zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace pro občany: Poplatek za komunální odpad v Brně v roce 2004

22.12.2003
Odpady
Informace pro občany: Poplatek za komunální odpad v Brně v roce 2004
Úhrada poplatku za komunální odpad

Jak jste si již přečetli na úvodní stránce, místní poplatek činí v kalendářním roce 2004 na jednoho poplatníka 500 Kč a je splatný k 31.05.2004.

Platit poplatek můžete i nadále

 1. Pokladnou
 2. Bezhotovostním převodem
 3. Poštovní poukázkou

Úhrada poplatku pokladnou

Šumavská 33, budova A - v místě pracoviště správce poplatku jsou v provozu celoročně dvě pokladní místa. V době od března do května se počet pokladen zvedá na čtyři. Při úhradě v hotovosti na pokladně je dobré znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození všech poplatníků, za které je odváděn poplatek.
V době od března do května je také v provozu až pět pokladních míst na Malinovském náměstí 3, v přízemí budovy Magistrátu města Brna. (Mapa: Šumavská, Malinovského nám.)

Úhrada poplatku bezhotovostním převodem

Účet správce poplatku je 156304/5400
Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka
Konstantní symbol 1318
Pokud budete platit za více osob jedním příkazem k úhradě, oznamte nám jména, data narození a adresu těchto poplatníků. Pro tato oznámení lze použít formulářů dostupných na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí, nebo v elektronické podobě na této stránce. Adresa je nepovinný údaj, ale pomůže upřesnit a usnadnit vyhledávání a přiřazování platby.

Úhrada poplatku poštovní poukázkou

Poštovní poukázky s předtištěným číslem účtu jsou spolu s formuláři oznámení společného zástupce k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí a samozřejmě na pracovišti správce poplatku.
Poukázky vyplňujte hůlkovým písmem, čitelně a nezapomeňte uvádět zejména variabilní symbol (rodné číslo poplatníka).


 
Pokud uhradíte jednou poukázkou poplatek za více osob, oznamte nám jejich jména, data narození a adresu. Lze tak učinit písemně na adresu správce poplatku : Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení správy poplatku, Kounicova 67, 601 67 Brno, nebo prostřednictvím internetu na této straně, odkaz Oznámení společného zástupce - formulář k odeslání.

 

Osvobození od poplatkové povinnosti
Osvobozeny
od místního poplatku v roce 2004 jsou:

 • fyzické osoby vlastnící stavbu určenou k individuální rekreaci v Brně, a to od poplatku vztahujícímu se k této stavbě,
 • fyzické osoby přihlášené k trvalému pobytu na adrese Husova3, Husova 5 a Dominikánská 2,
 • třetí a další nezaopatřený sourozenec, za splnění těchto kritérií:
   • věk nejméně tří sourozenců je pod 15 let,
   • jsou nezaopatření a žijí ve společné domácnosti,

Zákonný zástupce těchto sourozenců musí správci poplatku doložit rodné listy a čestné prohlášení o nezaopatřenosti k 31.05.2004. Pokud tak neučiní, mohl by být pokutován za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Je dobré nenechávat dokládání na poslední chvíli a rozhodně je žádoucí řešit tuto povinnost s referenty v kanceláři a nikoli s pokladními. Zdržujete tak nejen sebe, ale i Vaše spoluobčany, kterých se žádné osvobození netýká a místo dvou minut, které zabere úhrada v hotovosti, musí čekat díky Vám mnohem déle.

Poměrné částky

S výší poplatkové povinnosti souvisí i

 • změny trvalého pobytu;
 • narození;
 • úmrtí.


Pokud se do Brna přistěhujete, musíte do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste se přihlásili, zaplatit poměrnou částku poplatku. Ta se rovná jedné dvanáctině poplatku vynásobené počtem měsíců, odkdy trvá trvalý pobyt. Zaokrouhlujte na koruny nahoru.
Pokud jste se z Brna odstěhovali, máte nárok na vrácení poměrné částky, která se vypočítá obdobně.
Při narození dítěte postupují zákonní zástupci při výpočtu poměrné částky stejně jako v případě přistěhování se do města.

 
 
Při úmrtí přechází poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. S usnesením o dědicích pak lze požádat o vrácení přeplatku. Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici.

Těžká sociální situace

Občané sociálně potřební, nezaměstnaní, rodiny s nezaopatřenými dětmi se mohou obrátit na příslušný sociální odbor se žádostí o jednorázovou dávku.

Trvalý pobyt

Poplatníci, kteří se nezdržují v místě trvalého pobytu, nejsou osvobozeni od poplatku a správce daně nezohledňuje tuto skutečnost při rozhodování o žádostech o prominutí. Je rozhodnutím každého z nás, kde budeme mít trvalý pobyt. Pro osoby zdržující se mimo Brno, ať již na území České republiky nebo v zahraničí, které nechtějí platit místní poplatek, se mohou s informacemi o změně trvalého pobytu obrátit na Odbor správních činností MMB, Husova 5.

Nedoplatky, zvyšování a jejich vymáhání
Pokud nezaplatíte ve lhůtě splatnosti, nebo zaplatíte v nesprávně nižší výši, stáváte se dlužníkem a Vámi včas nezaplacené poplatky (nebo jejich část) můžeme zvýšit až na trojnásobek nedoplatku. Bude-li tedy Váš nedoplatek činit 500 Kč, v měsíci červnu Vám může být zvýšen až na částku 1500 Kč. Pokud nezaplatíte ani na základě výzvy k úhradě v náhradní lhůtě, bude s Vám zahájeno vymáhací řízení, přičemž náklady tohoto řízení mohou dosáhnout až několika tisíc korun.


Odklad a splátky

Od ledna do května můžete hradit jakékoliv poměrné částky jedním z výše uvedených způsobů úhrad. Je důležité, abyste k 31.05.2004 měli uhrazen poplatek v plné výši. Po tomto datu může správce poplatku zvýšit nedoplatek až na jeho trojnásobek a dál postupovat dle předchozího odstavce.
Chcete-li řešit dluh žádostí o odklad či o splátky, pak vezměte na vědomí, že s takovou žádostí je spojen správní poplatek ve výši 100 Kč na jednoho žadatele a z odložené částky se Vám počítají úroky dle zákona o správě daní a poplatků. Při tak relativně nízkém poplatku je logicky tento postup nevýhodný a poplatek se Vám prodraží. Nutno poznamenat, že podání žádosti a nevratná úhrada správního poplatku ještě neznamená, že Vaší žádosti bude vyhověno.

V každém případě doporučujeme projednat předem možnosti odkladu či splátek se zaměstnanci správce poplatku, kteří Vám rádi při řešení Vaší situace pomohou.

Právní úprava

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 24/2001 ve znění pozdějších vyhlášek
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

ZDROJ: www.brno.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí