zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

„Těžební prostor Hodonice I“ v k.ú. Hodonice, Krhovice, okr. Znojmo – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

31.07.2003
Geologie
„Těžební prostor Hodonice I“ v k.ú. Hodonice, Krhovice, okr. Znojmo – závěr zjišťovacího řízení ve  smyslu  ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Vaše značka: Naše č.j.: Vyřizuje/linka V Brně dne: --- JMK 17782/2003 OŽPZ/Ri/2 Mgr. Dana Richterová/2684 22.7. 2003 „Těžební prostor Hodonice I“ v k.ú. Hodonice, Krhovice, okr. Znojmo – závěr zjišťovacího řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen zákon) obdržel dne 9.6.2003 oznámení společnosti GZ - Sand, s. r.o., Napajedelská 1552, 675 02 Otrokovice, IČ 47906201 o záměru „Těžební prostor Hodonice I“ v k.ú. Hodonice, Krhovice, okres Znojmo. Záměr je uveden v příloze č. 1 zákona v kategorii II (záměry vyžadující zjišťovací řízení) – bod 2.5 – Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok. Krajský úřad Jihomoravského kraje zajistil zveřejnění oznámení, shromáždil písemné připomínky uplatněné v průběhu zveřejnění oznámení ve smyslu § 6 zákona a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 7 zákona. Identifikační údaje: Název: Těžební prostor Hodonice I Umístění: Jihomoravský kraj okres Znojmo obec Hodonice, Krhovice k.ú. Hodonice, p.č. 854/1, 854/5, 857, 859/3, 860/2, 862/1; k.ú. Krhovice, p.č. 688/3, 688/4, 689, 690/2, 690/5, 690/6. Oznamovatel: GZ - Sand s. r.o., Napajedelská 1552, 675 02 Otrokovice, IČ 47906201 Charakter záměru: Oznamovatel zamýšlí ve svém závodě 02 Hodonice přesunout těžbu na nevýhradním ložisku štěrkopísku ze stávajícího těžebního prostoru TP Krhovice do těžebního prostoru TP Hodonice I. Nevýhradní ložisko Krhovice je vymezené na ploše 28,7442 ha v k.ú. obcí Krhovice a Hodonice. Těženou surovinu na ložisku představují fluviální štěrkopísky hodonické terasy řeky Dyje (stáří spodní pleistocén – günz); celkový objem ověřených zásob činí 2 217 tis. m3. V současnosti probíhá těžba v jižní části nevýhradního ložiska v TP Krhovice (plocha 9,7905 ha). Po vytěžení zásob v tomto prostoru hodlá oznamovatel přesunout těžbu do severní části ložiska TP Hodonice I, který zaujímá plochu 9,8986 ha, přičemž dočasný zábor zemědělské půdy bude realizován na ploše 9,6935 ha. Těžba bude prováděna nasucho, předpokládaný objem těžby štěrkopísku činí 100 000 až 140 000 tun/rok. V těžebním prostoru bude umístěna mobilní úpravárenská linka. Ve vytěženém prostoru ložiska bude v rámci rekultivací založeno lokální biocentrum LBC 17 (systém lesních, travinobylinných, příp. i mokřadních a vodních společenstev), u něhož se předpokládá začlenění do lokálního ÚSES propojením s lokalitou přírodní památky Vraní vrch jižně od TP Krhovice a lokálním biokoridorem LBK XVII severně od ložiska. Podle sdělení Stavebního úřadu Hodonice ze dne 15.5.2003 je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací obcí Hodonice a Krhovice. Zahájení: 2003 Ukončení: 2020 Souhrnné vypořádání připomínek: V zákonné lhůtě se ke zveřejněnému oznámení vyjádřili: Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Brno a Obvodní báňský úřad v Brně. Vyjádření obcí Hodonice a Krhovice, Městského úřadu Znojmo a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje neobdržel. Všechna uvedená vyjádření jsou bez zásadních připomínek a v žádném z nich se nepožaduje podrobit záměr dalšímu posuzování ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. Závěr: Záměr „Těžební prostor Hodonice I“ v k.ú. Hodonice, Krhovice, okr. Znojmo naplňuje dikci bodu 2.5, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě zjišťovacího řízení provedeného ve smyslu § 7 citovaného zákona stanoví, že uvedený záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona závěr zjišťovacího řízení dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Dotčenou obec Hodonice žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme obec Hodonice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Dotčenou obec Krhovice žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Současně žádáme obec Krhovice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce a o dalším způsobu zveřejnění Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Dotčený obecní úřad obce s rozšířenou působností – Městský úřad Znojmo žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 3 zákona a § 5 prováděcí vyhlášky č. 457/2001 Sb. o zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde je možné do něj nahlížet, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Zároveň jej žádáme v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Ing. Bc. Anna Hubáčková vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Příloha: kopie vyjádření došlých v rámci zveřejnění oznámení 1. Jihomoravský kraj – usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 3192/03/R109 ze dne 26.6.2003 2. Ministerstvo zdravotnictví ČR zn. HEM-3212-16.6.03/17001 ze dne 3.7.2003 3. Obvodní báňský úřad v Brně zn. 08-4075/03-511 ze dne 24.6.2003 4. ČIŽP OI Brno zn. 7/OI/6470/On/03 ze dne 25.6.2003 Rozdělovník: Obdrží ve 3 vyhotoveních dotčené územně samosprávné celky včetně přílohy se žádostí o zveřejnění na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů ode dne vyvěšení: Obec Hodonice, k rukám starosty, Obecní 287, 671 25 Hodonice Obec Krhovice, k rukám starosty, Krhovice 147, 671 28 Jaroslavice Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Obdrží ve 3 vyhotoveních dotčený obecní úřad obce s rozšířenou působností včetně přílohy se žádostí o zveřejnění na úřední desce, o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce ve lhůtě do 7 dnů ode dne vyvěšení: Městský úřad Znojmo, Obroková 10/12, 669 22 Znojmo Obdrží v 1 vyhotovení dotčené správní úřady včetně přílohy: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 ČIŽP OI Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno Obdrží na vědomí včetně přílohy: MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VII, Mezírka 1, 602 00 Brno Obecní úřad Hodonice, stavební úřad I. stupně, Obecní 287, 671 25 Hodonice Obvodní báňský úřad Brno, Cejl 13, 601 42 Brno Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády 8, 669 01 Znojmo GZ – Sand, s.r.o., Masarykovo nám. 207, 763 61 Napajedla RNDr. Hana Drobníčková, V sídlišti 35, 683 01 Rousínov Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze Obec Hodonice, Obec Krhovice, Městský úřad Znojmo a Jihomoravský kraj) Vyvěšeno na úřední desce dne: razítko a podpis Zdroj:http://www.kr-jihomoravsky.cz Bankovní spojení IČO Telefon Fax e-mail Komerční banka Brno-město 70888337 541651111 541651579 richterova.dana@kr-jihomoravsky.cz Č. účtu: 27-7203250247/0100
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí