zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Majitelé lesů se obávají novely zákona o ochraně přírody

13.11.2003
Příroda
Les
Majitelé lesů se obávají novely zákona o ochraně přírody
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) uspořádalo na dobříšském zámku seminář, jehož cílem bylo posoudit návrh novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Majitelé nestátních lesních majetků se totiž obávají, že přijetí této novely v připravovaném znění neúměrně zasáhne do jejich vlastnických práv. K návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny mají výhrady nejen členové SVOL, ale i někteří členové příslušných výborů Poslanecké sněmovny. O sledovanosti připravované právní normy, jejímž předkladatelem je Ministerstvo životního prostředí, svědčí i fakt, že při jejím projednávání v různých orgánech bylo podáno celkem 220 pozměňovacích návrhů. Úprava zákona o ochraně přírody je však nezbytná. Vychází z požadavku Evropské unie vytvářet v členských státech území pod souhrnným názvem NATURA 2000. MEZITITULEK: Jaké jsou výhrady Na hlavní problémy, které mohou v praxi postihnout obecní a soukromé vlastníky po přijetí návrhu novely, upozornil na semináři Ing. Josef Vovesný, ředitel Lesní správy v Orlíku nad Vltavou, člen předsednictva SVOL: \"Rozsah novely a realizace soustavy NATURA 2000 o určení přírodních ochranných území, připravovaný Ministerstvem životního prostředí, je podle našeho názoru jednostranný a direktivní proces, bez možnosti rovnocenné účasti všech zainteresovaných na rozhodování. Návrh novely zahrnuje vyloučení vlastníků polesí a správních orgánů. Navíc navrhuje nový centrální orgán Správa ochrany přírody, který není nutný, zvýší pouze administrativní náklady. Toto centralistické pojetí je zcela v rozporu se směrnicí Rady Evropy č. 429 EHS a direktoriátu Evropské komise, které doporučují rozhodování v regionech, do kterého by se zapojili vlastníci lesních majetků se znalostí místních problémů.\" Podle Ing. Josefa Vovesného při přípravě novely nebyly předloženy všechny údaje o ekonomických důsledcích navrhovaných opatření. I když je v důvodové zprávě uvedena částka dvě miliardy korun ročně, kterou si v prvních letech vyžádá realizace programu NATURA 2000, konkrétně ochrana vybraných přírodních lokalit, není v ní zahrnuta majetková újma vlastníků pozemků. Nakonec i mapování chráněných území probíhá bez účasti a zkušeností správců polesí, stejně tak správních orgánů v regionech a zájmového sdružení. Město Písek vlastní 6,5 tisíce hektarů lesa a stejně jako jiné obce nyní víc klade důraz na jeho rekreační funkci a ochranu životního prostředí. \"Nemáme proto zájem na tom, aby hynuli ptáci, kteří mají být podle směrnic Evropské unie chráněni,\" uvedl na semináři JUDr. Luboš Průša, starosta města Písku. \"Jenže návrh novely a směrnice o chráněných stanovištích ptactva naznačuje, že může dojít k omezení vlastnických práv, aniž se stanoví jejich rozsah. Rozhodnutí zůstává na ministerských úřednících a na nejasném řízení, které není podřízeno režimu správního posuzování. Znám připravovaný materiál o lokalitě na soutoku Otavy s Vltavou, která bude patřit do chráněného území. V této oblasti by měla být vždy v první polovině roku kvůli hluku zakázána těžba a manipulace se dřevem, dále přepracovány trasy pro turisty apod. Domnívám se, že taková opatření lze přijmout jen v nezbytné míře určené zákonem, což se ve zmíněné novele nepovedlo,\" dodal starosta Písku. K problémům se také vyjádřil Ing. Roman Šimek, ředitel Správy lesů města Olomouc, které vlastní na 4000 hektarů lesa, z nichž 1200 hektarů se již nachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO): \"Pokud bude snaha vyhlásit na našem území evropsky chráněnou lokalitu, chtěli bychom jako rovnocenný partner jednat o všech podmínkách s ochranou přírody. Pokud však jedna strana ví, že argumenty té druhé nemusí vyslechnout a ze zákona má možnost diktovat podmínky, tak toho může být dříve či později zneužito. V regionu by se také mělo rozhodovat objektivně. Je nutno zvážit, jestli zájem ochrany přírody bude dominovat nad ostatními veřejnými zájmy, či nikoliv. V CHKO Litovelské Pomoraví jsou připraveny návrhy chráněných ptačích lokalit, neboť se tam vyskytuje strakapoud prostřední a snad také lejsek, což jsou druhy běžně zastoupené i v jiných navrhovaných oblastech. Pokud by šlo o druhy ojedinělé v České republice, pak nemáme u nás proti jejich ochraně námitek.\" MEZITITULEK: Zkušenost ze zahraničí O tom, jak v Rakousku, Německu a ve Francii přistupovali k zavedení soustavy NATURA 2000, informovali Karel Schwarzenberg, Jan Lobkowicz a Konstantin Kinský, kteří vlastní lesy v ČR. Podle nich byly zpočátku i ve zmíněných zemích rozpory mezi příslušnými ministerstvy a majiteli polesí, když se jednalo o vytyčení ochranných přírodních stanovišť. Postupně se ve vzájemné diskusi našel kompromis, konkrétně vyjádřený ve smlouvě každého vlastníka se zástupci ochrany přírody. V ČR se majitel lesa k volbě chráněné lokality zatím nemůže ani vyjádřit, ani odvolat k soudu. Právní rámec NATURA 2000 by proto měl být u nás jasný a k tomu je nezbytné účinněji spolupracovat s Ministerstvem životního prostředí. MEZITITULEK: Co řekl ministr Česká republika se zavázala, že do 1. května 2004, kdy se stane plnoprávným členem Evropské unie, přijme několik důležitých zákonů v oblasti ochrany životního prostředí, včetně uvedené novely. Pokud se tak nestane, hrozí naší republice značná pokuta. Na toto nebezpečí upozornil RNDr. Libor Ambrozek, ministr životního prostředí, který mj. konstatoval: \"Bohužel, dosavadní připomínkové řízení k novele nebylo dostatečné, neboť především zástupci vlastníků se ho nemohli zúčastnit v odpovídající míře, což musíme napravit. Dále jsme se s Ministerstvem zemědělství a dalšími resorty dohodli, že smluvní ochranu a náhrady újmy v ochranných územích budeme řešit společně při projednávání novely v Poslanecké sněmovně.\" Ministr zdůraznil, že bude zásadní rozdíl mezi probíhajícím mapováním velkého rozsahu vhodných přírodních lokalit a skutečnou plochou navrženou k ochraně ptactva. Cílem je splnit požadavky EU za cenu výběru co nejmenšího procenta území, které bude přidáno ke stávajícím chráněným oblastem. V nových lokalitách se bude nadále běžně hospodařit jako dosud a jen v mimořádných případech se bude jednat s vlastníky o změně. \"Za Ministerstvo životního prostředí mohu říci, že pokud majitelé lesů nebudou souhlasit s ochranou vybraného území, najdeme lokalitu jinou, jestliže bude mít srovnatelné podmínky. Kdyby se však rozpory s vlastníky nepodařilo vyřešit, teprve potom by bylo možné obrátit se na soud.\" RNDr. Libor Ambrozek vyjádřil vstřícnost, neboť po semináři při jednání o diskutovaných záležitostech ve společné pracovní skupině ministerstva a zástupců SVOL došlo ke kompromisní dohodě. Konečný návrh novely zákona měli poslanci projednat a schválit během října. AUTOR: JAN BEDNAŘÍK ZDROJ: MODERNÍ OBEC NATURA 2000 Je to soustava celoevropsky chráněných přírodních oblastí, ve kterých se vyskytují ohrožené druhy rostlin a živočichů. K implementaci tohoto systému do našeho právního řádu se ČR zavázala při vstupu do EU. V první etapě do roku 2004 mají být u nás vyhlášeny lokality ochrany ptactva. Soustava NATURA 2000 se má v ČR uplatnit zhruba na jednom miliónu hektarů lesních pozemků, přičemž v některých krajích zahrne víc než polovinu celkové plochy. Jen oblasti ochrany ptactva zasáhnou 720 tisíc hektarů. Například v jižních Čechách je to 35 % celkové lesní výměry.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí