zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novinky v projektování a realizaci hlubších vrtů

04.03.2003
Geologie
Novinky v projektování a realizaci hlubších vrtů
Dne 24.5.2002 vyšel v částce 82/2002 Sb. zákon č. 206/2002 Sb.: novela zákona č. 61/1988 Sb. - o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě. Dosud patřil hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum pod dohled státní báňské správy a bez ohledu na ustanovení geologického zákona směl být prováděn jen na základě oprávnění vydaného obvodním báňským úřadem. Ten ale vydával oprávnění s textem \"inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum\" i firmám, jejichž kvalifikace stačí jen na technické práce. Majitelé malých zeměvrtných souprav toho hromadně zneužívali k obcházení geologického zákona a po celém území republiky vznikaly problémy se studnami osušenými \"průzkumnými vrty\", které ve skutečnosti žádný odborník nenavrhoval ani nevyhodnocoval. 1. července 2002 pozbudou dosavadní oprávnění platnost. Firmy, které mají podle geologického zákona kvalifikaci provádět tyto geologické práce, musí do konce ledna 2003 získat živnostenské oprávnění pro živnost vázanou a to je nyní bude opravňovat i k projektování a provádění průzkumných vrtů do délky 30 m. Průzkumné vrty nad 30 m a veškeré studny hloubené v podzemí, anebo tak velkým průměrem, že se v nich mohou zdržovat lidé, jakož i podzemní prostory o objemu nad 300 m3, budou i nadále smět projektovat a provádět jenom ty organizace, kterým k tomu vydá oprávnění obvodní báňský úřad. Povinnou součástí těchto projektů je ovšem již od roku 1989 geologická část, kterou musí samozřejmě zpracovat odpovědný řešitel geologických prací příslušného zaměření. Totéž platí i pro jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí a vůbec pro všechny vrty hlubší než 30 m. Platí to tedy i pro vrty pro tepelná čerpadla. Ty v poslední době několikrát vážně narušily hydrogeologické poměry veřejných vodních zdrojů ve Východních Čechách a je evidentní, že by měly být navrhovány, projektovány a hloubeny výlučně jen pod vedením odpovědného řešitele geologických prací z oboru hydrogeologie. Další novinkou je, že před vydáním povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů musí žádající organizace doložit, že provádění těchto činností bude řídit a za jejich kvalitu odpovídat odpovědný řešitel geologických prací. Organizace které dnes tuto podmínku nesplňují, jsou povinny splnit tuto povinnost do 31. prosince 2003. Pokud organizace nedoloží doklad o splnění podmínky do 15 dnů po stanoveném termínu, tak jejich oprávnění k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů zaniká. Na základě požadavků EU bylo do novely začleněno ustanovení, že za splnění kvalifikačních požadavků podle báňských předpisů se považuje i to, když fyzická osoba předloží potvrzení vydané příslušným orgánem členského státu Evropské unie v souladu s příslušnou směrnicí EU. Obdobné potvrzení pro občany České republiky, nebo občany jiného členského státu EU, kteří vykonávali hornickou činnost, nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v České republice, bude vydávat Český báňský úřad. Potvrzení se bude vydávat v českém jazyce na základě žádosti fyzické osoby doložené údaji o délce a zaměření této činnosti. Protože změn v původním zákoně je hodně, zmocnil Parlament předsedu vlády, aby ve Sbírce zákonů vydal úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., jak vyplývá ze zákonů jej měnících. Zdroj:www.geolog.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí