zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PENĚZ PRO VLASTNÍKY LESA JE ČÍM DÁL MÉNĚ

08.10.2003
Les
PENĚZ PRO VLASTNÍKY LESA JE ČÍM DÁL MÉNĚ
Lesy se rozkládají zhruba na třetině území ČR a jsou přirozenou a nezaměnitelnou složkou našeho životního prostředí. Hospodaření v nich podporuje stát především formou finančních příspěvků vlastníkům lesa, kteří o ně žádají na příslušném krajském úřadu. Patří k nim i města a obce. Jaké příspěvky mohou získat a o které mají největší zájem, o tom jsme hovořili s ředitelem odboru lesnické politiky Ministerstva zemědělství ČR Ing. Martinem Chytrým. [*] Kteří vlastníci lesů mají na státní podporu nárok? Finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou vyhlašovány vždy s platností na jeden rok. Jsou v současné době přílohou zákona o státním rozpočtu a ve sbírce zákonů vycházejí každý rok na přelomu prosince a ledna. Ministerstvo zemědělství potom následně vydává informaci všem vlastníkům lesa. Tyto informace jsou distribuovány na všechna krajská pracoviště a dáváme je všem žadatelům, kteří požádali o příspěvek v předcházejícím roce. Příspěvky jsou poskytovány všem vlastníkům lesa bez rozdílu - nejen vlastníkům obecních nebo soukromých lesů, ale i právnickým osobám, včetně státních lesů. Jeden rozdíl tady však přesto je. Státní podnik Lesy České republiky, s. p., zatím o celou řadu těchto příspěvků nežádá, protože je schopen náklady krýt z vlastních zdrojů. Naše státní lesy jsou totiž jedny z mála ziskových v Evropě. [*] Jakým způsobem vlastníci lesa příspěvky získávají? Nejdříve vlastník provede konkrétní práci - například zalesnění nebo výchovu porostu a s potvrzením odborného lesního hospodáře o provedení prací v náležité kvalitě zažádá o příspěvek krajský úřad. Na základě žádosti příslušný krajský úřad rozhodne o přiznání příspěvku a vlastník obdrží peníze přímo na účet. Vlastník nepodepisuje žádnou smlouvu, ani nemusí vykonat jiný právní akt. [*] Na jaké práce jsou prostředky určeny? Nejžádanější skupinou je obnova, zajištění a výchova porostů. To jsou prakticky veškeré pěstební práce. V loňském roce na ně připadlo 220 miliónů korun, z toho na obecní lesy 102 milióny korun, 116 miliónů šlo soukromým lesům a dva milióny lesům státním, které jsou ve správě Kanceláře prezidenta republiky nebo Úřadu vlády v Kolodějích. Druhá velká skupina žádostí se týkala vyhotovení lesních hospodářských plánů. Každý vlastník lesa o rozloze větší než 50 hektarů má za povinnost vypracovat lesní hospodářský plán s platností 10 let. Podle tohoto plánu je povinen vlastník v lese hospodařit. Loni představovaly tyto příspěvky 80 miliónů korun, z toho do obecních lesů bylo poskytnuto jen 17 miliónů korun, státní lesy dostaly 52 milióny korun a zbytek obdržely lesy ostatních vlastníků. Další příspěvky se týkají obnovy lesů poškozených emisemi, to znamená hospodaření v poškozených oblastech. U nás se jedná převážně o Krušné hory, Krkonoše, Orlické a Jizerské hory a některé oblasti v Jeseníká ch a Beskydech. Předmětem této podpory jsou i poškozené lesy v blízkosti některých průmyslových podniků - například ve středních Čechách v berounské kotlině kolem cementárny Králův Dvůr nebo lesy v blí zkosti elektrárny Opatovice. Na tyto příspěvky šlo loni 22 milióny korun, z toho do obecních lesů 15 miliónů a 7 milionů do lesů ostatních vlastníků. Další příspěvky dáváme na ekologické technologie, které jsou finančně náročnější, ale pro přírodu a les šetrnější. Podporujeme například přibližování dříví lanovými systémy, koňmi i stroji na pásovém podvozku, které nepoškozují půdu, nebo na likvidaci klestu štěpkováním. V minulosti byly podporovány žádané tituly, které se týkaly mimoprodukčních funkcí lesa - budování infrastruktury, opravy lesních cest, údržby vodních toků v lesích, popřípadě odstraňování některých kalamitních škod na lesních cestách. Bohužel, vzhledem k nedostatku finančních prostředků ve státním rozpočtu jsou v letošním roce finanční příspěvky na tyto akce minimální. Dále jde i o příspěvky na některé činnosti mysliveckého hospodaření - např. chov a výcvik národních plemen loveckých psů. V tomto případě jde jen o miliónové položky. Ještě loni byly podporovány i programy spolufinancované z fondů Evropské unie. Tento program v letošním roce skončí a kofinancování od příštího roku bude nastaveno tak, aby odpovídalo pravidlům pro členské země. [*] Je ještě jiná forma, kterou stát vlastníky lesa podporuje? Vedle těchto příspěvků je skupina nároků, které vyplývají přímo z lesního zákona, a jsou poskytovány vlastníkům lesů někdy ve finančním vyjádření, jindy v naturálním plnění. Vlastníkům lesa do 50 hektarů je ze státního rozpočtu vyhotovována takzvaná lesní hospodářská osnova, která je jim následně bezplatně předávána. Dále každý vlastník lesa musí mít svého odborného lesního hospodáře, což je termín uvedený v lesním zákoně, a musí si ho také platit. Vlastníkům lesa do 50 hektarů, kteří si odborného lesního hospodáře sami nevyberou, je určen orgánem státní správy lesů, který jej také platí v plném rozsahu. Kromě těchto záležitostí jsou podporovány akce v celospolečenském zájmu, o kterých orgán státní správy lesů rozhodl, že mají veřejný charakter. Především jde o práce na vodních tocích nebo při odstraňování následků živelných pohrom. Další kategorií jsou služby. Stát je může vlastníkům lesů poskytovat tak, aby zabezpečil určité práce nebo služby na celém území bez ohledu na vlastnické hranice. Například v době sucha zabezpečuje leteckou ochrannou službu a hašení lesních požárů, dále vápnění a hnojení lesních porostů nebo prostřednictvím svazů vlastníků lesů je poskytována celá řada poradenských služeb. [*] Kolik peněz ze státního rozpočtu na příspěvky celkem dostáváte? Ještě na konci 90. let to bylo celkem 900 miliónů až jedna miliarda korun. Loni celkový objem všech finančních prostředků do lesního hospodářství dosáhl 780 miliónů, letos jen 690 miliónů korun. Na finanční příspěvky připadá 321 miliónů, do druhé skupiny - na nároky vyplývající z lesního zákona jde 249 miliónů korun, na poslední skupinu - služby plánujeme částku 120 miliónů korun. [*] Jak velkou část nákladů vlastníků lesa vaše příspěvky pokryjí? Máme příspěvky sazbové, kde je řečeno, za jakou práci je příspěvek poskytnut. Například při obnově lesa je sazba devět korun za každou vysazenou sazenici meliorační a zpevňující dřeviny. Prořezávky jsou podporovány čtyřmi tisíci korunami za hektar, úmyslná těžba do 40 let věku 3200 Kč za hektar. Je to proto, aby vlastník měl zájem dělat práce co nejlevněji. Vlastníci mají zájem se vejít do předem stanovených nákladů, které jsou dány výší příspěvku. Ve své podstatě předem říkáme, kolik dostanou, když práci správně a odborně provedou. Tyto sazby jsou stanoveny přibližně na 75 procentech průměrných nákladů v republice. [*] Která města či obce jsou největšími příjemci příspěvků? K největším obecním majetkům patří lesy města Brna, velkým vlastníkem jsou i města Písek, Plzeň, Pelhřimov, Jihlava, Rokycany. Velká města jsou často vlastníky velkých lesních pozemků a tudíž i velkými příjemci podpor. Rovněž velkými příjemci podpor jsou i městské lesy zasažené imisemi - například v Chomutově a Mostě. [*] Jaká je vaše spolupráce s vlastníky obecních lesů? Je velmi dobrá. Neoprávněné čerpání finančních prostředků obcemi je vzácné. Obecní lesy mají vlastní Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice, které sídlí v Pelhřimově. Musím říci, že sdružení pracuje velmi dobře, všem svým členům poskytuje aktuální informace a současně působí na ně tak, aby si nepoškodili reputaci neuváženými kroky jak v oblasti hospodaření v lesích, tak co se týče oprávněnosti žádostí o finanční podporu. AUTOR: Karel ŽÍTEK ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí