zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bezpečnostní poradci pro přepravu nebezpečných věcí

22.04.2003
Odpady
Chemické látky
Bezpečnostní poradci pro přepravu nebezpečných věcí
Máte již bezpečnostního poradce? Víte jakou činnost vykonává bezpečnostní poradce
Vyhláška č.55/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č.478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě stanovila bližší podrobnosti pro školení, zkoušky a činnost bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí v silniční dopravě. Zákon o silniční dopravě v §23, odst.2, písmeno f) stanovil dopravci povinnost, podle Dohody ADR, ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí. Vyhláška v §17, odst. 1) v souladu s Dohodou ADR uvádí, že tato povinnost se na dopravce nevztahuje, jsou-li přepravovaná množství nebezpečných věcí, která jsou v každé jednotce menší než limity uvedené v dohodě, příloze A, část 1 kapitole 1.1 bodu 1.1.3.6, části 2 kapitole 2.2 bodu 2.2.7.1.2, části 3 kapitole 3.3 a části 3 kapitole 3.4. Činnost bezpečnostního poradce může v souladu s dohodou vykonávat pouze fyzická osoba, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce. Toto osvědčení získá po absolvování školení a úspěšném složení zkoušky. Osvědčení má planost pro druhy nebezpečných věcí, pro které absolvovala fyzická osoba školení. Jedná se o : · třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9 · třídy 1 · třídy 7 MD ČR schválilo pro provádění školení bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou tyto tři subjekty (Oznámení bylo vydáno ve Věstníku dopravy č.18 ze dne 4.září 2002.) : · Sdružení ČESMAD BOHEMIA Nad Sokolovnou 117/1 147 00 Praha 4 - Podolí · Ústav silniční a městské dopravy, a.s. Jánský vršek 11 118 20 Praha 1 · Ing.Jiří Miletín M Konzult U Hellady 4 140 90 Praha 4 - Michle Školící organizace o absolvování školení vydá uchazeči doklad, v kterém je uveden rozsah školení. Organizací zkoušek bezpečnostních poradců pověřilo MD ČR Centrum dopravního výzkumu (dále jen CDV). Podrobnosti o systému přihlašování ke zkouškám jsou publikovány ve Věstníku dopravy č.18 ze dne 4.září 2002. Z nich vyplývá, že uchazeč o vykonání zkoušky podá přihlášku ke zkoušce sám, nebo prostřednictvím školícího subjektu (vzor přihlášky je uveden na internetových stránkách CDV www.cdv.cz). Přihláška musí obsahovat : · jméno a příjmení, popřípadě akademický titulů · datum a místo narození; · státní občanství; · adresu bydliště uchazeče, PSČ, kontaktní telefonní číslo; · druh(y) nebezpečných věcí, pro který(é) hodlá uchazeč zkoušku vykonat (odpovídá rozsahu absolvovaného školení); · zkušební termín, na který se uchazeč přihlašuje (termíny jsou publikovány ve Věstníku dopravy- termíny na I.pololetí 2003 byly publikovány v čísle 26 z 30.prosince 2002 a jsou také uvedeny na www.cdv.cz); · v případě rozšíření již vydaného osvědčení nebo opravné zkoušky uvede uchazeč svoje evidenční číslo, přidělené mu u předchozí zkoušky. K přihlášce uchazeč doloží : · doklad o absolvování školení vystavený schváleným školícím subjektem, · doklad o bezúhonnosti (výpis z Rejstříku trestů ne starší tří měsíců), · doklad o maturitní zkoušce (fotokopii). Přihlášku je potřeba opatřit datem podání a vlastnoručním podpisem uchazeče. CDV přijímá přihlášky v pořadí, v jakém jsou doručeny, až do naplnění počtu (zkušební řád stanoví maximální počet 25 uchazečů). Termín ukončení přijímání přihlášek ke zkoušce je zpravidla 14 dnů před termínem konání zkoušky. Jestliže při kontrole přihlášky bylo zjištěno, že přihláška splňuje všechny náležitosti potvrdí CDV do 7 dnů od uzávěrky pro přijímání přihlášek uchazeči příjem přihlášky a uchazečem navržený termín. Je mu zaslána pozvánka ke zkoušce s uvedením termínu, času, místa konání zkoušky a podmínek za kterých se zkouška koná (Jedná se o stručný výpis ze zkušebního řádu). V případě, že termín navržený uchazečem je obsazen, CDV navrhne jiný termín, který je zpravidla nejbližším možným zkušebním termínem z harmonogramu zkušebních termínů. Místa konání zkoušek jsou Praha a Brno. Termín konání zkoušky je zpravidla jedenkrát týdně (V Brně se koná zpravidla druhá zkouška v měsíci.). Náklady spojené s organizací zkoušek hradí uchazeč. Tento poplatek dle zákona č.526/1990 Sb. o cenách v platném znění činí 1000 Kč včetně 5% DPH. Poplatek uhradí uchazeč o zkoušku převodem na účet CDV, před vykonáním zkoušky. Poplatek při neúčasti uchazeče se nevrací. U prezentace je uchazeč povinen : · prokázat svoji totožnost (občanským průkazem, popřípadě cestovním pasem); · předložit originál dokladu o maturitní zkoušce; · předložit doklad o úhradě poplatku. MD ČR publikovalo formou oznámení zkušební řád pro ověřování způsobilosti bezpečnostních poradců v silniční dopravě nebezpečných věcí ve Věstníku dopravy č.26 dne 30.prosince 2002. Podle tohoto zkušebního řádu se zkoušky konají před komisí,které předsedá zástupce MD ČR. Uchazeč může používat při zkoušce Sbírku mezinárodních smluv a kalkulátor.Zkoušky se provádí písemnou formou vypracováním zkušebních testů, kdy uchazeč zodpovídá otázky (Část otázek má možné varianty odpovědí a část je bez těchto variant. Celkový počet otázek je 30, z toho 18 otázek má varianty odpovědí z nichž pouze jedna je správná.). Ve druhé části písemně zpracuje případovou studii, dle zadání. Čas pro vypracování testu a případové studie je 180 minut. Zkušební testy hodnotí zkušební komise podle počtu správně zodpovězených otázek a vypracované případové studie. Ve zkoušce prospěl uchazeč který správně zodpoví minimálně 90% otázek z celkového počtu otázek a správně vypracuje případovou studii. Pokud procento správných odpovědí je pod 90% otázek z celkového počtu, ale dosáhne minimálně 80% a případová studie je správně vypracována absolvuje uchazeč ještě ústní zkoušku. Pokud prokáže odpovídající znalosti, zejména u otázek, které byly písemně zodpovězeny nedostatečně, špatně nebo vůbec ne může u zkoušky prospět. Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydá MD ČR uchazeči do 15 pracovních dnů od vykonání zkoušky Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí. Osvědčení obsahuje údaje pro které třídy nebezpečných věcí může vykonávat funkci bezpečnostního poradce v silniční dopravě. Osvědčení má platnost pět let. Platnost osvědčení na základě žádosti prodlouží MD ČR pokud jeho držitel : · během posledního roku před uplynutím jeho platnosti složil zkoušku nebo · absolvoval obnovovací kurz u osoby pověřené MD ČR. Pokud uchazeč u zkoušky neuspěl, může celou zkoušku opakovat pouze jednou, bez absolvování školení (Přihlásit k vykonání opravné zkoušky se však může nejdříve až za měsíc od termínu neúspěšné zkoušky.). Další opakování zkoušky je možné až po absolvování nového školení. Seznam bezpečnostních poradců, kteří vlastní osvědčení pro výkon této činnosti a kteří souhlasili s uveřejněním rozsahu oprávnění a svého jména, adresy a spojení, je zveřejněn na internetových stránkách CDV www.cdv.cz. Autor: Ing. Jiří Novotný Zdroj: Autodoprava
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí