zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Česká republika je země bohatá na lesy

13.10.2003
Les
Česká republika je země bohatá na lesy
Ty tvoří asi jednu třetinu povrchu a pokrývají dvacet šest tisíc kilometrů čtverečních území našeho státu. Les je hluboce zapsán v kultuře a národním dědictví naší země. Lidé v lesích odedávna hospodařili. Často však spíše kořistnickým způsobem. Poslední léta však s sebou přinášejí pozitivní změnu. Dochází k hledání souladu mezi produkčními a ostatními jeho funkcemi.
Právě toto téma bylo hlavní odbornou náplní středečního celostátního semináře, který pořádal republikový výbor České lesnické společnosti ve spolupráci s Lesy České republiky s.p., Lesní správou Svitavy, pod odbornou záštitou Ministerstva zemědělství České republiky, úsek lesního hospodářství. Evropa a les Hospodářská úprava lesa slouží jako nástroj k zabezpečení souladu mezi produkčními a celospolečenskými funkcemi lesa. Netýká se to však jen našich poznatků. Současný vývoj na evropském kontinentě je charakterizován mimo jiné i rozšířením počtu zemí směřujících k demokratickým hodnotám. Mezi tyto země patří i Česká republika. Hnací silou rozvoje v oblasti politické, sociální, ekonomické i ekologické je Evropská unie. Prioritou v jejích dokumentech je i ochrana přírody a krajiny. Růst životní úrovně obyvatel Unie, kam budeme za chvíli patřit i my, klade nové požadavky na lesní hospodářství, a především na celospolečenské funkce lesa. V České republice, stejně tak jako v okolních evropských zemích se postupně zvyšuje podíl lesních porostů s bohatou strukturou. Vznikají složitější porosty s významnou složkou spodního patra pod mateřským porostem. \"Je podporována biologická rozrůzněnost lesních porostů, postupně narůstá zastoupení listnáčů a jedle. Uplatněním výběrových principů pro obhospodařování takových porostů dochází k rozrůznění jejich struktury. Prioritními pro produkční funkci lesa se stává přesně zjištěná zásoba a periodický běžný přírůst,\" říká jeden z odborníků na hospodářskou úpravu lesů Richard Slabý. Demonstrační objekt V souladu s novými požadavky evropské i naší lesnické politiky je možné iniciativu svitavské Lesní správy, která vyústila v založení Demonstračního objektu Boršov, považovat za pilotní a v mnoha směrech ukázkovou. V této lokalitě je totiž demonstrována hospodářská úprava lesa, tak jak o ní hovoříme, v podmínkách souběhu produkčních a veřejných funkcí lesa. \"Jedná se o první demonstrační objekt v republice. Neopomenutelným důvodem jeho založení je rovněž možnost dlouhodobého posouzení vlivu hospodářské úpravy lesů a lesnického hospodaření na stav lesního ekosystému ve více než stopadesátiletém historickém vývoji,\" komentuje vznik objektu ředitel svitavské Lesní správy Miroslav Bačovský . Principům evropské lesnické politiky plně odpovídá důraz na řešení souběhu funkcí veřejně prospěšných s funkcí dřevoprodukční. Na části demonstračního objektu je překryv kategorie lesa ochranného na nepříznivých stanovištích - prudké svahy a kategorie lesa zvláštního určení - lesy v přírodních rezervacích, zejména Rohová a lesy v genové základně. Pozitivní je snaha o zachování genofondu kvalitních bukových porostů vyhlášením genové základny. \"Zdejší buky jsou zde díky osvícenosti našich předků, kteří zdejší lokalitu uchránili krátkozrakému trendu, který vedl k celospolečenskému nahrazení smíšených porostů smrkovými monokulturami. Naší snahou bude zvýšit podíl zastoupení jedle bělokoré a některých cenných listnáčů, což by mělo vést ke složitější, víceetážové struktuře lesních porostů. Tento způsob hospodaření by měl naplňovat i požadavky ochrany přírody a vytvářet příjemné pocity běžných návštěvníků lesa, turistů a cykloturistů na značených stezkách,\" doplnil Bačovský. Hřebečský hřbet Lesy Hřebečského hřbetu v sobě kumulují vysoký produkční potenciál a současně jsou nositeli řady významných mimoprodukčních funkcí. Území tvoří bývalou zemskou hranici mezi Čechami a Moravou a rozdělit se dá na dvě odlišné části. Severní a západní část má charakter zvlněných plošin s převahou smrku, východní a jižní část je výrazně členitější s pestřejší druhovou skladbou. Lesní správa Svitavy však nezaujímá se svými dvanácti revíry pouze Hřebečský masív. Zaujímá více než jednaosmdesát tisíc hektarů katastrální výměry, z toho 27 645 hektarů lesa, v oblasti Svitavské plošiny, severovýchodních výběžků Českomoravské vysočiny, severní části Českomoravského mezihoří a brázdu Malé Hané. \"V lesích obhospodařovaných naší Lesní správou jsou vyhlášeny čtyři přírodní rezervace - Rohová, Králova zahrada, Psí kuchyně a Dlouholoučské stráně. Dále jsou to dvě přírodní památky a dvanáct hodnotných částí lesa s evidovanými lokalitami vzácných druhů flory a fauny. Nově mezi ně patří památný smrk pojmenovaný Paňák po lesmistru Emanuelovi Paňákovi. K významným výskytům vzácných rostlinných druhů patří zejména lokality s lilií zlatohlávkem, ploštičníkem, střevíčníkem pantoflíčkem či ďáblíkem bahenním. V lesích revíru Mendryka je jedna z největších lokalit bledule jarní. Jedinečné jsou Mladějovské tisy,\" charakterizoval spravované teritorium inženýr Bačovský, velký znalec a milovník těchto míst. Člověk lesu, les člověku Účastníci celostátního semináře vedle diskuze o vysoce odborných záležitostech týkajících se hospodářské úpravy lesa a využití jeho produkčního potenciálu, rovněž vysoce ocenili, jak se v podmínkách Demonstračního objektu, ale i chráněných lokalit v praxi daří uplatňovat projekt Člověk lesu - les člověku. \"V posledních třech letech jsme postupně obnovili případně nově vybudovali devět vyhlídkových přístřešků, tři altány, dvanáct studánek, řadu drobných odpočinkových objektů a informační systém pro všechny milovníky lesa v hodnotě díla téměř jeden milion korun. A samozřejmě v tom budeme pokračovat, aby platilo heslo, že všichni lidé přicházející s dobrými úmysly mohou do lesa vstoupit bez zaklepání,\" řekl Miroslav Bačovský na adresu společensky prospěšných aktivit svitavské lesní správy. Zdroj: Noviny Svitavska Autor: OLDŘICH KOUDELKA, EVA NÁVRATOVÁ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí