zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Restrukturalizovaná dohoda ADR (první část)

05.11.2003
Chemické látky
Restrukturalizovaná dohoda ADR (první část)
Komentář k ADR, jenž je v tomto znění účinná od 1. ledna 2003. Sbírka mezinárodních smluv č. 65/2003 - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s. a č. 6/2002 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) PŘÍLOHA A Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů Část 1: Všeobecná ustanovení Část 2: Klasifikace Část 3: Vyjmenování nebezpečných věcí, zvláštní ustanovení a vynětí z platnosti pro omezená množství Část 4: Ustanovení o používání obalů a cisteren Část 5: Předpisy pro odeslání Část 6: Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů, velkých nádob pro volně ložené látky (IBC), velkých obalů a cisteren Část 7: Ustanovení o podmínkách přepravy, nakládky, vykládky a manipulace PŘÍLOHA B Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Část 8: Požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady Část 9: Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel Rozsah platnosti: Pro účely Článku 2 dohody ADR příloha A uvádí: - nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přeprava je zakázána - nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přeprava je dovolena a podmínky, které musí být při této přepravě splněny (včetně vynětí z platnosti), zejména - klasifikace věcí, včetně klasifikačních kritérií pro jejich zatřídění a příslušných zkušebních metod - používání obalů (včetně společného balení) - používání cisteren (včetně jejich plnění) - postupy před odesláním (včetně nápisů a bezpečnostních značek na kusech a označování dopravních a přepravních prostředků), jakož i doklady a požadované informace - ustanovení o konstrukci, zkoušení a schvalování obalů a cisteren - používání dopravních prostředků (včetně nakládky, společné nakládky a vykládky) - použitelnost jiných předpisů - přeprava jinou dopravou než silniční - definice a měrné jednotky - školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí - bezpečnostní povinnosti účastníků - přechodná ustanovení - kontroly a jiná podpůrná opatření pro zajištění plnění bezpečnostních požadavků dopravní omezení stanovená příslušnými orgány Vynětí z platnosti: 1. vynětí z platnosti týkající se druhu přepravy přeprava nebezpečných věcí soukromými osobami, pokud jsou dotyčné věci baleny pro maloobchodní prodej a jsou určeny pro jejich osobní nebo domácí použití přeprava strojů nebo zařízení, které mohou obsahovat nebezpečné věci ve své konstrukci přeprava prováděná podniky jako vedlejší činnost k jejich hlavní činnosti (např. zásobování stavenišť pozemních nebo inženýrských staveb) přeprava prováděná zásahovými službami nebo pod jejich dozorem (např. odtah vozidla po nehodě s nákladem nebezpečných věcí) nouzové přepravy určené pro záchranu lidských životů 2. vynětí z platnosti pro přepravu plynů plyny obsažené v nádržích vozidel provádějících přepravu plyny obsažené v palivových nádržích přepravovaných vozidel plyny obsažené v zařízeních používaných pro provoz vozidla plyny skupiny A (dusivé) a O (podporující hoření) za přesně stanovených podmínek plynů obsažených ve zvláštních zařízení vozidel (např. chladící systémy) nevyčištěných vyprázdněných nesnímatelných tlakových nádrží (musí být hermeticky uzavřeny) plyny obsažené v potravinách nebo nápojích 3. vynětí z platnosti pro přepravu kapalných pohonných látek pohonné látky obsažené v palivových nádržích vozidel provádějících přepravu pohonné látky v palivových nádržích vozidel nebo jiných dopravních prostředků (např. lodě), které jsou přepravovány jako náklad 4. vynětí z platnosti podle zvláštních ustanovení a pro nebezpečné věci zabalené v omezených množstvích zvláštní ustanovení kap. 3.3 dohody vyjímají částečně nebo úplně přepravu určitých nebezpečných věcí z platnosti ustanovení ADR (např. ustanovení č. 242 říká, že síra UN 1350 „nepodléhá předpisům ADR, pokud je zformována do specifického tvaru (např. kuliček, pilulek, granulí, pastilek nebo vloček)“) balení v omezeném množství LQ1 až LQ25 tj. balení vnitřní obal – vnější obal dle tabulky 3.4.6 např. LQ8 říká, že pokud látka bude zabalena ve vnitřním obalu s nejvyšším obsahem 3 kg a ve vnějším obalu o nejvyšší celkové hmotnosti 12 kg a vnější obal je zřetelně a trvanlivě označen UN číslem látky, které obsahuje a tomuto číslu jsou předřazena písmena UN nepodléhá při přepravě předpisům ADR. 5. vynětí z platnosti pro vyprázdněné nevyčištěné obaly vyprázdněné nevyčištěné obaly, které obsahovaly látky třídy: 2-plyny, 3-hořlavé kapaliny, 4.1-hořlavé tuhé látky, 5.1-látky podporující hoření, 6.1-jedovaté látky, 8-žíravé látky a 9-různé nebezpečné látky a předměty nepodléhají ustanovením ADR, jestliže byla provedena přiměřená opatření vylučující jakékoli nebezpečí. 6. vynětí z platnosti pro množství přepravovaná jednou dopravní jednotkou přeprava v podlimitním množství pro kterou neplatí některá ustanovení ADR. Pro účely této přepravy jsou nebezpečné věci rozděleny do 4 přepravních kategorií: Kategorie 0 – látky v této kategorii jsou vždy přepravovány pod plnou ADR Kategorie 1 – látky v této kategorii mohou být přepravovány za podmínek podlimitu v množství 20 (L nebo kg) na jednu dopravní jednotku Kategorie 2 - látky v této kategorii mohou být přepravovány za podmínek podlimitu v množství 333 (L nebo kg) na jednu dopravní jednotku Kategorie 3 - látky v této kategorii mohou být přepravovány za podmínek podlimitu v množství 1000 (L nebo kg) na jednu dopravní jednotku Kategorie 4 - látky v této kategorii mohou být přepravovány za podmínek podlimitu v neomezeném množství na jednu dopravní jednotku Podlimitní množství ne jednu dopravní jednotku platí buď pro jeden druh nebezpečné věci dané kategorie (jedno UN), nebo pro součet množství nebezpečných věcí (různá UN) dané kategorie. Pokud jsou na dopravní jednotce (vozidle) přepravovány v kusech nebezpečné věci různých přepravních kategorií, musí být proveden speciální výpočet, jaké množství nebezpečných věcí může být naloženo, aby byly dodrženy podmínky přepravy v podlimitu. vyprázdněné nevyčištěné obaly , které obsahovaly látky přepravní kategorie jiné než 0 jsou zařazeny do přepravní kategorie 4 a jsou v režimu podlimitního množství přepravovány bez omezení hmotnosti na jednom vozidle. Jaká ustanovení ADR nemusí být plněna při přepravě v podlimitu: - vozidla (kontejnery, cisternové kontejnery, přemístitelné cisterny) nemusí být označeny velkými bezpečnostními značkami - nemusí být písemné pokyny pro případ nehody - nemusí být dodržovány ustanovení o přepravě v kusech (kromě výjimek) - řidič nemusí mít školení ADR Z požadavků ADR musí být plněno: - nákladní list - vybavenost hasicími přístroji dle předpisů ADR - školení všech osob, kromě řidičů podílejících se na silniční přepravě nebezpečných věcí - přenosná osvětlovací zařízení ve vozidle - požadavky na dozor nad vozidly - dodrženy některé dodatečné požadavky na jednotlvé třídy nebo látky Pro účely článku 2 dohody ADR příloha B uvádí požadavky na konstrukci, výbavu a provoz vozidel přepravujících nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena a to: - požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a doklady - požadavky na konstrukci a schvalování vozidel Zdroj: E-mail noviny OŽP
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí