zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podpory v odpadovém hospodářství ze státního fondu

24.11.2003
Odpady
Podpory v odpadovém hospodářství ze státního fondu

Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) podporuje několik oblastí odpadového hospodářství. V oblasti nakládání s odpady je nyní vypsán program 4.1 - Program podpory sanací a rekultivací starých skládek. V jeho rámci je možné žádat o podporu ve formě dotace ve výši 50 % z celkových rozpočtových nákladů a podporu ve formě půjčky s úrokem 4 % p.a. z celkových rozpočtových nákladů.

Díle je možné žádat na sanace a rekultivace starých skládek KO, zejména těch, které byly provozovány na základě zvláštních podmínek podle § 15 odst. písm. b) zrušeného zákona č. 238/1991 Sb.- Technické zabezpečení těchto skládek musí minimalizovat jejich rizikovost. V odůvodněných případech mohou být likvidovány i černé skládky, zejména v NP a CHKO.

Fond rovněž podporuje vybudování systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadů financováním výstavby sběrných míst - sběrných dvorů, recyklačních linek a zařízení na využívání odpadů. Jedná se o program 4.2 - Program na využívání a zneškodňování odpadů, ve kterém nepodnikatelské subjekty mohou obdržet dotaci ve výši 40 % z celkových rozpočtových nákladů a půjčku s 1,5 % úrokem ve výši 40 % z celkových rozpočtových nákladů a podnikatelské subjektu půjčky s 4% úrokem ve výši 80 % z celkových rozpočtových nákladů. Odklad splatnosti půjčky je v obou případech 2 roky, doba splatnosti u nepodnikatelské sféry 7 let, u podnikatelů 8 let.

Program 4.3 je určen na podporu zpracování Plánů odpadového hospodářství krajů. Jeho účelem je sjednotit postup přípravy POH krajů a formy výstupů vzhledem ke vzájemným vazbám mezi kraji. Žadatelem může být pouze kraj, výše podpory max. do výše 80 % z rozpočtových nákladů a je omezen částkou 1 mil. Kč.

Zdroje

Prostředky na financování těchto projektů SFŽP ČR získává z poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, poplatků za vypouštění škodlivých látek do ovzduší, poplatků podle zákona o odpadech, odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 60 %, poplatků za skutečný odběr podzemních vod, úhrad odváděných do státního rozpočtu za vydobyté nerosty, příjmů za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí a dalším příjmů, včetně pokut uložených orgány správce Fondu a Českou inspekcí životního atd.

Z oblasti odpadového hospodářství Fond získává prostředky na základě zákona o odpadech č. 185/2001. Poplatek vybírá od původce odpadu provozovatel skládky při uložení odpadů na skládku a poté je provozovatel odvádí příjemcům poplatků. Základní složka poplatku se platí za uložení odpadu - příjemcem této složky poplatku je obec, na jejímž katastrálním území skládka leží. Za uložení nebezpečného odpadu se dále platí riziková složka odpadu. U komunálního a ostatního odpadu je v současné době výše základní složky odpadu 120 Kč/t a u nebezpečného odpadu základní složka 1 100 Kč/t a riziková složka poplatku je 2 000 Kč/t.

Příjmem SFŽP ČR je riziková složka odpadu. V roce 1998 byl tento poplatek stanoven ve výši 300 Kč/t, 1999 - 2000 ve výši 500 Kč/t, v roce 2001 ve výši 750 Kč/t uloženého nebezpečného odpadu. Celkové příjmy Fondu za rizikovou složku odpadu činily v roce 1999 88,8 mil. Kč, v roce 2000 cca 53,6 mil. Kč a v roce 2001 51,7 mil. Kč, v roce 2002 124,4 mil. Kč. Problémem je zjistit skutečné množství nebezpečných odpadů na uložených provozovatelem na skládku. Velká množství odpadů je např. překlasifikováno a následně v hlášení příslušným orgánům uvedeno jako materiál na technické zabezpečení skládky. Fond, města a obce tak přichází o velkou část příjmů.

Dalším příjmem je poplatek za zápis do Seznamu osob, které jsou nositeli zpětného odběru a využití odpadů z obalů dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech (poplatek 5000 Kč, resp. 2000 Kč každoročně).

Pro zajímavost uvádíme, že Fond zpátky do odpadového hospodářství vložil v roce 2002 303,2 mil. Kč, tj. téměř trojnásobek příjmu z odpadového hospodářství v tomto roce.

AUTOR: Ing. Ivana Štríchlová,
Státní fond životního prostředí
ZDROJ: ODPADY
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí