zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení rady ES o zřízení fondu soudržnosti

26.07.2003
Geologie
Nařízení rady ES o zřízení fondu soudržnosti
NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na druhý pododstavec článku 130d této smlouvy, s ohledem na návrh Komise , s ohledem na souhlas Evropského parlamentu , s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru , s ohledem na stanovisko Výboru regionů , vzhledem k tomu, že článek 2 Smlouvy zahrnuje úkol podporovat hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy jako zásadní cíle rozvoje a úspěchu Společenství; že posílení této soudržnosti je uvedeno v čl. 3 písm. j) Smlouvy jako jedna z činností Společenství sledující cíle stanovené v článku 2 Smlouvy; vzhledem k tomu, že článek 130a Smlouvy stanoví, že Společenství má rozvíjet a sledovat své činnosti vedoucí k posílení své hospodářské a sociální soudržnosti a uvádí zejména, že se musí zaměřit na omezování rozdílů v úrovni rozvoje jednotlivých oblastí a zaostalosti nejméně rozvinutých oblastí; že činnost Společenství by měla prostřednictvím Fondu soudržnosti podporovat dosažení cílů stanovených v článku 130a; vzhledem k tomu, že závěry Evropských rad konaných v Lisabonu dne 26. a 27. června 1992 a v Edinburku dne 11. a 12. prosince 1992 týkající se zřízení Fondu soudržnosti stanovily zásady, jimiž se řídí; vzhledem k tomu, že pro podporování hospodářské a sociální soudržnosti je zapotřebí i činnosti Fondu soudržnosti kromě činnosti strukturálních fondů, Evropské investiční banky a jiných finančních nástrojů v oblastech životního prostředí a dopravní infrastruktury, představující společný zájem; vzhledem k tomu, že Protokol o hospodářské a sociální soudržnosti v příloze ke Smlouvě o založení Evropského společenství znovu potvrzuje, že úkolem Společenství je podporovat hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy, a stanoví, že Fond soudržnosti bude poskytovat finanční příspěvky na projekty členských států v oblasti životního prostředí a transevropských sítí za předpokladu splnění dvou podmínek: za prvé, že jejich hrubý národní produkt na obyvatele (HNP) je nižší než 90 % průměru Společenství a, za druhé, že mají program vedoucí ke splnění podmínek hospodářského sbližování podle článku 104c Smlouvy; že relativní prosperitu členských států lze nejlépe hodnotit na základě HNP na obyvatele měřeného paritou kupní síly; vzhledem k tomu, že splnění kritérií sbližování, jež jsou předpokladem pro přistoupení ke třetímu stupni hospodářské a měnové unie, vyžaduje značné úsilí dotyčných členských států; že všechny členské státy jakožto příjemci pomoci musí Radě předložit program sbližování, vypracovaný pro tento účel, a předcházet nadměrným deficitům státního rozpočtu; vzhledem k tomu, že se ve druhém pododstavci článku 130d Smlouvy uvádí, že Rada má do dne 31. prosince 1993 zřídit Fond soudržnosti pro zajišťování finančních příspěvků na projekty v oblasti životního prostředí a infrastrukturu dopravních transevropských sítí; vzhledem k tomu, že čl. 129c odst. 1 Smlouvy stanoví, že Společenství může prostřednictvím Fondu soudržnosti přispívat na financování konkrétních projektů v členských státech v oblasti dopravní infrastruktury při současném uvažování potenciální hospodářské životaschopnosti projektů; že projekty financované z tohoto fondu by měly dodržovat pokyny pro transevropské sítě, jež byly schváleny Radou, včetně těch, na něž se vztahují plány transevropských sítí schválené Radou nebo navržené Komisí před vstupem Smlouvy o Evropské unii v platnost; že však lze financovat i jiné projekty dopravní infrastruktury přispívající k dosažení cílů článku 129b Smlouvy, dokud Rada neschválí příslušné pokyny; vzhledem k tomu, že článek 130r Smlouvy stanoví cíle a zásady Společenství v oblasti životního prostředí; že Společenství může prostřednictvím Fondu soudržnosti přispět k činnostem směřujícím k dosažení těchto cílů; že v souladu s čl. 130s odst. 5 Smlouvy a aniž je dotčena zásada, že znečišťovatel platí, může Rada rozhodnout o finanční pomoci z Fondu soudržnosti, kde opatření vycházející z odstavce 1 tohoto článku zahrnuje náklady považované za neúměrné pro orgány veřejné správy členského státu; vzhledem k tomu, že zásady a cíle trvale udržitelného rozvoje jsou stanoveny v programu Společenství o politice a činnosti v oblasti životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje stanovených v usnesení Rady ze dne 1. února 1993 ; vzhledem k tomu, že je nutno vytvořit vhodnou rovnováhu mezi financováním projektů dopravní infrastruktury a projektů v oblasti životního prostředí; vzhledem k tomu, že Zelená kniha Komise o vlivu dopravy na životní prostředí opětovně uvádí, že je nutno vyvinout ekologicky příznivější dopravní systém uvažující potřeby trvale udržitelného rozvoje členských států; vzhledem k tomu, že všechny výpočty nákladů projektů dopravní infrastruktury musí zahrnovat náklady v oblasti životního prostředí; vzhledem k tomu, že se zřetelem k závazku dotyčných členských států nesnižovat své investice v oblasti ochrany životního prostředí a dopravní infrastruktury, se zásada adicionality ve smyslu článku 9 nařízení Rady (EHS) č. 4253/88 ze dne 19. prosince 1988, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 2052/88, pokud jde o koordinaci mezi činnostmi jednotlivých strukturálních fondů navzájem a mezi těmito činnostmi a operacemi Evropské investiční banky a jinými stávajícími finančními nástroji , nebude vztahovat na Fond soudržnosti; vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 198e Smlouvy má Evropská investiční banka (EIB) spolu s pomocí ostatních finančních nástrojů Společenství usnadňovat financování investic; vzhledem k tomu, že je, za účelem zvýšení účinnosti pomoci Společenství, nezbytné koordinovat činnosti v oblasti životního prostředí a infrastruktury transevropských dopravních sítí prostřednictvím Fondu soudržnosti, strukturálních fondů, EIB a jiných finančních nástrojů; vzhledem k tomu, že zejména v oblasti pomoci členským státům s přípravou jejich projektů by Komise měla být schopna zajistit, aby jim byla dostupná nezbytná technická podpora, jež by zejména přispívala k přípravě, provádění, kontrole a hodnocení projektů; vzhledem k tomu, že za účelem zajištění hodnoty za peníze by závazku na přidělení prostředků Společenství mělo předcházet důkladné hodnocení, aby sociálně-hospodářský přínos odpovídal vynaloženým prostředkům; vzhledem k tomu, že pomoc z Fondu soudržnosti musí být v souladu s politikami Společenství včetně ochrany životního prostředí, dopravy, transevropských sítí, soutěže a zadávání veřejných zakázek; že ochrana životního prostředí zahrnuje hodnocení vlivu na životní prostředí; vzhledem k tomu, že by mělo existovat opatření pro závazné přidělování celkových prostředků, které jsou k dispozici, mezi jednotlivé členské státy za účelem usnadnění přípravy projektů; vzhledem k tomu, že by mělo být přijato opatření ve smyslu čl. 104c odst. 6 Smlouvy stanovící, čím je poskytování finanční pomoci podmíněno; vzhledem k tomu, že je, vzhledem k potřebám hospodářské a sociální soudržnosti, nezbytné zajistit vysoký objem pomoci; vzhledem k tomu, že pro usnadnění řízení pomoci z tohoto fondu by mělo existovat opatření k určení etap projektů, jež lze z technického a finančního hlediska považovat za samostatné, a naopak na shrnutí projektů do jedné skupiny, je-li to nezbytné; vzhledem k tomu, že by příjemcům pomoci mělo být umožněno si vybrat, zda pomoc z fondu čerpat v ročních přídělech nebo na celý projekt; a že, v souladu se zásadou přijatou na zasedání Evropské rady v Edinburku dne 11. - 12. prosince 1992, by platby přídělů následující po úvodní záloze měly být těsně a transparentně provázány s postupem zaměřeným k dokončení projektů; vzhledem k tomu, že by měly být blíže určeny příslušné pravomoci a odpovědnosti členských států a Komise ve věci finanční kontroly činností fondu; vzhledem k tomu, že v zájmu řádného řízení Fondu soudržnosti by měla být přijata opatření pro účinné postupy hodnocení, monitorování a kontroly činností Společenství stanovící zásady hodnocení, povahu monitorování a jeho pravidla a kroky, jež je nutno učinit v případě nesprávností nebo nesouladu s některou z podmínek stanovených při schvalování pomoci z fondu; vzhledem k tomu, že by měly být předávány odpovídající informace, mimo jiné, v podobě výroční zprávy; vzhledem k tomu, že by měla být provedena opatření pro přiměřenou propagaci pomoci Společenství z Fondu soudržnosti; vzhledem k tomu, že vyhlášení veřejné soutěže na projekty, na něž bude poskytnuta pomoc z fondu, zveřejněné v Úředním věstníku Evropských společenství, by mělo tuto pomoc uvádět; vzhledem k tomu, že pro snazší uplatňování tohoto nařízení by prováděcí opatření měla být stanovena v příloze II; že pro zajištění nezbytné pružnosti jejich uplatnění by Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise měla být schopna, je-li to nezbytné, se zřetelem na získané zkušenosti, pozměnit tato opatření; vzhledem k tomu, že toto nařízení bezprostředně nahrazuje nařízení Rady (EHS) č. 792/93 ze dne 30. března 1993 o zřízení finančního nástroje soudržnosti , PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: Článek 1 Definice a cíl 1. Tímto nařízením se zřizuje Fond soudržnosti, dále jen „fond“. 2. Fond má přispívat k posilování hospodářské a sociální soudržnosti Společenství a fungovat podle ustanovení tohoto nařízení. 3. Fond může přispívat k financování: – projektů, nebo – etap projektů, jež jsou technicky a finančně samostatné nebo – skupin spojených projektů se společnou zřetelně rozpoznatelnou strategií, které tvoří souvislý celek. Článek 2 Rozsah 1. Fond poskytuje finanční příspěvky na projekty, které přispívají k dosažení cílů stanovených ve Smlouvě o Evropské unii pro oblast životního prostředí a transevropských dopravních infrastrukturních sítí v členských státech s hrubým národním produktem (HNP) na obyvatele, měřeným paritou kupní síly, nižším než 90 % průměru Společenství, které mají program vedoucí ke splnění podmínek hospodářského sbližování podle článku 104c Smlouvy. 2. Do konce r. 1999 jsou pro pomoc z fondu způsobilé jen čtyři členské státy splňující v současnosti kritérium HNP na obyvatele podle odstavce 1. Jsou to Řecko, Španělsko, Irsko a Portugalsko. 3. Se zřetelem ke kritériu HNP podle odstavce 1, budou členské státy uvedené v odstavci 2 nadále způsobilé pro pomoc z fondu za předpokladu, že po přezkoumání v roce 1996 bude jejich HNP stále nižší než 90 % průměru Společenství. Kterýkoli členský stát způsobilý pro financování, jehož HNP v té době převýší práh 90 %, ztratí své oprávnění na pomoc z fondu pro nové projekty, nebo pro nové etapy projektu v případě významných projektů rozdělených do několika technicky a finančně samostatných etap. Článek 3 Opatření způsobilá k financování 1. Fond může poskytovat pomoc v těchto oblastech: – projekty v oblasti životního prostředí přispívající k dosažení cílů článku 130r Smlouvy, včetně projektů vyplývajících z opatření přijatých podle článku 130s Smlouvy, zejména pak projektů v souladu s přednostními cíli politiky Společenství v oblasti ochrany životního prostředí, ve smyslu Pátého programu politiky a činnosti v oblasti životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje; – projekty dopravní infrastruktury financované v obecném zájmu členskými státy, které jsou uvedeny v pokynech podle článku 129c Smlouvy; avšak, dokud Rada nepřijme příslušné pokyny, lze financovat i jiné projekty dopravní infrastruktury přispívající k dosažení cílů článku 129b Smlouvy. 2. Pomoc lze poskytovat také na tyto účely: – přípravné studie k projektům způsobilým pro financování včetně studií nezbytných pro jejich provádění, – opatření technické podpory, zejména: a) horizontální opatření, např. srovnávací studie pro posuzování dopadu pomoci Společenství; b) opatření a studie, jež přispívají k posouzení, monitorování či hodnocení projektů a k posílení a zajištění koordinace a souladu projektů, zejména jejich souladu s ostatními politikami Společenství; c) opatření a studie pomáhající provést nezbytné úpravy v provádění projektů. Článek 4 Finanční prostředky Celkové prostředky, jež jsou v období let 1993 - 1999 k dispozici na závazky fondu ve smyslu tohoto nařízení a nařízení (EHS) č. 792/93 na základě dohody mezi orgány ze dne 29. října 1993, tvoří ECU 15 150 milionů při cenách roku 1992. Finanční výhled sestavený s ohledem na vyčleněné prostředky, které jsou k dispozici na jednotlivá léta období, pro něž platí nařízení podle prvního odstavce: – 1993: ECU 1500 milionů, – 1994: ECU 1750 milionů, – 1995: ECU 2000 milionů, – 1996: ECU 2250 milionů, – 1997: ECU 2500 milionů, – 1998: ECU 2550 milionů, – 1999: ECU 2600 milionů. Článek 5 Přidělování Přidělování celkových prostředků fondu se uskutečňuje na základě přesných a objektivních kritérií, především počtu obyvatelstva, HNP na obyvatele a rozlohy; berou zřetel také na další sociálně-hospodářské faktory, např. nedostatky v dopravní infrastruktuře. Přidělování celkových prostředků vycházející z těchto kritérií jsou stanoveny v příloze I. Článek 6 Podmíněná pomoc 1. Pokud Rada v souladu s čl. 104c odst. 6 Smlouvy rozhodne, že v členském státě existuje značný státní deficit, a pokud toto rozhodnutí není zrušeno v souladu s čl. 104c odst. 12 Smlouvy do jednoho roku nebo v jakékoli jiné lhůtě stanovené pro úpravu deficitu v doporučení podle čl. 104c odst. 7, nesmí být tomuto členskému státu z fondu financovány žádné nové projekty, nebo u velkých projektů s více etapami žádné nové etapy projektů. 2. Ve výjimečných případech u projektů, jež přímo ovlivňují více než jeden členský stát, může Rada kvalifikovanou většinou na doporučení Komise rozhodnout pozastavení financování odložit. 3. Pozastavení financování nabývá účinnosti nejdříve dva roky po vstupu Smlouvy o Evropské unii v platnost. 4. Pozastavení financování se ukončí, když Rada, v souladu s čl. 104c odst. 12 Smlouvy, zruší své rozhodnutí přijaté v souladu s čl. 104c odst. 6 Smlouvy. Článek 7 Výše pomoci 1. Výše pomoci Společenství poskytované fondem činí 80 - 85 % veřejných či rovnocenných výdajů, včetně výdajů subjektů, jejichž činnosti probíhají v takovém správním nebo právním rámci, na základě čehož mohou být považovány za rovnocenné veřejným subjektům. Konkrétní výše pomoci je stanovena podle typu činnosti, která má být provedena. 2. Kde je pomoc poskytnuta na projekt přinášející zisk, stanoví Komise objem výdajů, z něhož se vychází při výpočtu pomoci z fondu, v těsné spolupráci s členským státem - příjemcem, a to s přihlédnutím k zisku, pokud projekt původcům projektu přináší výrazný čistý zisk. „Projektem přinášejícím zisk“ se rozumí: – infrastruktury, jejichž užívání zahrnuje poplatky hrazené přímo uživateli, – produktivní investice v oblasti ochrany životního prostředí. 3. Členské státy - příjemci mohou předkládat návrhy na přípravné studie a opatření technické podpory. 4. Přípravné studie a opatření technické podpory, včetně opatření prováděných z podnětu Komise, mohou být ve výjimečných případech financovány do výše 100 % celkových nákladů. Celkové výdaje hrazené podle tohoto odstavce nesmějí přesáhnout 0,5% celkových prostředků fondu. Článek 8 Koordinace a slučitelnost s politikami Společenství 1. Projekty financované z fondu musí být v souladu s ustanoveními Smluv, nástroji přijatými na jejich základě a s politikami Společenství, včetně politik týkajících se ochrany životního prostředí, dopravy, transevropských sítí, soutěže a zadávání veřejných zakázek. 2. Komise zajišťuje koordinaci a soulad mezi projekty uskutečňovanými podle tohoto nařízení a jinými opatřeními uskutečňovanými s příspěvky z rozpočtu Společenství, Evropské investiční banky a ostatních finančních nástrojů Společenství. Článek 9 Kumulace a překrývání 1. Žádná výdajová položka nesmí čerpat zároveň z fondu a z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, Evropského sociálního fondu, Evropského fondu pro regionální rozvoj nebo z Finančního nástroje pro orientaci rybolovu. 2. Úhrn kombinované pomoci z fondu a jiné podpory Společenství poskytnuté na projekt nesmí přesáhnout 90 % celkových výdajů na tento projekt. Článek 10 Schvalování projektů 1. Projekty, které mají být financovány z fondu, jsou, se souhlasem členského státu - příjemce, schváleny Komisí. 2. Je nutno zajistit vhodnou rovnováhu mezi projekty v oblasti životního prostředí a projekty s vazbou na dopravní infrastrukturu. Tato rovnováha vychází z čl. 130s odst. 5 Smlouvy. 3. Žádosti o pomoc pro projekty podle čl. 3 odst. 1 jsou předkládány členským státem - příjemcem. Projekty, včetně skupin příbuzných projektů, musí mít v dostatečném měřítku výrazný vliv na oblast ochrany životního prostředí nebo na zlepšení infrastruktury transevropských dopravních sítí. Celkové náklady na projekty či skupiny projektů nesmějí být v zásadě nižší než ECU 10 milionů. V řádně zdůvodněných případech lze schválit i projekty či skupiny projektů s nižšími náklady. 4. Žádosti obsahují tyto informace: subjekt odpovědný za provádění, povaha investice a její popis, náklady, lokalita a, kde je to vhodné, další projekty společného zájmu nacházející se na stejné dopravní ose, harmonogram provádění prací, analýza nákladů a výnosů , včetně přímých a nepřímých vlivů na zaměstnanost, informace umožňující hodnocení možného vlivu na životní prostředí, informace o veřejných zakázkách, plán financování pokud možno včetně informací o hospodářské životaschopnosti projektu, celková finanční částka, o niž členský stát žádá z fondu a jakéhokoli jiného zdroje Společenství. Musí také uvádět veškeré důležité informace dokazující, že projekty jsou v souladu s nařízením a s kritérii podle odstavce 5, a zejména že střednědobé hospodářské a sociální přínosy jsou přiměřené použitým prostředkům. 5. Pro zajištění vysoké kvality projektů je nutno použít tato kritéria: – jejich střednědobé hospodářské a sociální přínosy, jež musí být úměrné použitým prostředkům; hodnocení je nutno provést na základě analýzy nákladů a výnosů; – přednostní cíle stanovené členskými státy - příjemci; – míra přispění projektů k provádění politik Společenství v oblasti životního prostředí a transevropských sítí, – slučitelnost projektů s politikami Společenství a jejich soulad s ostatními strukturálními opatřeními Společenství; – zajištění vhodné rovnováhy mezi oblastmi životního prostředí a dopravní infrastruktury. 6. Komise, na základě článku 6 a vyčleněných prostředků, jež jsou k dispozici, rozhodne o udělení pomoci z fondu za předpokladu, že jsou splněny požadavky tohoto článku, a to zpravidla do tří měsíců po obdržení žádosti. V rámci svého rozhodnutí o schválení projektů, etap projektů či skupin příbuzných projektů určí Komise částku finanční podpory a stanoví finanční plán spolu se všemi opatřeními a podmínkami nezbytnými pro provádění projektů. 7. Nejdůležitější informace o rozhodnutích Komise jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství. Článek 11 Finanční ustanovení 1. Vyčleněné prostředky přicházející do rozpočtu, jsou udělovány na základě rozhodnutí schvalujících dotčená opatření podle článku 10. 2. Pomoc projektům uvedeným v čl. 3 odst. 1 se zpravidla přiděluje v ročních částkách. Komise však může ve vhodných případech při rozhodování o poskytnutí pomoci přidělit celkovou částku této pomoci. 3. Výdaje ve smyslu čl. 7 odst. 1 nejsou považovány za způsobilé pro financování z fondu, pokud členským státům vznikly před datem doručení příslušné žádosti Komisi. 4. Platby prováděné po úvodní záloze musí mít těsnou a transparentní vazbu na pokrok v provádění projektů. 5. Platby se provádějí v ECU a vztahují se na ně zvláštní ustanovení stanovená v příloze II. Článek 12 Finanční kontroly 1. Členské státy musí zavést opatření nezbytná pro zajištění úspěšného dokončení projektů financovaných z fondu: – pravidelně ověřovat, že činnosti financované Společenstvím byly provedeny řádně; – zabraňovat nesprávnostem a provádět proti nim kroky, – vracet všechny částky ztracené v důsledku nesprávností či nedbalosti. Pokud členský stát nebo prováděcí orgán neprokáží, že za nesprávnost či nedbalost nenesou odpovědnost, ručí členský stát za vrácení všech neoprávněně proplacených částek. 2. Členské státy Komisi informují o opatřeních přijatých v této souvislosti, zejména jí musí sdělit popis řídících a kontrolních systémů vytvořených pro zajištění účinného provádění činností. Pravidelně informují Komisi o průběhu správních a soudních řízení. V této souvislosti, členské státy a Komise provádějí kroky nezbytné pro zajištění, že informace, které si vymění, zůstanou důvěrné. 3. Členské státy poskytují Komisi všechny příslušné zprávy o vnitrostátní kontrole dotyčných projektů. 4. Aniž jsou dotčeny kontroly prováděné členskými státy v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy a aniž je dotčen článek 188a Smlouvy nebo jakékoli kontroly podle čl. 209 písm. c) Smlouvy, Komise může prostřednictvím svých úředníků či agentů provádět kontroly na místě plnění projektů, včetně namátkových kontrol projektů financovaných z fondu a může přezkoumat kontrolní mechanismy a opatření zavedené vnitrostátními orgány, které Komisi informují o opatřeních za tímto účelem přijatých. 5. Jakmile toto nařízení nabude účinnosti, Komise přijme podrobná pravidla pro uplatňování tohoto článku a uvědomí o tom Evropský parlament. Článek 13 Posuzování, monitorování a hodnocení 1. Členské státy a Komise zajišťují, aby provádění projektů v rámci tohoto nařízení bylo účinně monitorováno a hodnoceno. Projekty je nutno na základě výsledků monitorování a hodnocení upravovat. 2. Pro zajištění účinnosti pomoci Společenství Komise a členské státy – příjemci ve spolupráci s EIB, kde je to vhodné, provádějí systematické posuzování a hodnocení projektů. 3. Po obdržení žádosti o pomoc a před schválením projektu Komise provádí důkladné posouzení za účelem hodnocení souladu projektu s kritérii podle čl. 10 odst. 5. Komise v případě potřeby vyzve EIB, aby k posuzování projektů přispěla. 4. V průběhu provádění projektů a po jejich ukončení Komise a členské státy -příjemci vyhodnotí, jak byly provedeny a případný a skutečný vliv jejich provádění a zjistí tak, zda lze dosáhnout původních cílů, či zda jich bylo dosaženo. Toto hodnocení mimo jiné posoudí vliv projektů na životní prostředí podle stávajících pravidel Společenství. 5. Při zamítnutí jednotlivých žádostí o pomoc přihlédne Komise k výsledkům posouzení a hodnocení provedeným v souladu s tímto článkem. 6. Podrobná pravidla pro monitorování a hodnocení podle odstavce 4 jsou stanovena v rozhodnutích o schválení projektů. Článek 14 Informace a propagace 1. Komise předkládá výroční zprávy o činnosti fondu Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů za účelem přezkoumání a získání stanovisek. Evropský parlament vypracuje stanovisko ke zprávě co nejdříve. Komise podává zprávu o tom, jak připomínky obsažené ve stanovisku Evropského parlamentu zapracovala. Komise zajistí, aby byly o činnostech fondu informovány členské státy. 2. Členské státy odpovědné za provádění opatření, jež získalo finanční příspěvek z fondu, zajistí přiměřenou propagaci opatření s těmito cíli: – zvýšení povědomí široké veřejnosti o úloze, kterou Společenství ve vztahu k opatření zastává, – zvýšení povědomí případných příjemců pomoci a profesionálních organizací o možnostech, jež opatření přináší. Členské státy především zajistí instalaci dobře viditelných tabulí uvádějících, jaké procento celkových nákladů daného projektu je financováno Společenstvím, dále logo Společenství a informaci, že zástupci orgánů Společenství jsou řádně zapojeni do nejdůležitějších veřejných činností souvisejících s fondem. O iniciativách provedených v rámci tohoto odstavce uvědomí Komisi. 3. Jakmile toto nařízení nabude účinnosti, Komise schválí podrobná pravidla pro informace a propagaci, uvědomí o nich Evropský parlament a zveřejní je v Úředním věstníku Evropských společenství. Článek 15 Provádění Opatření pro provádění tohoto nařízení jsou stanovena v příloze II. Článek 16 Závěrečná a přechodná ustanovení 1. Rada na návrh Komise v souladu s postupem stanoveným v článku 130d Smlouvy znovu přezkoumá toto nařízení do konce r. 1999. 2. Jakmile toto nařízení nabude účinnosti, nahradí nařízení (EHS) č. 792/93. 3. Toto nařízení nemá vliv na další průběh opatření schválených Komisí na základě ustanovení nařízení (EHS) č. 792/93 platných před nabytím účinnosti tohoto nařízení, které se bude na tato opatření nadále vztahovat. 4. Žádosti předložené v rámci nařízení (EHS) č. 792/93 před nabytím účinnosti tohoto nařízení, jsou nadále platné za předpokladu, že jsou tyto žádosti doplněny, kde je to zapotřebí tak, aby byly v souladu s požadavky tohoto nařízení, a to do dvou měsíců po nabytí účinnosti tohoto nařízení. Článek 17 Nabytí účinnosti Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropských Společenství. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. V Bruselu dne 16. května 1994. Za Radu předseda Th. PANGALOS PŘÍLOHA I PŘIDĚLENÍ CELKOVÝCH PROSTŘEDKŮ FONDU SOUDRŽNOSTI MEZI ČLENSKÉ STÁTY - PŘÍJEMCE – Španělsko: 52 % až 58 % z celku, – Řecko: 16 % až 20 % z celku, – Portugalsko: 16 % až 20 % z celku, – Irsko: 7 % až 10 % z celku. PŘÍLOHA II PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ Článek A Stanovení etap či skupin projektů 1. Komise může, po dohodě s členským státem - příjemcem, shrnout projekty za účelem poskytování pomoci do skupin a také stanovit technicky a finančně samostatné etapy projektu. 2. Etapou se mohou rozumět i přípravné a technické studie a studie proveditelnosti pro provádění projektu. Článek B Předběžné hodnocení 1. Komise přezkoumává žádosti o pomoc, aby především ověřila, že správní a finanční mechanismy jsou přiměřené účinnému provádění projektu. 2. Podle čl. 13 odst. 3 Komise na základě hodnocení projektů stanoví jejich předpokládaný vliv se zřetelem k cílům fondu kvantifikovaný pomocí vhodných ukazatelů. Aby toto hodnocení bylo co nejúčinnější, členské státy - příjemci poskytnou všechny nezbytné informace, jak je stanoveno v čl. 10 odst. 4, včetně výsledků studií proveditelnosti a předběžných hodnocení. Článek C Závazky 1. Rozpočtové závazky jsou činěny na základě rozhodnutí Komise schvalujících dotyčná opatření (projekt, etapa projektu, skupina projektů, studie či opatření technické podpory). Délka platnosti závazků se stanoví podle povahy opatření a konkrétních podmínek pro jeho provádění. 2. Rozpočtové závazky na pomoc přidělenou projektům, etapám projektů či skupinám projektů se provádějí jedním z těchto dvou způsobů: a) závazky k projektům podle čl. 3 odst. 1, jejichž uskutečňování má probíhat dva roky či déle, se zpravidla a podle ustanovení písmena b) provádějí v ročních přídělech. Závazky na první roční příděly je nutno uzavřít, když Komise přijme rozhodnutí o poskytnutí pomoci Společenství. Závazky týkající se dalších ročních přídělů vycházejí z původního či upraveného finančního plánu projektu a průběhu jeho provádění; b) u projektů, jež mají být provedeny za dobu kratší než dva roky nebo kde pomoc Společenství nepřevýší ECU 40 milionů, může být uzavřen závazek na celkovou částku pomoci, když Komise přijme rozhodnutí o poskytnutí pomoci Společenství. 3. V případě studií a opatření technické podpory podle čl. 3 odst. 2 bude pomoc závazná, když Komise dotyčné opatření schválí. 4. Opatření pro závazky musí být blíže určena v rozhodnutích Komise schvalujících dotyčná opatření. Článek D Platby 1. Platby finanční pomoci podle odpovídajících rozpočtových závazků se převádějí orgánu či subjektu určenému pro tento účel v žádosti předložené dotyčným státem - příjemcem. Platby mohou být buď zálohy nebo průběžné platby či platby zůstatků podle skutečně vzniklých nákladů. 2. Kde je pomoc Společenství přidělena podle čl. C odst. 2 písm. a), je nutno platby provádět takto: a) záloha do výše 50 % částky prvního ročního přislíbeného přídělu se vyplácí po přijetí rozhodnutí o udělení pomoci Společenství; b) platby v průběhu projektu lze provádět za předpokladu, že projekt směřuje uspokojivě ke svému dokončení a že předchozí platba byla využita na úhradu výdajů alespoň ze dvou třetin. S výhradou písmena c), nesmí žádná tato platba přesáhnout 50 % částky závazku na jednotlivé roční příděly; c) úhrn plateb provedených podle bodů a) a b) v rámci všech přídělů nesmí přesáhnout 80 % celkového objemu poskytnuté pomoci. Toto procento lze zvýšit na 90 % u důležitých projektů a v oprávněných případech; d) zůstatek pomoci Společenství lze vyplatit za předpokladu, že: – projekt, etapa projektu či skupina projektů byly provedeny v souladu se svými cíli; – orgán či subjekt určený podle odstavce 1 předloží Komisi žádost o platbu do šesti měsíců od fyzického dokončení projektu, etapy projektu či skupiny projektů; – Komisi je předložena závěrečná zpráva podle čl. F odst. 4; – členský stát potvrdí Komisi, že informace uvedené v žádosti o platbu a ve zprávě jsou správné. 3. Kde je závazek uzavřen podle čl. C odst. 2 písm. b), je nutno platbu provést takto: a) záloha vyplacená po rozhodnutí může tvořit až 50 % pomoci určené na výdaje plánované podle finančního plánu schváleného Komisí na první rok; b) platby v průběhu projektu lze provádět za předpokladu, že projekt směřuje uspokojivě ke svému dokončení, že předchozí platba byla využita na úhradu výdajů alespoň ze dvou třetin a že byly uskutečněny všechny výdaje, jež měly být uhrazeny z předchozích plateb. Podle písmena c) může každá z těchto plateb dosáhnout až 50 % pomoci určené na výdaje plánované pro dotyčný rok podle původního či upraveného finančního plánu schváleného Komisí; c) úhrn plateb podle písmen a) a b) nesmí přesáhnout 80 % celkového objemu poskytnuté pomoci; d) zůstatek pomoci Společenství lze vyplatit za předpokladu, že: – projekt, etapa projektu či skupina projektů byly provedeny v souladu se svými cíli; – orgán či subjekt určený podle odstavce 1 předloží Komisi žádost o platbu do šesti měsíců od dokončení projektu, etapy projektu či skupiny projektů; – Komisi je předložena závěrečná zpráva podle čl. F odst. 4; – členský stát potvrdí Komisi, že informace uvedené v žádosti o platbu a ve zprávě jsou správné. 4. Členské státy určí orgány oprávněné vydávat potvrzení podle odst. 2 písm.d) a 3 písm. d). 5. Platby se převádějí orgánu či subjektu určenému členským státem, zpravidla do dvou měsíců po obdržení přijatelné žádosti o platbu. 6. Pro studie a ostatní opatření podle čl. 3 odst. 2 Komise stanoví vhodné platební postupy. Článek E Používání ECU 1. Žádosti o pomoc spolu s příslušným plánem financování se předkládají Komisi v ECU nebo v národní měně. 2. Částky pomoci a plány financování schválené Komisí musí být uvedeny v ECU. 3. Přehled výdajů dokládající příslušnou žádost o platbu musí být vypracován v ECU nebo v národní měně. 4. Platby v rámci finanční pomoci Komise převádí orgánu určenému členským státem pro přijímání těchto plateb, v ECU. Článek F Monitorování 1. Komise a členský stát zajišťují účinné monitorování provádění projektů Společenství spolufinancovaných z fondu. Monitorování se provádí s využitím společně dohodnutých postupů pro podávání zpráv, namátkové kontroly a zřizování výborů ad hoc. 2. Monitorování se provádí na základě fyzických a finančních ukazatelů. Ukazatele musí odpovídat zvláštní povaze projektu a jeho cílům. Jsou uspořádány tak, aby dokládaly: – dosažený stupeň rozpracovanosti projektu se zřetelem k původně stanovenému plánu a cílům; – dosažené výsledky v oblasti řízení a všechny souvisící problémy. 3. Na základě dohody mezi dotyčným členským státem a Komisí se vytvoří monitorovací výbory. Výbory jsou složeny ze zástupců orgánů a subjektů stanovených členským státem, zástupců Komise a, kde je to vhodné, EIB. Kde jsou ve věci uskutečňování projektu příslušné regionální a místní orgány a pokud jsou projektu přímo zúčastněny, jsou také v těchto výborech zastoupeny. 4. Orgán či subjekt určený pro tyto účely členským státem předloží Komisi do tří měsíců od ukončení každého plného roku provádění zprávu o průběhu za každý projekt. Závěrečnou zprávu předloží Komisi do šesti měsíců po ukončení projektu či etapy projektu. 5. Komise na základě výsledků monitorování, se zřetelem k připomínkám monitorovacího výboru a je-li to nutné na návrh členských států, upraví původně schválené částky a podmínky pro poskytování pomoci a rovněž předpokládaný plán financování. 6. Pro zvýšení účinnosti fondu Komise zajistí, aby byla při jeho správě věnována zvláštní pozornost průhlednosti řízení. 7. Mechanismy monitorování jsou stanoveny v rozhodnutích Komise schvalujících projekty. Článek G Kontroly 1. Před provedením kontroly na místě plnění o tom musí Komise uvědomit dotyčný členský stát a vyžádat si veškerou potřebnou pomoc. Provádění kontroly na místě plnění ze strany Komise bez předchozího oznámení je předmětem dohod uzavřených podle finančního nařízení. Kontrol se mohou zúčastnit úředníci či jiní pracovníci dotyčných členských států. Komise může dotyčný členský stát požádat, aby provedl kontrolu na místě plnění za účelem ověření oprávněnosti žádostí o platby. Úředníci či jiní pracovníci Komise se těchto kontrol zúčastnit mohou a musí, jestliže to vyžaduje dotyčný členský stát. Komise zajistí, aby všechny její kontroly byly prováděny koordinovaně, aby se předešlo opakování kontrol v téže věci a ve stejném období. Dotyčný členský stát a Komise si okamžitě vymění všechny důležité informace o výsledcích prováděných kontrol. 2. Odpovědný subjekt a orgány uchovávají pro Komisi všechny doklady k výdajům v rámci všech projektů, a to do tří let po provedení poslední platby v rámci projektu. Článek H Omezení, pozastavení a zrušení pomoci 1. Jestliže provádění opatření zřejmě neopravňuje k čerpání buď části nebo celé poskytnuté pomoci, Komise případ řádně přezkoumá a zejména požádá členský stát nebo orgány či subjekty jím určené pro provádění opatření, aby k určitému datu předaly připomínky. 2. Po přezkoumání podle odstavce 1 může Komise pomoc pro dotyčná opatření omezit, pozastavit či zrušit, pokud přezkoumání odhalí nesprávnosti nebo nesoulad s některou z podmínek rozhodnutí o poskytnutí pomoci a především jakoukoli výraznou změnu ovlivňující povahu či podmínky provádění opatření, pro niž nebyl vyžádán souhlas Komise. Každé neoprávněné nahromadění částek vede ke zpětnému navrácení neoprávněně vyplacených částek. 3. Každá částka, která má být zpětně navrácena, protože nebyla oprávněná, musí být navrácena Komisi. Úroky vzniklé v důsledku pozdního zpětného navrácení se účtují podle pravidel schválených Komisí. Článek I Veřejné zakázky V souvislosti s uplatňováním pravidel Společenství pro zadávání veřejných zakázek, oznámení zveřejněné v Úředním věstníku Evropských společenství uvedou projekty, u nichž bylo o pomoc Společenství zažádáno nebo kde byla poskytnuta. Článek J Informace Informace, které musí obsahovat výroční zpráva podle článku 14, jsou uvedeny v příloze k této příloze. Komise je odpovědná za to, že každých šest měsíců uspořádá informační schůzku s členskými státy. Článek K Přehodnocení Pokud je to na základě získaných zkušeností nutné, může Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem ustanovení této přílohy pozměnit. Příloha k PŘÍLOZE II Výroční zpráva obsahuje tyto informace: 1. finanční pomoc přidělená a vyplacená z fondu s ročním rozpisem podle jednotlivých členských států a typu projektů (životní prostředí nebo doprava); 2. hospodářský a sociální vliv fondu v členských státech a vliv na hospodářskou a sociální soudržnost v Unii; 3. souhrnné informace o programech prováděných v členských státech - příjemcích pro splnění podmínek hospodářské soudržnosti podle článku 104c Smlouvy a o uplatňování článku 6 nařízení; 4. informace o závěrech Komise, s ohledem na pozastavení financování, z rozhodnutí Komise, uvedených například v čl. 6 odst. 1 a odst. 2; 5. příspěvek z fondu ke snahám členských států - příjemců provádět politiku Společenství v oblasti životního prostředí a posílit infrastrukturu transevropských dopravních sítí; rovnováha mezi projekty v oblasti životního prostředí a projekty souvisejícími s dopravní infrastrukturou; 6. hodnocení slučitelnosti činností fondu s politikami Společenství, včetně politik v oblasti ochrany životního prostředí, dopravy, soutěže a zadávání veřejných zakázek; 7. opatření přijatá pro zajištění koordinace a jednotnosti mezi projekty financovanými z fondu a jinými opatřeními financovanými s příspěvkem z rozpočtu Společenství, Evropské investiční banky a ostatních finančních nástrojů Společenství; 8. investice vynaložené členskými státy - příjemci na ochranu životního prostředí a dopravní infrastrukturu; 9. financované přípravné studie a opatření technické podpory, včetně bližšího určení typů těchto studií a opatření; 10. výsledky posouzení, monitorování a hodnocení projektů, včetně informací o všech úpravách projektů na základě těchto výsledků posouzení, monitorování a hodnocení; 11. podíl EIB na hodnocení projektů; 12. souhrnné informace o výsledcích provedených kontrol, zjištěných nesprávností a probíhajících správních a soudních řízeních.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí