zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krajské koncepce zlepšily úroveň poznání

04.09.2003
Odpady
Krajské koncepce zlepšily úroveň poznání
U třinácti krajských koncepcí odpadového hospodářství byla na základě dohodnuté metodiky a pomocí formalizované struktury provedena srovnávací analýza.
Při analýze byla posuzována obsahová a procesní stránka přípravy koncepce, zejména faktory odpadového hospodářství (OH) vybrané pro srovnávací analýzu, charakteristika zájmového území krajů, produkce a nakládání odpadů v kraji, staré zátěže, aktivity soukromého sektoru v systému OH, strategické cíle jednotlivých krajů navržené v koncepcích, pozitivní a negativní charakteristiky krajů relevantní k OH, vybrané cíle pro OH uvedené v krajských koncepcích pro roky 2003-2010 a další. Srovnávací analýza vycházela důsledně z textů krajských koncepcí hospodaření s odpady, tedy z textů dostupných k 31. 12. 2002. Byla porovnávána analytická, relevantní části z návrhové části koncepce i proces zpracování koncepce (úroveň interakce s krajem). Faktografická data popisující porovnávané faktory OH byla vymezena roky 1999 a 2000, zdroj dat byl pro porovnání odlišen. Situace kraje, popsaná v koncepci kraje, byla porovnána se situací v ČR. Cíle jednotlivých koncepcí roku 2002 nebyly do studie zahrnuty. Ve studii byly zohledněny připomínky ke zvolené struktuře studie, které zaslali zpracovatelé koncepcí Ústeckého, Pardubického, Libereckého a Královéhradeckého kraje. U jednotlivých krajů v OH byly porovnávány pouze cíle, formulované jako strategické. V koncepci každého kraje je v úvodu uveden popis zájmového území, obsahující množství popisných, statistických a demografických dat. Druh a množství dat byly v každé koncepci velmi rozdílné. Tato skutečnost představovala pro vzájemné porovnání koncepcí vážný problém. MEZITITULEK: Faktory vybrané pro srovnávací analýzu Produkce a nakládání s odpady v kraji Míra podrobnosti a časový rozsah dat, se kterými koncepce pracují, jsou různé. Zdrojem dat je v osmi případech ISO, pět krajů pracuje s vlastními daty (základ ISO s vlastní verifikací). Pět krajů vychází z dat v rozmezí let 1998-2000, dva kraje z dat 1999-2000, jeden kraj z dat za roky 1998-1999 a pět krajů pracuje s daty za rok 2000. Z analýzy bylo patrné, že porovnání údajů produkce a nakládání s odpady je s použitím dat z koncepcí velmi obtížné a použití pro jiné než krajské úvahy omezené. Staré zátěže Podle studie \"Zhodnocení rizikovosti uzavřených skládek na životní prostředí\" je v ČR evidováno 2064 skládek (průměrně 28 lokalit na každý okres). Na 720 lokalitách (34,9 %) byl proveden průzkum. Pro 549 skládek (26 %) je zpracován projekt rekultivace. Koncepce OH identifikovaly celkem 2651 uzavřených skládek ve 13 krajích ČR. Je zřejmé, že skutečný počet uzavřených skládek v jednotlivých lokalitách je v koncepcích zmapován podrobněji. Pozitivní a negativní charakteristiky OH kraje SWOT analýza byla provedena ve všech krajích. Některé z koncepcí však nedokázaly tento nástroj využít procesně a správně. Analýzy zůstaly až na výjimky v úrovni první formulace charakteristik SWOT bez hlubší provázanosti na strategické cíle. Silné a slabé stránky, příležitosti a rizika pro OH ČR, opřené o výroky krajských koncepcí, jsou v pořadí podle četnosti zastoupení uvedeny v rámečku. Strategické cíle Jednotlivé koncepce OH se liší v závaznosti stanovených cílů. Kvantifikované cíle jsou stanoveny pro komunální odpady (12 koncepcí), biologicky rozložitelné odpady (12), obaly (9 formulovaných kvantifikovaných cílů, 4 odkazy na zákon).. Všechny koncepce určují kvantifikované cíle pro množství odpadů určených ke konečnému odstranění. Nejvíce konkrétních kvantifikovaných cílů definují koncepce krajů Pardubického, Libereckého a Královéhradeckého - 18, dále Plzeňského - 14, pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj stanovují koncepce 9 kvantifikovaných cílů, po 7 kvantifikovaných cílech je v koncepcích Jihočeského, Jihomoravského a Středočeského kraje. Kraj Vysočina a Zlín mají tři, Ústecký jeden. Programy (včetně variant) k naplnění strategických cílů Všechny dokumenty pracovaly s variantami řešení cílů a identifikovaly zdroje. Rozdílně byly stanoveny cíle pro komunální odpad a ostatní druhy odpadů. Větší důraz je kladen na zdroje financování pro komunální odpad. Porovnání procesu přípravy a zpracování koncepce Naprostá většina zpracovatelů koncepcí vycházela při zpracování koncepcí ze všech zásadních programových dokumentů ČR i EU. Mezi hlavními byla zásada udržitelného rozvoje, prevence vzniku odpadů, zásada znečišťovatel platí, environmentálně nejlepší proveditelná metoda (resp. BAT), odpovědnost výrobce. Zásada principu integrovaného řešení OH je deklarována jedenácti koncepcemi, zásada blízkosti a soběstačnosti deseti dokumenty. MEZITITULEK: Závěry Všechny koncepce byly zpracovány metodou partnerské účasti širokého spektra odborníků oboru a veřejné správy. Třináct krajských koncepcí zpracovávalo více než 60 expertů v základních týmech a několik desítek externích spolupracovníků v každém kraji. Na přípravě koncepcí se podílelo devět firem. Z krajských koncepcí odpadového hospodářství byl získán referenční soubor dat. V procesu byl aktivně využíván Informačnímu systému o odpadech (ISO). Koncepce byly ve všech krajích zpracovávány se spoluúčastí všech hlavních dotčených subjektů v systému OH kraje a prošly veřejným projednáváním. Do zpracování byla rovněž zapojena veřejná správa. Ve většině koncepcí byly navrženy nové funkční závislosti a propojení (regionální inovace) v budoucím systému OH kraje, včetně technických a organizačních opatření a komunikační strategie. Vzhledem k tomu, že někteří zpracovatelé připravovali Koncepce hospodaření s odpady pro více krajů, byl dán základ rozvoje mezikrajové spolupráce při realizaci koncepcí a přípravě plánů a proběhl přenos zpracovatelského know-how.Vzniklo portfolio projektů pro realizaci strategických cílů, které může sloužit jako aktivní nabídka pro financování rozvoje systému OH v krajích. AUTOR: PHDr. Věra Havránková, České ekologické manažerské centrum SWOT analýza krajských koncepcí (pořadí podle četnosti zastoupení) Silné stránky Veřejná správa, původci odpadů a oprávněné osoby přistupují k řešení problémů OH aktivně Provozované skládky jsou zabezpečené a dlouhodobě kapacitní Občané vnímají a akceptují environmentální principy nakládání s odpady Na úrovni krajů jsou provozovány převáženě fungující systémy OH Nová legislativa je plně kompatibilní s legislativou EU V převážné většině obcí funguje separovaný sběr (EKO-KOM) Producenti jsou motivováni k minimalizaci odpadů (snížením nákladů) Mezi subjekty OH jsou sdíleny informace Slabé stránky Pomalý rozvoj technického vybavení, nedostatečné kapacity pro některé způsoby využití Nespolehlivá a neprůkazná evidence odpadů, neverifikované datové soubory Nízké právní vědomí a vymahatelnost práva¨ Nízké využívání odpadů jako druhotných surovin Absence cílené ekologické osvěty, nedostatek informací Časté legislativní změny, nejednotný výklad zákonů Nedostatek sběrných dvorů a nádob v obcích Omezené využívání stávajících nástrojů řízení v OH Cílené využívání nedostatků v zákonech a kriminální jednání Příležitosti Vytvoření integrovaných systémů OH v kraji podle evropských standardů, využívající mezikrajovou a mezinárodní spolupráci Nová právní úprava kompatibilní s EU Vznik nových technologií a zařízení na využívání a odstraňování odpadu Rozvoj osvěty Proaktivní producenti odpadů Rizika (hrozby) Nepřipravenost provozovatelů zařízení na využívání a odstraňování odpadů na nové právní prostředí Pomalý rozvoj služeb a investic v OH Rizika z nesanovaných starých skládek Nezákonná a kriminální činnost Nepřipravenost k využívání zdrojů na podporu OH Nízká veřejná akceptovatelnost zařízení na využívání a odstraňování odpadů Zdroj: Odpady
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí