zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zaměření (plán) inspekční činnosti ČIŽP na rok 2003

14.05.2003
Obecné
Zaměření (plán) inspekční činnosti ČIŽP na rok 2003
Úvod Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborným dozorovým orgánem státní správy v oblasti životního prostředí. Je nástrojem práva životního prostředí v následujících oblastech: v ochraně ovzduší, ochraně ozónové vrstvy Země, ochraně vody, odpadovém hospodářství, nakládání s chemickými látkami, ochraně přírody a ochraně lesa, geneticky modifikovaných organizmů a prevence havárií. Vedle průběžného plnění úkolů stanovených zákonnými předpisy stanovuje ČIŽP pro jednotlivé roky podle aktuálních potřeb problémové okruhy, na které je zvlášť zaměřena její činnost. Zaměření těchto činností je sestaveno na základě námětů jednotlivých oblastních inspektorátů a odborných oddělení ředitelství ČIŽP. Jsou do nich zapracovány i relevantní požadavky příslušných věcných odborů MŽP, odborů výkonu státní správy MŽP i ostatních orgánů státní správy na úseku životního prostředí. Dále jsou zde promítnuty závazky, vyplývající z mezinárodních úmluv (CITES, MKOL apod.) i z mezinárodních aktivit, souvisejících se vstupem ČR do EU. V souladu s minimálními kriterii pro inspekce v oblasti životního prostředí platných v zemích EU je tento dokument přístupný veřejnosti a je zveřejněn i na webových stránkách ČIŽP (www.cizp.cz). Podle charakteru je plánovaná činnost rozdělena na strategické - souhrnné, vícesložkové, složkové a specifické úkoly. Kromě této plánované činnosti inspekce vykonává i další, předem neplánovanou činnost na základě vlastních poznatků, upozornění jiných orgánů a podnětů, stížností a petic občanů. 1. STRATEGICKÉ (SOUHRNNÉ) - jejich náplň se týká strategie ČIŽP (tj. naplňování základních cílů ochrany životního prostředí), spolupráce s ostatními orgány státní správy nad rámec zákonných povinností ČIŽP a poskytování pohotových informací a zkušeností ČIŽP při plnění jejích zákonných povinností a mezinárodní spolupráce 2. VÍCESLOŽKOVÉ - jejich náplň se týká hlavních směrů zaměření činnosti ČIŽP a společných směrů pro více složek 3. SLOŽKOVÉ - jejich náplň se týká jedné složky životního prostředí a na plnění úkolů se podílí všechny OI ČIŽP (příslušná odborná oddělení) 4. SPECIFICKÉ - jejich náplň se týká aktuálního problému v oblasti působnosti jednoho OI ČIŽP (odborného oddělení) 1. Strategické (souhrnné) úkoly 1.1. Zajištění plnění minimálních kritérií pro inspekce ŽP (Doporučení EP a ER č.2001/331/EL) včetně přípravy zprávy o plnění kritérií za ČIŽP. 1.2. Mezinárodní spolupráce v oblasti prosazování práva ŽP, zvláště v rámci sítě IMPEL a INECE. 1.3. Podle vzoru zemí IMPELu vytvořit ve spolupráci s MŽP síť organizací, zabývajících se prosazováním práva ŽP nejen na centrální, ale i na regionální a místní úrovni (jako součást navrhovaného projektu PHARE 2003). 1.4. Zasílat na MŽP souhrnné výsledky všech provedených fyzických kontrol ČIŽP, kde bylo zjištěno porušení zákona, spolu s údaji o všech provedených fyzických kontrolách. 1.5. Zasílat dotčeným orgánům státní správy (krajské úřady, obce) výsledky provedených kontrol v případech, kde bylo zjištěno porušení zákona s předpokládaným způsobem řešení zjištěných závad. 1.6. Informovat dotčené orgány o konkrétních termínech kontrol s návrhem na jejich spoluúčast v odůvodněných případech. 1.7. Zajištění zpětné vazby MŽP (nahlašování závažných případů zjištěné nekonzistence ve výkonu prvoinstanční státní správy). 1.8. Spolupráce s inspekčními orgány sousedních států (obzvláště se SIŽP) 1.9. Příprava projektu předávání zkušeností vybrané balkánské zemi 1.10. Osvětovou činnost zaměřit na informování občanů o práci ČIŽP, o jejích povinnostech a pravomocích v těch oblastech, které se dotýkají každodenního života. Využít přitom zkušeností ČIŽP z prověrek a kontrol a ke každému z vybraných témat sestavit samostatný materiál a závěry publikovat ve sdělovacích prostředcích. · 1.čtvrtletí – kácení dřevin rostoucích mimo les · 2.čtvrtletí – CITES (co je možné a nemožné vozit z dovolených, pašování zvířat, nové zkušenosti ČIŽP atd.) · 3.čtvrtletí – obaly, zpětný odběr · 4.čtvrtletí – zkušenosti s novým zákonem o ovzduší 2. Vícesložkové úkoly 2.1. Spolupráce s MŽP při provádění integrovaných kontrol k dodržování podmínek prohlášení o společném záměru týkajících se šetrnosti k životnímu prostředí (dle zákona č.72/2000 Sb. O investičních pobídkách a jeho novele č 453/2001 Sb.) do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu. 2.2. Sledování dopadu povodní v roce 2002 na: · Čistírny odpadních vod. · Programy revitalizace (rybníky) a kontrola dodržování podmínek orgánu ochrany přírody při popovodňových úpravách ve VKP se zaměřením na výskyt a biotopy ZCHD. · Kontrola nakládání s odpady vzniklými povodněmi. · Plnění popovodňových opatření v dotčených lesích. 2.3. Komplexní prověrky velkoplošných CHÚ. 2.4. Kontrola zařízení spadajících pod IPPC (provedení prvních integrovaných kontrol). 2.5. Příprava vyjádření v rámci procesu EIA a účast zástupců ČIŽP na veřejných projednáváních důležitých případů, v závažných případech vyjadřování OI k obsahu dokumentace a posudku o vlivech záměru na životní prostředí. 2.6. Vytvoření plánu inspekční činnosti ČIŽP pro zařízení spadající pod zákon č.76/2002Sb. pro jednotlivé kraje ve spolupráci s krajskými úřady a MŽP na 1 rok. 3. Složkové úkoly 3.1. Ochrana vod a prevence závažných průmyslových havárií 1. Prověrka nejvýznamnějších čistíren odpadních vod velikosti nad 10 000 EO ze zaměřením na zjištění bilance vypouštěného znečištění. 2. Prověrky čistíren odpadních vod zaměřené na dodržování podmínek povolení k vypouštění odpadních vod se současným posouzením stavu a úrovně povolení ve vazbě na požadavky nové legislativy. 3. Prověrka stavu čištění odpadních vod z komunálních zdrojů velikosti 2000 – 3000 EO ve vazbě na směrnici Rady č. 91/271/EEC o čištění městských odpadních vod (vzhledem k rozsahu prací se předpokládá, že prověrka bude rozložena na r. 2003 a 2004), po dohodě s VÚV. 4. Sledování stavu přípravy a realizace řešení zdrojů znečištění uvedených Českou republikou jako priority ke splnění požadavků směrnice Rady č. 91/271/EEC o čištění městských odpadních vod. 5. Prověrka dodržování zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií v rozsahu plánu kontrol, tj. ve všech objektech zařazených do skupiny B a dále se zaměřením na objekty zařazené do skupiny A, u kterých byla schválena bezpečnostní dokumentace. 6. Prověrka vybraných průmyslových zdrojů znečištění po dohodě s VÚV a v návaznosti na Směrnici Rady č. 76/764/EEC o znečištění způsobeném nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí. 7. Prověrka MKOL a MKOD – kontrola snižování emise prioritních látek podle Akčního programu u vybraných průmyslových zdrojů havarijního znečištění pro MKOL a aktualizace seznamu možných zdrojů havarijního znečištění pro MKOD. 8. Činnost vybraných pracovníků ČIŽP v mezinárodních pracovních skupinách pro hraniční vody. 9. Prověrka havarijních plánů u provozů v záplavových územích, kde se nakládá se závadnými látkami ve větším rozsahu. 10. Sledování výstavby zařízení pro ochranu vod zaměřené prioritně na akce dotované Státním fondem životního prostředí. 11. Doplnění a verifikace údajů v aktualizované evidenci dlouhodobých havárií na podzemních vodách, včetně starých ekologických zátěží. 3.2. Ochrana ovzduší a) Oblast ochrany ovzduší 1. Kontrola dodržování emisních limitů provozovateli zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší kontrolou výsledků měření emisí zajišťovaných provozovateli zdrojů a ve spolupráci s oddělením ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP i měřením měřicí technikou ČIŽP. 2. Zajištění agendy sběru a verifikace údajů souhrnné provozní evidence zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší. 3. Rozhodování o vymezení stacionárních zdrojů a jejich zařazování do příslušných kategorií. 4. Kontrola dodržování požadavků vyhlášky č.355/2002 Sb. vztahujících se k používání nátěrových hmot s obsahem organických rozpouštědel při opravách automobilů a přestříkávání vozidel s celkovou roční spotřebou rozpouštědel větší než 0,6 tuny. 5. Kontroly čerpacích stanic pohonných hmot (včetně interních-areálových a „mobilních“ - přemístitelných). 6. Kontroly dodržování povinností provozovateli spaloven odpadů a zařízení na spoluspalování odpadu. 7. Kontroly činností osob s autorizací Ministerstva životního prostředí na úseku ochrany ovzduší. 8. Kontroly sléváren neželezných kovů a jejich slitin, které používají druhotné suroviny. 9. Ověřování technických údajů zařízení zdrojů znečišťování ovzduší zařazených do národního programu / krajských programů na snížení emisí znečišťujících látek včetně ověřování možnosti dalšího snižování emisí. b) Oblast ochrany ozónové vrstvy Země 1. Kontroly dodržování povinností při zacházení s regulovanými látkami a s výrobky, které regulované látky obsahují. - dodržování povolení MŽP vydaných podle zákona č.86/2002 Sb., - plnění ustanovení uvedeného zákona a vyhlášky týkajících se znovuzískávání použitých regulovaných látek a zamezení jejich úniku uvedené v §29 zákona a příslušných ustanovení vyhlášky č.358 Sb., - zjišťování případů nelegálního obchodu s regulovanými látkami a s výrobky, které takové látky obsahují (dovoz, vývoz), - zjišťování nelegálního dovozu zdravotnických přípravků s obsahem chlorfluoruhlovodíků, - kontroly osob provádějících servisní práce systému požární ochrany s obsahem halonů - kontroly osob provádějících sběr regulovaných látek a výrobků, které tyto látky obsahují 2. Přehled a výsledky kontrolní činností zahrnout do roční zprávy ČIŽP za příslušný rok. 3.3. Ochrana přírody a) Oblast ochrany přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) 1. Společná kontrola se strážní službou CHKO (II.etapa) – zkrácené přestupkové řízení, informace o kontrolní činnosti v ZCHÚ. 2. Celoinspekční prověrka CHKO Bílé Karpaty a Biele Karpaty – spolupráce se SIŽP. 3. Kontrola výkonu státní správy v oblasti ochrany přírody se zaměřením na převod kompetencí OkÚ na pověřené obecní úřady (obce). 4. Kontrola plnění podmínek rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazu usmrcovat kormorána velkého (podle skutečného počtu odlovených jedinců a celkového počtu nelegálně odlovených jedinců) podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Rozdělení podle jednotlivých OI. 5. Kontrola plnění podmínek rozhodnutí o udělení výjimky podle § 56 odst. 1 zákona ze základních podmínek ochrany obojživelníků patřících mezi zvláště chráněné druhy, spočívajících v provedení určitých kompenzačních opatření. 6. Zvýšená kontrola fyzických a právnických osob hospodařících na rybnících nebo v lesích v národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách se zvláštním důrazem na dodržování zákazů stanovených v § 29 písm. a) a § 35 odst. 2 z.č. 114/1992 Sb. a zvýšená kontrola fyzických a právnických osob vykonávajících v uvedených zvláště chráněných územích právo myslivosti nebo rybářské právo se zvláštním důrazem na dodržování ustanovení § 30 a § 31 z.č. 114/1992 Sb., vyhodnocení trendů v této oblasti za roky 2001-2002. b) Oblast CITES (zákon č. 16/1997 Sb.) 1. Prověrka chovů a odchovů velkých dravců v ČR (III. etapa) – analýzy PCR, porovnání s volně žijící populací, celkové vyhodnocení kontrol jedinců v zajetí. 2. Kontrola všech prodejců a konečných držitelů exemplářů CITES v souvislosti s falzifikáty registračních listů (koordinace OI Hradec Králové). 3. Kontrola nezaměnitelného označení se zaměřením na otevřené kroužky pro značení ZCHD a CITES druhů – komisionální zkoušky pro ověření jednorázového použití. 4. Kontrola inzertního obchodu s exempláři CITES. c) Oblast GMO (zákon č. 153/2000 Sb.) 1. Kontrola dovozu na vybraných hraničních přechodech GMO surovin a osiv se zaměřením na komodity – sója, kukuřice a řepka (a dále se zaměřit na metodiku zjišťování GM pozitivních živočichů (OOP nechť požádá MŽP o upřesnění metodiky)). 2. Kontrola polních pokusů podle ročních hlášení MŽP se zaměřením na důslednou likvidaci posklizňových zbytků a možnosti vzcházení výdrolu, alespoň 2x za rok, při vegetaci a po sklizni a poté i v následujícím roce. 3. Odběr vzorků GMO – školení, certifikace pro činnost, zajištění pomůcek pro odběry a dořešení manipulace se vzorky, včetně přípravy pro laboratorní zpracování. 4. Poskytování informací MŽP o provedených kontrolách zvláště v případech závažného porušení zákona 153/2000 Sb. 3.4. Odpadové hospodářství včetně chemických látek a chemických přípravků a) Odpadové hospodářství 1. Kontrola zajištění povinností zpětného odběru použitých výrobků u vybraných výrobců, dovozců a prodejců dle § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně nakládání s odpady vzniklými při této činnosti. 2. Kontrola plnění povinností zpětného odběru, využití odpadu z obalů a dalších povinností s tím souvisejících podle zákona č. 477/2001 Sb. 3. Kontrola nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého. 4. Kontrola vybraných dovozů a vývozů odpadů (a) V součinnosti s GŘ cel provádět kontrolu nezákonného dovozu odpadů uvedených na zeleném seznamu (zejména odpadu plastů), s ohledem na zákaz za účelem jejich odstranění a energetického využití. (b) Provádění místních šetření v případech oznámení problematických dovozů, podaných v průběhu roku 2003 na MŽP 5. Kontrola nakládání s odpady při velkoplošných rekultivacích nebo při rekultivacích skládek odpadů. 6. Provádět kontroly původců odpadů se zaměřením na shromažďování odpadů utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií. Kontroly zaměřit speciálně na velká obchodní centra ad. s cílem dosažení naplnění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 7. Provádět kontroly vlastníků, provozujících zařízení s obsahem PCB ve smyslu § 39, odst.7 zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a to především s důrazem na vedení evidence těchto zařízení dle vyhlášky 384/2001 Sb., o nakládání s PCB. 8. Kontrola plnění povinnosti při nakládání s autovraky ve smyslu § 37 zákona č. 185/2001 Sb. a § 18 a 19 vyhl. Č 383/2001 Sb. a to na representativním vzorku provozovaných autovrakovišť s využitím 65 subjektů kontrolovaných v roce 2002. b) Chemické látky 1. Kontrola plnění povinností při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky dle zákona č. 157/1998 Sb., o chem. látkách a chem. přípravcích u vybraných výrobců a dovozců včetně zajištění povinnosti autorizované osoby. 2. Kontrola nakládání s chemickými látkami a přípravky u vybraných prodejních řetězců s důrazem na dodržování omezení prodeje stanovených kategorií nebezpečných látek a přípravků spotřebitelům a jiným fyzickým a právnickým osobám. 3. Kontrola dodržování omezení uvádění na trh chemických látek a přípravků stanovených zákonem a vyhláškou č. 301/1998 Sb. v platném znění. 3.5. Ochrana lesa a) Ochrana půdní složky lesního ekosystému 1. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa (zábory lesní půdy, skládky odpadů a odpadků na lesní půdě). 2. Používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin jako součásti ochrany lesní půdy a životního prostředí. b) Ochrana porostní složky lesního ekosystému 1. Včasné zpracování atraktivního dřeva pro rozvoj škůdců z větrné kalamity 2002. 2. Vyhodnocení zpracování polomů v kontextu ochrany lesa před biotickými škůdci, zejména kůrovci (pro 2., a 3. čtvrtletí), s termínem do 31. 10. 2003 – tento úkol reaguje na škody způsobené vichřicí 27.10.2002. 3. Vyhodnocení a rozbor následků nelegálních těžeb v lesích šetřených v působnosti SSL s termínem do 31. 3. 2003 – tento úkol navazuje a doplňuje složkový úkol na 2. pol. 2002. 4. Stav poškození porostů po těžbě c) Environmentální funkce lesů 1. Plnění mimoprodukčních funkcí lesů, zejména vodohospodářských, půdoochranných, rekreačních a jejich ekologická stabilita. 2. Koordinace činnosti s orgány VSD a KÚ v oblasti dozírání na plnění environmentální funkce lesů. 4. Specifické úkoly Specifické úkoly OOO ředitelství Praha 1. Kontroly vyúčtování odvodů poplatků za dovoz a výrobu regulovaných látek a výrobků, které regulované látky obsahují, a vyměřování poplatků. 2. Ověřování chemického složení regulovaných látek metodami FT-IR a GC/MS. 3. Zajišťování mezilaboratorního porovnání zkoušek žadatelů o oprávnění k autorizaci na měření emisí znečišťujících látek. 4. Metodické vedení oddělení ochrany ovzduší oblastních inspektorátů ČIŽP. OI Praha 4.1. Oddělení ochrany vod 1. Prověrka vybraných rybničních soustav - dodržování podmínek k nakládání s vodami a dodržování manipulačních řádů. 2. Prověrka významných skladů závadných látek v zátopových územích. 3. Prověrka zdrojů znečištění v povodích vodárenských odběrů (např. Sázava nad Sázavou). 4. Komplexní prověrka velkých chemických závodů (ve spolupráci s OOO a OOH) se zaměřením na kontaminaci složek ŽP (např. a.s. Spolana Neratovice). 4.2. Oddělení ochrany ovzduší 1. Kontroly dodržování schválených plánů snižování emisí podle zák. č. 86/2002 Sb. 2. Kontroly zvlášť velkých zdrojů znečišťování ovzduší v chemickém průmyslu. 4.3. Oddělení ochrany přírody 1. Kontrola dodržování ustanovení zák. č. 16/1997 Sb., při dovozu a prodeji exemplářů CITES spadajících do kategorie tradiční čínské medicíny (TCM). 4.4. Oddělení odpadového hospodářství a) Odpadové hospodářství 1. Kontroly zařízení pro sběr a výkup. 2. Kontroly podniků výrobně zaměřené na povrchové úpravy kovů včetně pokovování. 3. Kontroly potravinářských podniků se zaměřením na zpracování mléka. 4. Kontroly veterinárních zařízení. b) Chemické látky 1. Kontrola nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky u vybraných výrobců, dovozců a uživatelů barev, laků a rozpouštědel (výroba barev a laků, jejich přípravy, lakovny atd.) dle zákona č. 157/1998 Sb. 2. Kontrola hmatatelných výstrah pro nevidomé a uzávěrů odolných proti otevření dětmi u nebezpečných chemických látek a přípravků určených pro prodej v maloobchodě dle § 11, odst. e) a f) zákona č.157/1998 Sb. 4.5. Oddělení ochrany lesa 1. Kontrola včasného zpracování větrné kalamity v lesních porostech kraje s ohledem na působení biotických škůdců (např. na LHC Kácov, ŠLP Kostelec nad Černými Lesy, LZ Dobříš a na majetku p. Koloredo Mansfelda). OI České Budějovice 4.1. Oddělení ochrany vod 1. Prověrky hraničních vod s Rakouskem. 2. Pokračování kontrol rekreačních zařízení ve velkoplošných CHÚ a kontrola zdrojů znečištění (např. v oblasti NP a CHKO Šumava). 3. Prověrka zemědělských podniků se zaměřením na subjekty vzniklé po likvidaci Státních statků v bývalých okresech České Budějovice a Český Krumlov. 4. Kontrola právního stavu a provozu vybraných vodních děl – malých vodních elektráren. 5. Kontrola zdrojů znečištění v povodí vodních děl (např. vodní dílo Lipno). 4.2. Oddělení ochrany ovzduší 1. Prověrka obaloven živičných směsí. 4.3. Oddělení ochrany přírody 1. Dokončení problematiky stanovení příčin poškozování biotopu perlorodky říční v hraničním toku Malše nadměrným výskytem štěrkopísčitých plavenin se stanovením podmínek a zjednání nápravy ve spolupráci s okresem Freidstat Land Oberösterraich. 2. Problematika škodlivosti důlních vod Calofrig Borovany, a.s. na ekosystému toků. 4.4. Oddělení odpadového hospodářství 1. Kontrola nakládání s odpady u provozů hotelů a restaurací se zaměřením na třídění a recyklaci. 2. Kontrola sběrných dvorů. 3. Kontrola balení a značení chemických látek a přípravků u distributorů (ČSPHM a obchodní domy). 4.5. Oddělení ochrany lesa 1. Kontrola zpracování atraktivního dřeva pro rozvoj škůdců z větrné kalamity a jeho asanace v lesích zvláště chráněných území (např. NP Šumava). 2. Kontrola zpracování atraktivního dřeva pro rozvoj škůdců z větrné kalamity a jeho asanace v lesích soukromých vlastníků, měst a obcí, kde práva a povinnosti vlastníka vykonávají Lesy ČR s.p. H. Králové. 3. Dodržování povinností obecné ochrany přírody a krajiny při pěstebních a těžebních zásazích. OI Plzeň 4.1. Oddělení ochrany vod 1. Prověrka vodohospodářského zabezpečení ČS PHM. 2. Prověrka vybraných subjektů v areálu ŠKODA a.s. 3. Prověrka velkovýkrmen prasat. 4. Kontrola železničních stanic na vybrané trati se zaměřením na nakládání s vodami a manipulaci se závadnými látkami. 5. Prověrka rekreačních středisek táborového typu. 6. Inventarizace průmyslových zón a subjektů v nich působících se zmapováním jejich výrobního programu. 7. Prověrka celnic a hraničních přechodů. 8. Prověrka vybraných autoservisů a myček vozidel. 4.2. Oddělení ochrany ovzduší 1. Kontrola zdrojů znečišťování keramického a cihlářského průmyslu vybavených zařízeními sloužícími k záchytu těkavých anorganických sloučenin fluoru. 4.3. Oddělení ochrany přírody 1. Monitorování obchodu s kaviárem z jesetera (např. v bývalých okresech Karlovy Vary a Cheb). 2. Prověrka NPR Božídarské rašeliniště se zaměřením na hospodaření v lese. 4.4. Oddělení odpadového hospodářství 1. Prověřit systém sběru separovaných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo) od původce (obce) přes osobu oprávněnou k převzetí až po končeného zpracovatele (zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech). 2. Kontrola třech potravinářských a třech průmyslových podniků na plnění zákona (zák. č. 477/2001 Sb., o obalech). 3. Kontroly výrobců a dovozců chemických látek a přípravků zaměřené zejména na obsahy bezpečnostních listů, značení a balení (zák. č.157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích). 4.5. Oddělení ochrany lesa 1. Sledování plnění uložených opatření v případech nelegálních těžeb. 2. Ochrana les. pozemků v návaznosti na dobývací prostory (lom). OI Ústí nad Labem 4.1. Oddělení ochrany vod Ústí n.L. 1. Nakládání s odpadními vodami a se závadnými látkami u právních subjektů situovaných v bývalém areálu VTŽ Chomutov (cca 10 objektů). 2. Prověrka zemědělských podniků v bývalých okresech Louny, Litoměřice a Česká Lípa se zaměřením na velkokapacitní chovy. 3. Pokračování prověrek nakládání s vodami v rekreačních zařízeních v ubytovací kapacitě nad 50 lůžek v okresech Česká Lípa a Děčín. 4. Nakládání s odpadními vodami v objektů sociální péče a léčeben v bývalých okresech Děčín a Litoměřice. 4.1. Oddělení ochrany vod Karlovy Vary 1. Posouzení vlivu důlních vod S.U. a.s. Sokolov na jakost povrchových vod v povodí horní Ohře. 2. Zhodnocení vývoje a úrovně kontaminace vod látkami HCH po ukončení I. etapy asanačních prací na odvalu lomu Hájek s.p. Diamo. 3. Kontrola provozů výroby porcelánu v působnosti oddělení ochrany vod Karlovy Vary. 4.2. Oddělení ochrany ovzduší 1. Kontrola procesů aplikace nátěrových hmot dle bodu 4 přílohy č. 2 k vyhlášce č. 355/2002 Sb. v působnosti OI (v souvislosti s uplatňováním nové legislativy v ochraně ovzduší), zaměřená především na lakovny v kategorii velkých a zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší. 4.3. Oddělení ochrany přírody 1. Evidence a kontrola divokých skládek na území CHKO a řešení problematiky jejich likvidace. 2. Kontrola rekultivací území zdevastovaných těžbou uhlí z hlediska používání geograficky nepůvodních druhů dřevin v porovnání s prováděcími projekty. 3. Kontroly dodržování základních ochranných podmínek NP a CHKO (zejména táboření a rozdělávání ohňů, vjíždění motorových vozidel a dalších vybraných činností) prováděné ve spolupráci s PČR. 4.4. Oddělení odpadového hospodářství a) Zákon č. 185/2001 Sb. 1. Sběrné dvory 2. Zařízení na úpravu a využití odpadů – kontrola souhlasů krajského úřadu a jejich plnění. 3. Výrobní podniky v záplavovém území. 4. Firmy podnikající v odpadovém hospodářství. 5. Ve spolupráci s odd. OO kontrola spalování odpadů. b) CHLP 1. Chemické a jiné výrobny v záplavovém území. 2. Dovozy 3. Velké výrobní podniky. 4.5. Oddělení ochrany lesa 1. Prověrky hospodaření v lesích fyzických a právnických osob, např.: · Lesy města Žatec, Nejdek, Jáchymov, Nová Role · Školní lesní polesí SLŠ Žlutice · Obecní lesy v majetku obce Pšov, Otročín, Pastuchovice, Očihov, Chlum sv.Máří · p.Chánová, Sokolov, k.ú. Loučná · p. Rydlo, Praha, k.ú. Žatec · p. Lev Jindřich, Tisová u Kraslic · p. Kopecký Jaroslav, Týn 10, Lomnice u Sokolova · p. Křížová Marie, Hlavno 11, k.ú. Bukovany · p. Janischová, Praha, k.ú. Radotín okres Karlovy Vary · Kláštěr Trapistů, Branišov, okres Karlovy Vary OI Hradec Králové 4.1. Oddělení ochrany vod 1. Prověrka nakládání s vodami a závadnými látkami v galvanovnách nacházejících se v územní působnosti OOV HK. 2. Pravidelná průběžná kontrola vypouštění OV z chemických závodů (např. Aliachem a.s. Pardubice). 3. Pravidelné kontroly nad sanačními zásahy u prioritních akcí odstraňování SEZ z ŽP. 4. Prověrka nakládání se závadnými látkami u největších uživatelů působících v územní působnosti OOV HK. 4.2. Oddělení ochrany ovzduší 1. Kontrola zařízení pro chemické čištění oděvů. 2. Kontrola vybraných zdrojů znečišťování ovzduší spalujících biomasu. 4.3. Oddělení ochrany přírody 1. Kontroly velkých staveb z hlediska dodržování zákona č.114/92 Sb. a z hlediska dodržování podmínek uložených orgány ochrany přírody ve vydaných rozhodnutích. 2. Kontrola dodržování ochranných podmínek památných stromů. 3. Koordinace celorepublikového šetření falzifikátů registračních listů na základě pověření ředitelem ČIŽP. 4.4. Oddělení odpadového hospodářství 1. Kontrola rekreačních objektů ve velkoplošných CHÚ, zejména v CHKO Orlické hory a KRNAP – pokračování prověrky. 2. Kontrola velkoprodejců (řetězců hypermarketů) a distributorů některých NCHL a P malospotřebitelům. 4.5. Oddělení ochrany lesa 1. Kontrola dodržování rozhodnutí orgánů státní správy v prostorách dobývání štěrkopísků v sousedství PUPFL. 2. Kontrola narušování veřejnoprospěšných funkcí lesa v okolí řízených skládek TKO u lesních komplexů (PUPFL). 3. Zpracovávání větrné kalamity z června 2002 se zřetelem na možnost šíření kalamitních škůdců se zaměřením na chráněná území (NP, CHKO). 4. Prověrky jednotlivých vlastníků lesů podle specifického seznamu. OI Havlíčkův Brod 4.1. Oddělení ochrany vod 1. Kontrola vybraných zdrojů bodového znečištění v oblasti Javořické vrchoviny – sever. 2. Prověrka vodoprávního stavu u vybraných významných vodních nádrží. 3. Kontrola vypouštění odpadních vod z vybraných obcí s veřejnou kanalizací bez čistírny odpadních vod. 4.2. Oddělení ochrany ovzduší 1. Kontrola provozu obaloven živičných směsí z hlediska ochrany ovzduší. 2. Kontrola provozů zdrojů znečišťování ovzduší dřevařského průmyslu 4.3. Oddělení ochrany přírody 1. Kontrola registrovaných VKP a vybraných významných lokalit evidovaných ochranou přírody – druhá etapa (porovnání dokumentace a skutečného stavu, dodržování ochranných podmínek). 2. Kontrola využívání maloplošných zvláště chráněných území v CHKO Žďárské vrchy k horolezecké činnosti (dodržování ochranných podmínek ZCHÚ, kontrola vydaných výjimek). 4.4. Oddělení odpadového hospodářství a) Odpadové hospodářství 1. Kontrola nakládání s odpady ve vybraných zemědělských podnicích. 2. Kontrola nakládání s odpady ve stavebnictví. b) Chemické látky 1. Kontrola nakládání s chemickými látkami a přípravky ve vybraných zemědělských podnicích. 4.5. Oddělení ochrany lesa 1. Kontrola stavu ploch po neoprávněných těžbách s ohledem na dodržování § 31 zákona č. 289/1995 Sb. 2. Kontrola povýrobní úpravy cestní sítě z hlediska působení vodní eroze a podmáčení porostních stěn. 3. Kontrola dodržování hospodaření dle zásad LHP v lesních porostech obecních a městských lesů. 4.6. Oddělení IPPC 1. Trvalá kontrola a doplňování seznamů zařízení, u kterých provozovatel musí požádat o integrované povolení dle z.č. 76/2002 Sb. OI Brno 4.1. Oddělení ochrany vod 1. Prověrka zdrojů znečištění v povodí vodárenské nádrže Mostiště. Prověrka bude zaměřena na zjištění skutečného vodoprávního stavu a nakládání s látkami závadnými vodám. 2. Hloubková prověrka veterinárních asanačních ústavů v působnosti OOV OI Brno. Prověrka bude zaměřena na aktuální zjištění vodoprávního stavu a nakládání s látkami závadnými vodám ve výše uvedených zdrojích. 3. Prověrka sladoven v rámci působnosti OOV OI Brno. Prověrka bude zaměřena na aktuální zjištění vodoprávního stavu a nakládání s látkami závadnými vodám ve výše uvedených objektech. 4. Kontrola uložených opatření k nápravě z prověrky provedené v minulých letech v jižní části CHKO Bílé Karpaty a kontrola uložených opatření z prověrky provedené v roce 2002 v severní části CHKO ( pokračování z roku 2002). 5. Prověrka vybraných malých čistíren odpadních vod u průmyslových, rekreačních a zemědělských zdrojů znečištění v bývalých okresech Zlín a Uherské Hradiště. Prověrka bude zaměřena na zjištění aktuálního vodoprávního stavu, provozování vodních děl a úrovně sledování. 6. Pokračování ve sledování kvality vody v přítocích vodního díla Nové Mlýny s ohledem na nejvýznamnější zdroje znečištění a kontrola opatření k nápravě uložených z prověrky VDNM v minulých letech. 7. Prověrka ČS PHM u dálnic v působnosti OOV OI Brno. Prověrka bude zaměřena především na nakládání s látkami závadnými vodám a způsob likvidace odpadních vod. 8. Prověrka zemědělských zdrojů znečištění v západní části okresu Třebíč. Prověrka bude zaměřena na zjištění aktuálního vodoprávního stavu a nakládání s látkami závadnými vodám. 9. Dokončení prověrky čpavkových chladících zařízení. 4.2. Oddělení ochrany ovzduší 1. Kontrola provozu cihelen v souvislostí s jejich zařazením do kategorie zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší dle přílohy č.1, kap. 3.5 Nařízení vlády č.353/2002 Sb.. 4.3. Oddělení ochrany přírody 1. Kontrola ZCHÚ okresu Hodonín dle zákona ČNR č.114/1992 Sb. se zaměřením na dodržování jejich ochranných podmínek. 2. Kontroly uživatelů nakládajících s GMO dle zákona č. 153/2000 Sb. 3. Kontrola ZOO se zaměřením na držení exemplářů zvláště chráněných druhů dle zákona ČNR č.114/1992 Sb. a CITES dle zákona č.16/1997 Sb. 4.4. Oddělení odpadového hospodářství a) Odpadové hospodářství 1. Prověrka autovrakovišť 2. Kontrola skládek SIO a SOO b) Chemické látky 1. Kontrola výrobců a uživatelů desinfekčních a čisticích prostředků v oblasti zdravotnictví a potravin. průmyslu 2. Prověrka plnění tlakových nádob propan-butan zaměřená na označování. 4.5. Oddělení ochrany lesa 1. Dodržování plnění časového plánu rekultivací lesních pozemků dočasně vyňatých z důvodu těžby hornin. 2. Dodržování včasnosti obnovy vytěžených lesních porostů v jihovýchodní části Českomoravského mezihoří (přírodní lesní oblast 31). 3. Plnění funkcí lesů na lesním majetku Karla Šmerka v k.ú. Ohrazenice OI Olomouc 4.1. Oddělení ochrany vod 1. Prověrka zaměřená na kontrolu povolení podle § 8 zákona 254/2002 Sb. odst. 1 písm. a) 4 a na výjimky podle § 39 odst. 7. písm. b. u vybraných chovatelů ryb. 2. Prověrka, ve spolupráci s oddělením OH, zaměřená na nakládání s čistírenskými kaly v souvislosti s jejich hygienizací dle vyhlášky MZ č. 382/2001 Sb. 4.2. Oddělení ochrany ovzduší 1. Kontrola středních zdrojů znečišťování ovzduší, které k 31.12.2002 oznámily změnu kategorizace zdroje v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 86/2002 Sb. a návazných předpisů. 4.3. Oddělení ochrany přírody 1. Kontrola zatopených kamenolomů, pískoven a jiných zatopených jam na Jesenicku ve smyslu dodržování ustanovení zákona č.114/1992 Sb., zejména se zaměřením na ZCHD. 2. Kontrola stavu akcí, které se týkají úprav toků, břehových porostů a zeleně v souvislosti s výkonem oprávnění podle zvláštních předpisů dle zákona č. 114/1992 Sb. 3. Kontrola ZOO Lešná v souvislosti s dodržováním zákona č. 16/1997 Sb. a dodržováním některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. 4.4. Oddělení odpadového hospodářství a) Odpadové hospodářství 1. Kontrola nakládání s odpady u vybraných subjektů v potravinářské oblasti se zaměřením na výrobce a velké prodejny – pokračování úkolu. 2. Kontrola nakládání s odpady u subjektů zabezpečujících služby (opravny, drobné provozovny). 3. Kontrola nakládání s odpady v tiskárnách. 4. Kontrola nakládání s odpady u vybraných subjektů kožedělného a textilního průmyslu. b) Chemické látky a přípravky 1. Kontrola balení a značení nebezpečných chemických látek a přípravků u distributorů na ČS PHM a v supermarketech (pokračování úkolu). 4.5. Oddělení ochrany lesa: 1. Kontrola stability a zdravotního stavu lesních porostů, které byly narušeny neoprávněnými zásahy, zejména těžbami a přibližováním dříví, případně jsou ohroženy vlivem podmáčení nebo hmyzími škůdci. 2. Kontrola plnění funkcí lesa na LHC Zábřeh. OI Ostrava 4.1. Oddělení ochrany vod 1. Kontrola vypouštění důlních vod. 2. Kontrola zdrojů znečištění v povodí hraničních toků. 3. Kontrola zdrojů znečištění v dílčím povodí, vybraném dle výsledků česko-polských jednání ve 49. a 50. týdnu r.2002. 4. Prověrka vybraných zdrojů s čpavkovým hospodářstvím. 5. Prověrka havarijní zabezpečenosti vybraných podniků. 6. Činnost v rámci Mezinárodní komise na ochranu Odry – řízení skupiny havárie, protihavarijní prevence. 7. Činnost v pracovní skupině OPZ vládního zmocněnce - ochrana vod před znečištěním. 4.2. Oddělení ochrany ovzduší 1. Provést kontroly provozu cihelen v návaznosti na jejich nová zařazení do kategorií zdrojů podle přílohy č.1 kap.3.5. nařízení vlády č.353/2002Sb. k zákonu č. 86/2002Sb. o ochraně ovzduší. 4.3. Oddělení ochrany přírody 1. Provést kompletizaci dokumentace maloplošných chráněných území v územní kompetenci OI (se zaměřením na nově vyhlášené), pro účely kontrolní činnosti oddělení ochrany přírody. 4.4. Oddělení odpadového hospodářství a) Odpadové hospodářství 1. Kontrola nakládání s odpady na povrchových úsecích dolů OKD, a.s. (mimo důlní činnost). 2. Kontrola nakládání s kaly u vybraných oblastních komunálních ČOV v rámci využití při kompostování, rekultivačních činnostech či využití na zemědělské půdě. 3. U vybraných subjektů kontrola plnění podmínek souhlasů příslušných orgánů veřejné správy k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů(využití při výrobě náhradního paliva pro cementářské práce). b) Chemické látky 1. Kontrola nakládání s chemickými látkami a přípravky ve velkých výrobních společnostech (např. BorsodChem, OKK, IVAX, DEZA …). 2. Kontrola nakládání s chemickými látkami a přípravky dle zákona č. 120/2002 o biocidních látkách. 4.5. Oddělení ochrany lesa 1. Kontrola používaných technologií při zpracování větrné kalamity ve vztahu k ochraně půdy určené k plnění funkcí lesů u LČR, s.p. Lesní správě Bruntál. 2. Kontrola úrovně zabezpečení ochrany lesa před biotickými činiteli, především kůrovců, v oblasti opavského regionu u soukromých vlastníků lesa. 3. Kontrola obnovy lesa z hlediska genetické, druhové a kvalitativní vhodnosti v oblasti NPR Praděd, kontrola NPR Mazák. 4. Kontrola plnění mimoprodukčních funkcí lesů se zaměřením na funkci vodohospodářskou v oblasti vodní nádrže Kružberk. OI Liberec 4.1. Oddělení ochrany vod 1. Prověrka letišť a helioportů Prověrka sportovních i účelových letišť se zaměřením na nakládání se závadnými látkami.V současnosti řada letišť byla zrušena a naopak v některých lokalitách byly obnoveny některé aktivity v netradičních sportovních odvětvích a je třeba revidovat hospodaření se závadnými látkami. Počet objektů: 4 2. Prověrka vojenských posádek Prověrka objektů vojenských posádek se zaměřením na vodní hospodářství včetně nakládání se závadnými látkami. Tyto objekty jsou obtížněji kontrolovatelné a vzhledem k tomu je třeba nově zaregistrovat riziková místa. Počet objektů: 2 4.2. Oddělení ochrany ovzduší 1. Kontrola provozů zdrojů znečišťování textilního průmyslu 4.3. Oddělení ochrany přírody 1. Kontrola plnění podmínek rozhodnutí vydaných příslušnými orgány ochrany přírody k pořádání hromadných akcí – cyklistické soutěže. 2. Kontrola malých vodních ploch na území okresu Liberec se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů. 3. Kontrola 3 vybraných ZCHÚ se zaměřením na kontrolu základních ochranných podmínek, biotopů zvláště chráněných druhů a dodržování plánů péče (např. v CHKO Kokořínsko). 4.4. Oddělení odpadového hospodářství a) Odpadové hospodářství Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a zákona o obalech č.477/2001 Sb.: 1. Kontrola zařízení na odstraňování nebo využívání odpadů k jejichž provozování podle zákona č.125/1997 Sb. o odpadech nebyl třeba souhlas příslušného orgánu státní správy. 2. Kontrola plnění povinností vést evidenci uloženou zákonem o obalech v §15 u osob na které se vztahuje povinnost zapsat se do seznamu podle §14 zákona o obalech. b) Chemické látky a chemické přípravky 1. Kontrola nakládání s ChL a P u subjektů které dováží CHL a P pro vlastní potřebu. 4.5. Oddělení ochrany lesa 1. Kontrola stavu soukromých a obecních lesů v okrese Semily a Jablonec n.N. Předpokládaný počet šetření: 20 2. Využívání lesních pozemků v okolí dobývacího prostoru Provodín a nově otevřené pískovny Srní. Předpokládaný počet šetření: 6 Zdroj: ČIŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí