zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PŘÍPAD NEBANICE JEŠTĚ NESKONČIL

20.06.2003
Obecné
PŘÍPAD NEBANICE JEŠTĚ NESKONČIL
Státní fond životního prostředí registruje stále vyšší počet případů, kdy obce využívající jeho finanční podpory na svoji plynofikaci žádají o odklad závěrečného vyhodnocení této své investiční akce, neboť nesplnily podmínky vyplývající ze smlouvy o přiznání podpory. Opatření, aby se tato situace dál neprohlubovala, fond již podle své mluvčí chystá. Přesto kauza Nebanic dokládá, v jak složité roli žadatelů o státní podporu bývají zejména malé obce. Když 19. srpna 1996 obec Nebanice na Chebsku uzavírala se Státním fondem životního prostředí ( SFŽP ) smlouvu o poskytnutí podpory na plynofikaci obce ve výši 3,492 miliónu korun, zavázala se \"zajistit změnu vytápění z tuhých paliv na plyn u 90 procent objektů napojených na rozvod plynu do jednoho roku po ukončení stavby\". Dosud však obec dokázala realizovat pouze 64 procent přípojek na plyn. Proto SFŽP letos 19. února vyzval obec, aby z poskytnutého finančního příspěvku vrátila 68 tisíc korun. MEZITITULEK: HANDICAPY MALÝCH OBCÍ V obci se 315 obyvateli postup SFŽP vnímají jako nespravedlivý a ukázku toho, jak stát a jeho instituce přehlížejí potíže, které objektivně mají zejména malé obce. Místostarosta Ing. Stanislav Dušek vysvětluje: \"To, že se nám nepodařilo zajistit 90 procent připojení, je dáno hned několika okolnostmi. Především nízkou kupní silou obyvatel obce, vyplývající z jejich nízké kvalifikovanosti. V obci máme jen dva občany s vysokoškolským a pouze 11 osob se středoškolským vzděláním. Navíc dosud ještě mnohde obvyklý přežívající konzervativní přístup obyvatel venkova k novým věcem je u nás zesílen tím, že v okolí jsou dostatečné a dostupné zásoby dřevní hmoty, kterou řada domácností používá k vytápění.\" Za podstatný důvod nesplnění podmínky SFŽP místostarosta označuje chybějící finanční a právní nástroje, bez nichž obec nemůže prosadit, aby se potenciální odběratelé připojili k rozvodu plynu. V pozadí neúspěchu obce získat pro to občany stojí i neujasněná státní energetická politika, která vede k výkyvům ceny zemního plynu. Obec Nebanice brala plynofikaci velmi vážně a podle smlouvy se SFŽP se na ní podílela částkou 0,97 miliónu korun z vlastních zdrojů, přičemž její rozpočet v tomto období činil 2,2 miliónu. Proto obec potřebné finance získala i prodejem nemovitostí. \"Vrácení 68 tisíc korun by v zásadě naše aktivity zase až tolik neovlivnilo,\" říká místostarosta. \"Pouze bychom upustili od \"zbytných akcí\" typu internetizace či opravy veřejného osvětlení. Náš letošní rozpočet činí 2,3 miliónu korun. Jeho podstatnou složku tvoří náklady na opravy a provoz veřejné vodovodní sítě a kanalizace, veřejného osvětlení, údržbu veřejných prostranství, úhradu neinvestičních nákladů ve školství a dopravní obslužnost. V důsledku napjatého rozpočtu nelze zabezpečit ani prostou reprodukci a roste vnitřní zadluženost obce. Proto i vrácení relativně malé částky by mělo negativní dopad na rozpočet a na myšlení zastupitelů a obyvatel obce.\" MEZITITULEK: SFŽP : ROZHODUJÍCÍ JE EKOLOGIE Tisková mluvčí SFŽP Lucie Králová zdůrazňuje, že SFŽP je organizací, která sleduje především ekologické přínosy akcí, jež podporuje. Proto musí být ekologické podmínky vždy zakotveny ve smlouvě o podpoře. V té souvislosti potvrdila, že rozhodnutí ministra životního prostředí \"stanovuje 90 procent ekologických přínosů, které obec pokládá za reálné v době podání žádosti o podporu a jež v této žádosti uvede\". Obce se při uzavírání smlouvy s fondem musí prokázat odborným posudkem, zpracovaným nezávislou osobou, že ekologické efekty předpokládané obcí jsou dosažitelné. \"Pokud by toto odborný posudek neprokazoval, fond by smlouvu o podpoře neuzavřel, neboť by nebyly naplněny podmínky rozhodnutí ministra,\" tvrdí Lucie Králová. Případné nedodržení podmínek vyplývajících ze smlouvy obce se SFŽP řeší desetiprocentní částka z celkové podpory, která se žadateli vyplatí až po závěrečném vyhodnocení akce. \"Pokud žadatel splnil všechny podmínky, zbytek podpory se mu vyplatí. Dojde-li však k porušení smlouvy, těchto deset procent propadá a zůstává fondu,\" upřesnila mluvčí. Proto obcím, které uvažují o plynofikaci s finanční podporou SFŽP , doporučuje, aby dobře zvažovaly, zda mohou naplnit smluvní vztahy, do nichž chtějí vstoupit. \"Pokud se podmínky v průběhu realizace opatření změní, pak by obce měly využít všech nástrojů, které mají k dispozici jak na své straně, tak na straně fondu. V případě SFŽP je to například odklad plnění podmínek smlouvy s fondem o jeden rok, pokud obec žádala o podporu před skokovým navýšením cen zemního plynu a v období jejího kolísání,\" připomíná mluvčí. MEZITITULEK: ŽÁDOSTI O ODKLAD PŘIBÝVAJÍ Zároveň připouští, že vzrůstá počet obcí, které tuto možnost využívají. V roce 2001 u 306 akcí podporovaných SFŽP požádalo o odklad jejich závěrečného vyhodnocení pět žadatelů, loni u 155 akcí šlo již o 51 žadatelů a letos za první čtvrtletí u 56 akcí o 33 žadatelů. \"Tito žadatelé nesplnili podmínky ze smlouvy a požádali o roční posun závěrečného vyhodnocení akce. V praxi to znamená, že se o rok odloží i rozhodnutí o proplacení celé částky,\" říká Lucie Králová. Podle ní SFŽP již chystá určitá opatření, která by vedla k tomu, aby se tato situace dále neprohlubovala a nebyly postihovány obce, jež se do problémů dostaly nezaviněně. Jednání prý už probíhá i mezi SFŽP a Ministerstvem financí, ale mluvčí zatím považuje za předčasné o konkrétním řešení mluvit. MEZITITULEK: VÝZNAM PŘEDSMLUVNÍ PŘÍPRAVY Mgr. Pavel Weikert z pražské advokátní kanceláře KLEIN ŠUBRT DOŠKOVÁ, která řadě obcí a měst pomáhá spravovat jejich majetek, připomíná, že obce by při jednání se SFŽP o jeho finanční podpoře na své akce měly věnovat velkou péči tzv. předsmluvní přípravě. Zejména by si měly návrh smlouvy řádně prostudovat a posoudit veškeré souvislosti z ní vyplývající. V případě pochybností by se měly obrátit na odborníky. Pokud se obce domnívají, že některé z navrhovaných podmínek jsou pro ně nesplnitelné nebo dokonce nesmyslné, určitě by měly vstoupit v jednání se SFŽP a snažit se je patřičným způsobem upravit. Pro uvedená jednání by však měly mít alespoň nějaké důkazy na podporu svých tvrzení. Jestliže jednou z podmínek poskytnutí dotace je například zřízení plynové přípojky nejméně u 90 procent odběratelů v obci, měly by si obce provést předběžnou anketu, jaký zájem tam je o zřízení přípojky. Na základě výsledků ankety by pak měly buď uvedenou podmínku akceptovat či se pokusit o její korekci. Čas a úsilí věnované předsmluvní přípravě a vyjednávání o konkrétních podmínkách smlouvy se rozhodně vyplatí, neboť tím lze předejít mnohým pozdějším problémům. Nepodaří-li se obcím přes veškeré úsilí vyjednat si příznivé podmínky, je otázkou, zda pak vůbec mají uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace. Uzavřením smlouvy se totiž za této situace vystavují značnému riziku porušení smluvních povinností, a tím i případným sankcím. V takovém případě je na místě zvážit jiné způsoby financování zamýšlených projektů,\" doporučuje Mgr. Pavel Weikert a pokračuje: \"Pokud jde o konkrétní případ obce Nebanice, je těžké jej bez její smlouvy se SFŽP v ruce podrobněji posoudit. V každém případě bych této obci doporučil zejména vyvolat jednání s pracovníky SFŽP a pokusit se nějakým způsobem dosáhnout dohody napravující současný pro ni nepříznivý stav.\" MEZITITULEK: NEBANICE CHTĚJÍ DÁL JEDNAT Právě tak hodlá obec Nebanice postupovat a o zrušení bodu smlouvy se SFŽP , jímž se před takřka sedmi roky zavázala k 90procentnímu napojení objektů, chce s fondem znovu jednat. Místostarosta ani současná starostka sice nebyli v minulém zastupitelstvu, jež smlouvu se SFŽP schvalovalo, ale přesto se inženýr Dušek domnívá, že ani tehdy \"nebyla příliš šance změnit uvedené ustanovení\". \"Opakovaně se pokusíme s fondem jednat, i když jsme to již jednou učinili a naše argumenty o vynuceném ustanovení jím nebyly akceptovány,\" uzavřel místostarosta obce Nebanice. AUTOR: IVAN RYŠAVÝ ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí