zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V \"MALÝCH OKRESECH\"\" SE CHYSTAJÍ SPOLEČNÉ KROKY PROTI \"VELKÉ VODĚ\"

21.03.2003
Voda
V \ MALÝCH OKRESECH\ \  SE CHYSTAJÍ SPOLEČNÉ KROKY PROTI \ VELKÉ VODĚ\
JAK JSTE DALEKO S PŘÍPRAVOU POVODŇOVÉHO PLÁNU PRO SVŮJ SPRÁVNÍ OBVOD?
Je nutné navázat na existující, zpravidla dobře zpracované povodňové plány bývalých okresů a zároveň vyjít ze zkušeností nabytých během loňských extrémních povodní. Vyplatí se opřít o odbornost zaměstnanců správců příslušných povodí, snažit se o domluvu s vlastníky nemovitostí v záplavových územích a úzce spolupracovat s obcemi ve svém správním obvodu. To jsou jen některé poznatky z ankety, v níž se redakce Moderní obce zajímala o zkušenosti s přípravou povodňových plánů správních obvodů obcí s rozšířenou působností. JUDr. FRANTIŠEK MIKEŠ, starosta města Český Krumlov: Zajištěním bezpečnosti občanů v případě nenadálých událostí jsme se v dnes už bývalém okrese Český Krumlov zabývali během posledních let velmi odpovědně. Výsledkem byl funkční a fungující systém ochrany občanů, který samozřejmě obsahoval organizační, věcné, personální i finanční náležitosti. Jeho funkčnost nejlépe prověřily povodně loni v srpnu. Právě proto byl celý tento systém převzat jako základ pro krizové plánování i řízení od 1. ledna 2003. Mírné komplikace přináší fakt, že zůstaly nezměněny geografické okresy a v nich působí více úřadů, na které stát delegoval pravomoci ve státní správě. Na jednání s \"okresním\" pracovištěm Hasičského záchranného sboru (HZS) byly aktualizovány povodňové plány i komise a stanoven postup pro aktivizování jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému. Starostové obou měst tzv. třetího typu se již sešli, aby právě s ohledem na zachování okresu jako území a uspořádání jednotlivých složek (JZS) posoudili i možnost jednotného modelu pro krizové plánování a řízení. Už loni krizový štáb okresu uložil přepracovat v rámci vyhodnocení srpnových povodní povodňové plány jednotlivých sídel tak, aby byla doplněna záplavová území a stanovena riziková místa, včetně návrhů na jejich eliminaci. Rizikové oblasti obcí byly přitom určovány na základě konkrétního postižení - buď rozvodněním toků, přelitím vodních ploch, nebo masívním množstvím povrchové vody na svažitém a obydleném území. Na Městském úřadě v Českém Krumlově byl s přípravou a vypracováním povodňového plánu pověřen pracovník pro krizové řízení v kanceláři starosty a tajemník povodňové komise, kterým je vedoucí oddělení vodního hospodářství v odboru životního prostředí. Ovšem bez spolupráce na celém území se funkční povodňový plán pro spádové území zpracovat nedá a v tom smyslu spolupracujeme s okolními obcemi. Podle mého názoru by bylo dobré, kdyby Generální ředitelství HZS zpracovalo systém a metodiku pro cyklické procvičování funkčnosti civilní ochrany obyvatel. V minulosti jsem na toto téma předal obsáhlý materiál z návštěvy takového nácviku, jeho přípravy i vyhodnocení, kterého jsem se zúčastnil v jednom okrese v kantonu Bern ve Švýcarsku. Ing. JINDŘICH BLÁHA, starosta města Soběslav: Povodňový plán obce s rozšířenou působností pro spádové území Soběslavi se v současné době připravuje a bude především vycházet z povodňových plánů měst a obcí a také ze zkušeností nabytých při srpnové povodni v roce 2002. Plán zpracovává odbor životního prostředí Městského úřadu v Soběslavi, přičemž mapové podklady zajistí ve spolupráci se státním podnikem Povodí Vltavy a s odbornou geodetickou firmou. Před definitivním schválením bude návrh povodňového plánu připomínkován zástupci měst a obcí regionu a orgány státní správy včetně Povodí Vltavy, s. p. Pokud jde o legislativní zakotvení povodňových plánů a povodňových komisí, považuji za problematické, že starosta obce s rozšířenou působností je předsedou povodňové komise města a zároveň předsedou povodňové komise obce s rozšířenou působností. To může být problematické v situacích, kdy při povodni dochází k velmi vypjatým situacím s potřebou rychlého rozhodnutí. ZDENĚK VIKTORA, tajemník bezpečnostní rady města Kralupy nad Vltavou: Povodňový plán města jsme zadali k vypracování firmě Koordinace Karlovy Vary v září 2000 a až do povodně loni v srpnu jsme se řídili jeho pracovní verzí, kterou jsme od ní obdrželi. Po povodni jsme požádali zpracovatele o zhotovení konečného povodňového plánu města, včetně aktualizace nových telefonních čísel po přečíslování a podchycení změn, které radnici v listopadu přinesly komunální volby. Původní povodňový plán byl zpracován na maximálně stoletý průtok řeky. Protože srpnová povodeň zátopové území vypočítané na tento průtok vysoce převýšila, požadujeme, aby konečná verze povodňového plánu byla zpracována na nové zátopové území města. To však pro Kralupy nad Vltavou dosud závod Dolní Vltava státního podniku Povodí Vltavy nevyhlásil, což dokončení plánu oddaluje. Už loni jsme zadali vypracování povodňových plánů vlastníků nemovitostí v záplavových územích. Tehdy jsme ovšem počítali pouze s uvedeným stoletým průtokem. Vzhledem k rozsahu srpnové povodně nyní budeme zadávat vypracování těchto plánů i pro další nemovitosti v rozšířených záplavových územích, a to nejen podél Vltavy, ale také v okolí potoků protékajících městem. Ovšem ani mnozí již dříve oslovení majitelé nemovitostí nereagovali na naši výzvu a v řadě případů nám dosud nepředali požadované údaje. S naprostým nepochopením jsme se setkali zejména u vlastníků nemovitostí z řad právnických osob. Z nich nám totiž své povodňové plány předložila jen asi pětina. Přitom jejich plány bývají většinou staršího data a nejsou aktualizovány tak, jak to určuje zákon. ZDENÉK KUBÍNEK, starosta města Roudnice nad Labem: Naše město dosud nemá aktualizovaný povodňový plán pro celé své správní území. K aktualizaci však dojde ještě v prvním čtvrtletí letošního roku. Po srpnových povodních žádná z obcí v našem správním obvodu nenechávala přepracovat svoji územně plánovací dokumentaci. Zkušenosti z loňských povodní jsou zohledňovány při jednotlivých stavebních řízeních. Pokud jde o výběr rizikových oblastí z hlediska rozvodnění vodních toků, zohledňována bude především rychlost vzestupu hladiny, případně rozlivy, k nimž v některých lokalitách dochází již při jejím mírném zvýšení. Je však třeba také uvést, že v drtivé většině případů lidé odmítají opustit i ohrožené lokality a zničené nemovitosti obnovují na původních základech. Aktualizovaný povodňový plán bude naším odborem životního prostředí a stavebním úřadem zpracován standardním způsobem. Těžiště plánu, v němž musí být zohledněny empirické zkušenosti z loňských povodní, bude spočívat především v zajištění spojení s vybranými subjekty, jako jsou odpovědné osoby v obcích v záplavovém území, státní podniky Povodí Labe a Povodí Ohře, Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Armáda ČR i sousední obce s rozšířenou působností. Stejně precizně by měl být sestaven seznam kritických míst, tedy zaplavovaných úseků vozovek, ohrožených mostních objektů, míst vzniku ledových jevů apod. Pochopitelně chceme přípravu povodňového plánu průběžně projednávat s obcemi v našem obvodu působnosti, abychom využili jejich znalostí místní problematiky. Ing. VLADISLAV RAŠKA, starosta města Děčín: Město Děčín, jež je obcí s rozšířenou působností pro dalších 33 obcí regionu, má vlastní povodňový plán, který je průběžně aktualizován. Současně se město až do konce roku 2002 řídilo Povodňovým plánem okresu Děčín, zpracovaným okresním úřadem. Oba tyto plány budou do budoucna sjednoceny tak, aby dostatečně řešily povodňovou problematiku dotčeného území a splňovaly požadavky zákona č. 254/2001 Sb. Prvním krokem v tomto ohledu bylo nové složení povodňové komise, které zohledňuje územní rozlehlost našeho správního území. Územně plánovací dokumentace města vychází z předpokladů zasažení zátopových území tzv. stoletou vodou. Z tohoto hlediska byla loňská povodeň náročnou zkouškou. Orgány města, stejně jako odborníci v oblasti rozvoje a územního plánování města, budou muset zohlednit řadu momentů, které tato živelná pohroma přinesla, a vyhodnotit nově nabyté zkušenosti. Rizikové oblasti obce z hlediska rozvodnění vodních toků vytipovává jednak zpracovaná analýza rizik, která je součástí krizového plánu, jednak do povodňového plánu zahrnutý seznam objektů, jejichž zatopení by mohlo, jakožto druhotný účinek, znamenat další, například ekologickou katastrofu. V tomto ohledu jsou velkým rizikem podniky ve městě, disponující nebezpečnými nebo škodlivými chemickými látkami, ale například také zimní stadión se zásobníkem čpavku. Pro aktualizaci našeho povodňového plánu je zohledněno vymezené území obhospodařované dvěma významnými správci - státními podniky Povodí Labe a Povodí Ohře, které z odborného hlediska sjednocují aktivity obecních povodňových orgánů a ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Na přípravě nového povodňového plánu se budou podílet především specialisté na vodní hospodářství odboru životního prostředí našeho městského úřadu, kteří jej budou konzultovat se správci povodí, nadřízeným vodoprávním úřadem, hydrometeorology, složkami integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě s pracovníky oddělení krizového řízení tak, aby plán byl v souladu s celkovou koncepcí krizového plánování. V rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi považujeme za neobyčejně důležitou také spolupráci s obcemi v obvodu naší působnosti. ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí