zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Seminář k \"Brownfields\"

16.09.2003
Obecné
Odpady
Geologie
Seminář k \ Brownfields\
Územní rozvoj se již více než 10 let potýká s obtížným řešením \"Brownfields\". Za tu dobu technický termín zdomácněl. Představuje území, která jsou z hlediska funkčního využití a organizace území nedostatečně využívána nebo jsou dokonce zcela nevyužita.
Jsou to obvykle plochy s charakterem průmyslové výroby, skladů, dopravy, technické či bezpečnostní infrastruktury. Dotčené plochy se často vyznačují poškozením složek životního prostředí, půdy a vody. Potenciálně vhodné plochy pro další efektivní využití v odpovídající kvalitě prostředí jsou charakteristické vysokou ekonomickou a technickou náročností a zvláštní veřejnou péčí, kterou proměna převážně vyžaduje. Plochy, \"ležící ladem\" mají zvláštní význam především v řešení míry extenzity a intenzity územního rozvoje. Extenzita V této souvislosti lze připomenout, že extenzita územního rozvoje v ČR (územní rozvoj na volných plochách - Greenfields, vč. průmyslových zón), je v naprosté převaze. Pokud jde o investice do průmyslu, většina investorů, kteří mají zájem o společný podnik s českými subjekty, se nakonec rozhodne (s odvoláním na stav tuzemských firem a prostředí) pro investici na \"zelené louce\". Poměr investic do společných firem a na zelené louce je tak v ČR obrácený než ve vyspělých zemích. Investice do stávajících firem jsou např. v USA v převaze nad investicemi na zelené louce v poměru 5:1 a v zemích EU 3:1. V ČR je převaha v opačném směru a dokonce v poměru 1:10. To je ukazatel více než nezdravé extenzity územního rozvoje charakteristický negativními vlivy na území. Nezdravé trendy vedly Českou společnost pro životní prostředí, aby do svého programu odborných akcí zahrnula příspěvek směrovaný k vyšší pozornosti a péči o \"Brownfields\", navíc na nejcennějších plochách, tj. v zastavěných územích měst. ČSŽP, ve spolupráci s Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) a Institutem pro udržitelný rozvoj sídel (IURS), uspořádaly dne 1. dubna 2003 v budově ČS VTS v Praze celodenní seminář k opětovnému využití zastavěných území sídel - \"Brownfields. Nutno dodat, že jádrem semináře byly referáty doprovázené promítáním s využitím programu PowerPoint s následnou diskusí. Příspěvek v Pramenech podává o semináři stručnou informací. Cíle Cílem semináře bylo: vysvětlit podstatu problému a objasnit nezbytný přístup; přispět k tvorbě základny pro porozumění oborových problémů dotčenými subjekty; zmapovat bariéry finanční, administrativní i právní, jež brání opětovnému využití \"Brownfields\"; naznačit vhodné postupy. Cílům byl podřízen program, jenž byl sestaven ze tří bloků. V I. bloku byl \"Brownfields\" orientačně představen zástupci státní správy a samosprávy, doplněn projektanty a pořadateli. Průběh V úvodu vystoupil Ing. Petr Forman, náměstek ministra pro místní rozvoj ČR. Upozornil na vážnost problému, který má průřezový charakter, a to i ve vztahu k ústředním orgánům státní správy po změnách v kompetencích, především mezi MMR ČR a MPO ČR. K určité dělbě spoluzodpovědnosti při odstraňování negativních zátěží a řešení žádoucích proměn ve veřejném zájmu dojde také ve vztahu ke krajům a obcím. Regionální operační program (s 38 % ze strukturálních fondů) umožní financování problematiky \"Brownfields\". Současně připomenul nezastupitelnou úlohu legislativy a územního plánování, jako komplexního nástroje pro opětovné a efektivní funkční využití území na bázi jednoznačné kvality prostředí. Ing. Jan Jarolím, zástupce starosty Městské části Praha 9, poukázal na značný rozsah území \"Brownfields\" v nejvíce zatížené části hlavního města Prahy (např. na rozsáhlé průmyslové plochy ČKD Lokomotivky s kontaminovanou zeminou, Pragovky, z technické vybavenosti např. spalovny). Představil cíle, ve kterých se promění 250 ha \"Brownfields\" v nové plochy pro vybavenost a služby, zeleň, ale také pro bydlení. Očekává se např. nárůst o 8000 obyvatel, získání přes 10 000 nových pracovních míst ve velmi kvalitních standardech. Dotkl se komplexu problematiky, přístupu k řešení a péče radnice o dosažení kvality v rámci veřejné prospěšnosti. Praha 9 je úspěšně přetvářena. Příkladně probíhá stavba Arény Sazka a pozitivní řešení představuje i návrh proměn bývalé Pragovky. Právě na stavbu Haly Sazka a přípravu změny ve využití území na plochách bývalé Pragovky byly zaměřeny následné příspěvky projektantů. Ing. arch. Vít představil fáze výstavby víceúčelové haly, tj. od zahájení stavby až do podoby předpokládaného dokončení v I. čtvrtletí příštího roku. S ohledem na sledovanost této významné investice pro Prahu i ČR je zařazen soubor fotografií poskytnutých MČ Prahy 9 (Ing. J. Jarolím) zachycujích vývoj proměn území ČKD Lokomotivky. Další významnou proměnu prezentoval Ing. arch. Hubička. Přiblížil ukázky navrhovaných změn na území Pragovky ve prospěch bydlení a občanské vybavenosti. Jiřina Jackson, B. Arch, RIBA, ARB, představitelka ITDP (a také IURS), má značné zahraniční zkušenosti s řešením problematiky \"Brownfields\". Koordinuje aktivity spojené s opětovným využitím zastavěných území měst ve střední Evropě. Její vystoupení bylo zaměřeno nejen na podstatu věci, na příčiny vzniku, cíle proměn, klíčové předpoklady a rizika řešení i realizací, ale také na širší souvislosti v rámci procesu udržitelného rozvoje. Druhý blok zahrnul vybrané oborové problémy, které prezentovali pracovníci MŽP ČR, MV ČR, CzechInvestu a Živnostenské banky. RNDr. Jan Gruntorád, PhDr z MŽP ČR zdůvodnil preference ve využívání stávajících průmyslových areálů, oproti budování nových průmyslových zón na okrajích měst. Poukázal na zkušenosti resortu, např. odboru strategií, odboru EIA, sekce zahraničních vazeb, zejména však na činnost odboru ekologických škod. Ten zajišťuje likvidaci kontaminace v prostorách bývalých vojenských základen sovětské armády, odborně garantuje proces odstraňování kontaminace v průmyslových areálech a podílí se na řešení dalších problémů. Dále se zabýval systémem evidence starých ekologických zátěží (SESEZ), prioritami a postupem řešení i řízením procesu. Upozornil na hlavní současné problémy a na nezbytnost úpravy legislativy, vč. stavebního zákona. Česká agentura pro zahraniční investice má značné zásluhy na posílení ekonomiky státu a za zprostředkování zahraničních investic na zelené louce. O úkolech pro Ústecký kraj a Ostravsko, v souvislosti se zaměřením agentury na \"Brownfields\", a informovala Ing. Silvana Jiřičková. Za příklad uvedla Demonstrační projekt „Regenerace Dolní oblasti Vítkovic“ v Ostravě. Referát doplnila o aktuální poznatky k řešení problematiky Ing. Hana Chlebná, náměstkyně generálního ředitele agentury. \"Program Čistá obec\" byl uveden jako příklad řešení problematiky v USA. Ing. Zdeněk Chaluš CSc. se zaměřil na pojetí programu a procesu. Zdůraznil partnerství veřejného a soukromého sektoru, jako základny společného soužití a úsilí pro tvorbu žádoucích proměn. Zvláštní pozornost věnoval otázce financování, jak získat, řídit a kontrolovat finanční prostředky pro realizaci programu. Nejen k financování \"Brownfields\" z pohledu banky byl nasměrován příspěvek ing. Petra Merežka (z Živnostenské banky). V prvé části rozvedl vývoj na téma \"Brownfields\" - bývalá Greenfields, a to z pohledu proměn ve veřejném zájmu. Financování ve druhé části jeho příspěvku bylo zaměřeno na srovnání a vyhodnocování hotovostních toků. Pozornost věnoval nákladům vs. výnosům, dále se zaměřil se na zdroje financování (v rozlišení požadavků investora, požadavků banky a na vlastní zdroje při zohlednění úlohy dluhu). Zvláštní roli sehrávají ceny nemovitostí. V závěru upozornil na specifická rizika \"Brownfields\" a na podstatu bankovních služeb. Třetí blok plnil doplňkovou funkci. Z vybraných zorných úhlů sledoval zahraniční i naší praxi, srovnání přístupů, dotýkal se spojitého řešení regulace Greenfields versus \"Brownfields\" a zachování historického dědictví. Ing. arch. Jana Pletnická z VŠB - TU Ostrava představila výsledky Srovnávací studie mezi městy Ostrava, Katowice, Košice a Miskolc, tj. ze zemí tzv. Visegradské čtyřky. Cílová analýza situace a možnosti řešení regenerace zahrnula i Pittsburgh. Velmi zdařilý příklad k přístupu řešení a řízení procesu transformace \"Brownfields\" s řadou prakticky využitelných zkušeností prezentovala Ing. arch. Blanka Zlámalová z MěÚ Šternberk. Město, ve kterém 63 % rozvojových ploch tvoří \"Brownfields\", přešlo z polohy pozorovatele do pozice iniciátora procesu a partnera soukromých subjektů s definovaným společným cílem, tj. připravit transformaci a realizovat proměnu 10 ha území obklopeného obytnou zástavbou. Pečlivá analýza a cílevědomý, dokumentovaný realizační postup náleží k dobrým příkladům hledání a nalezení vlastní cesty k dosažení revitalizace území. O poznatky z revitalizace měst s ohledem na průmyslové dědictví a s využitím příkladů ze zahraničí se podělili Doc. Ing. arch. František Štědrý a PhDr. Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví, které bylo zřízeno při ČVUT Praha. Z vybraných ukázek řešení z Německa, Velké Británie a Francie, z porovnání vývoje některých našich a evropských tradičních průmyslových regionů, lze vysledovat rozdíly v pojetí a v přístupu k novému využití a k reintegraci opuštěných průmyslových areálů a jejich zapojení do organismu města, ale i krajiny. Za příklad potenciálního modelu pro hledání možností k odstranění překážek revitalizace starých průmyslových “úhorů “ v našich podmínkách bylo zvoleno Kladno. Mgr. Tomáše Gremlica z ÚEP se věnoval problematice regulace územního rozvoje, tj. vztahu mezi Greenfields a \"Brownfields\". Dokumentoval neúnosnost extenzivního rozvoje v naší republice v období devadesátých let s prolongací do nového století. Přínosy vyplývající z regenerovaných ploch po bývalých \"Brownfields\" pro krajinu a města dokumentoval také řadou snímků z USA. Závěry Seminář vyvolal diskuzi a čas semináře byl prodloužen. Ve velmi omezeném časovém limitu se podařilo J. Jackson formulovat závěry, které odpovídaly na otázky, jež lze charakterizovat\" jak na to a kudy kam\". Závěrem připomínáme, že vybrané prezentace semináře jsou uvedeny na www stránkách ČSŽP (http:/www.csvts.cz/cse). Semináře se zúčastnilo 49 odborníků. Po vyhodnocení ve výboru ČSŽP lze říci, že seminář ukázal zájem odborné veřejnosti o aktuální téma a splnil své cíle. ČSŽP proto zváží možnost pokračování odborných aktivit v tomto směru. Ing. arch. Willy Hána, CSc. odborný garant a moderátor semináře Zdroj: ČSŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí