zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejná anketa k návrhům jednotlivých programů a ke kritériím hodnocení pro výběrové řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2004.

19.05.2003
Obecné
Veřejná anketa k návrhům jednotlivých programů a ke kritériím hodnocení pro výběrové řízení na podporu projektů předložených nestátními neziskovými organizacemi pro rok 2004.
Dotace nestátním neziskovým organizacím (NNO) z rozpočtu MŽP jsou každoročně přidělovány na základě výběrového řízení, které vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a z usnesení vlády č. 114/2001, o zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. MŽP je také povinno respektovat hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2004, které budou určeny usnesením vlády v průběhu května tohoto roku na základě doporučení Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. MŽP proto vypíše v rámci hlavní oblasti státní dotační politiky „Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj“ následující skupiny programů: Skupina A – Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny. Skupinu B – Péče o biodiverzitu. Skupina C - Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí. Skupina D – Environmentální, vzdělávání, výchova a osvěta Skupina E – Udržitelný rozvoj na regionální úrovni Ministerstvo životního prostředí vypisuje tímto, stejně jako v minulých letech, veřejnou diskusi k návrhům jednotlivých programů (do těchto závazných programových skupin) a ke kritériím hodnocení projektů (jako východisko k diskusi je přiložen přehled loňských programů a znění loňských kritérií). Žádáme Vás o zaslání návrhů programů a připomínek ke kritériím hodnocení projektů předložených NNO pro rok 2003 nejpozději do 23. 5. 2003 na adresu: Ministerstvo životního prostředí, odbor vnějších vztahů Vršovická 65, 100 00 Praha 10 nebo na e-mailovou adresu: Jana_Sobeslavska@env.cz K vašim připomínkám bude přihlédnuto při přípravě materiálu, který bude předložen Poradě vedení MŽP v červnu 2003. Příloha č.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PROJEKTŮ předložených pro rok 2003 (podklad k diskusi o kriteriích pro rok 2004) I. Obálková komise vyřadí z dalšího hodnocení projekty nesplňující základní formální náležitosti stanovené ve vyhlášení výběrového řízení. II. Expertní subkomise vyřadí z dalšího hodnocení projekty nesplňující ostatní podmínky výběrového řízení v souladu s usnesením vlády č. 114/2001 a obecně závaznými účetními předpisy. Závady vyznačí pracovník zodpovědný za technickou přípravu výběrového řízení do formuláře pro hodnotitele. III. Kritéria vlastního hodnocení projektů 1) Přínos projektu, dopad řešení v místě realizace, naplňování priorit státní politiky životního prostředí, popřípadě soulad s krajským strategickým rozvojovým plánem 0-30 - nadstandardní 21-30 - střední 11-20 - slabý 1-10 - nedostačující */ 0 2) Kvalita zpracování, odborná úroveň projektu 0-20 - vysoká 11-20 - průměrná 1-10 - nedostačující */ 0 3) Účelnost vynaložení finančních prostředků včetně poměru režijních nákladů k nákladům ostatním 0-20 - vysoká 11-20 - průměrná 1-10 - nedostačující */ 0 4) Odborná úroveň a složení řešitelského týmu (praxe, zkušenosti, osobní výsledky činnosti, úspěšnost řešení obdobných projektů): 0-20 - dobrá 11-20 - průměrná 1-10 - nedostačující */ 0 5) Využití jiných zdrojů financování (mimo státní rozpočet), finanční udržitelnost projektu 0-10 - výrazná 6-10 - průměrná 1-5 - žádná */ 0 */ Při hodnocení projektů používejte celý bodový interval, uvedené rozmezí je pouze doporučení. PROGRAMY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2003 podklad pro diskusi Skupina programů A - Ochrana životního prostředí, přírody a krajiny A1 Otevřený program pozemkových spolků Koordinace vznikající sítě tzv. pozemkových spolků, provádění jejich akreditace, poskytování odborné a právní pomoci při zakládání spolků a získávání dokumentace, pilotní projekty ve zvláště chráněných územích, koordinace s krajinotvornými programy MŽP. Program předpokládá koordinaci pro celé území ČR a vazbu na projekt Natura 2000 A2 Realizace plánů péče o přírodní rezervace a přírodní památky ve spolupráci s krajskými úřady, údržba maloplošných chráněných území, ochrana botanicky, zoologicky nebo geologicky cenných lokalit a přírodních výtvorů A3 Spolupráce s AOPK na přípravě soustavy přírodních stanovišť NATURA 2000 A4 Přírodovědné inventarizace a dokumentace A5 Péče o zachování krajinného rázu v území přírodních parků i mimo ně, posouzení možných zásahů navrhovaných staveb a využití území do estetických, kulturních a historických hodnot krajiny, jako součást posouzení vlivů na životní prostředí A6 Vyhledávání, revitalizace a monitoring devastovaných ploch či území s kontaminovanými složkami životního prostředí, včetně mapování nepovolených aktivit v 1. a 2. pásmu vodních zdrojů a v záplavových územích a následné monitorování údržby drobných vodních toků Skupina programů B - Péče o biodiverzitu B1 Otevřený program na podporu biodiverzity. Ve spolupráci s AOPK ČR koordinovat zajišťování 15 programů na ochranu biodiverzity: ohrožené druhy dřevin, orchideje, Formica, Bombus, jasoň červenooký, vážky, rak, ohrožené a chráněné ryby a kruhoústí, sledování a ochrana obojživelníků, sledování a ochrana plazů, Alcedo, sledování a ochrana dravců a sov, sledování a ochrana netopýrů, obnova květnatých luk, krajové odrůdy ovocných dřevin. Koordinací se rozumí zajištění všech 15 podprogramů v jejich vzájemných vazbách, zajištění jejich odborné úrovně, propagace, zpracování výstupů. Program předpokládá koordinaci pro celé území ČR a vazbu na projekt Natura 2000 B2 Zabezpečení sítě stanic pro ohrožené a handicapované živočichy a záchranná centra CITES. Ve spolupráci s AOPK ČR koordinovat činnosti soustavy stanic, schopných přijímat, léčit, odborně ošetřovat, připravovat k vypuštění a vypouštět zraněná či jinak handicapovaná volně žijící zvířata. Pro vybrané skupiny živočichů zajistit fungování tzv. záchranných center CITES ve smyslu zákona č. 16/1997 Sb. Program předpokládá koordinaci pro celé území ČR B3 Udržování genofondu zvláště chráněných rostlin a živočichů, záchrana krajových odrůd ovocných stromů a genofondu hospodářských, léčivých a okrasných rostlin a péče o památné stromy B4 Spolupráce s obcemi a AOPK ČR při odstraňování migračních překážek pro živočichy, včetně úpravy starých říčních ramen (rybí přechody, přechody pro obojživelníky, lávky pro vydru apod.) B5 Spolupráce s obcemi a AOPK ČR při údržbě stávajících a tvorbě nových stanovišť (včetně prvků ÚSES) s vyšším stupněm ekologické stability v zájmu posílení biodiverzity rostlinných a živočišných druhů či ekosystémů v krajině, výsadba biokoridorů, protierozních pásů a větrolamů a interakční zeleně B6 Obnova přírodě blízkých společenstev, včetně likvidace invazních druhů, a inventarizace a studium přirozené sukcese na hospodářsky nevyužívaných plochách včetně návrhu managementu takových ploch B7 Ochrana biodiversity ex situ (péče o cenné sbírky, propagace jejich významu) ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. B8 Informační a osvětové programy pro zvyšování povědomí o významu ochrany a udržitelného využívání biologické rozmanitosti včetně biodiversity lesních systémů B9 Údržba a obnova lesních porostů s původní druhovou skladbou, údržba a obnova původních (místních) genotypů dřevin, ochrana a péče o biodiversitu lesních ekosystémů v chráněných územích Skupina programů C - Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí C1 Informační a osvětové programy k problematice zapojování veřejnosti do rozhodování v záležitostech životního prostředí C2 Aktivní prosazování práva v životním prostředí a osvěta v této oblasti, zlepšování komunikace mezi orgány ochrany přírody a dotčenou veřejností při řešení konfliktů v ochraně přírody C3 Zvyšování povědomosti veřejnosti o české legislativě, mezinárodních úmluvách a programech Evropských společenství C4 Zapojování veřejnosti do řešení konkrétních úkolů udržitelného rozvoje obcí, krajů (např.: hodnocení územních plánů obcí z hlediska dopadu na ŽP, zpracování studií únosnosti antropogenní zátěže území, stanovení cílů , požadavků a způsobů místní protipovodňové ochrany, vytvoření informačního přehledu o reg. zařízeních na znovuvyužití odpadu, zneškodňování odpadu a sběrných dvorech, řešení šetrného využívání přírodních zdrojů v místních podmínkách, atd.) Skupina programů D - Environmentální osvěta, vzdělávání a výchova D1 Podpora periodik (včetně internetových) a informačních systémů zaměřených na oblast ochrany životního prostředí D2 Popularizace výsledků vědy a výzkumu v oblasti životního prostředí D3 Environmentální vzdělávání a osvěta pracovníků státní správy a samospráv, pedagogů, pracovníků a členů NNO a kulturních pracovníků D4 Podpora neperiodických publikací, videokazet, informačních a výukových materiálů a internetových prezentací zaměřených na oblast životního prostředí D5 Podpora environmentální výchovy ve školách, dětských a mládežnických kolektivech a v rodině D6 Osvěta v oblasti čistší produkce, ekologicky šetrných výrobků, recyklace odpadů, minimalizace odpadů a předcházení rizik při nakládání s nimi, propagace využívání vratných obalů, uvědomělé spotřeby, zdravého životního stylu a šetrného způsobu života D7 Osvěta k úsporám energie, k využití místních energetických zdrojů, využití biomasy a geotermální energie, využívání druhotných surovin D8 Propagační a ediční činnost ve prospěch cestovního ruchu udržitelného pro přírodu, (zásady udržitelné turistiky, šetrná turistika ve zvláště chráněných územích, naučné stezky a přírodní expozice, turistické trasy a cyklotrasy, agroturistika apod.) včetně činnosti informačních středisek, trasování a značení turistických stezek a cyklotras D9 Osvěta v oblasti ekologicky šetrného způsobu dopravy (auta s katalyzátory, pohon na zemní plyn apod.), v oblasti ekologicky šetrné silniční dopravy, prezentace hodnocení dopadů užívání jednotlivých druhů dopravy na kvalitu ovzduší a následně na lidské zdraví D10 Osvěta a vzdělávání v procesu přijímání dobrovolných závazků a dohod (např. zavádění EMAS v průmyslu) a procesu integrované prevence (IPPC) D11 Osvěta o přípravě soustavy chráněných území Natura 2000 Skupina programů E - Udržitelný rozvoj na regionální úrovni E1 Místní akce k nápravě škod vzniklých povodněmi a ke zlepšování protipovodňové ochrany obcí E2 Místní agendy 21- zapojování veřejnosti do přípravy a realizace strategických dokumentů rozvoje obce, regionu, kraje E3 Veřejná kontrola stavu znečišťování ŽP v obci či mikroregionu, mapování nepovolených skládek a zdrojů znečištění, hluku, světelného znečištění apod. E4 Budování lokálních informačních systémů o ŽP, osvěta a poradenství v obcích týkající se ochrany životního prostředí a přírody, provozování informačních center v obcích a mikroregionech E5 Místní akce ke zlepšování kvality krajiny na lokální úrovni, péče o vodní zdroje, zlepšování prostředí v okolí vodních toků a nádrží pro jejich zpřístupnění a využití k rekreaci a vodní turistice, podpora tradičních environmentálně šetrných způsobů hospodaření v krajině, tvorba a rozvoj prvků životního prostředí v sídelních útvarech E6 Vyhledávání a návrhy na regeneraci devastovaných ploch se starými zátěžemi z průmyslových činností (brownfields) E7 Výstavba, opravy, údržba a provoz naučných stezek E8 Zlepšování životního prostředí v interiérech (zejména škol a veřejných institucí) a v okolí veřejných budov Zdroj: MŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí