zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dělat, když chci koupit v Brně pozemek či zbourat starou továrnu

09.03.2003
Odpady
Co dělat, když chci koupit v Brně pozemek či zbourat starou továrnu
Několik rad pro koupěchtivé podnikatele z hlediska starých ekologických zátěží, odpadů atp.
Několik rad co udělat předtím, než koupíte pozemek na území města Brna nebo hodláte zde provádět demolici starších továrních areálů (tzv. brownfields) 1. zjistit na Útvaru hlavního architekta Magistrátu města Brna, Kounicova 67, tel. 542171111 u příslušného pracovníka, který má na starosti daný sektor města, k jakému způsobu využití je pozemek dle platného územního plánu předurčen. V případě, že studujete územní plán vyvěšený na ÚHA MMB je nutno věnovat pozornost i později schváleným změnám a doplňkům. V případě, že hodláte realizovat na pozemku stavbu, která je v rozporu se schváleným územním plánem je nutno požádat na ÚHA MMB o provedení změny či doplnění územního plánu a vyčkat schválení této změny zastupitelstvem města Brna (tento proces trvá asi 1 rok). 2. vzhledem ke skutečnosti, že některé pozemky v městě Brně jsou zatíženy starou ekologickou zátěží (tzn. že jsou např. kontaminovány různými lidskému zdraví škodlivými prvky nebo sloučeninami, příp.sloužily v minulosti jako skládky odpadů) je vhodné se před koupí pozemku informovat na odboru ŽP MMB, Kounicova 67, tel.542174500 o známých ekologických zátěžích příp. rizicích spjatých s daným pozemkem. Na odboru jsou k dispozici mapy starých ekologických zátěží (na ÚHA MMB je i v digitální formě), starých skládek atp. Je vhodné se též informovat na skutečnost, zda není v dané oblasti předpoklad provádění rozsáhlé sanace podzemních vod resp. horninového prostředí. Tato skutečnost by vám mohla v budoucnosti značně komplikovat využití pozemku, příp. realizaci studny a čerpání vody z ní. Určitá omezení můžete očekávat i v oblastech výskytu artéské zvodně, zejména pokud je artéský kryt málo mocný a v oblastech geotechnických problémů (sesuvy, tekuté písky atp.) Tyto informace většinou má k dispozici městský geolog na odboru ŽP MMB. Pokud je nemá, tak vám zaručeně poradí jak postupovat dále, příp. sdělí na kterého kolegu z oboru znalého detailně dané oblasti se můžete obrátit. 3. při koupi již zastavěného pozemku a úmyslu provést demolici objektu je vhodné zajít na OŽP MMB, Kounicova 67, oddělení odpad. hospodářství příp. odd. stavebního řízení a zjistit, zda je známo z ekologických auditů, rizikových analýz atp. co je v objektu zamořeno, čím a v jakém rozsahu. Pokud nejsou na OŽP MMB k danému objektu k dispozici informace je nutné provést odbornou certifikovanou firmou posouzení na vlastní náklady. Je potřeba vždy mít na paměti, že zneškodnění nebezpečných odpadů, což často stavební odpad může být, vyžaduje odbornou znalost řešení problému a často značné finanční náklady. 4. omezení pro uživatele pozemku mohou vyplynout též ze skutečnosti, že pozemek je přímo součástí nebo je v blízkosti chráněných území nebo přírodní památky. Informace o těchto lokalitách lze získat na odboru ŽP MMB, Kounicova 67,oddělení ochrany přírody a krajiny. 5.dalšími omezujícími faktory může být existence podzemních prostor (např. sklepů, kolektorů technických sítí, kanalizačních stok) - informace mají k dispozici Technické sítě Brno a.s., resp.odbor technických sítí MMB, Kounicova 67. Omezení též znamenají dobývací prostory a chráněná ložisková území. Jejich rozsah je zaznamenám na obvodním báňském úřadě (ul. Cejl) a MŽP ČR -odbor výkonu státní správy VII,ul. Mezírka. 6.omezujícími faktory pro využití mohou být též pásma hygienické ochrany vodních zdrojů, území zvláštních zájmů v okolí např. pramenů resp. infiltračních oblastí artéských vod, záplavová území, zvýšený výskyt radonu nebo např. těkavých organických sloučenin typu chlorovaných uhlovodíků, ochranná pásma plynovodů, ropovodů, teplovodů, parovodů, vodovodů, kanalizačních stok elektrických. a spojových kabelů,trasy radioreleových spojů, oblasti stanic katodové ochrany. Informace o PHO vodních zdrojů poskytne odbor VLHZ MMB, Kounicova 67, rozsah záplavových území je vyznačen mapě na odboru ŽP MMB (některá záplavová území jsou uvedena i na webové stránce http://www.brno.cz), rozsah území zvláštních zájmů je vyznačen na územním plánu města Brna stejně jako trasy většiny význačných trubních systémů a radioreleových tras. Podrobnější informace o technických sítích lze získat na OTS MMB a TSB a.s., příp. dalších správců. Omezit vás může i blízkost letiště a určitá omezení platí i v blízkosti hřbitovů a tzv. záhrabovišť (místa vyhrazená pro zahrabání uhynulých zvířat v případě epidemie). Pokud hodláte na pozemku stavět nebo provozovat nějakou činnost (např. recyklaci stavebních sutí):  zjistěte si předběžně, zda s charakterem stavby bude souhlasit příslušná městská část, její stavební úřad a další dotčené orgány (např. Městská hygienická stanice) resp. sousedé. Vyhnete se tím případným pozdějším nepříjemnostem.  k provádění recyklace musíte souhlas k provozování zařízení (viz.vyhláška MŽP ČR čís. 383/2001 Sb.) Tento souhlas vydává příslušný Krajský úřad JmK na Žerotínově náměstí.  pokud provádíte demolici starší stavby, zejména starších výrobních nebo skladovacích prostor, mějte na paměti, že je nutno dodržovat platnou legislativu v oblasti odpadového hospodářství. Zejména je třeba mít na paměti, že veškeré součásti objektu, obsahující azbestová vlákna podléhají zvláštnímu režimu zacházení a je potřeba je vyjmout z konstrukce před její vlastní demolicí a zabezpečeně odvézt a odborně zneškodnit. V případě demolice bývalých továrních hal, výrobních objektů a skladovacích objektů atp. bude po Vás zřejmě požadováno odborem ŽP MMB provedení posouzení objektu před demolicí specializovanou firmou z hlediska roztřídění jednotlivých částí konstrukcí objektu podle charakteru odpadu, který z nich vznikne. Některé části konstrukce mohou totiž mít charakter nebezpečného odpadu (např. promaštěné podlahy, omítky nasáklé různými škodlivinami,topné systémy naplněné oleji s obsahem PCB,azbestocementové trubky a krytina). V tomto směru si dávejte pozor na různé nápadně nízké ceny některých demoličních či recyklačních firem, které často znamenají možnost zrecyklování celého objektu naráz bez dodržení výše uvedeného postupu. Takové jednání se nemusí vždy vyplatit a pokuty za zneškodnění nebezpečného odpadu v rozporu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech jsou značné. Ptejte se také na kvalitu vyrobeného recyklátu, zda bude možné bez obav jej použít tak, aby vyhovoval potřebným stavařským parametrům atp. V tomto směru žádejte příslušné certifikáty-vyhnete se nepříjemným překvapením. V případě, že hodláte provést recyklaci materiálu z demolice objektu na místě samém, je nutno konzultovat záměr na referátu ŽP příslušné MČ, OŽP MMB,RŽP KÚ JmK a KHS. V případě recyklace množství nad 30 000 tun není vyloučeno, že budete muset zpracovat posouzení vlivů stavby na životní prostředí (tzv.E.I.A.), což někdy může znamenat časové zdržení a možné komplikace nebo bude nutno provést alespoň tzv. zjišťovací řízení zda činnost nepodléhá E.I.A. V případě, že tento postup nedodržíte, je téměř jisté, že budete mít problémy jak s úřady tak i s občany žijícími v okolí. Hodláte-li realizovat stavbu na zatloukaných pilotech, nechte si odborně posoudit vliv vibrací na stavby v účinném dosahu těchto vibrací, stav těchto objektů a vliv vibrací na psychickou pohodu obyvatel. Vyhnete se tím komplikacím příp. i soudním přím v případě např. vzniku puklin v okolních objektech nebo narušení pohody bydlení. Obdobný postup doporučujeme aplikovat v případě výstavby větších podzemních staveb (kolektory, štoly, tunely, podzemní garáže atp.) V případě, že hodláte stavět v územích se starou ekologickou zátěží (např. na bývalé skládce, v oblasti s půdou nebo podz. vodami zamořenými škodlivinami) dodržujte požadavky odboru ŽP MMB a odboru VLHZ MMB uvedené ve stavebním povolení. Vyhnete se tím ohrožení zdraví stavebníků příp. zavlečení znečištění do okolí. V případě stavby čerpací stanice PHM počítejte s možnou investicí do trvalého monitorovacího vrtu a analýz podzemní vody. V případě stavby větších staveb nebo výstavby v geologicky problematických zónách je vhodné zpracovat inženýrsko - geologický průzkum a provádět inženýrsko - geologický dohled během hloubení základů. Všechny výše uvedené rady jsou podepřeny dlouholetou praxí. Enviweb.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí