zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

06.10.2003
Odpady
Pozvánka na seminář NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
V rámci plánovaných přednášek a odborné diskuse, na nichž se budou podílet renomovaní odborníci z tuzemských i zahraničních vysokých škol, institucí a firem, budou účastníci informováni o zkušenostech i o aktuálním dění a perspektivách ve sféře odpadového hospodářství v civilním i vojenském sektoru.
SDRUŽENÍ VODOHOSPODÁŘŮ ČR OBLAST PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY ve spolupráci s REPUBLIKOVÝM VÝBOREM SVČR, VVŠ PV VE VYŠKOVĚ a MENDELOVOU ZEMĚDĚLSKOU A LESNICKOU UNIVERSITOU V BRNĚ si Vás dovolují pozvat na odborný seminář III. ročník semináře Ochrana životního prostředí v AČR NAKLÁDÁNÍ S ODPADY pořádaný dne 19. listopadu 2003 od 9.00 hodin ve Vysoké vojenské škole pozemního vojska Vyškov Společenský sál klubu VVŠ PV Problematika OŽP je vzhledem ke stávající situaci považována za vysoce aktuální a významnou. Je také předmětem diskuse v odborných kruzích, a velmi často i laické veřejnosti, včetně politiků, novinářů a různých „zelených iniciativ“, kteří výrazně ovlivňují finální rozhodnutí a metody řešení. Organizátoři „III. ročníku semináře Ochrana životního prostředí v AČR «Nakládání s odpady»“ – Oblastní výbor Sdružení vodohospodářů ČR pro Prahu a střední Čechy (OVSVČR P stČ), Vysoká vojenská škola pozemního vojska (VVŠ PV) a Mendelovy zemědělské a lesnické university (MZLU) – si dali za cíl projednat záležitosti orientované na problematiku nakládání s odpady s plnou odpovědností. Akcent je přitom položen v souladu se světovým trendem na prevenci vzniku odpadů a jejich recyklaci. V rámci plánovaných přednášek a odborné diskuse, na nichž se budou podílet renomovaní odborníci z tuzemských i zahraničních vysokých škol, universit, institucí a firem, budou vzájemně předány a vyměněny nejnovější zkušenosti a účastníci budou informováni o aktuálním dění a perspektivách ve sféře odpadového hospodářství nejen v armádním nýbrž i v civilním sektoru. Součástí semináře bude též presentace firem pracujících v projednávaném oboru. Odborní garanti: prof. Ing. František BOŽEK, CSc. VVŠ PV Vyškov doc. Ing. Jiří FILIP, CSc., MZLU Brno Ing. Vok MALÍNSKÝ, CSc., RV SVČR Organizační garanti: pplk. Ing. Vladimír MELKES, VVŠ PV Vyškov Ing. Stanislav SRNSKÝ, RV SV ČR PROGRAM ODBORNÉHO SEMINÁŘE 9,00 – 9,30 hod. REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ 9,30 – 9,45 hod. ZAHÁJENÍ 9,45 – 16,00 hod. PŘEDNÁŠKY (oběd 12.00 – 13.00 hod.) 1. Rozbor třídění komunálního odpadu na venkově – doc. Ing. Jiří FILIP, CSc., Ing. Kristýna HÝBLEROVÁ, MZLU Brno 2. Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu – prof. Ing. Jan ŠÁLEK, CSc., Ing. Andrea VEČERKOVÁ, VUT Brno, FAST 3. Poznatky z výzkumu čištění průsakových vod ze skládek komunálního odpadu – prof. RNDr. Josef Malý, CSc., VUT Brno, FAST 4. Třídění a recyklace komunálního odpadu obcí – doc. ing. Štefan SKLENÁR, PhD, Slovenská polnohospodárská universita Nitra,SR 5. Chances for waste management in companies by using EMS – Dipl. Kff. Jana BRAWEILER, PhD,IHI Zittau, SRN 6. Chemickotermická metoda odstranění fenolů – Ing. Jan HANÁK, EKOTERMEX, a. s., Vyškov 7. Zpracování bioodpadů technologií EKOBIOPROGRES – Mgr. Pavlína HLAVINKOVÁ, PhD., GEOTEST Brno, a.s. 8. Přínosy EMS z aspektu minimalizace – Ing. Lenka BAJEROVÁ, GEOTESR Brno, a. s. 9. Zkušenosti z nakládání se zdravotnickým odpadem – RNDr. Miroslava GLASEROVÁ, ANBOS Brno, s. s r. o. 10. Aplikace čistší produkce v procesu úpravy pitné vody – RNDr. Jana KOTOVICOVÁ, PhD., MZLU Brno, fakulta agronomická, RNDr. Kateřina ONDRUŠOVÁ, VAK Zlín 11. Zkušenosti firmy z nakládání s nebezpečným odpadem – RNDr. Petr PETÁK, CSc., Lanka NAGYOVÁ, CZ BIJO, a. s., Praha 12. Zkušenosti autorizované obalové společnosti – Mgr. Hana HRADECKÁ, EKO-KOM, a. s., Praha 13. Koncepce odpadového hospodářství Pardubického kraje z pohledu ekonoma – doc. Ing. Hana OBRŠÁLOVÁ, CSc., Universita Pardubice, Ekonomicko správní fakulta 14. Koncepce nakládání s odpady v AČR – Ing. Petr KOZEL, CSc., GŠ AČR, pplk. Ing. Vladimír MELKES, VVŠ PV Vyškov 15. Odpadové hospodářství vojenského újezdu – prof. Ing. Aleš KOMÁR, CSc., Ing. Jana PAVLÍKOVÁ, VVŠ PV Vyškov 16. Možnosti nakládání s odpady v průběhu zahraničních misí – prof. Ing. František BOŽEK, CSc., Petr GORAL, VVŠ PV Vyškov 17. Nakládání s odpady v armádě Slovenské republiky – Ing. Lubomír KUŠNIR, Ministerstvo obrany Slovenské republiky 18. Evidence odpadů v AČR – pplk. Ing. Otakar HERBERK, VVzdS, Stará Boleslav 19. Možnosti nakládání s odpady v AČR – por. Ing. David ŘEHÁK, prof. Ing. František BOŽEK, CSc., VVŠ PV Vyškov 20. Druhy nebezpečných odpadů v AČR – por. Ing. Roman HANZLÍK, prof. Ing. František BOŽEK, CSc., VVŠ PV Vyškov 21. Sdružení vodohospodářů ČR a jeho role na úseku odpadů – Ing. Vok MALÍNSKÝ, CSc., RV SVČR ORGANIZAČNÍ POKYNY Termín konání semináře: 19. listopadu 2003 Místo konání: Společenský sál Klubu VVŠ PV Dopravní spojení: Místní dopravou od autobusového i vlakového nádraží na zastávku VVŠ Dědice Účastnický poplatek (vložné): 700,00 Kč na osobu při platbě předem bankovním převodem. Výjimečně v hotovosti 900,00 Kč při platbě v den konání. Vložné zahrnuje náklady na organizaci a zabezpečení semináře, přednášek a sborníku. Způsob úhrady účastnického poplatku: Poplatek poukažte do 31. října 2003 na účet u České spořitelny Praha 1, č. účtu 1922518329, kód banky 0800, variabilní symbol 19112003. IČO 00553310, naše sdružení není plátcem DPH. Registrováno u MV ČR dne 18. 11. 1996, zn. VSP/1-2148/90-R. Ubytování: Ubytování si hradí každý účastník sám. Požadavek vyznačte na přihlášce, popřípadě jej předem projednejte na níže uvedené adrese. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 31. 10. 2003 na adresu: pplk. Ing. Vladimír Melkes, Vysoká vojenská škola pozemního vojska / K 5, 682 03 Vyškov – Dědice, nebo e-mailem na adresu: melkes@vvs-pv.cz. Prezentace firem: Zájemce o prezentaci firmy na semináři žádáme o zaslání přihlášek do 20. října 2003. V přihlášce uveďte požadavky na prostor a audiovizuální techniku. Cena 3 000 Kč, podrobnosti projednejte s pplk. Ing. Vladimírem Melkesem. Případné informace k semináři žádejte: na výše uvedené adrese VVŠ PV, a na adresách: Ing. Vok Malínský, CSc., telefon 235359889, e-mail: malinsky@sendme.cz, Ing. Stanislav Srnský, telefon 235350409, e-mail: srnskystan@volny.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí