zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

První odpadové nařízení vlády z roku 1939

23.12.2003
Odpady
První odpadové nařízení vlády z roku 1939
Vláda  Protektorátu  Čechy  a  Morava  nařizuje  podle čl. II ústavního  zákona zmocňovacího  ze dne  15. prosince  1938, č. 330 Sb.:

                               29/1940 Sb.
                         VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
                    ze dne 21. prosince 1939
                      o hospodaření odpadky

     Vláda  Protektorátu  Čechy  a  Morava  nařizuje  podle čl. II
ústavního  zákona zmocňovacího  ze dne  15. prosince  1938, č. 330
Sb.:

                               § 1

     (1) Toto  nařízení se  vztahuje na staré předměty  a odpadové
hmoty, kterých se pro další zužitkování v domácnosti, podniku nebo
jiném  zařízení již  nepoužívá a  které mají  býti jako nepotřebné
odstraněny (v dalším \"odpadky\").

     (2) Na   odpadky   dovážené   z   ciziny   se  toto  nařízení
nevztahuje.

                               § 2

     Odpadky nesmějí býti ničeny, pokud  to není nezbytně nutným z
důvodů zdravotních nebo z jiného důležitého veřejného zájmu.

                               § 3

     (1) K zajištění řádného podchycení všech odpadků, spořádaného
obchodu s nimi a jejich náležitého zužitkování se ukládá všeobecná
povinnost   sbírati,   uschovávati,   odevzdávati,   odebírati   a
zužitkovati odpadky způsobem, který stanoví ministerstvo průmyslu,
obchodu a živností.

     (2) K  provedení ustanovení  odstavce  1  mohou býti  i jinak
stanoveny bližší předpisy o podmínkách a o způsobu sběru, odběru a
zužitkování odpadů a vydány potřebné  příkazy a zákazy. Předpisy a
opatření,  které  mají  ráz  obecný,  budou  uveřejněny  vyhláškou
ministerstva  průmyslu,  obchodu  a   živností  v  Úředním  listě.
Půjde-li o spoluúčast škol  při sběru odpadků, vydává ministerstvo
průmyslu,  obchodu  a  živností  předpisy  a  opatření  v dohodě s
ministerstvem  školství  a  národní  osvěty.  Předpisy a opatření,
jimiž   bude   upravován   způsob   sběru   odpadků   v  podnicích
\"Protektorátní dráhy Čech a Moravy\" nebo \"Protektorátní pošta Čech
a Moravy\" nebo v podnicích tabákové režie, budou vydávány v dohodě
s příslušným ministerstvem.

                               § 4

     (1) Kdo  sám anebo  nanejvýše  s  příslušníky své  rodiny bez
pomocných  sil  a  zvláštních  zařízení  sbírá  odpadky obcházením
domácností a  jiných míst, u  nichž se vyskytují,  aby je odevzdal
nebo  prodal  obchodníku  s  odpadky,  potřebuje licenci okresního
úřadu.  Licence může  zníti jen  na sbírání  odpadků všeho  druhu.
Sběrači   mohou  sebrané   odpadky  odevzdati   nebo  prodati  jen
oprávněným obchodníkům s odpadky.

     (2) Kdo jinak  nežli způsobem uvedeným  v odstavci 1  odpadků
nabývá,  s nimi  obchoduje nebo  je třídí,  potřebuje k tomu kromě
příslušného živnostenského oprávnění  zvláštní povolení, jež udílí
ministerstvo průmyslu, obchodu a živností. Toto povolení může býti
vázáno na podmínky a příkazy.

     (3) Obchod s odpadky může býti  bez povolení podle odstavce 2
provozován jen  do 31. března 1940.  Nebylo-li dáno povolení podle
odstavce  2, ztrácí  živnostenské oprávnění  dnem 31.  března 1940
svou  platnost  a  musí  býti  vráceno  příslušnému živnostenskému
úřadu.

                               § 5

     Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností může svá oprávnění,
vyplývající z  tohoto nařízení, přenášeti  zcela nebo částečně  na
podřízené úřady.

                               § 6

     Za dodržování předpisů tohoto nařízení  a příkazů a zákazů na
jeho základě  vydaných jest odpovědna hlava  rodiny nebo majitel a
vedoucí  podniku, ústavu,  úřadu nebo  jiného zařízení,  v němž se
odpadky vyskytují, jakož i osoby pověřené odebíráním odpadků.

                               § 7

     Úřady,  veřejné ústavy  a podniky  a veřejnoprávní  korporace
jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto nařízení.

                               § 8

     (1) Jednání nebo opominutí  proti ustanovením tohoto nařízení
a předpisů podle  něho vydaných trestají,  nejde-li o čin  trestný
soudy, okresní úřady pokutou do 20.000 K nebo vězením do 3 měsíců.
Byla-li uložena  pokuta, buď pro  případ její nedobytnosti  uložen
zároveň náhradní  trest vězení podle míry  zavinění v mezích sazby
trestu na svobodě, na čin  stanovené. Byl-li vedle pokuty uložen i
trest na svobodě,  nesmí tento trest na svobodě  spolu s náhradním
trestem  vězení  přesahovati  nejvyšší  přípustnou  mez  trestu na
svobodě.

     (2) Byl-li sběrač  anebo živnostník již  dvakráte trestán, ať
pokutou nebo  trestem na svobodě  podle předpisů tohoto  nařízení,
může býti vysloveno odnětí jeho oprávnění podle § 4, odst. 1 a 2.

                               § 9

     Ustanovení § 3, § 4, odst. 2 a  3, § § 5 až 8 tohoto nařízení
se vztahují  i na odpadové kosti  a rohovinu, o nichž  jinak platí
vládní nařízení ze dne 23. listopadu  1939, č. 312 Sb., o povinném
sběru kostí a rohoviny, o obchodu s nimi a o jejich zpracování.

                              § 10

     Toto  nařízení nabývá  účinnosti dnem  vyhlášení; provede  je
ministr  průmyslu, obchodu  a  živností  v dohodě  se zúčastněnými
ministry.

                         Dr. Hácha v.r.
                         Ing. Eliáš v.r.
           Ježek v.r.              Dr. Šádek v.r.
           Dr. Kalfus v.r.         Dr. Havelka v.r.
           Dr. Kapras v.r.         Čipera v.r.
           Dr. Krejčí v.r.         Dr. Feierabend v.r.
                        Dr. Klumpar v.r. 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí