zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuální ekonomické problémy lesů

10.10.2003
Les
Aktuální ekonomické problémy lesů
Po obnově vlastnických práv obcí a měst na jejich lesní majetek zaujímají obecní lesy významné místo v lesním hospodářství ČR. V současné době dosahuje jejich výměra přes 380 tisíc hektarů, což představuje 14,5 % z celkové plochy lesů. Je tedy vcelku logické, že se měst a obcí ve značném rozsahu dotýká vliv podmínek na hospodaření v lesích, včetně obtíží, s nimiž se dnes lesnictví setkává v celonárodním a celoodvětvovém měřítku. Koncentrují se zejména na poli podnikové i resortní ekonomiky. Souvisí především s nečekaně prudkým poklesem cen téměř jediné tržně realizované lesnické produkce - surového dříví. V průběhu necelých tří let se průměrná cena surového dříví snížila o pětinu (19,8 %), což u nejdůležitějších sortimentů, např. u smrkové pilařské kulatiny znamená pokles o téměř 400 Kč, u smrkového vlákninového dříví o více než 300 Kč na 1 m3 atd. Za stejné období se sice zatím dařilo udržet náklady na přibližně stejné úrovni a díky omezení některých činností zatím odvrátit hospodářskou katastrofu, hrozící některým lesním majetkům. Z grafu č. 1 názorně vyplývá, že dočasná stabilita nákladů v lesním hospodářství byla v posledních letech dosažena především snížením výdajů na pěstební péči o lesní porosty a do jisté míry i ztěží vysvětlitelným poklesem nákladů na těžbu dříví. MEZITITULEK: Státní lesy Zvlášť obtížně se vyvíjí situace u státních lesů. Podle nedávno zveřejněného konceptu tzv. Zelené zprávy Ministerstva zemědělství se zisk z 1 ha státních lesů snížil z 426 Kč v roce 2000 a z 410 Kč v roce 2001 na pouhých 247 Kč v roce 2002. Ani v roce 2003 nelze předpokládat zásadní změnu tohoto nepříjemného trendu. Při tom je zajímavé, že podnikatelské subjekty, nevlastnící významnější výměru lesů a orientované především na výkup dříví \"na stojato\" od státních lesů, jeho vytěžení a prodej dalším zpracovatelům a na poskytování služeb v oblasti pěstební péče o lesní porosty vykázaly v lesnické činnosti zisk 501 Kč/ha obhospodařované plochy. To je jen o 50 Kč méně než v předchozím roce. Výrazně to překračuje úroveň zisku, dosahovanou již zmíněnými státními lesy a dokonce oficiální statistikou vykazovanou úroveň zisku soukromých lesů (433 Kč/ha). Přitom je známé, že stát obhospodařuje rozsáhlé lesní komplexy nacházející se až na výjimky v produkčně příznivých oblastech. MEZITITULEK: Soukromé lesy To se nedá říci o lesích soukromých, které se na celkové držbě lesů podílejí 23,3 %. Naprosto převažující část soukromých lesů, téměř 70 % vlastníků, tvoří majetky o výměře do jednoho hektaru. Lesních majetků přesahujících výměru do 50 ha je jen necelých půl procenta. Převážná část soukromých lesů se nachází ve značně obtížné ekonomické situaci, protože trvale rentabilní obhospodařování tzv. malolesů je mimořádně obtížné. O ekonomických výsledcích malých lesních majetků v podstatě nemáme žádnou souhrnnou informaci. Odvětvová statistika, z níž jsme citovali výše uvedený údaj o zisku soukromých lesů v roce 2002 (433 Kč/ha), podchycuje jen soukromé lesní majetky nad 200 ha a proto nemůže hodnověrně informovat o celkových výsledcích. S plnou zodpovědností můžeme předpokládat, že skutečnost se od stavu vykazovaného resortní statistikou zásadně liší. Současné problémy, které naše lesní hospodářství prožívá zejména v souvislosti s prudkým poklesem cen surového dříví, pociťují vlastníci malých soukromých lesů podstatně citelněji, než se to může podle resortní statistiky na první pohled zdát. MEZITITULEK: Zkreslení ziskovosti obecních lesů V této souvislosti ale zvláště upozorňujeme na zásadní zkreslení, kterého se odvětvová statistika lesního hospodářství dopouští v případě lesů ve vlastnictví obcí a měst. Statistický údaj o ziskovosti obecních lesů (v roce 2002 to mělo být jen 169 Kč/ha) předkládá jejich správcům a zejména pak obecním zastupitelům extrémně deformovaný obraz o výsledcích hospodaření. Velikostní struktura lesních majetků obcí a měst se v mnohém podobá skladbě soukromých lesů. Více než polovina obecních lesních majetků (52,4 %) dosahuje výměru mírně překračujících 10 ha, lesní majetky nad 500 ha tvoří jen 1,7 % z celkového počtu. Odvětvová statistika ovšem, podobně jako je tomu u soukromých majetků zahrnuje jen obecní lesní majetky o výměře nad 200 ha. Vliv malých obecních majetků na statistikou vykazovanou úroveň zisku je tím v podstatě vyloučen. MEZITITULEK: V čem spočívá příčina? Příčina zkreslení spočívá především v oblasti uspořádání podnikové sféry obecních lesů. Tam, kde to podmínky umožňují, vytvořily obce pro správu svých lesů vlastní podniky, většinou typu obchodních společností (s. r. o.), v nichž je příslušná obec jediným společníkem. Obec pronajímá obchodní společnosti svůj lesní majetek a inkasuje za to příslušné nájemné. Protože při jednání o nájemném nelze prakticky uplatnit zásadu o jeho výši \"v daném místě obvyklé\", je zpravidla odvozována od současných ekonomických podmínek, vyjadřovaných očekávanou výší dosahovaného zisku. Placené nájemné, jak je známo, patří k nákladovým položkám snižujícím základ daně z příjmů. Zisk obecních lesů, který uvádí lesnická odvětvová statistika, je o nájemné snížen a kalkulace ekonomické efektivnosti obhospodařování obecních lesů je proto zásadně zkreslena. O skutečné výši průměrného nájemného v celostátním měřítku zatím nemáme hodnověrné statistické údaje. Podle dosavadních zkušeností můžeme soudit, že se nezřídka pohybuje okolo 500 Kč/ha. To by tedy znamenalo, že celkový průměrný zisk obhospodařování obecních lesů o výměře nad 200 ha se pohybuje okolo 600 - 700 Kč/ha. Je tudíž srovnatelný s výsledkem soukromých lesů nad 200 ha a státních lesů, které prakticky žádné nájemné neplatí ani neinkasují. Vyskytují se ovšem i obecní lesní majetky, kdy ve zvláště příznivých podmínkách, charakterizovaných např. vyšší úrovní těžby, tržně zajímavou sortimentní skladbou dodávek, nízkým rozsahem zalesňovacích a jiných pěstebních povinností, dosahuje nájemné 1000 Kč/ha či dokonce více. To jsou ale případy, jejichž přiměřenost by měla být posuzována s velkou rozvážností. Značně rozšířená praxe, kdy nájemným odčerpává vlastník obecního lesa téměř celý dosahovaný hospodářský výsledek a využívá ho pro financování jiných (beze sporu v aktuálních podmínkách obvykle velmi důležitých a naléhavých) aktivit, ale přináší pro obce také nezanedbatelná rizika. Není nutné připomínat, že zisk je po snížení o daňové povinnosti rozhodujícím, ne-li jediným zdrojem financování technologického, kapacitního i ekologického rozvoje obecních lesů. Po jeho odčerpání vysokou úrovní nájemného mohou být jejich rozvojové možnosti silně omezené. Navíc - zásadní redukce zisku nájemným může oslabit motivaci lesnického managementu obcí k racionalizaci hospodaření a k dosahování optimálních ekonomických výsledků. Přirozená ekonomická motivace nemůže být nahrazena personálním tlakem na odborníky, jimž byla péče o obecní lesy svěřena. Považuji za důležité doporučit, aby představitelé obcí tyto aspekty při svém rozhodování velmi bedlivě zvažovali. MEZITITULEK: Spravují nejen lesy Důležitým faktem při zpětném posuzování ekonomiky obecních lesů je skutečnost, že správci obecních lesů začínali svoji činnost počátkem 90. let bez jakýchkoli technologií, vybavenosti a bez náhrad za inventář, či nezalesněné holiny. Obcím byly vráceny pouze lesy a prázdné, ve většině případů zdevastované, budovy postavené do roku 1952. Lesní akciové společnosti a soukromí vlastníci naopak získali technologie a strojní vybavení bývalých státních lesů, nebo náhrady za ně. Řada organizací obecních lesů (hlavně u větších obcí a měst) má ve své činnosti zařazenou i správu a péči o veřejnou zeleň, rybníky, zemědělskou půdu, ale například i správu chatových oblastí na pozemcích obce. Široká veřejnost vnímá obecní les jiným pohledem než les soukromý. Především v městských lesích je např. rekreační funkce lesa či funkce vodohospodářská jednou z prioritních a vlastníkem požadovaná. Vzhledem k narůstající preferenci mimoprodukčních funkcí lesa před funkcí produkční a vzrůstající celospolečenské poptávce po nich je například stále obtížnější použití vysoce produktivních, moderních a levnějších technologií lesní výroby. Všechna tato specifika musí správce obecního lesa respektovat. MEZITITULEK: Amatérské propočty Ekonomika obecních lesů nedá spát nejen jejich správcům a představitelům obcí. Vyskytují se noví zájemci o zisky, které předpokládají dosáhnout po té, kdy by jim \"péče\" o obecní lesy byla svěřena. Demagogicky vydávají zisk obecních lesů, dosahovaný po zúčtování nájemného za \"katastrofálně nízký\". Omračují amatérsky provedenými, nereálnými a na laciný efekt vypočtenými propočty, jejichž výsledkem se má stát nevídaná výše zisku. Autor jednoho z nich uvádí ve své nedávno publikované tzv. kalkulaci např. průměr 4500 Kč/ha. Slibuje zajistit snížení nákladů změnou umísťování těžeb, omezováním pěstebních nákladů, náhradou zastaralého strojního vybavení, využíváním možností, které skýtá současná legislativa atd. Při hledání příčin \"špatné ekonomiky obecních a soukromých lesů\" dokonce neváhá lživě pomlouvat jejich odborný lesnický personál. Prý jako odchovanci státních lesů \"uměli jen kácet a sázet les a věděli málo o celkové správě majetku, programově zneužívali neznalosti a nezkušenosti vlastníků\" atd. Cíl podobných aktivit je průhledný: Získat pod svou kontrolu další hektary obecních lesů, přesvědčit některé zastupitele obcí o pohádkových možnostech zvýšení ekonomických přínosů drancováním obecních lesů a udržet či dokonce zvýšit vlastní zisky, jejichž zdroje po letech jejich \"úspěšného\" podnikání v lesním hospodářství začínají pozvolna vysýchat. Naše prestižní zájmová organizace vlastníků nestátních lesů - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL), která v současné době sdružuje 458 členů s celkovou výměrou přes 300 tisíc hektarů lesa, sleduje tyto a podobné nabídky s velkou pozorností.. Jsme přesvědčeni o tom, že zastupitelé obcí nepodlehnou lákavým a demagogickým vizím a ubrání své lesní majetky před nezodpovědným drancováním. Díky velkému odbornému zázemí SVOL můžeme nabídnout kvalifikovanou a objektivní pomoc obcím při posuzování těchto i jiných otázek správy a využívání jejich lesních majetků. AUTOR: František Kučera, předseda SVOL a ředitel Městské správy lesů Pelhřimov, s. r. o. ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí