu a využití pokusných zvířat č. 19/2000 Sb.m.s. (sdělení), o přijetí, podepsání, výhradách a vstoupení v platnost Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu č. 20/2000 Sb.m.s. (sdělení), o přijetí, podepsání a vstoupení v platnost Evropské dohody o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě a Dodatkového protokolu k Evropské dohodě o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě č. 21/2000 Sb.m.s. (sdělení), o přijetí, podepsání a vstoupení v platnost Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Zdraví zvířat č. 166/1999 Sb. (zákon), o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., č. 154/2000 Sb., č. 102/2001 Sb. č. 286/1999 Sb. (vyhláška), kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířata jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu č. 287/1999 Sb. (vyhláška), o veterinárních požadavcích na živočišné produkty č. 381/1991 Sb. (zákon), o Komoře veterinárních lékařů České republiky Krmiva č. 91/1996 Sb. (zákon), o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. č. 451/2000 Sb. (vyhláška), kterou se provádí zákon o krmivech č. 222/1996 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví metody odběru vzorků, metody laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků podléhajících zkáze, ve znění vyhlášky č. 16/2000 Sb. č. 147/1996 Sb. (zákon), o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. č. 83/1997 Sb. (vyhláška), o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb., č. 41/2001 Sb. č. 84/1997 Sb. (vyhláška), kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování, ve znění vyhlášky č. 120/1999 Sb., č. 42/2001 Sb. č. 40/1997 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin Léčiva č. 79/1997 Sb. (zákon), o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb., č. 153/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 102/2001 Sb. Návykové látky č. 167/1998 Sb. (zákon), o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., č. 117/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 57/2001 Sb. Chemické látky č. 157/1998 Sb. (zákon), o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 458/2000 Sb. Šlechtění a plemenitba č. 154/2000 Sb. (zákon), o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) č. 471/2000 Sb. (vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) č. 33/2001 Sb. (vyhláška) o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat č. 206/2000 Sb. (zákon), o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb. č. 408/2000 Sb. (zákon), o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenným zvířatům č. 133/1989 Sb. (vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenným zvířatům, ve znění redakčního sdělení chyb. č. 213/1989 a vyhlášky č. 514/1991 Sb. č. 134/1989 Sb. (vyhláška), kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat, ve znění vyhlášky č. 515/1991 Sb., č. 118/1998 Sb. Přeprava č. 266/1994 Sb. (zákon), o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 189/1999 Sb. č. 175/2000 Sb. (vyhláška), o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu č. 173/1995 Sb. (vyhláška), kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb. č. 111/1994 Sb. (zákon), o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 150/2000 Sb., č. 361/2000 Sb. č. 478/2000 Sb. (vyhláška), kterou se provádí zákon o silniční dopravě č. 361/2000 Sb. (zákon) o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů č. 30/2001 Sb. (vyhláška), o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) č. 133/1964 Sb. (vyhláška), o silničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 74/1981 Sb., č. 106/1984 Sb. č. 114/1995 Sb. (zákon), o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. č. 222/1995 Sb. (vyhláška), o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí č. 49/1997 Sb. (zákon), o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., č. 146/2000 Sb. č. 108/1997 Sb. (vyhláška), kterou se provádí zákon o civilním letectví, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb. č. 17/1966 Sb. (vyhláška), o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb. Ochrana životního prostředí č. 17/1992 Sb. (zákon), o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb., č. 100/2001 Sb. č. 244/1992 Sb. (zákon), o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., č. 100/2001 Sb. č. 100/2001 Sb. (zákon), o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) č. 388/1991 Sb. (zákon), o Státním fondu životního prostředí, ve znění zákona č. 334/1992 Sb. č. 282/1991 Sb. (zákon), o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa č. 499/1992 Sb. (vyhláška), o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednávání posudku č. 123/1998 Sb. (zákon), o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. č. 242/2000 Sb. (zákon), o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů č. 53/2001 Sb. (vyhláška), kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů č. 153/2000 Sb. (zákon), o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů č. 372/2000 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví technická řešení, pomocí kterých může vzniknout geneticky modifikovaný organismus, a technická řešení, která ke vzniku geneticky modifikovaného organismu nevedou č. 373/2000 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika při uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy č. 374/2000 Sb. (vyhláška), o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty Ochrana přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (zákon), o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu ÚS č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., 123/1998 Sb., č. 161/1999 Sb., 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb. č. 395/1992 Sb. (vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., č. 200/1999 Sb., č. 85/2000 Sb., č. 190/2000 Sb. č. 16/1997 Sb. (zákon), o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů č. 82/1997 Sb. (vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb., redakčního dělení o opravě chyby v částce 106/1998 Sb. č. 115/2000 Sb. (zákon), o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy č. 360/2000 Sb. (vyhláška), o stanovení způsobů výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech Myslivost č. 23/1962 Sb. (zákon), o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., č. 96/1977 Sb., č. 143/1991 Sb., č. 270/1992 Sb., (512/1992 Sb. úplné znění), č. 289/1995 Sb., č. 166/1999 Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb. č. 134/1996 Sb. (vyhláška), kterou se provádí zákon o myslivosti č. 188/2000 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu myslivecké stráže, ve znění opravy tiskových chyb v částce 83/2000 Sb. Rybářství č. 102/1963 Sb. (zákon), o rybářství, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., č. 49/1982 Sb., č. 367/1990 Sb., č. 425/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 283/1992 Sb., č. 4/1993 Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 410/2000 Sb. č. 103/1963 Sb. (vyhláška), kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění předpisu č. 146/1971 Sb., č. 49/1982 Sb., č. 425/1990 Sb., č. 189/2000 Sb., č. 410/2000 Sb. č. 189/2000 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže Ochrana zdraví lidí č. 258/2000 Sb. (zákon), o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Ostatní č. 71/1967 Sb. (zákon), o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 283/1993 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 227/2000 Sb. č. 200/1990 Sb. (zákon), o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., č. 344/1992 Sb., č. 359/1992 Sb., č. 67/1993 Sb, č. 290/1993 Sb., č. 134/1994 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 279/1995 Sb., č. 237/1995 Sb., č. 289/1995 Sb., č. 112/1998 Sb., č. 168/1999 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 151/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 370/2000 Sb., č. 52/2001 Sb. č. 140/1961 Sb. (zákon), trestní zákon, ve znění zákonů a nálezů Ústavního soudu č. 120/1962 Sb., č. 53/1963 Sb., č. 56/1965 Sb., č. 81/1966 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 45/1973 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 10/1989 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 47/1990 Sb., č. 84/1990 Sb., č. 175/1990 Sb., č. 457/1990 Sb., č. 545/1990 Sb., č. 490/1991 Sb., č. 557/1991 Sb., částky č. 93/1992 Sb., zákonů a nálezů Ústavního soudu č. 290/1993 Sb., č. 38/1994 Sb., č. 91/1994 Sb., č. 152/1995 Sb., č. 19/1997 Sb., č. 103/1997 Sb., č. 253/1997 Sb., č. 92/1998 Sb., č. 112/1998 Sb., č. 148/1998 Sb., č. 167/1998 Sb., č. 96/1999 Sb., č. 191/1999 Sb., č. 210/1999 Sb., č. 223/1999 Sb., č. 238/1999 Sb., č. 305/1999 Sb., č. 327/1999 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 101/2000 Sb., č. 105/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 405/2000 Sb., č. 7/2001 Sb. č. 40/1964 Sb. (zákon), občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č. 131/1982 Sb., č. 94/1988 Sb., 188/1988 Sb., č. 87/1990 Sb., č. 105/1990 Sb., č. 116/1990 Sb., č. 87/1991 Sb., č. 509/1991 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 267/1994 Sb., č. 104/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 89/1996 Sb., č. 94/1996 Sb., č., 227/1997 Sb., č. 91/1998 Sb., č. 165/1998 Sb., č. 363/1999 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 103/2000 Sb., č. 159/2000 Sb., č. 227/2000 Sb., č. 367/2000 Sb. č. 513/1991 Sb. (zákon), obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 600/1992 Sb., č. 286/1993 Sb., č. 156/1994 Sb., č. 84/1995 Sb., č. 94/1996 Sb., č. 142/1996 Sb., č. 77/1997 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 165/1998 Sb., č. 356/1999 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 30/2000 Sb., č. 105/2000 Sb., č. 367/2000 Sb., č. 370/2000 Sb. č. 455/1991 Sb. (zákon), živnostenský zákon, ve znění zákona č. 231/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 600/1992 Sb., č. 273/1993 Sb., č. 303/1993 Sb., č. 38/1994 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 136/1994 Sb., č. 200/1994 Sb., č. 237/1995 Sb., č. 286/1995 Sb., č. 94/1996 Sb., č. 95/1996 Sb., č. 147/1996 Sb., č. 19/1997 Sb., č. 49/1997 Sb., č. 61/1997 Sb., 79/1997 Sb., č. 217/1997 Sb., č. 280/1997 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 83/1998 Sb., č. 157/1998 Sb., č. 167/1998 Sb., č. 356/1999 Sb., č. 358/1999 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 363/1999 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 123/2000 Sb., č. 124/2000 Sb., č. 149/2000 Sb., č. 151/2000 Sb., č. 158/2000 Sb., č. 159/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., č. 249/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 309/2000 Sb., č. 362/2000 Sb., č. 409/2000 Sb., č. 458/2000 Sb., č. 100/2001 Sb. č. 140/2000 Sb. (nařízení vlády), kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb. č. 469/2000 Sb. (nařízení vlády), kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností Další č. 7/1995 Sb. (sdělení), o podepsání Závěrečného aktu o Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, ve znění předpisu č. 67/1997 Sb., č. 251/1997 Sb., č. 265/1998 Sb., č. 75/1999 Sb., č. 16/2000 Sb.m.s. č. 200/1998 Sb. (sdělení), o podepsání Protokolu týkajícího se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé Doc. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. VFU Brno Zdroj: MZe
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí