zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Skládka TKO Klášter Hradiště nad Jizerou - závěry zjišťovacího řízení

31.07.2003
Odpady
Skládka TKO Klášter Hradiště nad Jizerou - závěry zjišťovacího řízení
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE/LINKA, E-MAIL: V PRAZE DNE: 5854/OP-32209-2a/03-Zk Žák/257280539, zak@kr-s.cz 14. července 2003 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Identifikační údaje: Název: Skládka TKO Klášter Hradiště nad Jizerou Kapacita (rozsah) záměru: výstavba zabezpečené skládky je rozdělena do čtyř etap a nabízí celkový úložný objem 120 000 m3 na ploše 2,45 ha. I. etapa, která byla již realizována, s kapacitou 10 000 m3 ukládaných odpadů je před naplněním. Při této etapě byla vybudována i základní provozní infrastruktura (např. provozní buňka, oklepová rampa, oplocení, přípojka elektrické energie, provozní komunikace, jímka průsakových vod, odvodňovací příkop, sanace stávající skládky na zadním okraji předpokládaného budoucího tělesa celé skládky). II. etapa, bude mít kapacitu 20 000 m3, III. etapa 70 000 m3, obě etapy (II. a III.) jsou předmětem projednávání IV. etapa 20 000 m3. Dle zákona č. 100/2001 Sb., se jedná o záměr zařazený dle přílohy č. 1 cit. zákon do kategorie II odst. 10.1 sloupce B – zařízení pro nakládání s ostatními odpady s kapacitou 1 000 až 30 000 t/rok. Charakter záměru: výstavba je rozdělena do čtyř etap a navazuje na stávající skládku, která bude již kapacitně vyčerpána. Prostor skládky je ohraničen plotem s dvěma uzamykatelnými vjezdy. Bylo provedeno odvodnění zabraňující přítoku povrchové vody z okolí do tělesa skládky. Celý prostor skládky byl utěsněn proti pronikání průsakové vody do podloží. Na upravené a zhutněné podloží jsou a postupně budou ukládány těsnicí vrstvy. Těsnění skládky je navrženo jako kombinované: bentonitové rohože se zaručeným koeficientem propustnosti a svařovanou polyetylénovou folií PEHD tloušťky 2 mm. Foliové těsnění bude ochráněné před poškozením geotextilií 600 g/m2. Tuhé komunální odpady jsou ukládány klasickým způsobem do vrstev s denním překrytím inertní zeminou tl. 20 cm, podle schváleného provozního a manipulačního řádu skládky. Stavba je umístěna na okraji obce, v erozním údolí zv. Holasova rokle, při silnici Klášter Hradiště nad Jizerou – Mnichovo Hradiště. Umístění: kraj: Středočeský obec i k.ú.: Klášter Hradiště nad Jizerou Realizace: 09/03 – 10/04 Oznamovatel: Obec Klášter Hradiště nad Jizerou; 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou 2 IČ: 238009 Souhrnné vypořádání připomínek: V zákonem stanovené lhůtě se ke zveřejněnému oznámení písemně vyjádřili: Středočeský kraj, Obec Klášter Hradiště nad Jizerou, Město Mnichovo Hradiště, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Praha – územní pracoviště Mladá Boleslav, Městský úřad Mnichovo Hradiště, Česká inspekce životního prostředí – OI Liberec a Krajský úřad Středočeského kraje. Kromě Středočeského kraje nikdo ve svém vyjádření výslovně nepožaduje další projednání záměru dle cit. zákona. Ve svých vyjádřeních zpravidla věcně uvedli připomínky a podmínky pro další fáze projednávání uvedeného záměru dle složkových zvláštních zákonů (viz přílohy). Středočeský kraj požaduje k záměru zpracovat dokumentaci. Dále upozorňuje, že schválená Koncepce hospodaření s odpady na území Středočeského kraje stanovila jako strategický cíl omezování skládkování a nepovolování nových skládek o kapacitě menší než 20 000 t/rok. Zde se nejedná o novou skládku, ale o skládku, která přirozeně navazuje na již provozovanou skládku a při jejím rozšiřování bude využita technická infrastruktura vybudovaná v I. etapě. Skládka není v rozporu se schválenou Koncepcí hospodaření s odpady ve Středočeském kraji. Obec Klášter Hradiště nad Jizerou uvádí, že navrhovaná etapa výstavba je v souladu se schválenou koncepcí obce i koncepcí Středočeského kraje v oblasti hospodaření s odpadem. Obec netrvá na tom, aby byl záměr dále posuzován podle zákona. Město Mnichovo Hradiště – cituje usnesení rady č. 305, ve kterém se konstatuje, že rada nemá k předložené dokumentaci Oznámení připomínky a zastává názor, že není nutné záměr podle zákona dále posuzovat. Krajská hygienická stanice – územní pracoviště Mladá Boleslav, nemá k záměru připomínky; oznámení je z hlediska ochrany veřejného zdraví dostatečné a není nutné z tohoto hlediska záměr dále posuzovat. Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a životního prostředí – upozorňuje na řadu nedostatků spíše formálního charakteru, zejména pak na nedostatečnou a nepřesnou lokalizaci některých území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo na jejich opomenutí. Připomínky jsou věcně správné, v kontextu projednávaného záměru se však nejedná o nedostatky, které by byly důvodem pro další pokračování procesu posuzování dle zákona. Upřesnění lze provést v dalších fázích zpracování projektové dokumentace. Česká inspekce životního prostředí - OI Liberec mj. předpokládá, že byl zpracován odborný hydrogeologický průzkum (není součástí předloženého oznámení). Uvedený materiál není součástí oznámení, ale při zpracování kapitol o vodě vycházel z materiálu, který byl zpracován na základě zadání investora – Obce Klášter Hradiště nad Jizerou již při zřizování skládky v r. 1995. Firma Hydroprojekt a.s., zpracovala studii „Posouzení vlivu skládky TKO Klášter Hradiště nad Jizerou na životní prostředí“ jejíž součástí je i hydrogeologické posouzení skládky, včetně hodnocení hydrogeologického vrtu KHS 1, který je umístěn v dolní části Holasovy rokle, tedy hydrologicky pod tělesem skládky. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství mj. upozorňuje na to, že v případě, kdy se vybudování nového úložiště bude považovat za novou skládku, tak předpokládaný záměr plně nezapadá do zpracované krajské koncepce hospodaření s odpady. V její návrhové části se uvádí, že na území kraje nebudou od roku 2004 povolovány skládky komunálních odpadů v nových lokalitách s celkovou kapacitou nižší než 250 000 tun nebo s ročním objemem ukládaných odpadů nižším než 20 000 tun. K připomínce sdělujeme, na základě předloženého oznámení a z ověření na místě samém, že se nejedná o novou lokalitu ani o novou skládku. Dle našeho názoru předmětný záměr není v rozporu s Koncepcí hospodaření s odpady ve Středočeském kraji, ve které je mj. uvedeno, že není podporována výstavba nových skládek odpadů s tím však, že výstavba nových kazet u stávajících skládek je možná, což je i tento projednávaný případ. Na uvedenou skládku se od roku 1996 až dosud ukládá komunální odpad dle právoplatného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Mnichovo Hradiště – odborem výstavby a životního prostředí dne 6. února 1996 pod č.j.: VŽP-330-3901/95-30/96-St. Závěr: Oznámení k záměru „Skládka TKO Klášter Hradiště nad Jizerou“ bylo dle § 6 citovaného zákona rozesláno k vyjádření příslušným dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům. Informace o oznámení byla zveřejněna na příslušných úředních deskách a dále na internetové stránce MŽP a Středočeského kraje. Krajský úřad Středočeského kraje na základě vlastního posouzení předloženého oznámení, které bylo zpracováno v souladu s přílohou č. 3 cit. zákona a na základě došlých vyjádření dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, dospěl k závěru, že záměr „Skládka TKO Klášter Hradiště nad Jizerou“ nebude dále posuzován podle citovaného zákona za podmínek, že budou v dalších fázích projednávání záměru respektovány připomínky uvedené v oznámení na str. 29, 30 a 31, a v přiložených vyjádřeních dotčených subjektů k oznámení a dále za podmínek, že: - bude doplněn a s příslušnými subjekty projednán podrobný Plán opatření pro případ havárie a Provozní řád; jedná se zejména o průběžnou kontrolu včasnosti a způsobu likvidace odpadních vod z tělesa skládky, - budou doplněny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, biologické průzkumy a hodnocení území skládky, dále prvky ÚSES, významné krajinné prvky, zvláště chráněná území apod., - pro terénní úpravy a rekultivace budou používány výhradně neznečištěné výkopové zeminy a rekultivační výrobky s certifikáty. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. RNDr. Jaroslav O b e r m a j e r vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Přílohy: seznam kopií obdržených vyjádření Středočeský kraj, ze dne 17.6.2003, č.j.: HT 2117/03 (1 dle rozdělovníku) Obec Klášter Hradiště nad Jizerou, ze dne 20.5.2003, č.j.: 64/2003 (2) Město Mnichovo Hradiště, ze dne 18.6.2003, č.j.: SMRM/530/2003 (3) Ministerstvo zdravotnictví, ze dne 16.6.2003, č.j.: HEM-3212-30.5.03/15250 (4) KHS – územní pracoviště Mladá Boleslav, ze dne 30.5.2003, č.j.: 1132 - 215/03/MB (5) Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a životního prostředí, ze dne 25.6.2003, č.j.: VŽP-1468/03-E.I.A.-Hz (6) Česká inspekce ŽP – OI Liberec, ze dne 29.5.2003, č.j.: 10/2893/IPPC/03/JH (8) Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ, ze dne 9.6.2003, 6365/OP/03-Ve (9) Rozdělovník: 1. Středočeský kraj, z d e 2. Obec Klášter Hradiště nad Jizerou, čp. 2, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou 3. Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště Dotčené správní úřady: 4. Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 5. KHS–územní pracoviště Mladá Boleslav, Staroměstské nám. 150, 293 34 Mladá Boleslav 6. Městský úřad Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 7. ČIŽP - OI Praha, Dělnická 12, 170 00 Praha 7 8. ČIŽP - OI Liberec, tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec 1 9. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, z d e Oznamovatel: 10. Obec Klášter Hradiště nad Jizerou, čp. 2, 294 15 Klášter Hradiště nad Jizerou Na vědomí: 11. MŽP, OIP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 12. MŽP, OVSS I, Podskalská 19, 128 25 Praha 2 13. MěÚ Mnichovo Hradiště, odbor výstavby a ŽP, Masarykovo nám.1, 295 21 Mn. Hradiště KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE/LINKA, E-MAIL: V PRAZE DNE: 5854/OP-32209-2b/03-Zk Žák/257280539, zak@kr-s.cz 14. července 2003 Věc: předání závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., k záměru „Skládka TKO Klášter Hradiště nad Jizerou“ Jako příslušný úřad Vám sdělujeme, že oznámení k záměru „Skládka TKO Klášter Hradiště nad Jizerou“ bylo podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme. Obec Klášter Hradiště nad Jizero, Město Mnichovo Hradiště a Středočeský kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu § 16, odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Dotčený Městský úřad Mnichovo Hradiště žádáme ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4 cit. zákona o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to ve lhůtě do 7 dnů od vyvěšení. RNDr. Jaroslav Obermajer vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Příloha: závěr zjišťovacího řízení KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE/LINKA, E-MAIL: V PRAZE DNE: 5854/OP-32209-2c/03-Zk Žák/257280539, zak@kr-s.cz 14. července 2003 Věc: Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., k navrhovanému záměru „Skládka TKO Klášter Hradiště nad Jizerou“______________________________________________________________________________ Středočeský kraj (jako příslušný územně samosprávný celek) a Krajský úřad (jako příslušný úřad) Vám sdělují, že záměr „Skládka TKO Klášter Hradiště nad Jizerou“ byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Na základě písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který bude zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů. Do vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů k oznámení a do závěru zjišťovacího řízení je možné nahlédnout na odboru životního prostředí a zemědělství, v kanc. č. 1081. Případné další informace ve věci lze obdržet na tel. č. 257280 – 539, 345. Připomínáme, že závěr zjišťovacího řízení je rovněž zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí - www.ceu.cz a Středočeského kraje - www.kr-stredocesky.cz. RNDr. Jaroslav O b e r m a j e r vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Zdroj:http://www.ceu.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí