zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhodnocení Strategie ochrany před povodněmi

11.06.2003
Voda
Vyhodnocení Strategie ochrany před povodněmi
V březnu roku 2000 vláda přijala „Strategii ochrany před povodněmi pro území České republiky“ (dále jen „Strategie“). Jednalo se o první věcně politický dokument tohoto druhu u nás, který vycházel z vyhodnocení povodňových situací na území České republiky z let 1997 a 1998 a z poznatků úrovně povodňové ochrany v Evropě v posledních 10-ti letech. Strategie zejména poukazuje na skutečnost, že ochranu před povodněmi je třeba prioritně řešit realizací souboru programů (v rámci programového financování) s využitím technických a netechnických prvků. S ohledem na charakter našeho území vyzvedla prioritu zabezpečení předpovědní a informační služby. Jelikož se katastrofální povodně s těžkými a fatálními následky na našem území vyskytly naposledy koncem devatenáctého století, byl prakticky v průběhu dvacátého století výrazně oslaben princip předběžné opatrnosti a přehlížena potřeba systematické prevence. Definováním těchto principů se Strategie výrazně zasloužila o obrat v přístupu k prevenci před povodněmi. Strategie vytvořila ucelený rámec pro přípravu konkrétních opatření a zavedla rozsah odpovědností. Předložený materiál je věcným plněním usnesení vlády České republiky č. 382 ze dne 19. dubna 2000, kterým vláda schválila Strategii a uložila ministrům zemědělství a životního prostředí ve spolupráci s ministry pro místní rozvoj a dopravy zpracovat kontrolní „Zprávu o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky“ (dále jen „Zpráva o plnění Strategie“) a předložit ji vládě k projednání do 31. března 2003. Věcný obsah Zprávy o plnění Strategie vychází ze získaných zkušeností z povodňových situací na území České republiky v posledních šesti letech a je především cíleně zaměřen na nutnost pokračovat v zahájené realizaci nezbytných opatření. Při zpracování tohoto materiálu byly již částečně využity poznatky a dosavadní výsledky projektu „Vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002“ přijatého vládou v říjnu 2002. Předkládaná zpráva hodnotí proces naplňování jednotlivých zásad Strategie a provádí analýzu existujících legislativních, organizačních, technických a ekologických hledisek. Z odstupem několika let můžeme konstatovat, že přijatá Strategie sehrála důležitou úlohu zejména v nastartování procesu realizace programů prevence před povodněmi, které jsou v systémové gesci jednotlivých vybraných resortů. V současné době je nezbytné pokračovat v již zahájené realizaci významných protipovodňových opatření regionálního a nadregionálního významu v nejohroženějších částech území našeho státu. Veřejnost zde očekává realizaci opatření ke snížení rizika ohrožení lidských životů a škod na majetku státu, měst a obcí, včetně soukromého majetku všech obyvatel. S ohledem na geografickou a orografickou polohu České republiky je dále nezbytné tyto zásady vyplývající ze Strategie nadále koordinovat s dotčenými sousedícími státy, neboť řada našich vodních toků ovlivňuje průběh povodní a celkovou povodňovou situaci na území sousedních států. Tato Zpráva o plnění Strategie kontroluje proces plnění Strategie, ale zároveň, na základě analýzy současného systému ochrany před povodněmi v České republice a současné úrovně poznání, navrhuje nové postupy a přístupy k řešení problematiky spojené s protipovodňovou ochranou našeho území. Strategie je naplňována zejména prostřednictvím realizace programů v oblasti prevence před povodněmi, které jsou v gesci jednotlivých vybraných resortů v rámci systému programového financování. Revizí věcného plnění navržených programů z roku 2000 je materiál „Zpráva o plnění záměrů tvorby programů prevence před povodněmi“, která je souběžně předkládána se Zprávou o plnění Strategie. Výsledný materiál byl připraven ve spolupráci s dotčenými ministerstvy, řádně projednán v meziresortním připomínkovém řízení a je předkládán jako bezrozporový. Kompletní dokumenty jsou dostupné na serveru MŽP www.env.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí