zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

FINANČNÍ PODPORA Z FONDU SOUDRŽNOSTI

24.10.2003
Obecné
FINANČNÍ PODPORA Z FONDU SOUDRŽNOSTI
V letech 2004 - 2006 může ČR čerpat z pomoci Evropské unie více než dvě a půl miliardy eur. Jejich zdrojem jsou strukturální fondy a po našem členství v EU v příštím roce také Fond soudržnosti. Bude v gesci řídicího orgánu Fondu soudržnosti, který byl v březnu ustaven na Ministerstvu pro místní rozvoj. Na hlavní úkoly nového odboru jsme se zeptali jeho ředitelky Ing. Radky Bučilové. Které jsou v současné době hlavní priority odboru? Je nutné zejména zdárně dokončit využívání předvstupního finančního nástroje ISPA určeného pro kandidátské státy v období od roku 2000 do okamžiku jejich vstupu do EU. Stal se pro nás i určitým tréninkem. V praxi jsme se poučili a ověřili, jak nejlépe postupovat, abychom získali prostředky z Bruselu a mohli je účelně vynaložit na zlepšení úrovně infrastruktury v sektorech dopravy a životního prostředí. Připomenu, že ČR v rámci ISPA obdržela na léta 2000 až 2002 částku 349 mil. eur na projekty s celkovými náklady 627,7 mil. eur, přitom ještě letos probíhá jejich další výběr. Do Bruselu bylo v tomto roce zasláno k projednání a výběru deset projektů, z toho tři dopravní a sedm z oblasti životního prostředí. Co je vaším dalším důležitým úkolem? Do konce roku máme vypracovat ucelený systém přípravy a realizace projektů, které budou již financovány z Fondu soudržnosti. Systém zahrne postavení a vzájemné vazby řídicího orgánu Fondu soudržnosti se zprostředkujícími subjekty, jmenovitě s ministerstvy životního prostředí a dopravy. Tato ministerstva již vypracovala strategické dokumenty s definováním prioritních oblastí pro Fond soudržnosti. V oblasti životního prostředí je to zajištění množství a jakosti vod (pitné vody a odpadních vod), nakládání s odpady, kvalita ovzduší a odstraňování starých zátěží. V oblasti dopravy to je zejména podpora transevropských sítí. Materiál dále určí i vazby mezi výše uvedenými institucemi a tzv. realizačními orgány Fondu soudržnosti. Všechny hlavní zásady a postupy, včetně čerpání finančních prostředků, budou zahrnuty do dokumentu Celková strategie Fondu soudržnosti, který v listopadu předloží Ministerstvo pro místní rozvoj vládě k projednání. Jsou již dány podmínky k čerpání prostředků z fondu? Dosud bylo určeno, že celkové náklady na projekt nemohou být nižší než 10 mil. eur, což lze splnit u finančně náročnější výstavby dopravních sítí. V oblasti životního prostředí mohou být přijatelné jen žádosti větších měst, která mohou dodržet uvedenou podmínku. V případě malých obcí a měst budou mít šanci sdružené projekty, mezi jejichž jednotlivými dílčími částmi bude logická souvislost. Při tom budou důležitou roli hrát regionální pracovní skupiny založené na partnerském principu. Jaké klíčové problémy lze očekávat v praxi? Musíme zvládnout proces decentralizace řízení Fondu soudržnosti, neboť práva, povinnosti a veškerá odpovědnost za přípravu a konečný výběr projektů nyní přechází na naši republiku. A rovněž na instituce, které budou jednat a rozhodovat o vynakládání svěřených finančních prostředků. Jinak už máme jisté zkušenosti s uplatňováním předvstupního nástroje ISPA, takže víme, na které problémy se zaměřit při výběrovém řízení apod. Kde obce, jejich sdružení a regiony získají obsáhlejší informace? Evropská komise připravila Příručku Fondu soudržnosti, ve které je komplexně uvedeno, co vyžaduje legislativa EU, jakými předpisy a nařízeními se má žadatel o podporu řídit. Obsahuje též platný formulář žádosti. Příručku obdržely příslušné krajské orgány a úřady, zájemcům je k dispozici na Ministerstvu pro místní rozvoj. Širší informace z příručky lze nalézt na internetové stránce ministerstva www.mmr.cz. Jakmile vláda ještě do konce roku schválí náš dokument Celková strategie Fondu soudržnosti, bude jím mj. také přesně popsáno, jak při žádostech o dotaci z fondu postupovat v našich konkrétních podmínkách. Dokument se stane základem pro manuál, který bude rovněž zveřejněn na internetových stránkách ministerstva. Na webových stránkách jsou také přístupné příslušné materiály ministerstev životního prostředí a dopravy. Počítáme s tím, že v elektronické podobě, jako metodický návod pro další zájemce, zveřejníme první připravované projekty, které budou žádat o podporu z Fondu soudržnosti. Asi od počátku příštího roku začne na webové adrese Ministerstva pro místní rozvoj fungovat burza partnerů. Ta pomůže najít partnery, kteří by se mohli podílet na financování projektů. Burza by měla sloužit i k výměně praktických zkušeností z této oblasti. Komu žadatelé předloží zpracované projekty? Podle tématiky (životní prostředí, doprava) Státnímu fondu životního prostředí nebo Ministerstvu dopravy. Jejich odborníci všechny projekty vyhodnotí a závěrečná posouzení předají pracovním skupinám a dále řídicímu výboru Fondu soudržnosti, i tento postup bude přesně stanoven v Celkové strategii Fondu soudržnosti. AUTOR: JAN BEDNAŘÍK FOTO AUTOR Projekty schválené Řídicím výborem ISPA k podpoře v letech 2000 až 2002 Obchvat Bělotína - celkové náklady 30 mil. eur, celkový grant ISPA 17,1 mil. eur Rychlostní silnice R48 Dobrá - Tošanovice - celkové náklady 36,5 mil. eur, celkový grant ISPA 19,8 mil. eur Modernizace úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov - celkové náklady 143,1 mil. eur, podpora z ISPA 72,8 mil. eur Úsek R 48 rychlostní komunikace Frýdek-Místek-Dobrá - celkové náklady 36 341 990 eur, celkový grant z ISPA 20 391 677 eur, z toho alokace 2000 10 051 734 eur Železniční úsek Záboří-Přelouč - celkové náklady65 560 339 eur, celkový grant z ISPA 30 907 420 eur, z toho alokace v roce 2000 činila 20 408 066 eur Železniční úsek Ústí nad Orlicí-Česká Třebová - celkové náklady 30 485 160 eur Rozšíření kanalizační sítě v Ostravě - celkové náklady40 720 168 eur, celkový grant z ISPA 16 644 682 eur, z toho alokace 2000 13 315 746 eur Kanalizační síť města Brna - celkové náklady 39 273 300 eur, celkový grant z ISPA 17 841 373 eur, z toho alokace 2000 14 273 068 eur Dostavba systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v Podkrušnohorskéoblasti - celkové náklady 21,57 mil. eur, celkový grant z ISPA 12,87 mil. eur Intenzifikace a rekonstrukce ČOV a kanalizační sítě Jihlava - celkové náklady 15,39 mil. eur, celkový grant ISPA 9,62 mil. eur Dobudování a rekonstrukce kanalizační sítě Olomouc - celkové náklady 14,67 mil. eur, celkový grant ISPA 10,12 mil. eur, Nakládání s odpadními vodami a zásobování pitnou vodou v regionu Jesenicka - celkové náklady 15,98 mil. eur, celkový grant ISPA 9,15 mil. eur, Ochrana vod povodí řeky Dyje - celkové náklady 49,106 mil. eur, celkový grant ISPA 33,387 mil. eur Čistá Bečva, celkové náklady - 51,56 mil. eur, celkový grant ISPA 32,35 mil. eur ZDROJ: MODERNÍ OBEC
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí