zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změny u stavebních úřadů

16.07.2003
EIA
Změny u stavebních úřadů
Navrhovaný stavební zákon mění oproti dosavadnímu stavu institucionální zabezpečení výkonu státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Obecnými stavebními úřady mají být obce s pověřeným obecním úřadem, stanovené zákonem č. 314/2002 Sb., které by svoji působnost vykonávaly ve správních obvodech, stanovených vyhláškou č. 388/2002 Sb. Důvodů, které vedly k navrhované úpravě v novém stavebním zákoně, je hned několik. Stavební úřady na úrovni měst a obcí vznikaly způsobem upraveným ve stavebním zákoně, který bohužel neumožnil regulovat jejich počet. Navíc skutečnost, že byly zřizovány pouze opatřením okresního úřadu, respektive jeho přednosty a nikoliv zákonem, byla předmětem kritiky v tom smyslu, že jde o rozpor s čl. 79 odst. 1 Ústavy České republiky. MEZITITULEK: Úleva pro stavebníka? Ukončení nekontrolovaného vzniku nových stavebních úřadů přinesla novela stavebního zákona, provedená zákonem č. 83/1998 Sb. Přetrval však stav, kdy oproti jiným úsekům státní správy je u obecných stavebních úřadů územní působnost stanovena nejednotně, jejich správní obvody vytvořené na základě dohod mezi obcemi jsou často nekompatibilní se správními obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou působností. Řízení podle stavebního zákona jsou vedena v součinnosti s řadou dalších orgánů veřejné správy (dotčených správních úřadů), které sídlí v jiných místech a jejichž stanoviska si proto musí stavebníci opatřovat. Působnost těchto orgánů, například na úseku zákona o vodách, zákona o ochraně zemědělského půdního fondu nebo zákona o ochraně přírody a krajiny, však vykonávají obce s pověřeným obecním úřadem. Navrhovaná právní úprava má být prvním krokem k tomu, aby si vyjádření těchto dotčených správních úřadů neopatřoval stavebník, ale aby je opatřil sám stavební úřad. Činnost, vykonávaná obecními (městskými) úřady na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, je výkonem státní správy - přenesené působnosti. Za úroveň výkonu státní správy nese odpovědnost stát. Probíhající reforma veřejné správy vytvořila základní předpoklady pro to, aby se výkon státní správy na tomto úseku stal přehledným, stavební úřady byly určeny zákonem a jejich správní obvody dány obecně závazným právním předpisem. MEZITITULEK: Nejvyšší stavební úřad Novinkou je rovněž zřízení Nejvyššího stavebního úřadu jako součásti Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který by vykonával vrchní dozor nad dodržováním povinností, stanovených stavebním zákonem. Zkušenosti z posledních let prokazují, že je třeba zesílit kontrolu nad prováděním staveb, zejména z hlediska bezpečného provádění a užívání staveb. Kontrolu nelze omezit jen na samotnou prohlídku stavby stavebním úřadem. Je třeba vyhodnotit opakující se vady, zjistit jejich příčiny a zabezpečit jejich odstranění. V současné době není institucionálně zabezpečen postup pro případy, kdy například dojde ke stavebně technickému selhání staveb a jejich konstrukcí, nebo kdy vznikly problémy zcela nového charakteru, k jejichž řešení není dosud vypracována metodika posuzování ani ucelený výzkumný program komplexního hodnocení. Není vytvořen systém dozoru, který by systematicky sbíral a signalizoval takové informace, hodnotil zjištěné skutečnosti či navrhoval a přijímal účinná nápravná opatření k nedostatkům ve výstavbě. Odpověď na takové otázky nemůže dát státní stavební dohled prováděný pověřenými pracovníky stavebních úřadů, k tomu je nutné systémové řešení, založené zákonem. Proto se navrhuje zřízení Nejvyššího stavebního úřadu, jehož úkolem mimo jiné bude vytváření přehledu a analýz závažných nebo opakujících se vad ve výstavbě, kterým je třeba ve veřejném zájmu předcházet. Tento úřad si může vyhradit účast nebo vedení stavebně technického zjišťování příčin havárií staveb, které se svým rozsahem nebo důsledky mimořádně dotýkají veřejných zájmů. Soustavným sledováním účinnosti technických předpisů pro stavby bude dbát o jejich rozvoj podle nových poznatků, navrhovat úpravy požadavků na stavby, dávat podněty ke změně českých technických norem a zabezpečovat výstavbu, využívající funkční a moderní technologie. Důležité působnosti bude mít tento stavební úřad též v územním plánování. Bude dbát, aby se v činnosti orgánů územního plánování a stavebních úřadů uplatňovaly soudobé poznatky urbanistické, architektonické a stavebně technické a aby byly na tomto úseku respektovány veřejné zájmy, jako je ochrana života a zdraví, péče o životní prostředí, ochrana kulturního a přírodního dědictví. ZDROJ: STAVITEL
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí