zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vláda přijala novely zákonů

04.08.2003
Odpady
Vláda přijala novely zákonů
Dlouho očekávané novely zákonů z oblasti životního prostředí prošly na počátku června vládou. Týkají se zejména obalů a autovraků.
Těžištěm změny zákona o obalech č. 477/2001 Sb. je návrh nové definice pojmu \"obal\", jenž je plně v souladu s právem Evropského společenství a v jehož důsledku se upřesňuje rozsah působnosti zákona o obalech. S tím souvisí zavedení definice nového pojmu \"jiný konečný uživatel\". Podstatně se také mění, a to z hlediska procesního i institucionálního, rozhodování v pochybnostech, zda výrobek je obalem. S cílem omezit povinným osobám administrativní zátěž se ruší povinnost vypracovat dosavadní prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh a nahrazuje se jednodušším kontrolním mechanismem. Zásadním přínosem zejména pro malé podnikatele je návrh na výjimku z placení registračních a evidenčních poplatků pro osoby, které mají méně než 300 kg obalů za kalendářní rok. V návaznosti na tuto výjimku ministerstvo připravuje rovněž zjednodušení vedení a vykazování evidence pro dotčené osoby. Návrh obsahuje několik dalších změn, z nichž některé jsou odůvodněny požadavkem souladu s tzv. primárním právem Evropského společenství. MEZITITULEK: Autovraky Hlavním důvodem změny zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., je transpozice předpisu Evropského společenství, kterým je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností, jejímž gestorem je Ministerstvo životního prostředí. Nad rámec této směrnice stanoví navrhovaná právní úprava základní požadavky na nakládání se všemi motorovými vozidly určenými k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat a věcí, stanou-li se odpadem (autovrakem). Požadavky směrnice jsou vztaženy na tzv. \"vybrané autovraky\", definované v souladu s definicí autovraku citované směrnice. Novelou zákona o odpadech se navrhuje zavedení poplatku za dovážená ojetá vozidla pro všechny jejich dovozce a pro individuální dovozy i za nová vozidla. Poplatky by měly být podle návrhu placeny do Státního fondu životního prostředí, a to na zvláštní účet určený výhradně pro nakládání s vybranými autovraky. Příjemci prostředků z fondu by byly vedle podnikatelských subjektů i obce (např. při odstraňování autovraků z veřejných prostranství). Další úprava se týká nakládání s vozidly umístěnými, nebo spíše odloženými v rozporu se zákonem. Pro plnou harmonizaci s předpisy ES byly provedeny změny týkající se povinnosti nakládat s vybranými autovraky tak, aby bylo dosaženo směrnicí stanovených kvót pro opětovné použití a materiálové využití demontovaných částí vybraných autovraků, která v původním návrhu byla uložena pouze dovozcům a výrobcům vozidel a na základě připomínek byl rozšířen okruh povinných osob kromě výrobců a dovozců aut i na všechny subjekty zúčastněné na sběru, zpracování a dalším nakládání s vybranými autovraky. Povinnosti výrobců a dovozců vybraných vozidel byly rozšířeny o povinnost poskytovat informace nutné ke zpracování vybraného autovraku ve lhůtě 6 měsíců po uvedení typu vozidla na trh. MEZITITULEK: Technické změny u POH Další neformální změny se týkají § 41 a 42 (plány odpadového hospodářství ČR a krajů) zákona o odpadech. Změny byly provedeny na základě zkušeností se souběžně probíhajícím schvalováním nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR. Nařízení vlády bude obsahovat pouze závaznou část POH ČR, ostatní části budou vydány na portálu veřejné správy nebo jiným způsobem. Obsah závazné části POH byl upraven tak, aby jeho ustanovení byla pouze normativního charakteru. V souladu se změnami POH ČR byl upraven i obsah a členění POH krajů. Upravena byla i některá ustanovení týkající se procedurální stránky procesu projednávání, schvalování a připomínkování návrhů POH. V souladu s článkem 14 směrnice 1999/31/ES se doplňuje přechodné ustanovení, kterým se stávajícím skládkám odpadů dává větší časový prostor pro přizpůsobení se novým požadavkům, a to formou plánu úprav skládky, které provozovatelé předloží příslušnému správnímu úřadu (krajský úřad) ke schválení. Do § 14 odstavce 5 zákona se doplňuje zmocnění pro úpravu obsahu plánu úprav skládky prováděcím právním předpisem. AUTOR: (Zdroj: MŽP) ZDROJ: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí