zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Fondy EU mohou být významnou pomocí pro životní prostředí v České republice

01.07.2003
Obecné
Fondy EU mohou být významnou pomocí pro životní prostředí v České republice
Investice do životního prostředí v ČR může EU v letech 2004 - 2006 podpořit částkou až 500 milionů eur. Zdrojem budou Strukturální fondy a Fond soudržnosti. Z pohledu TZB se jedná především o zajišťování množství a jakosti vod (pitné vody a odpadních vod) a kvalitu ovzduší. Z fondu ISPA již ČR získala 159 milionů eur na projekty v oblasti životního prostředí. Dále Česká republika získala z fondu Phare celkem 841 milionů eur a na pomoc České republice postižené loňskými povodněmi se Evropská komise koncem listopadu 2002 rozhodla uvolnit z nově vzniklého evropského Fondu solidarity 129 milionů eur (3,78 mld. Kč). Strukturální fondy a Fond soudržnosti - po vstupu do EU bude ČR moci čerpat stejně jako ostatní členské státy finanční prostředky ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. ČR má z Fondu soudržnosti přiděleno 418 milionů eur a ze Strukturálních fondů 83 mil. eur pro oblast životního prostředí (týká se to období let 2004 - 2006, po vstupu do EU). Investice v České republice budou zaměřeny především do oblasti ochrany vod, nakládání s odpady, kvality ovzduší a odstraňování starých ekologických zátěží. 1. Fond soudržnosti Projekty pro Fond soudržnosti musí mít objem minimálně 10 milionů eur a musí naplňovat následující cíle ekologické politiky EU: uchování, ochrana a zlepšení kvality životního prostředí, ochrana zdraví obyvatelstva, šetrné a racionální využívání přírodních zdrojů. Projekty dále musí vyhovovat principům EU uplatňovaným v ochraně životního prostředí: princip prevence, princip řešení škod u zdrojů, princip \"znečišťovatel platí\". Z posouzení vývoje a současného stavu životního prostředí, investiční náročnosti a charakteru přetrvávajících problémových oblastí vyplývají následující prioritní oblasti Fondu soudržnosti: zajištění množství a jakosti vod (pitné vody a odpadních vod) nakládání s odpady kvalita ovzduší odstraňování starých zátěží. 2. Strukturální fondy v sektoru životního prostředí Sektor životního prostředí bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund - dále jen ERDF). Komplexním cílem ERDF je podpora hospodářské a sociální soudržnosti snižováním regionálních rozdílů a podílením se na obnově a rozvoji regionů. V uplynulém finančním období představovaly výdaje tohoto fondu téměř polovinu veškerých finančních prostředků vynaložených v rámci strukturálních fondů. Výše podpory z ERDF se pohybuje v rozmezí 15 - 75% celkových přípustných nákladů na opatření v závislosti na typu projektu. Podporu lze využít především ve veřejném sektoru. Zmíněná podpora musí být v souladu s předpisy ES v oblasti konkurence a nesmí narušovat pravidla hospodářské soutěže, což znamená, že nelze očekávat podporu pro velké průmyslové podniky. Hlavním programovým dokumentem pro využívání prostředků ERDF pro oblast životního prostředí je Operační program Infrastruktura, který má čtyři priority: Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury Priorita 4 - Technická pomoc V rámci bodu 3 budou podporovány následující typy projektů: Obnova environmentálních funkcí území, Zlepšování retenční schopnosti krajiny a revitalizace vodních toků se zřetelem na ochranu biodiverzity Ochrana vod, výstavba a rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod; budování zařízení na zpracování kalů z ČOV Ochrana ovzduší a klimatu, zavádění šetrných technologií při spalování, snižování emisí těkavých organických látek Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Budování integrovaných systémů pro sběr a využití odpadů Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží Na OP Infrastruktura bylo vyčleněno 13,5% celkové alokace ČR pro Cíl 1, tj. 173 mil. € v letech 2004 - 2006 (ceny roku 1999). K vlastní realizaci je potřeba vypracovat tzv. programový dodatek, který stanoví detailnější pravidla pro realizaci programu. Tento dokument se v současné době připravuje a jeho dokončení se očekává na podzim 2003. Zároveň probíhá příprava administrativních struktur a příprava metodických dokumentů (např. formulář žádosti). (Plné znění OP Infrastruktura je zveřejněno na webových stránkách MŽP.) Operační program - Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) Globálním cílem OP RLZ je \"vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti, založená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků, při respektování principů udržitelného rozvoje\". Do tohoto programu byla zařazena také samostatná opatření, např. MŽP se týká opatření \"Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta a zapojení občanů v ochraně životního prostředí\". Ostatní strukturální fondy Opatření na ochranu životního prostředí jsou obsažena i v některých dalších operačních programech - např. ve Společném regionálním operačním programu (SROP) je priorita \"Zlepšování životního prostředí v obcích a regionech\", OP Průmysl a podnikání zahrnuje opatření na zvýšení energetické účinnosti a úspory energie. Předvstupní fondy EU nabídla kandidátským zemím několik rozsáhlých programů. Jedním z nich je program Phare, který Česká republika využívá již více než 10 let. Phare V letech 1993 - 2001 bylo z programu Phare poskytnuto 20,750 mil. eur do oblasti ochrany životního prostředí. Národní programy obsahují zejména projekty přímo zaměřené na přípravu ČR na členství v EU. Jsou to projekty pro českou veřejnou správu, které napomáhají přejímání a implementaci legislativy ES. V rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika v současnosti získává v rámci přibližně 19 mil. EUR ročně. Mnohonárodní programy jsou přizpůsobeny společným potřebám kandidátských zemí. Zahrnují oblast ekonomického výzkumu, ochrany životního prostředí, sociální politiky a bezpečnosti práce, politiku ochrany spotřebitelů, podpory malého a středního podnikání, atd. V letech 2001 - 2003 se Phare soustředí na podporu klíčových oblastí přípravy na vstup ČR do EU. V životním prostředí to je především oblast ochrany vod, integrované prevence znečištění, nakládání s odpady, ochrana ovzduší, dopad na životní prostředí. Dále se Ministerstvo životního prostředí snaží prostřednictvím Phare podpořit krajské úřady (školení, kancelářská a výpočetní technika, atd.). Posledním programem Phare je Phare 2003, jehož projekty budou ukončeny v roce 2004 - 2005. Tím program Phare v České republice zanikne. ISPA (příprava na Fond soudržnosti) Fond ISPA je výukový program pro přípravu kandidátských zemí na využívání Fondu soudržnosti. ISPA funguje podobně jako Fond soudržnosti Evropské unie, není tedy řízen regionálně, ale centrálně a jde vždy o podporu velkým infrastrukturním projektům v sektoru dopravy a životního prostředí. Projekty fondu ISPA - životní prostředí musejí být v souladu se třemi základní prioritami: zajištění množství a jakosti vod kvalita ovzduší a ochrana klimatu nakládání s odpady Z celkového rozpočtu ISPA za rok 2000 - 2002 bylo pro sektor životního prostředí přiděleno a celkem použito 156 milionů eur (4,7 mld. Kč) na devět velkých infrastrukturních projektů v oblasti životního prostředí. ISPA financuje maximálně do 75 % nákladů na projekt, zbývající část je kryta z českých finančních zdrojů, případně z mezinárodní finanční instituce jako je Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD). Peníze jsou přidělovány na každý projekt jednotlivě. SAPARD Cílem programu SAPARD je zejména pomoc kandidátským zemím v oblasti zemědělské politiky, a to podporou investic do sektoru zemědělství a rozvoje venkova. V ČR bylo pro tento program vybráno pět chráněných krajinných oblastí s rozdílným charakterem - část CHKO Bílé Karpaty, dále CHKO Blaník, Poodří, Litovelské Pomoraví a Moravský kras. Více přímo na stránkách Ministerstva životního prostředí Zdroj: TZB-info
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí