zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hluk problém moderní společnosti

16.04.2003
Hluk
Hluk problém moderní společnosti
Česká firma EKOLA se zabývá problematikou hluku, jeho snižováním a ochranou proti němu déle než 12 let. Není pochyb, že vstupem do EU závažnost řešení této problematiky stoupne. Hluk výrazně zvyšuje únavu populace, snižuje její pracovní aktivitu, a tím i produktivitu. Zahraniční prameny uvádějí, že v hlučných pracovních prostředích dochází k pracovním úrazům o 20 až 40 % častěji. LZE DEFINOVAT HLUK? Zvuk je součástí životního prostředí Člověka. Doprovází přírodní jevy i lidské aktivity. Jedním z jeho specifických projevuje hluk, jímž se rozumí ta část akustických signálů v prostředí, která člověka poškozuje, ruší, obtěžuje. Hluk lze fyzikálně definovat přesně. Jak jej vnímá člověk, přesně definovat nelze. Jde o pojem do značné míry relativní, závislý na vztahu konkrétního člověka ke konkrétnímu zvuku. Denně je většina osob vystavena nadměrnému hluku na pracovištích, v mimopracovním prostředí, ale i doma v době pracovního odpočinku. Je prokázáno, že v současné době asi 60 % celkové hlukové zátěže způsobuje hluk v mimopracovním prostředí. Z toho 75 až 85 % tvoří hluk působený dopravními prostředky. INŽENÝRSKÁ ČINNOST EKOLY Dlouhodobá praxe a získané zkušenosti pracovníků firmy při snižování hluku a ochraně proti němu ve venkovním a pracovním prostředí i ve stavbách umožňuje s využitím moderní techniky řešení na současné světové úrovni. Problematiku se snaží firma řešit komplexně. Zákazníkovi nabízí měření hluku, návrh opatření, dodávku a realizaci protihlukových bariér a následné měření účinku navržených a realizovaných opatření. Převážně jde o kusovou a atypickou výrobu krytů, kapotáží clon, zástěn, tlumicích prvků a prostorové úpravy realizovaných přímo firmou. EKOLA, specializována na modelové výpočty akustických situací a mapování hluku, dosahuje v České republice jedinečné výsledky srovnatelné s výsledky těchto prací v EU. Nedoceňovaná je poradenská činnost, což odporuje situaci v některých našich průmyslových odvětvích. Firma disponuje vlastní akustickou laboratoří, jednou z nejmoderněji vybavených pro měření a analýzu hluku v České republice. Umožňuje měřit až na pěti místech současně, a to jak v komunálním tak i v pracovním prostředí. Může provádět měření akustických výkonů, akustických vlastností stavebních konstrukcí i prvků atp. Pro měření a zpracování získaných dat využívá speciální software, takže pracovníci firmy mohou pomocí této techniky vyhodnotit měření přímo na místě, EKOLA organizuje pro ostatní akreditované laboratoře v České republice porovnávací zkoušky používané měřicí a vyhodnocovací techniky. Je součástí AO 227 - akreditovaného certifikačního orgánu pro výrobky a systémy jakosti. Podílí se na řešení různých úkolů výzkumného charakteru (i státních), např. v oblasti dopravní akustiky pro Centrum dopravního výzkumu, zabývá se vývojem protihlukových clon (spolupráce na vývoji clon ze sklovláknobetonu) apod. V průběhu let firma rozšířila aktivity i do hodnocení vlivu staveb na životní prostředí podle žák. č. 100/2001 Sb. Specializuje se především na stavby, kde převládajícím negativním faktorem je hluk (průmysl dopravy, těžební průmysl, velká obchodní a administrativní centra apod.). EKOLA zajišťuje dovoz, prodej a servis techniky pro měření zvuku. Je výhradním zástupcem firmy NORSONIC a firem dBOl, G.R.A.S v České republice. Pro tuto techniku zajišťuje i vlastní vývoj a realizaci doplňkových zařízení podle požadavků trhu. Pracovníci firmy publikují. Jsou např. spoluautory učebnice Stavební fyzika I pro VUT Brno. KDO JSOU ZÁKAZNÍCI EKOLY? Významnými zákazníky jsou např. Ředitelství silnic a dálnic a České dráhy, kde se firma podílí především na řešení problematiky hluku v okolí významných dopravních tras a koridorů. Spolupracuje i s desítkami dalších významných firem při snižování hluku ve venkovním i pracovním prostředí. Pro Synthesiu Pardubice řešila např. vliv impulzního hluku ze zkoušek průmyslových trhavin na okolí. Podobnou problematiku řešila i pro významné těžařské společnosti a jejich lomy. Například pro Tarmac - Severokámen a Českomoravský cement Bohemia. Pro tuto firmu a Sklářské písky Střelec provádí dlouhodobý monitoring hluku. Na EKOLU se obracejí o pomoc při řešení problematiky snižování hluku také městské a obecní úřady a v poslední době i občanská sdružení. V současné době řeší pro obecní úřad v Průhonicích odhlučnění celé obce od provozu na dálnici Dl. Na objednávku Magistrátu hl. m. Prahy vypracovala výpočtovou hlukovou mapu automobilové dopravy v roce 2000. Toto dílo již plní požadavky naší legislativy a bude plnit požadavky směrnice EU o hodnocení a řízení environmentálního hluku (hluku v prostředí). Hluková mapa Prahy je zpracována interaktivně, a tak je možné v prostředí GIS (grafického informačního systému) zjišťovat konkrétní akustickou situaci i na jednom konkrétním objektu (viz www.wmap.cz/atlaszp). Tato hluková mapa umožňuje dobře uplatňovat budoucí hlukovou politiku města. Je s přehledem systémově propracována a splňuje požadavky EU. Setkává se s velkým ohlasem v zemích Evropské unie a je prezentována na různých pracovních setkáních akustiku, zabývajících se mapováním hluku. Firma spolupracovala na tvorbě hlukové mapy Prahy, tramvajové dopravy a součtové hlukové mapy. Spolupracovala i na dalších hlukových mapách, např. na hlukové mapě Jihlavy. Specializovaná technika pro měření zvuku se v desítkách kusů dodávala do průmyslových podniků, privátních laboratoří a laboratoří hygienických služeb. VSTUP DO EU PŘÍSNĚJŠÍ NORMY PRO SNIŽOVÁNÍ HLUKU V porovnání s vyspělou Evropou je restriktivní legislativa v pracovním i mimopracovním prostředí zastoupena zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízením vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. To zahrnuje užší problematiku, která systémově nevystihuje podstatu celé problematiky snižování hluku v území na rozdíl od evropské směrnice END (Environmental Noise Directive) 2002/49/EC. V naší legislativě tak absentuje aktivně deklarované úsilí systémově měnit dosavadní stav hlučnosti ve městech a na silnicích i železnicích. Tento stav je dán i nelogickým a zcela rozdílným rozdělováním kompetencí státních orgánů v jednotlivých oblastech hlukové politiky v porovnání s EU. Tam je problematika hluku v prostředí logicky řízena ministerstvem životního prostředí a problematika hluku v pracovním prostředí ministerstvem sociálních věcí. Činnost a cíle EKOLY jsou ovlivňovány vývojem naší a evropské legislativy. Pracovníci firmy se snaží přesvědčit investory o správnosti navrhovaných používaných postupů při řešení zakázek, jejichž výstupy by již měly vyhovět požadavkům EU. Vzhledem k nejasným kompetencím a absenci již zmiňované legislativy se daří obtížně přesvědčovat odpovědné pracovníky o moderních a systémových možnostech, které firma používá a o výstupech, s nimiž bude připravena plnit požadavky EU. Dokladem, že se taková práce může dařit, jsou citované hlukové mapy. V oblasti hlukových emisí byla do české legislativy již zavedena veškerá platná legislativa Evropské unie. Tou je směrnice Evropského parlamentu 2000/14/ES o sbližování právních předpisů členských států EU týkajících se vyzařování hluku používanými ve venkovním prostoru. Do české legislativy byla zmíněná směrnice zavedena Nařízením vlády č. 9/2002, kterým jsou stanoveny technické požadavky na výrobky z hlediska emise hluku. Doufejme, že v nejbližší době se podaří zavést již zmiňovanou směrnici 2002/49/EC. Nejdůležitějšími charakteristikami této směrnice jsou: povinnost hlukového mapování vypracování a realizace akčních plánů v ochraně proti hluku informovanost obyvatelstva. Cílem je snížit v roce 2010 počet obyvatel zasažených hlukem o intenzitě ekvivalentní hladiny akustického tlaku nad 65 dB o 10 %, v roce 2020 o 20 %. K tomuto účelu je např. zmiňovaná Hluková mapa Prahy připravena. PROBLEMATIKU HLUKU MOHOU ÚSPĚŠNĚ ŘEŠIT JEN PROFESIONÁLOVÉ S rozvojem a dostupností různé měřicí techniky a výpočtových programů pro oblast zvuku dochází k rozšiřování počtu osob a organizací, které řeší problematiku hluku, nikoliv ve všech případech na profesionální úrovni. Napomáhá tomu i zoufalý nedostatek odborné erudovaných pracovníků pro problematiku hluku ve státních a správních orgánech, které se tím zabývají. Při neodborném zacházení s výsledky výpočtů i měření a při chybné interpretaci výsledků může docházet k chybným závěrům a k velkým ekonomickým ztrátám. To se v současné době velmi často stává při rozhodování o realizaci staveb, resp. investičních záměrů. Přičtou je většinou neznalost možností jak stanovit okrajové podmínky výpočtových modelů, vstupní podmínky výpočtů a měření a následně i stanovení a interpretace výstupních hodnot výpočtů nebo měření. Nekorektní práce s daty (výsledky) výpočtů i měření může vést buď k podcenění nároků na ochranu území před hlukem nebo k jeho přecenění, a pak i ke zbytečným ekonomickým ztrátám. OPRAVUJÍ SE CHYBY NEKVALIFIKOVANÝCH V poslední době je ve více případech vyzývána EKOLA k opravám a přepracování cizích nekvalifikovaně provedených akustických zakázek. Bohužel, teprve díky tomu si konečně investoři a zástupci státních orgánů začínají uvědomovat, že někdy nejrychlejší a nejlevnější práce není vždy také nejlepší. Pomalu se začíná i v této oblasti prosazovat kvalita. EKOLA se dynamicky rozvíjí. Každým rokem zvyšuje svůj obrat vytvořený zisk vkládá do rozvoje a technického vybavení. V loňském roce se rozšířila o dalších šest zaměstnanců, tedy o třetinu. Pracují v ní profesionálové* Úspěšně nalézají nová řešení odborných .problémů a aktuálně řeší problematiku hluku na vysoké úrovni. Zdroj: Technický týdeník
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí