zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Závěr zjišťovacího řízení - kamenolom NIVA ve Slavkově pod Hostýnem

24.10.2003
Geologie
Závěr zjišťovacího řízení - kamenolom NIVA ve Slavkově pod Hostýnem
Zlín 13. října 2003 Čj.:KUZL 4054/2003 ŽPZE-ML vyřizuje:Mgr. Martina Láníková Dle rozdělovníku ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) akce „Kamenolom NIVA Slavkov p. Hostýnem“. Identifikační údaje: Název: Kamenolom NIVA Slavkov pod Hostýnem Kapacita (rozsah) záměru: Stavba: 8 tis. m3 , tj. 20 tis. tun/rok. Rozšíření plochy těžebního prostoru o 0,4963 ha bez zvýšení kapacity těžby. Charakter záměru: Záměrem oznamovatele je pokračování těžby v kamenolomu NIVA zavedeným způsobem podle nového \"Plánu využívání ložiska\", zahrnujícího rozšíření plochy těžebního prostoru o 0,4963 ha bez zvýšení kapacity těžby a změny technologie těžby a úpravy suroviny. Záměr těžby nevýhradního ložiska podléhá územnímu řízení podle stavebního zákona. Umístění: Kraj Zlínský Obec Slavkov pod Hostýnem Katastrální území Slavkov pod Hostýnem Zahájení: 2004 Ukončení: 2022 Oznamovatel: PERT CZ spol. s r.o., 768 61 Slavkov pod Hostýnem 185 Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Stanislav Foltýn, jednatel společnosti, Vršava 4443, 760 01 Zlín 1 Souhrnné vypořádání připomínek: K záměru bylo doručeno celkem 7 vyjádření : Obec Chvalčov, Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Město Bystřice pod Hostýnem, Ministerstvo zemědělství, Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Ministerstvo kultury České republiky. Připomínky se týkaly především témat|: Upravení maximálního denního limitu průjezdů techniky. Zajištění mytí vozidel, aby nedocházelo k vynášení zeminy ve vzorcích pneumatik. Hluku, způsobeného průjezdem nákladních vozidel a počtu těchto vozidel. Úklidu vozovky. Vedení odvozní trasy. Převedení dopravy na katastr města Slavkova. Eliminace prašnosti. Respektování hlukových limitů, zpracování hlukové studie, povrchových vod, zbudování trubní propusti, vyřešení problémů s povrchovými vodami přitékajícími ve směru od lomu. Vyhodnocení možných vlivů eolické činnosti na lesní porosty přiléhající k lomovým stěnám. Vzniknuvších odpadů a způsobu jejich likvidace. Protože všechny podané připomínky hodnotíme jako oprávněné, požadujeme jejich zapracování v dalším stupni dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Závěr: Záměr \"Kamenolom NIVA Slavkov p. Hostýnem\" naplňuje dikci bodu 2.5 výše uvedeného zákona (Těžba nerostných surovin 10 000 - 1 000 000 tun/rok). Kategorie II, přílohy č.1 zákona (sloupec B). Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 zákona došel příslušný orgán k závěru, že záměr „Kamenolom NIVA Slavkov p. Hostýnem“ nebude posuzován podle citovaného zákona. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Přílohy: seznam kopií jednotlivých obdržených vyjádření Obec Chvalčov, Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Město Bystřice pod Hostýnem, Ministerstvo zemědělství, Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Ministerstvo kultury České republiky. RNDr.Alan U r c vedoucí odboru Rozdělovník: Dotčené územní samosprávné celky: Příslušná obec - Slavkov p. Host, 768 61 Slavkov p. Host. 14 Bystřice p. Host., Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice p. Host. Chvalčov, Obřanská 145, 768 62 Chvalčov Dotčené správní úřady: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, 128 01 Praha 2 bez příloh Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 - Vršovice Ministerstvo životního prostředí, OVSS VIII, Wellnerova 5, 779 00 Olomouc Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ministerstvo kultury, Milady Horákové 220/139, 160 41 Praha 6 bez příloh Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín ČIŽP oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 772 00 Olomouc Obvodní báňský úřad v Brně, Cejl 13, 601 42 Brno Městský úřad Bystřice p. Host., Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice p. Host. odbor životního prostředí stavební úřad Oznamovatel: bez příloh PERT CZ spol. s r.o., 768 61 Slavkov pod Hostýnem 185 Oprávněný zástupce oznamovatele: bez příloh Ing. Stanislav Foltýn, jednatel společnosti, Vršava 4443, 760 01 Zlín 1 Na vědomí: bez příloh Povodí Moravy Brno, Dřevařská 11, 601 75 Brno Tiskový odbor Zlínského kraje Zdroj:www.env.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí