zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změny v kompetencích po zrušení okresních úřadů

30.04.2003
Geologie
Změny v kompetencích po zrušení okresních úřadů
Zákonem č. 320/2002 Sb. se §6 odst. 3 geologického zákona mění takto: Projekt geologických prací a jeho změny obsahující strojní vrtné práce hlubší než 30 m, nebo strojní vrtné práce, jejichž celková délka přesahuje 100 m, je organizace povinna zaslat krajskému úřadu, v jehož správním obvodu mají být práce spojené se zásahem do pozemku prováděny, a to nejméně 30 dní předem před zahájením prací spojených se zásahem do pozemku. Krajský úřad se k projektu do 30 dnů vyjádří z hlediska zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. V odůvodněných případech může zadavateli uložit opatření expertního posouzení Českou geologickou službou, biologického hodnocení, nebo jiného odborného posouzení nebo podkladu. V takovém případě se zahájení těchto prací na přiměřenou dobu odloží. V právě vyšlém 3. čísle časopisu Vodní hospodářství (viz stránka http//:www.vodnihospodarstvi.cz ) je článek J.Nietschové \"Kompetence vodoprávních úřadů po transformaci státní správy\". V povolování studní jsou kompetence rozděleny takto: Úřad Kompetence při vodoprávním řízení Obecní úřady Pouze účastník řízení Obecní úřady pověřených obcí Povolují pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) odběr podzemní vody a zřizování, změny a odstraňování vodních děl, které s tím souvisejí. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (\"malé okresy\") Na žádost právnických a fyzických osob vydávají vyjádření k záměru umístit, provést, změnit, nebo odstranit stavbu, anebo provádět činnosti, které by mohly ovlivnit vodní poměry (§18 vodního zákona). Povolují geologické práce spojené se zásahem do pozemku v záplavových územích nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů (§14 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Stanovují minimální hladiny podzemních vod v souvislosti s jejich odběrem. Jsou speciálním stavebním úřadem pro vodní díla. Povolují odběr podzemních vod a stavbu, změny, či odstraňování studní (s výjimkou těch pro jednotlivé domácnosti) Krajské úřady Rozhodují o všech vodohospodářských záležitostech podle vodního zákona na hraničních vodách. Vydávají vyjádření k záměrům zřídit stavby, které rozhodujícím způsobem ovlivňují nakládání s vodami, pokud si to výslovně vyhradí. Za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při závažných haváriích činí opatření k nápravě v případech, kdy jde o území přesahující správní obvod obce s rozšířenou působností. Pro další informace dopuručujeme připojit se na www.geolog.cz. Zdroj:www.geolog.cz a zákon 320/2002Sb.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí