zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lze předvídat katastrofy?

25.08.2003
Havárie
Lze předvídat katastrofy?
I ty nejlépe řízené podniky jsou občas zaskočeny katastrofickou událostí, kterou mohly předvídat a připravit se na ni. Od manažerů to vyžaduje zvládnout proces RPM. Oč jde? Nepříjemná překvapení mohou mít četné formy - od finančních skandálů po provozní havárie, od organizačních převratů po propad výrobků na trhu. Některé vyústí v krátkodobé ztráty nebo problémy. Jiné způsobí škody, jejichž náprava trvá roky. A některé jsou skutečně katastrofické - události 11. září 2001 jsou tragickým příkladem. Špatná zpráva je, že zranitelné jsou všechny podniky. Pravděpodobně byste mohli poukázat nejméně na jednu potenciální krizi, které váš podnik nevěnuje dostatečnou pozornost - například významný zákazník má finanční problémy, nebo vaše továrna v zahraničí může být cílem teroristů. Ale jsou tu také dobré zprávy. Studiem předvídatelných katastrof bylo zjištěno, že neschopnost podniku připravit se na ně lze přičíst třem bariérám: psychologické, organizační a politické. Manažeři nemusí být schopni odstranit tyto bariéry úplně, ale mohou přijmout praktická opatření, aby je podstatně zmírnili. MEZITITULEK: Tři způsoby jak neuspět Předvídat katastrofy a zabránit jim vyžaduje řadu kroků - od rozpoznání hrozby přes stanovení její priority v podniku až po mobilizaci zdrojů nutných k jejímu zastavení. Nazývá se to proces RPM (recognition, prioritization, mobilization). Selháním v kterémkoliv z těchto tří stadií se podnik vystavuje nepříjemným překvapením, která mohl předvídat. 1 Nedostatky v rozpoznání hrozby se projeví, když manažeři nevěnují dostatečnou pozornost vynořujícímu se problému. Je třeba posoudit, zda vůdce podniku zmobilizoval zdroje pro monitorování vznikající hrozby. To zahrnuje i zjištění, zda rozumně analyzoval a interpretoval získaná data. Jestliže ne, měl by být volán k odpovědnosti. 2 Chyby ve stanovení priority vznikají, když manažeři potenciální hrozbu rozpoznají, ale neberou ji natolik vážně, aby se jí okamžitě zabývali. Nedostatky v prioritě jsou zejména časté, protože pozornost vůdců si zpravidla vyžadují mnohé navzájem si konkurující potřeby. Jak ale odlišit překvapení, k němuž dojde, od řady potenciálních překvapení, k nimž nedojde? Odpověď zní, že se stoprocentní jistotou to prostě nejde. Nejistota existuje vždy - k vysoce pravděpodobným katastrofám někdy nedojde a k málo pravděpodobným ano. Proto platí: jestliže vůdce provádí pečlivé analýzy nákladů a výnosů a dává prioritu těm hrozbám, které představují nejvyšší náklady, neměl by být volán k odpovědnosti za chybný odhad. 3Chyby v mobilizaci se objeví, když vůdci rozpoznají problém a dají mu odpovídající prioritu, ale nereagují efektivně. Když se hrozba jeví jako vážná, vůdce je povinen mobilizovat zdroje k jejímu odvrácení. Jestliže přijme preventivní opatření odpovídající předpokládaným rizikům, neměl by být volán k odpovědnosti. Ani by neměl být obviňován, jestliže postrádal zdroje na efektivní reakci. MEZITITULEK: Proč jsme zranitelní Předvídatelná překvapení tedy mají podobné příčiny - psychologické, organizační a politické. Ty mohou samostatně nebo v kombinaci zničit kdykoliv kterýkoliv podnik. Psychologická zranitelnost. Lidská mysl je, jak známo, nedokonalý nástroj. Výzkum prokázal, že způsob, jakým zpracováváme informace, má mnoho nedostatků - vědci to nazývají kognitivní předpojatost - a ty mohou vést k tomu, že ignorujeme nebo podceňujeme blížící se nebezpečí. Máme sklon k iluzím, že věci jsou lepší než skutečně jsou. Předpokládáme, že potenciální problém se neprojeví, nebo že jeho důsledky nebudou tak vážné. Přikládáme velký význam důkazům, které podporují naše předpoklady, a nepřihlížíme k důkazům, které tyto předpoklady zpochybňují. Věnujeme příliš malou pozornost tomu, co dělají jiní lidé. Tím přehlížíme svou zranitelnost vůči překvapením vyplývajícím z rozhodnutí a jednání jiných. Snažíme se udržet status quo a snižujeme význam budoucnosti, což podráží naši motivaci a odvahu jednat nyní, abychom odvrátili nějaké vzdálené nebezpečí. Organizační zranitelnost. Samotná struktura podniků, zejména těch velkých a komplexních, ztěžuje předvídat překvapující situace. Protože podniky jsou zpravidla rozděleny do organizačních jednotek, informace, které vůdci potřebují, aby si uvědomili a zhodnotili blížící se hrozbu, je často roztříštěná. Různí lidé mají různé dílky skládačky, ale nikdo je nemá všechny. Teoreticky by management podniku měl hrát roli článku, který všechny informace propojuje. Ale bariéry, které tomu brání, jsou značné. Informace jsou směrem nahoru filtrovány - ty citlivé nebo nepříjemné jsou zadržovány nebo zkreslovány. A ti na špičce tak dostávají neúplná a deformovaná data. Organizační jednotky nejenže rozptylují informace, rozptylují také odpovědnost. Buď všichni předpokládají, že odpovědný je někdo jiný a tak nikdo nejedná. Nebo jedno oddělení má příliš velkou míru odpovědnosti pro určitou otázku. Nekonzultuje jiná oddělení, ani když mají důležité informace, nebo je dokonce vytlačuje z rozhodovacího procesu. Důsledkem je, že potenciální problémy nejsou rozpoznány nebo se jim věnuje příliš malá priorita. Politická zranitelnost. A nakonec se předvídatelná překvapení mohou vynořit ze systémových chyb v rozhodovacím procesu. Například nerovnováha moci může vést k přecenění zájmů jedné skupiny a podcenění zájmů jiných, stejně důležitých skupin. Taková nerovnováha může být mimořádně škodlivá ve fázi mobilizace, kdy dílčí zájmy mohou zpomalit nebo blokovat akci, která má vznikající problém vyřešit. Politická zranitelnost se může projevit stejně tak v politice jako v byznysu. MEZITITULEK: Co můžeme udělat? \"Prognóza je velmi obtížná, zvlášť když jde o budoucnost,\" řekl jednou fyzik Niels Bohr. Obtížná ano, nemožná ne. I když mnoho podniků je zaskočeno katastrofou, kterou měly předvídat, mnohé úspěšně rozpoznaly blížící se krizi a přistoupily k preventivní akci. Ve veřejném sektoru se například vlády, podniky a charitativní organizace spojily, aby omezily používání freonů, jakmile se ukázalo, že poškozují ozonovou vrstvu. Jednotlivé podniky se mohou z tohoto úsilí poučit. Existuje několik praktických kroků, které mohou manažeři udělat, aby lépe rozpoznali vznikající problémy, stanovili odpovídající priority a mobilizovali efektivní preventivní akci. První krok je nejjednodušší: zeptejte se sami sebe i svých kolegů \"Jaké předvídatelné hrozby v současné době nazrávají v podniku?\" Může to vypadat jako samozřejmá otázka, ale ve skutečnosti se objevuje zřídka. Pracovníci na různých úrovních podniku jsou si často vědomi blížící se bouře, ale zůstávají zticha. Třeba ze strachu, že to povede k vyhrocení situace, nebo nechtějí působit dojmem, že vyvolávají potíže. Povzbuzováním zaměstnanců, aby veřejně promluvili, mohou manažeři odhalit mnoho problémů, o nichž by se jinak nikdo nezmínil. Některé hrozby samozřejmě pracovníci podniku vidět nemohou. K odhalení těchto nebezpečí by podniky měly využít dvě osvědčené techniky - plánování ve scénářích a řízení rizik (risk management). Plánování ve scénářích spočívá v tom, že informovaná a kreativní skupina lidí z podniku i mimo něj posuzuje strategické záměry podniku, shromažďuje informace o externích trendech a identifikuje hybné síly podnikání a potenciální krizové body. Na základě této analýzy konstruuje skupina možné scénáře potenciálních problémů, které by se mohly objevit řekněme v příštích dvou letech. Tyto scénáře tvoří východisko pro vypracování preventivních opatření. To by mělo zahrnout i scénáře, které - přestože jsou velmi nepravděpodobné - by měly velký dopad na podnik, pokud by k nim došlo. Přesná analýza rizik - kombinující systematické hodnocení pravděpodobnosti budoucích událostí s odhadem nákladů a přínosů jednotlivých výstupů - může být neocenitelná při překonávání předpojatosti, která podniky postihuje při oceňování pravděpodobnosti nepříznivých událostí. MEZITITULEK: ÚLOHA MANAŽERŮ Nejhůře se zpravidla překonává organizační zranitelnost. Ale zatímco jen zřídka je možné odstranit všechny interní bariéry, lze čelit jejich efektu stanovením průřezových systémů, které umožňují získat potřebné informace. Některé podniky využívají tzv. skupiny učící se v akci (action-learning groups) - týmy budoucích manažerů, kteří se scházejí, aby sdíleli data a analyzovali klíčové výzvy pro podnik. Žádoucí je také změna motivace, která přiměje zaměstnance odhlédnout od lokálních zájmů a sdílet navzájem informace (viz též článek na s. 48). A nakonec manažeři musí vybudovat dobré sítě - jak neformální, tak formální - pro ovlivňování politických rozhodnutí. Přesvědčení vůdců o výzvách, kterým čelí jejich podnik, je do značné míry založeno na jejich intuici. Za pomoci týmů schopných poradců, jak z podniku, tak mimo něj, mohou vůdci testovat a upřesňovat své prvotní dojmy a čelit tak své neuvědomělé předpojatosti. A mají-li manažeři mobilizovat lidi, kteří jim přímo nepodléhají, musí vytvářet formální koalice. To je stejně důležité v politice jako v byznysu. Někdy manažeři musí provést značné organizační změny, aby podnik uchránili možného nebezpečí. Takovou změnou vždy někdo získává a někdo ztrácí, což vytváří prostor pro otevřený i skrytý odpor. K jeho překonání musí vůdci sjednotit své přívržence, neutralizovat své odpůrce a přesvědčit nezúčastněné, aby změnu podporovali. Přijetí těchto kroků pomůže k aplikaci efektivního RPM procesu v podniku. Jakmile je proces nastartován, musíte se zaměřit na jeho urychlení a větší schopnost reakce. Události přicházejí náhle a mohou se rychle vymknout kontrole. Jestliže nebudete v předstihu před potenciálním nebezpečím, budete muset reagovat se zpožděním. A stanete se obětí okolností a nikoliv tvůrcem svého vlastního osudu. - AUTOR: Watkins, M. D., Bazerman, M. H: Predictable Surprises: The Disasters You Should Have Seen Coming. Harvard Business Review 3/2003, s. 72 - 80; výtah - pe - ZDROJ: MODERNÍ ŘÍZENÍ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí