zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekonomický a ekologický potenciál implementace telematiky v logistických systémech

22.10.2003
Obecné
Ekonomický a ekologický potenciál implementace telematiky v logistických systémech
Jedním z cílů dopravní politiky EU je posílení pozice nákladní dopravy vzhledem k deklarovanému požadavku společensky udržitelného rozvoje při minimálním přetěžování dopravních sítí a tím i k snižování ekologických dopadů na okolní krajinu. Mezi hlavní možnosti omezování negativních vlivů v prostředí posilující ekonomiky mohou přispět telematické systémy aplikované v dopravě nebo v ucelených logistických systémech. Vhodnou aplikací telematiky je možno zaručit rozvoj logistiky (úmyslně neuvádíme jen dopravu). Dle uplatnění telematiky v dopravních procesech můžeme přesně definovat následující telematické subsystémy: [*] systémy \"podpůrně-zasilatelské\" - jako např. elektronická výměna dat (EDI) podél přepravních řetězců, elektronické clení, [*] dopravně orientované systémy - systémy pro vytěžování vozidel, kontrola průběhu přepravy, Fleet-management systémy, systémy podpory řízení dopravních uzlů (terminálů, překladišť) a automatické systémy řešení nouzových stavů a ohlašovací systémy podpory nouzových stavů, [*] dopravně informační systémy - v první řadě obecně informační (počasí, uzávěrky, kongesce) a expertně informační (např. přesná data pro přepravu nebezpečných věcí atd.) a dále jde o systémy podporující výpočet mýtného, [*] administrativní systémy - jako např. informační zpracování logistických dat a jejich převedení do ostatních podnikových informačních systémů. Nejvíce telematických služeb v součastné době využívají dopravci a přepravci, kde je nejrychleji patrný pozitivní ekonomický dopad po zavedení telematiky. V budoucnu budou i ostatní články ucelených logistických systémů nuceny implementovat telematické systémy nemluvě o státní správě, která může telematiku využít např. při kontrole přeprav nebezpečných věcí. MEZITITULEK: Logistické systémy a systémy fleet-managementu v kontextu telematiky S nasazením systémů řízení vozidlového parku půjde nejen o snížení podílu prázdných jízd nejméně o 30 % (dle studie provedené pro Ministerstvo dopravy a místní rozvoj SRN - Telematik im Verkehr, Baustein einer Integrierten Verkehrspolitik), ale i o zkrácení dopravních vzdáleností a s tím i o redukci zatížení dopravních řetězců a snížení výkonů nákladní dopravy. Přepravci spolu s výrobními podniky budou moci lépe plánovat dopravní toky a díky těmto pokladům bude vše rychleji realizovatelné. S tím je spojeno i zapojení ekologických druhů doprav a posílí se tak podíl železniční dopravy v nákladní přepravě. Efektivnějším plánováním dopravy může být dosaženo znatelného snížení emisí a nákladů v přepravních procesech. Podle výsledků, které byly zveřejněny v Německu po skončení testovací fáze, dává telematika prostor pro snížení CO2 o 25 %, snížení dopravních výkonů o cca 30 % a 10 - 20% snížení celkových přepravních nákladů. K dosažení takovýchto výsledků je kromě optimalizace přepravních procesů nutné synchronizovat technické a organizační zabezpečení telematiky v evropském prostoru. Pro Českou republiku to znamená začít aktivně ovlivňovat tvorbu těch evropských směrnic a činnosti výborů, které jsou zodpovědné za vytváření jednotného evropského prostoru s neustálým zřetelem na možnost podpory českých dopravních firem. MEZITITULEK: Telematika v nákladní dopravě Implementací telematických systémů v dopravních řetězcích roste možnost propojování kapacit a tím dochází k stále větší integraci logistických procesů, které jsou lépe a jednodušeji ovládatelné. To vše je důležité pro účinné nastavení procesů v citlivém sektoru privátních průmyslových podniků. Mnozí z nich již dnes používají vysoce specializované systémy, které jsou více či méně zaměřeny na přepravní procesy a díky jednotlivým výstupům jsou schopny poskytovat data pro optimalizaci. Tyto tak zvané \"In House\" systémy jsou ve větší míře jedinečná, na míru šitá softwarová řešení a často se jich pro optimalizaci určitého logistického procesu používá více navzájem nekompatibilních. Firmy tak vynakládají značné prostředky na udržování systémů a dat a neuvědomují si, že síla telematiky je v provázanosti mezi jednotlivými obchodními partnery. Řešení, které by nabízelo systém kooperující s podnikovým software a umožnilo by propojení jednotlivých databází podél celého logistického řetěz ce je zatím v začátcích, i když právě propojení informací je jasnou podmínkou pro vytváření 3PL partnerství. Např. v nákladní dopravě chybí obecná aplikace standardů (např. EDIFACT - Electronic Data In terchange for Administrator, Commerce and Transport) pro elektronickou výměnu dat mezi jednotlivými přepravci. Právě elektronická výměna dat umožní lépe nákladní dopravu integrovat do logistickým procesů. Racionalizace logistických procesů, které jsou velice úzce spojeny s implementací informačních a komunikačních systémů, mohou podstatně ovlivnit tvorbu budoucích hodnot a budou znamenat další možné posílení podniků oproti konkurenci. Budoucí orientace musí směřovat k tomu, aby byly veškeré potřebné informace správně a včas využívány všemi partnery. V tomto duchu musí být nasměrována reorganizace a další vývoj podnikové logistiky. Z těchto závěrů by kromě jiného měla vycházet dopravní politika státu a měla by se přímo i nepřímo zaměřit na rozvoj telematických řešení v nákladní dopravě. Podpora vzniku informační databáze, která by byla jednotná např. pro všechna logistická centra daného regionu, by díky propojenosti informací a znalosti dopravních toků značně zjednodušila organizaci dopravy na celém území regionu. Dále by měl z iniciativy Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu vzniknout podpůrný program pro malé a střední dopravní podniky, který by vysvětloval přínosy telematiky, školil personál, umožnil např. i otestování vzorového systému a v konečné fázi i podpořil implementaci těchto systému do podniků. Hlavním efektem by bylo posílení konkurenčních výhod českých dopravních firem na jednotném evropském trhu a snížení dopravní zátěže. MEZITITULEK: Telematika v multimodálních přepravních systémech Většina přeprav po železnici vyžaduje doplňkovou přepravu jiným druhem dopravy (většinou silniční), a to při dopravě zásilky od odesílatele k tarifnímu bodu železnice a následně z cílového tarifního bodu na železnici k příjemci. Tyto multimodální přepravy však byly jen v malé míře organizovány systémově (v minulosti tzv. střediska soustředěné nakládky a vykládky - SNV - která však po roce 1990 na železnici zanikla v neorganizovaném procesu privatizace). Systémově byl vytvářen pouze kontejnerový přepravní systém, včetně jeho infrastruktury. Kombinovaná přeprava je standardizována a právě proto shodné použití nebo lépe propojení telematických aplikací by přineslo nespornou výhodu provozovatelům. Firmy, které se dnes fyzicky zapojují do kombinované přepravy, používají rozdílné telematické systémy, které jsou navzájem nekompatibilní. Proto je nutné podpořit synchronizaci toku dat v překladištích tak, aby hmotný tok byl doprovázen informací v reálném čase, což je znemožněno nekompatibilitou jednotlivých informačních soustav prvků v kombinované přepravě. Úplný telematický systém pro kombinovanou přepravu se musí skládat z následujících částí: [*] hlavní systém pro optimalizaci procesů v KD terminálech, [*] systém pro automatickou identifikaci zásilek, [*] systém otevřené výměny dat pro definované subjekty. Díky zavedení telematiky může velice rychle vzrůst význam kombinované dopravy na trhu a jelikož je evropským dopravně politickým cílem podporovat efektivní a ekologicky šetrné způsoby nákladní dopravy, objevuje se zde možnost podpory těchto projektů i ze strany státu a EU, hlavně díky již schválené státní systémové podpoře kombinované přepravy do roku 2000 s výhledem do roku 2005 v usnesení č. 414/1998 z roku 1998. Hlavním rozvojovým projektem se stávají závazky vyplývající z Evropské dohody AGTC, které se promítají do projektů rozvoje železniční infrastruktury a měly by být doplněny i o podporu pro rozvoj telematiky. MEZITITULEK: Systémy pro vytěžování vozidel Zajímavým oborem pro využití telematiky jsou systémy specializující se na vytěžování vozidel. Na jedné straně je dopravci nabízena volná kapacita a na straně druhé je prostřednictvím veřejného systému tato kapacita spojována s poptávkou po přepravě. V normálním případě je nabídka a poptávka na přepravním trhu sjednávána prostřednictvím osobních kontaktů mezi obchodními partnery a většinou se neomezuje jen na jeden obchodní případ, ale v případě systému vytěžování vozidel je uspokojování poptávky jen dočasné. Z tohoto důvodu nejsou systémy vytěžování vozidel tolik používané, ale budoucí vývoj jasně ukazuje, že doplnění dalších funkcí do těchto většinou internetových aplikací zatraktivní jejich použití pro stále větší klientelu. MEZITITULEK: Telematika v přepravě nebezpečných věcí Telematická řešení pro oblast přepravy nebezpečných věcí jsou v ČR zatím jen v přípravných fázích. Součastná legislativa upravující přepravu nebezpečných věcí vytváří z tohoto oboru velice náročnou oblast. Jak ve smyslu expertním (nutnost bezpečnostních poradců), tak ve smyslu byrokratickém. Evropský vývoj dále naznačuje ještě přísnější sledování těchto přeprav a s tím nutně dojde k nárůstu dalších administrativních aktivit. Pro další rozvoj bude důležité rychle navázat spolupráci s ostatními zeměmi, aby bylo možno vyvinout řešení pro celý evropský prostor. Právě zde bude kladen velký důraz na kompatibilitu systémů mezi jednotlivými zeměmi. Systémová podpora by měly být zaměřena především na [*] tvorbu jednotného legislativního prostředí pro zavedení telematiky v přepravě nebezpečných věcí, [*] demonstrace nutnosti zavedení telematiky v tomto oboru (např. zadáním studií dokazujících minimalizaci nehod a následně vzniklých škod díky podpoře telematiky). Závěrem je nutné se zmínit, že právě do telematiky bude v budoucnu nutno investovat stále více investičních prostředků. Naší snahou není polemizovat nad úlohou státu v tomto důležitém stavu rozvoje logistických systémů, ale včasný přístup a podpora výše zmiňovaných bodů by mohly v budoucnu pomoci českým firmám na jednotném trhu Evropské unie. AUTOR: Ing. Martin Kment a Ing. David Svatoš Katedra logistiky a dopravních procesů Dopravní fakulty ČVUT Zdroj: Odpady
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí