zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela zákona o obalech

04.02.2004
Odpady
Novela zákona o obalech
Před dvěma roky předkladatel obalového zákona, Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) v důvodové zprávě tvrdil, že předkládaný nový zákon o obalech je v souladu s evropským právem.

V úvodu evropské směrnice o obalech a obalových odpadech čteme: Cílem této směrnice je harmonizovat vnitrostátní opatření týkající se nakládání s obaly a obalovým odpadem, za účelem jednak předcházet jejich dopadům na životní prostředí všech členských států i třetích zemí nebo tyto dopady zmenšit, a tím dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí, a jednak zabezpečit fungování vnitřního trhu a vyloučit překážky obchodu a deformování a omezování soutěže v rámci Společenství.

Malá novela, technická novela
Před dvěma roky předkladatel obalového zákona, Ministerstvo životního prostředí ČR
(MŽP) v důvodové zprávě tvrdil, že předkládaný nový zákon o obalech je v souladu
s evropským právem. A ejhle, v nyní předkládané důvodové zprávě totéž ministerstvo říká,
že stávající zákon o obalech není až tak úplně v souladu s evropským právem a novela slučitelnost zlepší. Opravdu? Novela, dle předkladatele, má dále za cíl odstranit nejožehavější problémy, které se vyskytly při aplikaci zákona v praxi a zamezit možnosti nejednotného výkladu jeho dílčích ustanovení, vzhledem k tomu, že změna zákona většího rozsahu je plánovaná na druhé čtvrtletí roku 2004 v návaznosti na předpokládané přijetí směrnice Evropských společenství, která novelizuje stávající směrnici (94/62/EC) o obalech a odpadech z obalů.

Fikce jednotného výkladu
Předkladatel přiznává problémy při aplikaci zákona a dokonce i to, že nadále budou
přetrvávat, zatímco novelou se odstraní nejožehavější z nich; jednotný výklad je fikce, je
to pouze zbožné přání. Ministerstvo není oprávněno podávat závazné právní výklady obecně závazných právních předpisů, a to ani v případě, že bylo v rámci legislativního procesu předkladatelem předmětného právního předpisu. K tomu jsou v individuálních případech příslušné pouze soudy v rámci rozhodovací pravomoci. Ministerstvo může vyslovit pouze svůj právní názor, který však není, jak uvedeno výše, právně závazný, je to jeden z možných právních názorů v dané věci. Zákon o obalech přinesl řadu pozitivních změn do oblasti regulace obalových odpadů. Je potřeba zdůraznit, že ačkoli se zákon nazývá zákonem o obalech, pohlíží na obaly z pohledu dopadu odpadů z obalů na životní prostředí a v žádném případě se nezabývá primárními požadavky na obaly a jejich složení s ohledem na ochranné funkce obalu vůči balenému zboží, spíše tyto funkce, včetně marketingových a propagačních, pouze u obalů trpí. Samozřejmě přinesl i řadu problémů,  teré asociace na základě poznatků z desítek seminářů pořádaných v loňském roce shrnula   studii pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

(Ne)škodlivé obaly
Účelem zákona má být snižování kromě jiného i „škodlivosti obalů“, což dobře charakterizuje
vztah a mělkost porozumění problematice balení ze strany předkladatele (MŽP), a při výkladech i svévolné zaměňování pojmů. Obaly nejsou škodlivé, obaly jsou užitečné, škodlivé mohou být odpady z obalů.

KLADY NOVELY
- Prohlášení neputuje k maloobchodu.
Zamezí se zcela nesmyslnému plýtvání papírem.
- Maloobchod se nemusí zapsat do Seznamu a nemusí vést evidenci.
Vymáhání této povinnosti by přivedlo maloobchod do kolapsu. Celní orgány nebudou mít pravomoc nevpustit do ČR obaly nebo balené zboží, které nesplňuje požadavky zákona. Po ročním působení tato změna přichází pozdě. Naprostá většina firem dovážejících balené zboží již martyriem prošla.
- Zjednodušená evidence
Do 300 kg obalů za kalendářní rok. Dobrý úmysl, zbytečně nízká hranice, přesto špatně
formulován. To, zda je povinná osoba v limitu, pozná až rok poté.

ZÁPORY NOVELY
- Nová definice spotřebitelského obalu; skupinového obalu; přepravního obalu.
Předkladatel nebere v úvahu působení zákona o odpadech, rozšiřuje okruh zejména
spotřebitelských obalů, jež budou podléhat duplicitě povinností – jak ze zákona o obalech,
tak o odpadech. Důsledkem je zbytečné zdražení celého systému využití odpadů
z obalů. Předkladatel se při projednávání návrhu zákona dopustil velice neférového jednání:
novou definici do návrhu vložil až po připomínkovém řízení.
- Zavedení pojmu obalový polotovar
Tento pojem je v obalové terminologii neznámý. Ukládají se povinnosti osobě, která uvádí
na trh (čili výrobci nebo dovozci) obalové polotovary. Evropské právo (Directive 94/62/EC on
Packaging and Packaging Waste) neukládá žádné povinnosti vázané na obalové polotovary,
tento pojem nezná. Zcela zřetelně se rýsuje bariéra volného obchodu.
- Výrobce obalového polotovaru odpovídá za vlastnosti výrobku (obalu), jenž se
z tohoto polotovaru vyrobí.
Zde je markantní případ, kde logika bere za své. Toto prostě nelze plnit. Stejně jako výrobce pneumatiky nemůže nést odpovědnost za automobil (například, že emise z výfukových plynů splní limit).
- Novela přehlíží nekompatibilitu se zmiňovanou evropskou směrnicí (94/62/EC)
v oblasti označování materiálu, z něhož je obal vyroben.
Evropské právo dává možnost identifikovat materiál, z něhož je obal vyroben na dobrovolné
bázi, český zákon o obalech to ukládá jako povinnost. Zcela zřetelně se rýsuje
bariéra volného obchodu.
- Novela přehlíží nekompatibilitu se zmiňovanou evropskou směrnicí (94/62/EC) v oblasti označování, jak naložit s obalem po vyprázdnění.
Evropské právo zatím neuložilo povinnost označovat, zda je obal opakovaně použitelný, zda je obal využitelný. Zcela zřetelně se rýsuje bariéra volného obchodu.

Není jednoduché posoudit, zda malá novela je přínosem či nikoli z pohledu úrovně
ekonomiky a ochrany životního prostředí ČR; z pohledu sektoru výrobců obalů a obalových
prostředků není krokem jednoznačně pozitivním - místo, aby možné bariéry volného
obchodu potírala, ještě je rozšiřuje.

Zdroj: SYBA - obalová asociace http://www.syba.cz, časopis Svět balení

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí