zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rok 2003 v životním prostředí

29.12.2003
Obecné
Rok 2003 v životním prostředí
Rok 2003 přinesl v oblasti životního prostředí řadu úspěchů...

 – například vláda schválila průlomový  plán odpadového hospodářství, sněmovna začala projednávat zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, který by měl stimulovat rozvoj tohoto odvětví, šumavský národní park má teze nové koncepce a nového ředitele, který by je měl naplňovat. Na druhou stranu sněmovna neschválila novelu zákona o ochraně přírody, která by do českého právního řadu zakomponovala takzvanou soustavu Natura 2000. Sněmovna naopak schválila na novelu zákona o vnitrozemské plavbě, která v rozporu s evropskými pravidly umožní výstavbu vodních děl bez ohledu na jejich dopady na přírodu.

·        Významný krok je schválení Plánu odpadového hospodářství vládou. Ministerstvo životního prostředí zde vytyčilo velmi ambiciózní cíle – například zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000, snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 -  a vláda tyto cíle vzala za svoje. Nyní se připravují krajské plány odpadového hospodářství, které by měly být s dokumentem přijatým vládou v souladu.

·        V dohodě s MPO se podařilo vyjednat takovou podobu zákona o podpoře obnovitelných zdrojů, která by mohla skutečně efektivně stimulovat rozvoj tohoto energetického odvětví. Dá  výrobcům elektřiny  a tepla jistotu stabilního prostředí,  což by mělo vést k vyšším investicím ze soukromých zdrojů v této oblasti. Podpora obnovitelných zdrojů energie přináší technologický rozvoj, zvýšení konkurenceschopnosti, efektivní využití zemědělské půdy, pracovní příležitosti zejména pro regiony ohrožené nezaměstnaností, vyšší soběstačnost obcí a regionů, snížení závislosti na dovozu, zlepšení životního prostředí, ochranu klimatu.

·        MŽP připravilo návrh energetické politiky, který doložil, že spotřebu energie lze pokrýt bez bourání vesnic kvůli uhelným dolům i nových jaderných reaktorů a přitom snížit vysoké české emise oxidu uhličitého, který přispívá ke globálním změnám klimatu.

·        Mezi priority MŽP patří krajinotvorné programy. Zdravá krajina se totiž  dokáže s extremními klimatickými jevy jako jsou sucha či povodně lépe vypořádat. Programy jsou zaměřeny na konkrétní opatření – třeba vysazování remízků, revitalizaci napřímených koryt potoků a podobně.  Oba krajinotvorné programy byly v letošním roce ve srovnání s rokem 2002 finančně posíleny. Program revitalizace říčních systémů byl zvýšen z přibližně 404 mil. Kč v roce 2002 na přibližně 576 mil. Kč v roce 2003, Program péče o krajinu pak ze 107 mil. Kč na 209 mil. Kč. Obdobné objemy finančních prostředků jako v roce 2003 lze očekávat u krajinotvorných programů i v roce 2004.

·        Ministerstvo životního prostředí vypracovalo po letech sporů teze nové koncepce péče o Národní park Šumava. Respektují mezinárodní standardy  a zároveň i místní podmínky. Důležitým partnerem při jejich naplňování budou šumavské obce, které s nimi vyjádřily souhlas. Ministr životního prostředí navíc inicioval vznik speciálního programu Státního fondu životního prostředí zaměřeného právě na obce v národních parcích. Ty by tak mohly například získat dotaci na stavbu čistíren odpadních vod a sběrných dvorů ve výši až 80 % plánovaných investic. Ministrovi se už letos podařilo získat do rozpočtu 5,6 milionu korun na ušlé daně z nemovitostí pro obce ve všech národních parcích. Od Nového roku bude mít šumavský národní park nového ředitele, který je jmenován na základě výběrového řízení. Je jím Alois Pavlíčko.

·        Posílení role Ministerstva životního prostředí při odstraňování starých ekologických zátěží – důsledek nové společné směrnice Fondu národního majetku a MŽP. Ta převádí odborné kompetence v procesu kontroly a posuzování odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací a hrazených FNM kompletně na MŽP, odbor ekologických škod. Při odstraňování zátěží se bude postupovat podle priorit, které stanovuje MŽP v souladu s ochranou životního prostředí.

·        Ozeleňování veřejné správy: na ministerstvu životního prostředí i v jeho resortních organizacích se v běžném úředním provozu používá recyklovaný papír od prosince 2002 a po zhodnocení všech kladů i záporů se úřad rozhodl používat jej i nadále. Ministr životního prostředí zaslal všem svým resortním kolegům, hejtmanům krajů, předsedům obou parlamentních komor i předsedům parlamentních klubů dopis, v němž je informoval o zkušenostech MŽP s používáním recyklovaného papíru a zároveň je také požádal, aby zvážili možnost používat recyklovaný papír na svých úřadech. Recyklovaný papír začal již používat i Senát i  řada městských úřadů. MŽP také používá ekologicky šetrné výrobky, na akcích pořádaných MŽP se nepoužívají jednorázové lahve  a preferuje se občerstvení z produktů ekologického zemědělství.

·        Na základě návrhu MŽP byla zřízena Rada vlády pro trvale udržitelný rozvoj, která připraví strategii  České republiky v této oblasti.

·        Senát schválil návrh na ratifikaci Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Pokud ratifikaci schválí i sněmovna, posílí to demokratické právo občanů vyjadřovat se k rozhodování o místě, kde žijí.

·         Sněmovnou prošly (kromě jednoho) všechny zákony, které MŽP předložilo. Jednalo se především o novely zákonů, které jsou potřeba v souvislosti se vstupem do EU (například novela zákona o prevenci závažných havárií, novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí  atd.) [1].

·        Poslanecká sněmovna odmítla návrh, aby MŽP poprvé od roku 1995 přišlo o kompetence a ekologická stanoviska ke svým vlastním návrhům vládních koncepcí a programů si napříště připravovaly jednotlivé resorty samy.

·         Zřejmě největším neúspěchem je  zamítnutí novely zákona o ochraně přírody (zákon neprošel o jeden hlas). Proti překvapivě hlasovali i někteří poslanci vládní koalice, ačkoli vyhlášení soustavy Natura 2000 je i součástí Programového prohlášení vlády. Sněmovna svým hlasováním výrazně zkomplikovala splnění našich závazků vůči Evropské unii. Navíc paradoxně znemožnila, aby soukromí vlastníci dostávali kompenzace za případné ztráty, které jim způsobí hospodaření v chráněných územích. A v neposlední řadě ohrozila i možnost čerpání ze Strukturálních a Kohezního fondu – zde se totiž musí dokazovat soulad projektu se soustavou Natura 2000, oficiálně vyhlášenou podle zákona.

Poznámky:

[1] Přehled a stav projednávání návrhů předložených MŽP

a) Předložené a schválené návrhy:

- Novela zákona o integrované prevenci - schválena 22. 10. 2002, již vyšla ve Sbírce zákonů.

-          Návrh zákona o zoologických zahradách - vrácen Senátem a schválen PS 18. 4. 2003, vyšel ve Sbírce zákonů

-          Návrh zákona o Antarktidě - schválen  8. 7. 2003 , vyšel ve Sbírce zákonů

-          Návrh novely zákona o chemických látkách – vrácen Senátem a schválen PS  23. 9. 2003, vyšel ve Sbírce zákonů

-          Novela zákona o vodách – schválena  24. 10. 2003 a odeslána do Senátu

-          Evropská úmluva o krajině – schválena 29. 10. 2003 na 22. Schůzi PS a postoupena Senátu

-          Novela zákona o obchodování s ohroženými druhy – schválena 26. 11. 2003 a  odeslána do Senátu

-          Novela zákona o prevenci závažných havárií – schválena 26. 11. 2003 na a odeslána do Senátu

-          Novela zákona o nakládání s geneticky modif. organismy, schválena 26. 11. 2003 a odeslána do Senátu

-          Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - schválena 12.12.2003 a odeslána do Senátu

-          Novela zákona o ovzduší - schválena 12.12.2003 a odeslána do Senátu

-          Novela zákona o obalech - schválena 12.12.2003 a odeslána do Senátu

b)  Předložené a projednávané návrhy poslaneckou sněmovnou

-          Novela zákona o odpadech – prošlo 1. čtením a návrh projednávají výbory

-          Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva) – schválena Senátem a ve sněmovně prošla 1. čtením 16.12.2003

-          Protokol ke Smlouvě o Antarktidě –  prošel 1. čtením 16.12.2003

-          Protokol k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice státu – předložena PS, zařazena na 23. Schůzi PS

c) Návrhy schválené vládou a předložené Poslanecké sněmovně

-          Návrh zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie – 1. čtení proběhne po Novém roce

d) Neschválen byl za celé období pouze jeden návrh zákona:

- Návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny  – 3. čtení proběhlo 4. 11. 2003, ke schválení návrhu chyběl jeden hlas

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí