zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Těžební prostor Hodonice I“ v k.ú. Hodonice, Krhovice, okr. Znojmo – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zahájení zjišťovacího řízení

03.07.2003
Geologie
Těžební prostor Hodonice I“ v k.ú. Hodonice, Krhovice, okr. Znojmo – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zahájení zjišťovacího řízení
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Vaše značka: Naše č.j.: Vyřizuje/linka V Brně dne: JMK 17782/2003 OŽPZ/Ri Mgr.DanaRichterová/2684 11.6.2003 „Těžební prostor Hodonice I“ v k.ú. Hodonice, Krhovice, okr. Znojmo – zveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zahájení zjišťovacího řízení Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon) obdržel dne 9.6.2003 oznámení společnosti GZ - Sand, s. r.o., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČ 47906201 o záměru „Těžební prostor Hodonice I“ v k.ú. Hodonice a Krhovice, okres Znojmo. Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 2.5 – Těžba nerostných surovin 10000 až 1000000 tun/rok. Uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona. Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 6 odst. 3 zákona v příloze kopii oznámení zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Dotčenou obec Hodonice žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme obec Hodonice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a to ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení. Dotčenou obec Krhovice žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme obec Krhovice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje a to ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení. Dotčený obecní úřad obce s rozšířenou působností – Městský úřad Znojmo žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Zároveň jej žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Podle § 6 odst. 4 zákona může každý zaslat své písemné vyjádření k oznámení záměru Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění. Lhůta k vyjádření dotčených správních úřadů a dotčených obcí Hodonice a Krhovice počíná běžet ode dne doručení tohoto dopisu. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nebude přihlížet. Obdržená vyjádření budou podkladem k provedení zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona, v případě záměru z kategorie II zejména ke zjištění, zda záměr bude dále posuzován ve smyslu zákona. Z toho důvodu vás žádáme o názor, zda je nutné záměr dále posuzovat podle citovaného zákona. V případě nutnosti posouzení záměru žádáme o doporučení, na které oblasti vlivů záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený důraz. Ing. Bc. Anna Hubáčková vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Příloha: oznámení (RNDr. Hana Drobníčková, 5/2003) Rozdělovník: Obdrží ve 3 vyhotoveních dotčené územní samosprávné celky včetně přílohy se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu oznámení pro veřejnost, o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů a se žádostí o vyjádření k oznámení ve lhůtě do 15 dnů: Obec Hodonice, k rukám starosty, Školní 33, 671 25 Hodonice Obec Krhovice, k rukám starosty, Krhovice 147, 671 28 Krhovice Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Obdrží ve 3 vyhotoveních dotčený obecní úřad obce s rozšířenou působností včetně přílohy se žádostí o zveřejnění na úřední desce, o zpřístupnění textu oznámení pro veřejnost, o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů a se žádostí o vyjádření k oznámení ve lhůtě do 15 dnů: Městský úřad Znojmo, Obroková 10/12, 669 22 Znojmo Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady včetně přílohy se žádostí o vyjádření k oznámení ve lhůtě do 15 dnů: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno Obdrží na vědomí včetně přílohy: MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice Obdrží na vědomí bez přílohy: Obecní úřad Hodonice, stavební úřad I. stupně, Obecní 287, 671 25 Hodonice MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno Obvodní báňský úřad Brno, Cejl 13, 601 42 Brno GZ – Sand, s.r.o., Masarykovo nám. 207, 763 61 Napajedla RNDr. Hana Drobníčková, V sídlišti 35, 683 01 Rousínov Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obce Hodonice a Krhovice, Městský úřad Znojmo a Jihomoravský kraj) Vyvěšeno na úřední desce dne: razítko a podpis Bankovní spojení IČO Telefon Fax e-mail Komerční banka Brno-město 70888337 541651111 541651579 richterova.dana@kr-jihomoravsky.cz Č. účtu: 27-7203250247/0100 Zdroj:webové stránky JmK
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí