zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci KALY A ODPADY 2004

22.01.2004
Odpady
Pozvánka na konferenci KALY A ODPADY 2004
Asociácia čistiarenských expertov SR v spolupráci s Asociaci čistírenských expertů ČR, Katedrou environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave a Katedrou zdravotného inžinierstva SvF STU v Bratislave usporiada tradičnú konferenciu

Konferencia sa uskutoční v Ústave vzdelávania a služieb v Bratislave.

Ako pravidelní účastníci vedia, konferencia bola poriadaná každoročne, pričom striedavo bola organizovaná odbornou skupinou Kaly a odpady, v súčasnosti začlenenou pod AČE ČR a Slovenskou vodohospodárskou spoločnosťou v spolupráci s KZI SvF STU. Po vzájomnej dohode medzi českými a slovenskými organizátormi sa bude konferencia konať každé dva roky v ČR pod záštitou AČE ČR a v SR pod záštitou AČE SR. Pevne veríme, že dvojročný cyklus konferencie prispeje ku kvalite prezentovaných príspevkov a k jej atraktívnosti.

Hlavným cieľom konferencie bude vytvoriť priestor pre otvorenú prezentáciu najnovších informácií, výskumných poznatkov a prevádzkových skúseností z nasledovných oblastí:

·        aktuálne legislatívne a normotvorné aktivity v oblasti kalov a odpadov

·        kalové hospodárstvo čistiarní odpadových vôd, technológie spracovania kalov

·        odpadové hospodárstvo, spracovanie a zúžitkovanie odpadov

·        recyklácia odpadov

·        skládky odpadov

·        monitoring a analýza kalov a odpadov.

Na konferencii bude daný priestor aj na prezentáciu firiem. Predpokladaná forma prezentácie je reklamná strana v zborníku konferencie resp. výstavka v priestoroch konania konferencie.

ROGRAM KONFERENCIE

Štvrtok 25.3.2004

8,00-9,30 Prezencia

9,30-11,10
1. Novelizácia právnych predpisov pre oblasť odpadového hospodárstva. M. Fratričová, MŽP SR, Bratislava
2. Právne a koncepčné východiská  nakladania s kalmi z komunálnych ČOV a ich produkcia  v SR. J. Šumná, K. Kozáková, VÚVH, Bratislava
3. Strategie nakládání s kaly v EU a u nás. M. Dohányos, J. Zábranská, VŠCHT, Praha
4. Produkce a nakládání s čistírenskými kaly v ČR. M. Michalová, VÚV TGM, Praha
5. Současnost a blízká budoucnost v spalování kalů čistíren odpadních vod. K. Hartig, Hydroprojekt a.s., Praha

11,10-11,30 Prestávka

11,30-13,00
6. Metódy a  ciele spracovania  kalov. J. Šumná, M. Dian, VÚVH, Bratislava
7. Modernizace kalového a plynového hospodářství ČOV Klatovy. V. Kutil, J. Horejš, P. Fialka, K&H Kinetic a.s., Klatovy
8. Kalové hospodárstvo ČOV Lučenec.  M. Lesanský, ČOVSPOL a.s., Bratislava, K. Sýkora, České Budějovice
9. Společné zpracování biologických kalů z komunální ČOV a ČOV Hutchinson v Rokycanech. M. Sedláček, Degussa Praha s.r.o., P. Jeníček, VŠCHT, Praha,  J. Gerstenberger, Degussa Praha s.r.o., I. Potěšil, Hutchinson s.r.o., Rokycany
13,00-14,30 Obed

14,30-15,30
10. Význam desintegrace v kalovém hospodářství. J. Zábranská, M. Dohányos, J. Kutil,  VŠCHT, Praha,
11. Anaeróbna stabilizácia kalu z elektrokoagulačnej čistiarne odpadových vôd. M. Hutňan, M. Drtil, M. Horňák, A. Kalina, FCHPT STU, Bratislava, D. Šebo, SjF TU, Košice, P. Smolnický, Sebex s.r.o., Košice.
12. Provozní možnosti zvýšení koncentrace zahuštěných a odvodnených kalů na ČOV. M. Přibyl, Degussa Praha s.r.o.

15,30-15,50 Prestávka

15,50-17,30
13. Problematika hygienizace a stabilizace kalů z ČOV a dostupné technologie pro její řešení. J. Benešová, ZVVZ a.s., Milevsko
14. Hygienizace kalu vápnem. K. Sýkora, České Budějovice
15. Spoluspalování čistírenských kalů v elektrárně a v cementárně. J. Kutil, Poděbrady, L. Pospěch, PVK.a.s., Praha
16. Aplikácia čistiarenských kalov a ich vplyv na kumuláciu ťažkých kovov v pôdach v regióne východného Slovenska. Ľ. Cikrayová, SVP, š.p. OZ-Povodie Bodrogu a Hornádu, Košice, T. Szabová, TU, Fakulta BERG, Košice
17. Možnosti přímého využití stabilizovaných tekutých čistírenských kalů v zemědělství. J. Šálek, FAST VUT, Brno, J. Šálek, SOU lesnické, Lesonice

19,30 Diskusný večer

Piatok 26.3.2004

9,00-11,00
18. Inhibice anaerobních procesů amoniakálním dusíkem. P. Jeníček, T. Rosenberg, VŠCHT, Praha
19. Laskavec - Amarant jako zdroj obnovitelné energie ve formě bioplynu. T. Rosenberg, J. Bartáček, D. Menachovský, J. Zábranská, VŠCHT, Praha.
20. K problematice odstranění dusíku z průsakových vod skládek domovního odpadu  v biologických reaktorech. J. Malá, Josef  Malý, FAST VUT, Brno
21. Čištění odpadních vod ze skládek. O. Šamal EVH s.r.o., Brno
22. Vodní hospodářství skládek komunálního odpadu a recirkulace průsakových vod. J. Šálek, J. Malý, A. Večerková, FAST VUT, Brno
23. Zhodnotenie monitorovania skládkového plynu na niektorých skládkach odpadov na Slovensku. O. Čermák, M. Čermáková, SvF STU, Bratislava.

11,00-11,20 Prestávka

11,20-13,00
24. Výskum možností zhodnocovania alebo zneškodňovania kalov z čistenia odpadových vôd s obsahom ropných látok. J. Ladomerský, FEE TU, Zvolen, D. Samešová, FPV UMB, Banská Bystrica, E. Hroncová, FEE TU, Zvolen
25. Písek jako odpad z ČOV a možnosti jeho recyklace. Z. Hladík, HUBER s.r.o., Brno
26. Kalové hospodárstvo čistiarní odpadových vôd, technológie spracovania kalov a ich zhodnocovanie vo firme Sanker. V. Radošovská, Sanker s.r.o., Nitra
27. Bezpečnostné riziká pri preprave nebezpečného odpadu. K. Balog, P. Debnár, MTF STU Trnava
28. Environmentálne aspekty separácie a recyklácie elektronického šrotu. T. Krečmerová, Mendelova zemědelska a lesnícká univerzita, Brno, P. Debnár, MTF STU, Trnava, M. Kratochvíl, 4KRAT s.r.o., Nitra, M. Rusko, MTF STU Trnava

13,00 Ukončenie konferencie

V prípade záujmu o informácie resp. o účasť na konferencii kontaktujte hlavného organizátora:

Ing. Miroslav Hutňan, PhD.
Katedra environmentálneho inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
Slovenská technická univerzita
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Tel.: 00421-2-59325387
Fax: 00421-2-52495243
e-mail: miroslav.hutnan@stuba.sk
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí