zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přístup České republiky k programu Evropské unie „LIFE“

06.10.2003
Příroda
Přístup České republiky k programu Evropské unie „LIFE“
Program LIFE je významnou iniciativou Evropské unie, která je určena k financování projektů přispívajících k ochraně a péči o životní prostředí. Skládá se ze tří základních tématických oddílů: LIFE - Nature, LIFE - Environment a LIFE- Třetí země. Část programu nazvaná LIFE - Nature je zvláště významnou iniciativou z pohledu ochrany přírody a krajiny. Výhodnou finanční pomoc přináší zejména pro navrhovaná území sítě NATURA 2000. Předpokládá se, že význam programu LIFE - Nature v budoucnu ještě vzroste. Pracovní skupina WG8 při Evropské komisi, která se zabývá přípravou návrhu na finanční zajištění péče o území sítě NATURA 2000, uvádí jako jedno ze tří řešení přizpůsobit pro tyto účely právě program LIFE - Nature. Pokud se tak stane, bude získaná praxe a poznatky plynoucí z účasti ČR na programech LIFE významným přínosem podpořeným zavedenými osobními kontakty na pracovníky příslušných institucí při Evropské komisi. Česká republika v minulosti nepředložila žádost o zapojení do programu LIFE (jedním z důvodů byl relativně vysoký finanční příspěvek, který byl závaznou podmínkou účasti v tomto programu pro nečlenské státy), ale současně možnost jejího zapojení v letech příštích nevyloučila. Od roku 2004 jsou prostředky fondu využitelné novými členskými zeměmi EU, a tedy i Českou republikou, bez vstupního finančního příspěvku. Širší veřejnost byla informována o programu LIFE ve dnech 4. – 5. září 2003, kdy se na MŽP uskutečnilo setkání reprezentantů Evropské komise a jejich externích spolupracovníků se zástupci jednotlivých krajů, národních parků, chráněných krajinných oblastí a dalších zainteresovaných organizací. Setkání se věnovalo obecné problematice programu Evropské unie LIFE, administrativním otázkám pří podávání žádostí a rovněž představení několika úspěšných projektů z minulých let. Během diskusí se zástupcem Evropské komise panem Andrasem Demeterem a s externími spolupracovníky Komise byli zájemci z řad organizací v ČR povzbuzeni k účasti na programu. Česká republika je jedním z mála kandidátských států, jež se programu ještě nezúčastnily. V roce 2003 bylo schváleno Evropskou komisí celkem 14 projektů z Estonska, Litvy, Maďarska, Rumunska, Slovinska a poprvé také ze Slovenska. Zástupci Evropské komise upozornili na možnost spolupráce organizací při přípravě projektu s panem Geert Raymaekers, Ph.D. z „LIFE - Nature desk“ pro Benelux, Českou republiku a Slovensko, který ochotně zodpoví dotazy týkající se administrativy a technických otázek. Dále jsme obdrželi nabídku pracovníků Generálního ředitelství pro životní prostředí při Evropské komisi v Bruselu, kam mají možnost organizace při zpracování svých projektů zasílat případné dotazy technického a finančního rázu. Největší zájem zúčastněných organizací byl především o program LIFE - Nature. V závěrečné diskusi požádali účastníci zástupce MŽP, aby byly definovány podmínky, za kterých by bylo možné finančně podpořit navrhované projekty do programu LIFE ze státního rozpočtu. Na základě výše uvedených skutečností byla náměstkem ministra RNDr. L. Mikem, PhD. svolána porada za účasti PhDr. P. Dolejského (ředitele Správy chráněných krajinných oblastí ČR), Ing T. Olivy (ředitele odboru integrovaného financování) a dalších zástupců sekce ochrany přírody, odboru rozpočtu a integrovaného financování. Předmětem jednání byla vhodnost využití programu LIFE a rovněž možné spolufinancování projektů ze strany MŽP. Zúčastněné strany se shodly na nutnosti předložení materiálu do porady vedení. Program LIFE - Nature nabízí finanční prostředky navíc pro realizování cílů v ochraně přírody a krajiny, které nemohou být uskutečněny z důvodu nedostatku stávajících finančních prostředků ze státního rozpočtu. Spolufinancování ze strany rozpočtu musí být řešeno tak, aby nenarušilo výši finančních prostředků určených na realizaci opatření národních programů. Zájemci o účast na programu LIFE - Nature předloží své projekty do 15. září 2003 na MŽP. Tyto projekty budou následně po překontrolování formálních náležitostí postoupeny do 30. října kompetentním orgánům Evropské komise. Vzhledem k termínu odevzdání návrhů projektů je třeba přikládat zajištění úkolů k využití programu LIFE velký význam a upřednostnit jejich zajištění. Základní informace o programu LIFE (L´Instrument Financier pour l´Environment ) Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie k zabezpečování požadavků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Obecným cílem programu LIFE je přispět k implementaci, zdokonalení, rozvoji politiky a legislativy v oblasti životního prostředí, obzvláště s ohledem na integraci otázek životního prostředí do jiných politik a dosažení trvale udržitelného rozvoje. Obecně: # Prostředky z fondu jsou využitelné novými kandidátskými zeměmi od roku 2004 bez poplatku # Termíny plateb z EU : - první platba: 40 % celkového příspěvku EU (do 45 dnů od akceptování schváleného projektu předkladatelem) - druhá platba: 30 % nebo 40 % celkového příspěvku EU (po vyčerpání 70 % první platby) - třetí platba: ostatní, 45 dní po schválení technické zprávy o projektu Komisí LIFE - NATURE Nařízení 1655/2000, Článek 3: Zvláštním cílem oddílu LIFE-Příroda je přispívat k implementaci směrnice Rady 79/409/EHS o zachování volně žijícího ptactva, směrnice Rady 92/43/EHS o zachování přirozených stanovišť a divoké fauny a flory a obzvláště pak k rozvoji evropské sítě Natura 2000 založené touto směrnicí. # Na co se mohou vztahovat projekty v nových členských státech EU? 1. na jedno (nebo více) stanovišť dle přílohy I. nebo druhů v příloze II. dle Směrnice „o stanovištích“ (nebo jiné dle Bernské konvence) 2. na jedno (nebo více) stanovišť hostících ptáky dle přílohy I. Směrnice „o ptácích“ (nebo jiné dle Bernské konvence) 3. na jeden (nebo více) druhů dle přílohy II. nebo IV. Směrnice „o stanovištích“ nebo dle přílohy I. Směrnice „o ptácích“ nebo dle přílohy I., II. Bernské konvence Pozn: Pro potřeby podávání projektů se lze již řídit novelizovanými přílohami Směrnice „o stanovištích“ (úprava seznamů vlivem rozšíření EU) Pozn: Příprava plánů péče a monitoring budou hrazeny pouze jako součást reálných prací ve zvolené oblasti, tedy nikoli odtrženě, bez další návaznosti Pozn: Za specifikovaných podmínek je možno použít LIFE- Nature i mimo síť Natura 2000 nebo pro re-introdukci druhů # Termín odevzdání projektů: - do 30/10/2003 Evropské komisi # Doba trvání projektu: - není určena žádná standardní délka trvání projektu - obvykle se jedná o 3 až 4 roky - v náležitě odůvodněných případech může být výjimečně schválen projekt i s delší dobou trvání # Spolufinancování projektů v nových členských státech EU: (v oblastech zařazených do cíle 1 dle Strukturálních fondů) - z EU hrazeno až 75 % nákladů (pokud projekt zaměřen na prioritní druhy ptáků či stanoviště dle příloh směrnic sítě Natura 2000) - z EU hrazeno až 50 % nákladů v případě zacílení projektu na neprioritní druhy či stanoviště # Celkové náklady: - Komise preferuje projekty, jejichž celkové náklady přesahují 400 000 EURO - celkové náklady schválených projektů na rok 2002 se pohybují v rozmezí 44 000 EURO a 5 000 000 EURO # Vyplňování žádosti o projekt: - ke každému z 35 formulářů jsou uvedeny na internetu stručné instrukce k vyplňování - neveřejné instituce musí dodat jako přílohu: výkaz zisků a ztrát; výsledky externího auditu (pouze pokud jde o projekt nad 300 000 EURO) - v případě problémů s vyplňováním žádosti se lze obrátit na Life-Nature External Team (Brusel), nebo na členy DG Environment # Náměty ze schválených projektů států EU v roce 2002: - Obnova a udržitelný management suchých travinných porostů na vápenitém podloží v oblasti Meuse (Belgie) Hrazena příprava plánů péče, výkupy pozemků, odstranění náletových dřevin, pastva ovcí, sekání trávy, informační letáky, film 2002-2006; celkové náklady projektu 1,9 mil EURO -Péče o zachování stanoviště Perlorodky říční (Belgie) Hrazeno vymapování stanoviště, výkupy částí břehů řeky, oplocení některých stanovišť, stabilizace břehů, dohody se zemědělci na management stanoviště 2002-2006; celkové náklady projektu 2,3 mil EURO - Obnova mokřadu v oblasti Duemmer (Německo) Hrazeny výkupy půdy, odstranění meliorací, nákup strojů na sečení podmáčených luk, založení ovčí farmy 2002-2006, celkové náklady projektu 3,1 mil EURO LIFE - ENVIRONMENT # Na co se mohou vztahovat projekty? 1. rozvoj využívání půdy a územní plánování -týká se prosazování cílů ochrany přírody do územního plánování -hlavním tématem je životní prostředí ve městě 2. vodní hospodaření -týká se vod povrchových i podzemních, odpadních vod -projekty se mohou zabývat i vlivem využívání půdy na rizika záplav (například efektivitou ochranných zón v zemědělství, obnovou vodních toků) 3. minimalizace vlivu ekonomických činností na životní prostředí -zahrnuje také trvale udržitelný cestovní ruch 4. prevence, opětovné využití, recyklace odpadů 5. integrovaný přístup k výrobě -finanční prostředky se dají využít i na podporu ekologického zemědělství # Termín odevzdání projektů: do 30/11/2003 Evropské komisi # Doba trvání projektu: - není určena žádná standardní délka trvání projektu - obvykle se jedná o 3 až 4 roky # Spolufinancování projektů: - z EU hrazeno až 30 % nákladů pokud se očekává, že projekt přinese výrazný příjem - z EU hrazeno až 50 % nákladů v ostatních případech # Celkové náklady: - celkové náklady projektů se pohybují mezi 600 000 EURO a 5 000 000 EURO # Náměty ze schválených projektů v roce 2002: - Úprava řeky Liesing (Litva) Projekt je zaměřen na revitalizaci přirozené funkce vodního toku, s cílem zvýšit biodiversitu a retenčních schopnost území 11/2002-1/2003; celkové náklady projektu 2 mil EURO - Ekologické zemědělství: Pilotní projekt v Galicii (Španělsko) V rámci projektu se navrhnou oblasti vhodné pro ekologické zemědělství, následovat bude informační kampaň, školení, podpořen bude odbyt zboží 2002-2005, celkové náklady projektu 1,7 mil EURO - Ekologicky příznivý model pastvy dobytka (Španělsko) Projekt má za cíl ukázat udržitelnost extenzivního hospodaření v oblasti dehezy 2002-20005, celkové náklady projektu 2,9 mil EURO Další informace podá odbor integrovaného financování, ředitel Ing. Tomáš Oliva, tel: 26712 2530 e-mail: Tomas_Oliva@env.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí