zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Manuál pro vedení evidencí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

03.04.2003
Odpady
Manuál pro vedení evidencí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
Manuál pro vedení evidencí byl zpracován na základě požadavku Ministerstva životního prostředí a je zveřejněn na jeho webové stránce na adrese www.env.cz. Upřesňuje vedení evidencí podle § 38, 39 a 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a je určen původcům odpadů, oprávněným osobám, které nakládají s odpady, provozovatelům zařízení na úpravu, využití a odstraňování odpadů, provozovatelům čistíren odpadních vod, pracovníkům obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů jako pomůcka při vyplňování a kontrole zákonem stanovených evidencí. V Manuálu jsou promítnuty změny v kompetencích úřadů státní správy podle zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů. Vedení evidencí je kromě zákona o odpadech upraveno zejména v § 21 až 25 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a jejich rozsah je dán v přílohách č. 19 až č. 26 vyhlášky. Vedení evidence použití upravených kalů na zemědělské půdě je dáno vyhláškou MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a její rozsah přílohou č. 1. Tuto evidenci zasílají provozovatelé čistíren odpadních vod společně s hlášením o produkci a nakládání s odpady příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB uvádí způsob evidence zařízení a látek s obsahem PCB na evidenčním listu, jehož vzor je uveden v příloze č.1 této vyhlášky. V Manuálu je podrobněji uvedeno jaké údaje se v jednotlivých položkách příslušných hlášení uvádí. Všechny přílohy jsou pro názornost vyplněny. U „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ (příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.) je uvedeno několik dalších příkladů vyplňování pro různé případy nakládání s odpady. Dále jsou zde uvedeny některé výjimky při vyplňování (např. vyplnění hlášení stavební firmy, mobilního zařízení apod.). Vedle podrobnějšího popisu jsou u identifikačních položek původce nebo oprávněné osoby (IČ, OKEČ apod.) uváděny zdroje, ve kterých lze tyto údaje nalézt. Manuál je členěn podle jednotlivých příloh vyhlášky č. 383/2001 Sb. a každá příloha je zpracována jako samostatná kapitola vč. přehledu relevantních právních předpisů, takže s ní lze pracovat bez nutnosti znalosti předchozího textu a může být proto v případě potřeby okopírovaná odděleně. Jako přílohy Manuálu jsou uvedeny: - klasifikace územních statistických jednotek - číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností – ORP - číselník správních obvodů Hlavního města Prahy (CISSOP) - znění rozhodujících částí zákonných norem souvisejících s vedením evidencí Definice pojmů V následujícím uvádíme definice některých pojmů, které jsou užívány v přílohách zákona o odpadech a jeho vyhláškách, ale nejsou v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech definovány. Regenerace – přepracování a zušlechťování odpadu v procesech, jako je např. filtrace, sušení, destilace, chemická úprava apod. s cílem přivést takový odpad do stavu, který vyhovuje určitým standardům a umožňuje jeho dalšího využití. Recyklace – materiálové využití odpadů. Odpad vlastní – odpad vyprodukovaný při vlastní výrobě nebo zpracování. Vlastním odpadem je rovněž odpad, který vznikl úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu. Při této úpravě nebo přepracování však musí vzniknout jiný druh (kód – tj. katalogové číslo) odpadu, než byl původní. Např. vlastním odpadem není odpadní olej, který byl zbaven nečistot filtrací nebo odstředěním a předán k dalšímu využití. Za úpravu odpadů je v souladu s definicí § 4 písm. k) zákona o odpadech považováno i třídění odpadů. Odpad předaný – odpad, který předal původce nebo oprávněná osoba jiné oprávněné osobě nebo předala jedna provozovna jiné provozovně stejného původce nebo předala jedna provozovna jiné provozovně stejné oprávněné osoby. Odpad převzatý – odpad, který oprávněná osoba převzala od původce nebo jiné oprávněné osoby nebo provozovna původce převzala od jiné provozovny stejného původce nebo provozovna oprávněné osoby převzala od jiné provozovny stejné oprávněné osoby. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností – obecní úřad obce s rozšířenou působností (zákon č. 314/2002 Sb.), na jehož správním území je činnost původce nebo oprávněné osoby provozována. V případě mobilního zařízení jsou to tedy všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností, na jejichž správním území bude zařízení provozováno (§ 79 odst. 2 zákona o odpadech). Příslušný správní obvod hl. m. Prahy – správní obvod hl. m. Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000) na jehož správním území je činnost původce nebo oprávněné osoby provozována. V případě mobilního zařízení jsou to tedy všechny správní obvody Prahy, na jejichž správním území bude zařízení provozováno (§ 79 odst. 2 zákona o odpadech). Tradiční svoz – svoz směsného odpadu z popelnic, kontejnerů nebo v pytlích. Jedná se o svoz druhu odpadu 20 03 01. Svoz objemného odpadu – svoz odpadu, který se velikostí nevejde do popelnic, kontejnerů nebo pytlů. Většinou se zajišťuje přistavením velkoobjemových kontejnerů. Jedná se o svoz druhu odpadu 20 03 07. Odděleně sbírané složky – všechny druhy odpadů podskupiny 20 01 (tj. kódy odpadů 20 01 01 až 20 01 99) a podskupiny 15 01 (tj. 15 01 01 až 15 01 11 pokud byly sebrány odděleně z komunálního odpadu). Institucionální zařízení – školy, úřady, drobní živnostníci apod. Mobilní zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů – zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů schopné pohybu a samostatné funkce, které přemístěním tuto svou funkci neztratí (§ 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Kódy odpadů, pro které je zařízení kolaudováno – ve vyhlášce č. 383/2001 Sb. v příloze č. 20 je uveden tento nesprávný pojem “kolaudováno“. Rozumí se zde druhy (kódy) odpadů dle Katalogu odpadů, jejichž využívání nebo odstraňování je v zařízení prováděno se souhlasem příslušného krajského úřadu a jejichž seznam je uveden v provozním řádu. Víceskupinová skládka – skládka na jednom pozemku, která je konstrukčně rozdělena na samostatné sekce (kazety), z nichž každá má technické zabezpečení, odpovídající příslušným skupinám skládky. Provozování každé z těchto sekcí (kazet) odpovídá příslušné skupině skládky. Shromažďovací místo nebezpečných odpadů – místo, kde jsou fyzicky umístěny shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů za účelem jejich postupného plnění nebezpečnými odpady, tj. za účelem nakládání s odpady ve smyslu § 4 písm. d) zákona o odpadech. Za shromažďovací místo nebezpečných odpadů se nepovažuje takové místo, kde jsou fyzicky umístěny shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů pouze z technologických nebo logistických důvodů, tj. bez přímé souvislosti s nakládáním s odpady (např. manipulační plocha, kde jsou tyto prostředky umístěny z důvodů provádění jejich údržby nebo opravy). Sběrové místo odpadů – místo, kde je s odpadem fyzicky nakládáno tj. soustřeďován nebo shromažďován odpad vykoupený a sesbíraný před dalším nakládáním ve smyslu § 4 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb. Za sběrové místo odpadů se nepovažuje takové místo, kde jsou fyzicky umístěny odpady pouze z technologických nebo logistických důvodů, aby bylo možno dále s odpady nakládat (např. vychladnutí vysokopecní strusky z důvodu bezpečnosti práce před jejím transportem na určené místo, apod.). Mobilní zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů – sběrový prostředek schopný samostatného pohybu a splňující požadavky na zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů stanovené zákonem a vyhláškou č. 383/2001 Sb. a požadavky na přepravu odpadů podle zvláštních právních předpisů. Ostatní udělené souhlasy a rozhodnutí (příloha č. 25) – zde se uvádí rozhodnutí, které se týkají pouze rozhodnutí „ve věci“. Neuvádějí se rozhodnutí v řízení. Do rozhodnutí se pro potřeby tohoto Hlášení započítávají pouze pravomocná rozhodnutí vydaná ve vykazovaném roce správním orgánem po provedeném správním řízení ve věci, která je specifikována ve sloupci Popis (tj. konečná rozhodnutí týkající se ukončeného správního řízení ve věci uvedené ve sloupci Popis). Do Hlášení se nezapočítávají rozhodnutí týkající se : 1. neukončených správních řízeních ve vykazovaném roce a nebo 2. rozhodnutí vydaná k zajištění průběhu a účelu řízení ve vykazovaném roce (předvolání, předvedení, předběžná opatření, dožádání, pořádková opatření, přerušení řízení, zastavení řízení) a nebo 3. rozhodnutí týkající se výkonu rozhodnutí ve vykazovaném roce (vymáhání peněžitých nebo nepeněžitých plnění, odložení výkonu rozhodnutí, upuštění od výkonu rozhodnutí). A nakonec jedna poznámka I v roce 2003 zůstává zachována vykazovací statistická jednotka „OKRES“, proto je ponechána a vyplňuje se i ve formulářích hlášení (kód okresu = CZ-NUTS 4). Tyto kódy jsou uvedeny v příloze č. 1 Manuálu. Ing. Pavel Vejnar, CSc., Ing. Jaroslava Mlnaříková Centrum pro hospodaření s odpady, VÚV T.G.M.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí