zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Směrnice MŽP č. 2/2004 ro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2004

05.02.2004
Příroda
Směrnice MŽP č. 2/2004 ro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2004

Úinnost od 16. ledna 2004

Č.j. M/200027/04

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO   PROSTŘEDÍ

V Praze dne  16. ledna 2004

Č.j.: M/200027/04

 SMĚRNICE MŽP č. 2/2004

pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2004

 ODDÍL I.

Článek 1

Úvodní ustanovení 

1.      Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“), v návaznosti na zákon č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004, dotační titul „Program péče o krajinu“ (dále jen „Program“) a podle pravidel pro nakládání s rozpočtovými prostředky[1], vydává tuto směrnici. Program je v souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

2.      V rámci Programu jsou poskytovány finanční prostředky neinvestičního charakteru (dále jen „finanční prostředky“), a to v členění na dva samostatné podprogramy:

a)      Podprogram péče o krajinu,

b)      Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody.

3.      Směrnice stanovuje postup při předkládání žádostí v roce 2004, postup při projednávání žádostí a poskytování finančních prostředků a jejich čerpání.

4.      Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok.

Článek 2

Předmět  poskytování finančních prostředků

1.      Finanční prostředky lze poskytnout na vlastní realizaci opatření uvedených u jednotlivých předmětů podpory v čl. 9, a to pouze u Podprogramu péče o krajinu a v čl. 17, a to pouze u Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody.

2.      Opatření, pro něž se žádá o finanční prostředky, nesmí sloužit k podnikatelským záměrům.

3.      V případech, kde je třeba dlouhodobě zajistit a udržovat realizovaná opatření, může být závazek vlastníka (či žadatele) o provádění této péče na vlastní náklady obsažen v příloze k rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků jako podmínka pro poskytnutí finančních prostředků.

4.      Vyžaduje-li realizace záměru změnu druhu pozemku, musí být součástí žádosti i souhlas (či jiné opatření) dotčených orgánů státní správy podle zvláštních předpisů.[2] Žadatel je povinen do 2 let od převzetí opatření zajistit zanesení nastalé změny druhu pozemku do katastru nemovitostí. Nesplnění této povinnosti je důvodem k odnětí finančních prostředků.

5.      Finanční prostředky lze přiznat až  do výše 100 % uznaných nákladů (čl. 9  a  čl. 17).

V rámci Podprogramu péče o krajinu je možno výjimečně sjednat poskytnutí dílčí platby s místně příslušným sběrným místem (čl. 3). Žadatel žádost o poskytnutí dílčí platby písemně odůvodní. Dílčí platba se poskytuje  do maximální výše 30 % z celkové výše přiznaných finančních prostředků, a to pouze u opatření A2 c) a d), proti předložení faktury za nákup rostlinného materiálu. Poskytnutí dílčí platby musí být uvedeno v rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků.

6.      Finanční prostředky jsou poskytovány z rozpočtu ministerstva, ve kterém jsou účelově vázány na zajišťování Programu ve smyslu této směrnice.

7.      Příjemce finančních prostředků je oprávněn použít finanční prostředky pouze ke stanovenému účelu v rozsahu podle přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků části Podmínky pro čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu (příloha č. 2 a příloha č. 14 této směrnice) a je povinen je vyúčtovat v souladu s pravidly pro uvolňování a užití finančních prostředků ze státního rozpočtu ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. Příjemce, který neoprávněně použil poskytnuté finanční prostředky nebo nesplnil ustanovení podmínek pro čerpání finančních prostředků, je povinen neprodleně odvést do státního rozpočtu neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky včetně penále, vypočteného podle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb.

Vrácení neoprávněně čerpaných či zadržených finančních prostředků v rozporu se stanoveným účelem a podmínkami pro čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu navrhují a podnět dávají orgány zúčastněné v procesu návrhu finančních příspěvků (výdajů). Kontrolu hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutými k akcím v rámci Programu provádějí ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. ministerstvo, Ministerstvo financí a územní finanční orgány.

8.      Přiznané finanční prostředky podléhají regulačním opatřením pro čerpání finančních prostředků státního rozpočtu v roce 2004, pokud o nich rozhodne vláda nebo Ministerstvo financí.

9.      Finanční prostředky na Program lze použít pouze do 31.12. 2004, resp. do data, které stanoví Ministerstvo financí, Česká národní banka a peněžní ústavy příjemců finančních prostředků pro realizaci plateb z rozpočtu roku 2004.


ODDÍL II.

Podprogram péče o krajinu

Článek 3

Všeobecná ustanovení pro Podprogram péče o krajinu

Organizačně zajišťuje realizaci Podprogramu péče o krajinu v rámci Programu samostatné oddělení administrace programů a majetku[3] ministerstva (dále jen „samostatné oddělení“) ve spolupráci s odborem ekologie krajiny a lesa ministerstva životního prostředí. Dále je zajištěním realizace Podprogramu péče o krajinu v rámci Programu pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „pověřená odborná organizace“). Pověřená odborná organizace má zřízena místně příslušná sběrná místa, kterými jsou její územně příslušná střediska (adresář je uveden v příloze č. 6 této směrnice).

Článek 4

Základní podmínky pro poskytování finančních prostředků

1.      Finanční prostředky nelze poskytnout na práce a činnosti:

a)   které jsou jako běžná údržba či péče zákonnou nebo smluvní povinností vlastníků a nájemců pozemků či správců vodních toků,

b)   jejichž cílem je vytváření podmínek pro hospodářské využití,

c)      na které byly uvolněny finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky, z rozpočtu Ministerstva zemědělství, případně jiných zdrojů státního rozpočtu,

d)      investičního chrakteru.

Článek 5

Žadatel

1.      Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba (vlastník, nájemce, podnájemce) s právním vztahem k pozemkům, na nichž je třeba realizovat konkrétní opatření podle jednotlivých předmětů podpory. Z pověření těchto vlastníků  či nájemců pozemků může být žadatelem o finanční prostředky i jiná fyzická nebo právnická osoba.

2.      Žadatelem nemůže být zahraniční osoba, a to fyzická ani právnická (§ 21 obchodního zákoníku).

Článek 6

Žádost a postup při jejím vyřizování

1.      K poskytnutí finančních prostředků na realizaci opatření podává žadatel Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2004 - Podprogram péče o krajinu (dále jen „Žádost“) včetně příloh (příloha č. 1 této směrnice) v jednom vyhotovení místně příslušnému sběrnému místu. V případě potřeby podle charakteru žádosti doplní žadatel další doklady k projednávané žádosti podle požadavku místně příslušného sběrného místa.

2.      Žádost se předkládá nejpozději do 30. 6. 2004, přičemž rozhodující je datum na razítku převzetí místně příslušným sběrným místem, které místně příslušné sběrné místo připojuje na předloženou nebo zaslanou žádost.

3.      Žádosti se zpracovávají v pořadí, v jakém byly podány. Místně příslušné sběrné místo vyhodnotí předložené žádosti podle jejich potřebnosti a přínosu z hlediska ochrany přírody a krajiny, určí pořadí jednotlivých žádostí a takto vytvořený seznam předá k projednání regionálnímu poradnímu sboru pro krajinotvorné programy.

4.      Ministerstvo stanovuje definitivní podobu priorit opatření (akcí), a to z opatření (akcí) doporučených regionálními poradními sbory pro krajinotvorné programy při místně příslušných sběrných místech. Do priorit může ministerstvo začlenit opatření (akce) stanovené ministerstvem jako prioritní, navazující na jiné, z hlediska ochrany přírody a krajiny významné aktivity. O zařazení opatření (akcí) ze strany ministerstva jsou informována místně příslušná sběrná místa.

5.      Místně příslušné sběrné místo na základě předložené Žádosti:

5.1.     odmítne Žádost o finanční prostředky na opatření neodpovídající předmětu podpory podle čl. 9,

5.2.     vrátí písemně k přepracování či doplnění žádost o finanční prostředky neodpovídající formálně úplné Žádosti,

5.3.     u věcně i formálně úplných Žádostí doporučí výši navrhovaných finančních prostředků.

6.      Konečný seznam opatření, která jsou doporučena místně příslušným sběrným místem k poskytnutí finančních prostředků, je předložen statutárním orgánem pověřené odborné organizace samostatnému oddělení k projednání a písemnému schválení. Ke schválení těchto seznamů je oprávněn vedoucí samostatného oddělení nebo jeho pověřený zástupce. Před schválením seznamů opatření samostatné oddělení požádá o odborné stanovisko k seznamu opatření odbor ekologie krajiny a lesa z hlediska naplnění záměrů a priorit ministerstva. Odbor ekologie krajiny a lesa předá toto odborné stanovisko samostatnému oddělení do jednoho týdne. Na základě schváleného seznamu doporučených opatření samostatného oddělení vydá ministerstvo rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků (příloha č. 2 této směrnice). Pro právnické a fyzické osoby, pro obce včetně měst Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, kraje, jejich organizační složky a jimi zřízené organizace podepisuje toto rozhodnutí ředitel pověřené odborné organizace nebo jeho pověřený zástupce a vedoucí samostatného oddělení nebo jeho pověřený zástupce. Ředitel pověřené odborné organizace nebo jeho pověřený zástupce jsou k podepisování zmocněni ministrem životního prostředí. Pokud je žadatelem organizační složka státu nebo příspěvková organizace, podepisuje rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na základě doporučení příslušné odborné organizace, v zastoupení ministerstva, vedoucí samostatného oddělení nebo jeho pověřený zástupce. Příslušná rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků zpracuje příslušné sběrné místo ve čtyřech výtiscích. Náležitosti rozhodnutí se řídí zákonem[4].

7.      Na základě vydaného rozhodnutí musí místně příslušné sběrné místo neprodleně písemně vyrozumět žadatele o schválení či zamítnutí Žádosti, v případě zamítnutí s uvedením důvodů. U schválené Žádosti se za vyrozumění pokládá zaslání rozhodnutí. Pokud je žadatelem o finanční prostředky obec, místně příslušné sběrné místo (v případě schválení žádosti) rovněž písemně vyrozumí příslušný odbor životního prostředí krajského úřadu.

8.      Pro použití přiznaných finančních prostředků platí příslušná ustanovení zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9.      Po ukončení realizace opatření je vyhotoven zástupcem místně příslušného sběrného místa „Protokol o převzetí realizovaných opatření“ (příloha č. 3 této směrnice), který je potvrzen zástupcem místně příslušného sběrného místa a žadatelem. V protokolu o převzetí realizovaných opatření je uvedena zejména výše prokázaných vynaložených finančních prostředků a potvrzeno jejich použití v souladu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí těchto finančních prostředků, doporučená výše finančních prostředků k proplacení a platné číslo bankovního účtu. Přílohami protokolu o převzetí realizovaných opatření je vyúčtování skutečně vynaložených nákladů v členění podle rozpočtových položek uvedených v příloze rozhodnutí a návrh platebního příkazu. U platebního příkazu pro dotace obcím včetně měst Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, krajům, jejich organizačním složkám a jimi zřízeným organizacím – všechny tyto dotace se poskytují prostřednictvím krajů – se uvádí účet ministerstva č. 5805-7628001/0710. Ostatním příjemcům jsou finanční prostředky poskytovány z účtu ministerstva č. 7894-7628001/0710. Originál tohoto protokolu včetně příloh je zaslán samostatnému oddělení jako podklad pro finanční vypořádání prostřednictvím pověřené odborné organizace. Jednu kopii archivuje místně příslušné sběrné místo a jedna kopie je poskytnuta žadateli. Zároveň pověřená odborná organizace zabezpečuje zpracování všech sumarizačních výstupů a informací o realizaci Podprogramu péče o krajinu na základě požadavku samostatného oddělení.

Článek 7

Poskytování finančních prostředků

1.      Pověřená odborná organizace odpovídá za využití finančních prostředků a jejich zúčtování s rozpočtem ministerstva.

2.      Výše požadovaných finančních prostředků pro jednotlivé místně příslušným sběrným místem doporučené žádosti je potvrzena ředitelem pověřené odborné organizace.

3.      Čerpání finančních prostředků je organizačně zajištěno pověřenou odbornou organizací tak, aby realizace odsouhlasených opatření probíhala průběžně po celý rok 2004 a nedocházelo k jejich kumulaci zejména ve III. a IV. čtvrtletí roku 2004.

Způsob poskytování finančních prostředků obcím je stanoven zvláštními právními předpisy.[5]

Článek 8

Způsob uvolňování a vyúčtování finančních prostředků

1.      Na základě podaných žádostí, rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků a protokolu o převzetí realizovaných opatření jsou finanční prostředky uvolňovány v souladu s platnými rozpočtovými pravidly a v závislosti na právní formě žadatele:

a)            rozpočtovým opatřením organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím, kde ministerstvo vykonává funkci zřizovatele.

b)            rozpočtovým opatřením ostatním ústředním orgánům pro organizační složky státu a příspěvkové organizace, kde vykonávají funkci zřizovatele, a to prostřednictvím Ministerstva financí. Žádosti o provedení rozpočtových opatření pro převod finančních prostředků prostřednictvím Ministerstva financí musí být předloženy pověřenou odbornou organizací samostatnému oddělení nejpozději do 25. 10. 2004. Samostatné oddělení předloží žádosti o provedení rozpočtových opatření pro převod finančních prostředků prostřednictvím Ministerstva financí odboru rozpočtu ministerstva nejpozději do 31. 10. 2004.

Opatření provádí ve vlastní působnosti nebo předkládá Ministerstvu financí odbor rozpočtu ministerstva na základě pokynu samostatného oddělení. Pokyn obsahuje i originál rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků.

Samostatné oddělení eviduje provedení žádosti o rozpočtové opatření na základě odborem rozpočtu ministerstva poskytnuté kopie žádosti o jeho provedení a schvalujícího dopisu Ministerstva financí.

c)            převodem finančních prostředků ze státního rozpočtu do územních rozpočtů v roce 2004 jsou obcím včetně měst Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, krajům a jejich organizačním složkám a jimi zřízeným organizacím z účtu ministerstva č. 5805-7628001/0710 transferem přes účet krajského úřadu, a to po ukončení realizace opatření (vyjma přiznaných dílčích plateb), jeho převzetí místně příslušným sběrným místem a předložení protokolu o převzetí realizovaného opatření spolu s vyúčtováním skutečně vynaložených nákladů v členění podle rozpočtových položek uvedených v příloze rozhodnutí a návrhem platebního příkazu vedení pověřené odborné organizace, která je předloží samostatnému oddělení jako podklad pro finanční vypořádání, a to vždy do 20 dnů po převzetí prací, nejpozději však:

·        u předmětů podpory B1 do: 15. 10. 2004,

·        u ostatních předmětů podpory do: 15. 11. 2004.

d) převodem finančních prostředků z účtu ministerstva 7894 - 7628001/0710 na účet žadatele u právnických a fyzických osob po ukončení realizace opatření (vyjma přiznaných dílčích plateb), jeho převzetí místně příslušným sběrným místem a předložení protokolu o převzetí realizovaných opatření spolu s vyúčtováním skutečně vynaložených nákladů v členění podle rozpočtových položek uvedených v příloze rozhodnutí a návrhem platebního příkazu vedení pověřené odborné organizace, která je předloží samostatnému oddělení k finančnímu vypořádání, a to vždy do 20 dnů po převzetí prací, nejpozději však:

·        u předmětů podpory B1 do: 15. 10. 2004,

·        u ostatních předmětů podpory do: 15. 11. 2004.

2.      Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu ministerstva se řídí vyhláškou Ministerstva financí č. 531/2002 Sb.

3.      Příjemce finančních prostředků je povinen řídit se ustanovením zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 9

Předmět podpory

Finanční prostředky se přiznávají na tato opatření:

A. Ochrana krajiny proti erozi

1.      Sledované cíle :

1.1.        snižování ohroženosti půdního fondu erozí tvorbou protierozních opatření,

1.2.        zvyšování retenční schopnosti krajiny.

2.      Předměty podpory:

A 1.       Asanace a stabilizace projevů plošné a rýhové eroze mimo koryta vodních toků (jedná–li se pouze o preventivní opatření, nikoliv o odstranění následků nevhodného hospodaření nebo užívání):

a) úpravy terénu (zemní práce, násyp zeminy, přemisťování zeminy, meze, drobné poldry).

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100% podle rozpočtové části příslušné dokumentace. Konkrétní výše finančních prostředků bude stanovena v závislosti na velikosti území, ochráněného konkrétním opatřením.

A 2.       Tvorba biologických protierozních opatření a realizace vymezených a schválených územních systémů ekologické stability (ÚSES) z  geneticky a stanovištně odpovídajícího osiva a sadbového materiálu:

a) zakládání trvalých travních porostů na pozemcích, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí jako TTP (louka, pastvina) do výše příspěvku 10.000,- Kč/ha za podmínky doložení podání žádosti o změnu druhu pozemku na TTP na katastrální úřad, popř. jsou již v katastru nemovitostí evidovány jako TTP na základě výsledků pozemkových úprav, ale v terénu ke změně druhu pozemku ještě nedošlo[6],

b) zakládání trvalých travních porostů v okolí výsadeb nebo pro účely ochrany vodního toku (infiltrační pásy) do výše příspěvku 12.000,- Kč/ha,

c) výsadba liniových porostů a solitérních dřevin na pozemcích mimo les (solitérní stromy, liniové a skupinové výsadby),

d) realizace vymezených a schválených územních systémů ekologické stability.

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % podle rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek pověřené odborné organizace.

O samostatný finanční příspěvek na následnou péči lze žádat do tří let po provedení výsadby dřevin pokud není provedení následné péče na vlastní náklady stanoveno v rozhodnutí jako podmínka pro realizaci příslušného opatření. Finanční příspěvek na následnou  péči při založení travního porostu se neposkytuje. Změnu druhu pozemku po provedení zatravnění je příjemce finančních prostředků povinen zanést do katastru nemovitostí do dvou let od přiznání finančních prostředků. Nesplnění této povinnosti je důvodem pro odejmutí poskytnutých finančních prostředků.

Finanční prostředky lze přiznat na zakládání trvalého travního porostu pouze tehdy, jestliže se na něj nevztahují dotace Ministerstva zemědělství.

B. Udržení kulturního stavu krajiny

1.      Sledované cíle:

1.1.        udržení kulturního stavu, typického krajinného rázu a základních mimoprodukčních  funkcí krajiny,

1.2.        omezování nežádoucího šíření chorob na dřevinách,

1.3.        zavádění ozdravných opatření v intenzívně zemědělsky využívaných oblastech,

1.4.        podpora přírodě blízkých forem  zemědělského hospodaření.

2.      Předměty podpory:

B 1.       Vytváření podmínek pro zachování významných biotopů včetně vymezených ptačích oblastí (šetrné kosení travních porostů a rákosin včetně odklízení posečené hmoty v termínu stanoveném orgánem ochrany přírody, extenzívní pastva, obnova skladby lučních společenstev, likvidace náletových dřevin a jiná biotechnická opatření):

a) kosení travního porostu a rákosin lehkou mechanizací do výše příspěvku 7.000,- Kč/ha, zpracování hmoty, svoz a odvezení posečené hmoty podle podmínek stanovených orgánem ochrany přírody,

b) ruční kosení do výše příspěvku 12.000,- Kč/ha, zpracování hmoty, svoz a odvezení posečené travní hmoty podle podmínek stanovených orgánem ochrany přírody,

c) likvidace křovinného a dřevinného náletu do výše příspěvku 20.000,-. Kč/ha, zpracování hmoty, svoz a odvezení  náletu podle podmínek stanovených orgánem ochrany přírody,

d) extenzívní pastva do výše příspěvku 8.000,- Kč/ha, při zvláště ztížených podmínkách může být max. příspěvek zvýšen až o 50 % (zvýšené náklady na dopravu zvířat a vody, stavbu dočasných ohradníků, lokality s nízkou úživností porostu),

e) výsadba nelesní zeleně včetně ovocných stromů, především starých a krajových odrůd (solitérní stromy, liniové a skupinové výsadby). Opatření se nevztahuje na výsadbu a obnovu intenzivních sadů,

f) opatření na zlepšování přírodního prostředí zaváděním jiných extenzivních způsobů hospodaření.

Při provádění kosení, likvidace náletu a pastvy pokud místně příslušné sběrné místo uzná, že realizace těchto opatření je ztížena zvlášť náročnými přírodními podmínkami (první kosení u dlouhodobě nekosených luk, příliš hustý dřevinný nálet, silně podmáčené louky, silně svažité či kamenité pozemky apod.), je možné finanční příspěvek navýšit až o 50 %.

V případě, že místně příslušné místo uzná za vhodné, je nutno náklady na provedená opatření vyčíslit zvlášť na kosení, likvidaci a zvlášť na úklid rostlinné hmoty.

V případě, že místně příslušné sběrné místo uzná za vhodné mulčování, je finanční příspěvek snížen  o 50 %.

Finanční prostředky lze přiznat pouze na opatření, na něž se nevztahují dotace Ministerstva zemědělství.

B 2.       Ošetření památných stromů a památných alejí a dalších významných stromů a alejí:

a)       ochrana a uchování památných a dalších významných stromů a alejí.

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % podle rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek pověřené odborné organizace.

C. Podpora druhové rozmanitosti

1.      Sledované cíle:

1.1.        ochrana, uchování a obnova druhové rozmanitosti.

2.      Předměty podpory :

C 1.       Podpora ustupujících populací původních rostlinných i živočišných druhů, jejich přirozených společenstev a stanovišť:

a) vytváření speciálních opatření, např. rozrušování drnu, prohlubování a vytváření tůněk a umělých drobných vodních ploch, podpora populací ohrožených rostlinných i živočišných druhů a společenstev,

b) změna druhově chudých lučních porostů na geneticky a stanovištně druhově bohaté do výše příspěvku 20.000,- Kč/ha,

c) vytváření opatření neinvestičního charakteru na zmírnění bariérového efektu komunikací a staveb.

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % podle rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek pověřené odborné organizace.

C 2.       Opatření k podpoře přírodě blízkého hospodaření v lesích, zejména ve vymezených a schválených  ÚSES a vymezených ptačích oblastech. Pouze na opatření, na něž se nevztahují dotace Ministerstva zemědělství:

a) vytváření opatření vedoucích ke zlepšení stavu lesních porostů a jejich stabilizaci, prováděných nad rámec stanovený zákonem o lesích, zejména ve vymezených a schválených ÚSES a vymezených ptačích oblastech.

Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % podle rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek pověřené odborné organizace.

Článek 10

Kontrola a sankce

1.      Pověřená odborná organizace má povinnost provádět průběžnou kontrolu během realizace opatření a následnou kontrolu v minulých letech realizovaných opatření podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

2.      Pověřená odborná organizace má právo, při zjištění porušení podmínek uvedených v příslušném rozhodnutí, uložit opatření k nápravě na vlastní náklady žadatele.

3.      Pověřená odborná organizace si může kdykoliv během kontroly vyžádat vydání nebo zaslání fotokopií záznamů nebo podkladů žadatele o finanční prostředky na jeho náklady.

4.      O výsledku kontroly musí být pořízen písemný záznam (protokol) podepsaný oprávněným zástupcem sběrného místa a žadatelem.

5.      Žadatel o finanční prostředky je povinen bezpečně a ověřitelně uchovávat všechny záznamy nebo podklady týkající se přiznání finančních prostředků po dobu min. deseti let, počínající běžet od prvního roku následujícího po roce, v němž byly přiznány finanční prostředky. Stejná povinnost se vztahuje i na pověřenou odbornou organizaci.

6.      Při zjištění nesouladu může být žadatel o finanční prostředky vyloučen ministerstvem z jiných podpůrných programů ministerstva.


ODDÍL III.

Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody

Článek 11

Všeobecná ustanovení pro Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody

1.      Organizačně zajišťuje realizaci Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody v rámci Programu samostatné oddělení ve spolupráci s odborem zvláště chráněných částí přírody ministerstva .

Článek 12

Základní podmínky pro poskytování finančních prostředků

1.      Finanční prostředky nelze poskytnout na práce a činnosti:

a)   které jsou jako běžná údržba či péče zákonnou nebo smluvní povinností vlastníků a nájemců pozemků či správců vodních toků; toto ustanovení neplatí, je-li správcem či nájemcem pozemku příjemce (čl. 13),

b)   jejichž cílem je vytváření podmínek pro hospodářské využití,

c)      na které byly uvolněny finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky, z rozpočtu Ministerstva zemědělství, případně jiných zdrojů státního rozpočtu,

d)      investičního charakteru.

Článek 13

Subjekty, kterým mohou být finanční prostředky poskytnuty

1.      Subjekty, kterým mohou být poskytnuty  finanční prostředky v rámci Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody podle těchto směrnice jsou:

      a)            Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,

      b)   Správa chráněných krajinných oblastí České republiky,

      c)   Správa Krkonošského národního parku,

      d)   Správa Národního parku České Švýcarsko,

      e)   Správa Národního parku Podyjí,

      f)    Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava,

(dále jen „příjemce“).

Článek 14

Žádost a postup při jejím vyřizování

1.      K poskytnutí finančních prostředků na realizaci opatření v rámci Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody podává příjemce Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu pro rok 2004 – Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody (dále jen „Žádost“) včetně příloh (příloha č. 12 této směrnice) samostatnému oddělení spolu se seznamem plánovaných opatření (příloha č. 11 této směrnice) a s uvedením odhadu jejich finanční náročnosti, rozdělených do skupin podle pořadí důležitosti. První Žádost se seznamem plánovaných opatření se podává do konce února roku 2004.

K Žádosti a seznamu plánovaných opatření přikládá příjemce i návrh rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků (příloha č. 14 této směrnice) ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. Tento návrh zpracuje ve čtyřech vyhotoveních.

2.      Pokud jsou příjemci poskytovány další finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky, od Ministerstva zemědělství, případně z jiných zdrojů státního rozpočtu, nesmí dojít k jejich souběhu na totéž opatření. Čestné prohlášení příjemce o této skutečnosti je nedílnou přílohou Žádosti.

3.      Samostatné oddělení požádá o odborné stanovisko k Žádosti se seznamem plánovaných opatření odbor zvláště chráněných částí přírody, který je samostatnému oddělení předá do jednoho týdne.

4.      Odbor zvláště chráněných částí přírody může v rámci svého odborného stanoviska určit příjemci opatření (čl. 17), jejichž realizaci je povinen zajistit přednostně, nebo opatření, která realizovat nebude. V případě sporu rozhoduje náměstek ministra-ředitel sekce ochrany přírody.

5.      Změny prováděné v průběhu roku v seznamu plánovaných opatření předloženém podle bodu 4), oznámí příjemce vždy předem písemně samostatnému oddělení, který požádá o odborné stanovisko odbor zvláště chráněných částí přírody. Samostatné oddělení nejpozději do dvou týdnů od obdržení oznámení změn zašle příjemci své vyjádření ke změnám. Pokud toto vyjádření nezašle, považují se změny za schválené.

Článek 15

Poskytování finančních prostředků

1.      Finanční prostředky lze poskytnout na realizaci činností nebo prací, odpovídajících jednotlivým opatřením (čl. 17):

a)    v národních přírodních rezervacích (dále jen „NPR“) a národních přírodních památkách (dále jen „NPP“), a jejich ochranných pásmech,

b)    v národních parcích (dále jen „NP“) a jejich ochranných pásmech,

c)           v chráněných krajinných oblastech (dále jen „CHKO“) a jejich ochranných pásmech,

d)           v přírodních rezervacích (dále jen „PR“) a přírodních památkách (dále jen „PP“) a jejich ochranných pásmech, nacházejících se na pozemcích ve vlastnictví státu, které jsou v majetkové správě žadatele,

e)    v PR a PP  a jejich ochranných pásmech, nacházejících se na pozemcích určených pro účely obrany státu,

(dále jen „předmětná území“).

2.      Finanční prostředky je možno použít jen na opatření realizovaná v souladu s plánem péče o příslušné zvláště chráněné území.

3.      Opatření, která mají být uskutečněna v předmětných územích, pokud o jejich provedení nepožádaly osoby podle čl. 18 odst. 1, musí být příjemcem, podle ustanovení § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, projednána s vlastníky či nájemci pozemků, jichž se týkají.

Článek 16

Způsob uvolňování a vyúčtování finančních prostředků

1.      Finanční prostředky jsou poskytovány z rozpočtu ministerstva, ve kterém jsou účelově vázány na zajišťování Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody.

2.      Samostatné oddělení schválí výši poskytnutých finančních prostředků pro jednotlivé příjemce, vydá rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků a podá žádost o provedení rozpočtového opatření na odbor rozpočtu ministerstva. K vydání rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků je v zastoupení ministerstva oprávněn vedoucí samostatného oddělení nebo jeho pověřený zástupce. Součástí vydaného rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků je i schválený seznam plánovaných opatření.

3.      Finanční prostředky se uvolňují jednotlivým příjemcům rozpočtovým opatřením odboru rozpočtu ministerstva na základě žádosti samostatného oddělení. 

4.      Správa chráněných krajinných oblastí České republiky a správy NP zajistí, aby minimálně 30% uvolněných finančních prostředků na základě první žádosti se seznamem plánovaných opatření bylo využito na opatření, u nichž o úhradu nákladů požádají příjemce osoby podle čl.18 odst. 1.

5.      Do konce roku 2004 předloží příjemce samostatnému oddělení přehled skutečného čerpání finančních prostředků spolu s přehledem skutečně realizovaných opatření.

6.      Pro vyúčtování finančních prostředků u jednotlivých příjemců platí příslušné pokyny Ministerstva financí pro zúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu České republiky v roce 2004.

Článek 17

Předmět podpory

Finanční prostředky se přiznávají na tato opatření:

D.      Péče o zvláště chráněná území a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v předmětných územích

Předměty podpory:

D 1.       Vyhotovení plánu péče a zeměměřické práce v předmětných územích

a) vyhotovení plánu péče nebo jeho části o existující NPR, PR, NPP, PP, a jejich ochranná pásma podle schválené metodiky,

b) vyhotovení dodatku k již schválenému plánu péče o existující NPR, PR, NPP, PP, a jejich ochranná pásma podle schválené metodiky,

c) vyhotovení plánu péče nebo jeho jednotlivých kapitol o NPR, PR, NPP, PP, a jejich ochranná pásma podle schválené metodiky, jako podkladu nezbytného pro jejich vyhlášení,

d) vyhotovení záznamu podrobného měření změn pro určení hranice existujících nebo navrhovaných NPR, PR, NPP, PP, NP a CHKO, a jejich ochranných pásem, včetně vyhotovení seznamu souřadnic (S-JTSK) lomových bodů hranic těchto chráněných území a hranic jejich vyhlašovaných ochranných pásem za účelem jejich evidence v Ústředním seznamu ochrany přírody a provedení záznamu v Katastru nemovitostí,

e) geodetické vytyčení hranic NPR, PR, NPP, PP, NP a CHKO, a jejich ochranných pásem a označení a stabilizace hlavních lomových bodů hranic těchto chráněných území a jejich vyhlášených ochranných pásem v terénu,

f) vyhotovení geometrického plánu pro oddělení reálné části parcely za účelem výkupu pozemku v NPR, PR, NPP, PP, NP a CHKO, a jejich ochranných pásmech, jeho převodu do správy žadatele nebo změny druhu pozemku či způsobu jeho využití na části původní parcely, pokud tento pozemek nebo jeho část je v majetkové správě žadatele.

D 2.       Údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů v předmětných územích

a) provádění pruhového značení hranic NPR, PR, NPP, PP a I. zóny NP, výroba, instalace nebo údržba tabulí vyznačujících předmětná území, hraničních kůlů,

b) výroba, instalace nebo údržba informačních tabulí, dále tabulí usměrňujících pohyb veřejnosti a ostatního vybavení neinvestičního charakteru umístěného v terénu, jehož funkcí je informovat o speciálním režimu daného území a jeho přírodních hodnotách,

c) údržba, oprava nebo budování bariér, zábradlí a jiných zařízení neinvestičního charakteru, usměrňujících pohyb návštěvníků,

d) údržba a opravy turisticky značených cest v NPR, PR, NPP, PP a NP,

e) údržba, oprava nebo budování bariér (oplocení) neinvestičního charakteru proti šíření živočichů patřících ke geograficky nepůvodním nebo invazním druhům, poškozujících zvláště chráněné části přírody.

D 3.       Opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů, působících v předmětných územích

a) odstraňování nepovolených drobných skládek odpadu a odstraňování zbytků nefunkčních technických zařízení, objektů apod., v NPR, PR, NPP, PP a NP,

b) obnova vegetačního krytu, zcela nebo částečně odstraněného při předchozím využíváním pozemků (zakládání trvalých travních porostů, výsadba dřevin apod.), a následná péče o vysazené porosty, pouze na opatření na něž se nevztahují dotace Ministerstva zemědělství,

c) provádění zásahů směřujících k úpravě druhové nebo prostorové skladby lesa směrem k přírodě blízkému stavu,

d) likvidace nebo redukce rostlin nebo živočichů, patřících ke geograficky nepůvodním nebo invazním druhům, poškozujících zvláště chráněné části přírody,

e) obnova přírodě blízkého stavu přirozených útvarů a jevů neživé přírody poškozených lidskou činností,

f) opatření zabraňující projevům eroze způsobené lidskou činností, včetně likvidace jejích následků, tvorba biologických protierozních opatření např. zakládání trvalých travních porostů z  přírodě blízké a stanovištně odpovídající bylinno-travinné směsi místního původu (max. příspěvek 20.000,- Kč/ha), výsadba solitérních dřevin nebo porostů dřevin na pozemcích mimo les (solitérní stromy, liniové a skupinové výsadby), a následná péče  o vysazené porosty, pouze na opatření na něž se nevztahují dotace Ministerstva zemědělství,

g) přemisťování populací zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů z prostorů určených k takovému způsobu využívání, který vylučuje jejich další existenci nebo opatření neinvestičního charakteru ke zmírnění bariérového efektu komunikací a staveb.

D 4.       Opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž ochranu byla předmětná území zřízena nebo existenci zvláště chráněného druhu

a) provádění v současnosti nevýnosných tradičních hospodářských činností na zemědělské půdě nebo na rybnících, kterými se udržuje žádoucí druhová skladba nebo prostorová struktura chráněných ekosystémů nebo stanovišť zvláště chráněných rostlin či živočichů (kosení luk a rákosin – max. příspěvek 7.000,- Kč/ha při kosení lehkou mechanizací a max. příspěvek 12.000,- Kč/ha při ručním kosení; při zvláště ztížených podmínkách může být max. příspěvek zvýšen až o 50 %, při mulčování bude max. hranice příspěvku snížena o 50 %; extenzívní pastva max. příspěvek 10.000,- Kč/ha, při zvláště ztížených podmínkách může být max. příspěvek zvýšen až o 50 % - zvýšené náklady na dopravu zvířat a vody, stavbu dočasných ohradníků, lokality s nízkou úživností porostu, letnění rybníků - všechny způsoby - nebo zimnění rybníků, řízená regulace vodní vegetace pomocí biomelioračních zásahů, kosení v litorálním nebo příbřežním pásmu, ručně nebo za pomocí lehké mechanizace apod.), pouze na opatření na něž se nevztahují dotace Ministerstva zemědělství,

b) provádění prací (odvětvování, krácení kmenů, odkorňování apod.) nezbytných k bezpečnému ponechávání dřeva určeného k zetlení v lesních porostech v NPR, PR, NPP, PP a NP,

c) zajištění osiva místního původu stanovištně původních dřevin a následně sadebního materiálu těchto dřevin, pro umělou obnovu lesa,

d) vysazování stanovištně původních melioračních a zpevňujících dřevin nad rámec stanovený vyhláškou č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů a vysazování nebo udržování hospodářsky nevýznamných druhů dřevin přirozené skladby a jedle bělokoré v lesních porostech a následná ochrana provedených výsadeb a následná péče o vysazené porosty,

e) používání k přírodě šetrných technologií při zajišťování péče o lesy ve zvláště chráněných územích,

f) zajištění ošetření památných stromů a dalších významných stromů a alejí,

g) podpora populací ohrožených rostlinných i  živočišných druhů a společenstev realizací speciálních činností (např. rozrušování drnu, pravidelná likvidace nežádoucího náletu dřevin, péče o hnízdiště a zimoviště apod.),

h) budování zařízení a objektů sloužících úpravě vodního režimu ve prospěch zvláště chráněné části přírody,

i) změna druhové skladby nebo snížení hustoty rybí obsádky v rybnících (např. z důvodu přirozeného poklesu hladiny vody, dočasného záměrného snížení hladiny vody apod.),

j) zajišťování původního rostlinného nebo živočišného materiálu a praktická záchrana zanikajícího genofondu původních druhů nebo místních ohrožených ekotypů za účelem následné repatriace nebo reintrodukce,

k) repatriace nebo reintrodukce zvláště chráněných rostlin nebo živočichů včetně následné péče o výsadby rostlin nebo vysazené populace živočichů,

l) údržba geologických profilů,

m) změna druhově chudých lučních porostů na geneticky a druhově bohaté porosty (max. příspěvek do výše 20 000,- Kč/ha) odpovídající stanovišti,

n) oplocení míst cenných z pohledu ochrany přírody, která jsou součástí pasených ploch (max. příspěvek 60,- Kč/na běžný metr dřevěného oplocení),

o) podpora zachování extenzivního hospodaření na pozemcích v I. zóně NP a CHKO (max. příspěvek 3.000,- Kč/ha), podmínkou je nezařazení pozemku do kompenzací s environmentálními omezeními (E-LFA v rámci HRDP).

Článek 18

Postup při realizaci opatření

1.      Na příjemce se mohou obracet se Žádostí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci opatření v zájmu ochrany přírody v roce 2004 podle čl. 18 odst. 1 směrnice – Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody (dále jen „Žádost“) včetně příloh (příloha č. 13 této směrnice) o finanční příspěvek na realizaci opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny na pozemcích v předmětných územích tuzemské osoby, které jsou vlastníky a nájemci těchto pozemků, nebo mají souhlas a pověření vlastníka pozemků k realizaci opatření. Tyto Žádosti musejí být příjemci předány nejpozději do 30. 6. 2004.

2.      Opatření, která by měla být v daném období uskutečněna, musí příjemce projednat s vlastníky a nájemci pozemků, jichž se budou týkat.[7] Nejprve se s nimi projedná možnost, že by určité opatření provedli sami bezúplatně, popř. za úplatu, vyžádá-li si realizace opatření finanční zajištění. Toto neplatí pro opatření podporovaná na základě Žádostí osob podle čl. 18 odst. 1.

3.      Pokud vlastník nebo nájemce pozemku odmítne opatření provést, příjemce jej informuje, že orgán ochrany přírody je oprávněn podle § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. provádět potřebná opatření sám nebo prostřednictvím jiné osoby a seznámí jej se záměrem opatření, která zamýšlí uskutečnit, pokud možno se všemi podrobnostmi včetně jejich časového harmonogramu.

4.      O projednání musí být sepsán protokol (příloha č. 8 této směrnice), který bude obsahovat sjednané podmínky a který potvrdí vlastníci (popř. nájemci) i pověřený zástupce příjemce  svými podpisy.

5.      U opatření podle čl. 17 předmětu podpory D1. c), d) a e), která se realizují v souvislosti s přípravou jmenovitě uvedeného nově vyhlašovaného zvláště chráněného území, je třeba zajistit předchozí písemný souhlas s tímto záměrem od orgánu ochrany přírody příslušného k vyhlášení území.

6.      Protokol o projednání může být nahrazen odkazem na projednaný a schválený plán péče, pokud je navržené opatření součástí plánu péče a pokud byl při jeho projednávání vlastník a nájemce řádně informován. Protokol nebo písemný odkaz na projednaný a schválený plán péče se přikládá k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci opatření.

7.      Osoby žádající o příspěvek na opatření podle čl. 18 odst. 1 dokládají svou Žádost též dokumentací opatření, doložením vlastnických vztahů a prohlášením, že opatření není podporováno ze Státního fondu životního prostředí České republiky, z rozpočtu Ministerstva zemědělství, případně jiných zdrojů státního rozpočtu.

8.      Následně pak příjemce uzavře smlouvu o dílo nebo objednávku se zhotovitelem o realizaci opatření.

9.      Příjemce provádí průběžně kontrolu plnění uzavřených smluv o dílo nebo objednávek se zhotoviteli realizujícími jednotlivá opatření.

Článek 19

Uzavírání smluvních vztahů

1.      Provedení prací a opatření se zajišťuje smlouvou o dílo. Vzory smluv o dílo jsou přílohou těchto směrnice (Příloha č. 7 této směrnice). Smlouva o dílo se uzavírá podle § 536 a následujících obchodního zákoníku nebo podle § 631 a následujících občanského zákoníku.

1.1.     Smluvní stranou – zhotovitelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede příslušné dílo. Zhotovitelem by měl být především vlastník nebo nájemce pozemku nebo osoba podle čl. 18 odst. 1.

1.2.     Druhou smluvní stranou - objednatelem je příjemce podle čl. 13, který obdržel od ministerstva příslušné účelově vázané finanční prostředky. Smlouvu o dílo je oprávněn uzavírat statutární orgán příjemce, pokud tím nepověří jinou osobu.

2.      Jedná-li se o opatření jehož cena za provedení nepřesáhne 10.000,- Kč, lze místo uzavření smlouvy o dílo provedení zakázky objednat písemnou objednávkou, pokud se jedná o zhotovitele, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající. Objednávka musí obsahovat základní údaje o objednateli a zhotoviteli, dále o předmětu objednávky a o ceně.

3.      Žadatel je povinen postupovat podle zákona č. 199/1994 Sb.

4.      Smlouvy o dílo se uzavírají vždy na určitou činnost, popřípadě na opakovanou činnost či na více činností, které musí být podrobně specifikovány včetně určení místa, rozsahu prací v plošných, objemových, či jiných jednotkách a přesného popisu všech pracovních úkonů. Ve smlouvě musí být uvedeno i označení příslušného opatření Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody Programu péče o krajinu v roce 2004. Určení místa musí být dáno platným názvem zvláště chráněného území nebo u biotopu druhu přesným názvem katastrálního území, v kterém se biotop nachází, popisem té jeho části (lokality), na níž má být činnost provedena (včetně čísla parcely), a přesným situačním náčrtem. Ve smlouvě o dílo musí být stanovena doba, do kdy bude činnost provedena. Tato doba však nesmí překročit 30. 11. 2004 (poskytnuté finanční prostředky jsou zúčtovatelné pouze v daném kalendářním roce).

5.      Vzhledem k nutnosti proplacení realizovaných smluv a objednávek v řádném termínu je zhotovitel prací povinen uplatnit nárok u objednatele na úhradu provedených prací nejpozději do 30. 11. 2004.

Článek 20

Použití rozpočtových prostředků

Příjemce je povinen používat poskytnuté finanční prostředky k danému účelu co nejhospodárnějším způsobem a s maximální efektivností.[8] Tyto finanční prostředky mohou být použity pouze k účelům, pro které byly určeny.

Článek 21

Oznámení finančnímu úřadu

Příjemce je povinen řídit se ustanoveními zákona ČNR č. 337/1992 Sb. (příloha č. 9 této směrnice).

Článek 22

Evidence, dokumentace, vyhodnocování a další sledování provedených zásahů

1.      Každé provedené opatření musí být příjemcem zdokumentováno a zaevidováno. Odborná dokumentace popisného charakteru může být, pokud je to účelné, doplněna fotografickou dokumentací (před provedením a po provedení opatření). Opatření musí být příjemcem  odborně vyhodnocována a sledována, podle povahy zásahu a typu stanoviště, a to zpravidla v delším časovém úseku. Výjimku tvoří vyhotovení plánů péče, instalace tabulí, provedení geodetických prací, označení hranic a podobná, čistě technická opatření. Způsob  a rozsah odborného vyhodnocení a sledování je blíže specifikován v plánu péče nebo v záchranném programu zvláště chráněných druhů.

2.      Příjemce zajistí zpracování všech sumarizačních výstupů a informací o realizaci Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody na základě požadavku samostatného oddělení.

Článek 23

Kontrola, uvolňování a vyúčtování finančních prostředků

1.      Po provedení zásahu je příjemce povinen zkontrolovat, jak byly dodrženy podmínky smlouvy o dílo. O provedení kontroly sepíše příjemce se zhotovitelem protokol (příloha č. 10 této směrnice) o převzetí realizovaných opatření.

2.      Protokol o převzetí realizovaných opatření, podepsaný zástupcem příjemce a zhotovitele, je spolu s účetními doklady podkladem k finančnímu vypořádání.

3.      Finanční prostředky jsou uvolňovány na základě smlouvy o dílo, protokolu o převzetí realizovaných opatření a vystavené faktury nebo vyúčtování převodem finančních prostředků z účtu příjemce.

4.      Příjemce je povinen kontrolovat i v minulosti realizovaná opatření.

 

ODDÍL IV

Článek 24

Studie a odborné publikace

1.      Z Programu lze poskytnou i příspěvek na zpracování studií a odborných publikací jako podkladů pro účelné vynakládání finančních prostředků v rámci Programu.

2.      Náměty na zpracování studií a publikací se předkládají odboru zvláště chráněných částí přírody nebo odboru ekologie krajiny a lesa písemnou formou prostřednictvím samostatného oddělení náměstkovi ministra-řediteli sekce ochrany přírody a krajiny ke schválení, a to v rozsahu finančních prostředků vyčleněných v Programu na tyto činnosti (odbornými garanty jsou pro území zvláště chráněných částí přírody odbor zvláště chráněných částí přírody, Správa chráněných krajinných oblastí ČR a Správy jednotlivých národních parků, pro tzv. volnou krajinu odbor ekologie krajiny a lesa a Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – v souladu s územním působením těchto útvarů podle oddílů II a III této směrnice. Žádost se v tomto případě nepodává. Finanční prostředky na zpracování studií a odborných publikací schvaluje náměstek ministra-ředitel sekce ochrany přírody a krajiny. Poté samostatné oddělení připraví žádost o provedení rozpočtového opatření na objednatele, kterými jsou přímo řízené organizace sekce ochrany přírody a krajiny, popř. v rámci ministerstva odbor vnějších vztahů (ediční činnost). Tyto útvary zabezpečí, event. ve spolupráci s dalšími útvary ministerstva, zpracování schválených studií a odborných publikací. Objednatel zašle vyhotovení díla samostatnému oddělení a to jej předá odboru zvláště chráněných částí přírody nebo odboru ekologie krajiny a lesa k odsouhlasení a dalšímu využití.


ODDÍL V

Článek 25

Závěrečná ustanovení

1.      Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení ministrem životního prostředí a platí pro rok 2004.

2.      Zrušuje se směrnice MŽP č. 2/2003, pro rok 2003 k Programu péče o krajinu.

 

Odborný gestor: samostatné oddělení administrace programů a majetku2

Zpracovatel: Ing. Petr Pařízek

 RNDr. Libor Ambrozek

ministr

Přílohy k Podprogramu péče o krajinu (A – C):

1.        Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2004 - Podprogram péče o krajinu (vzor)

2.        Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2004 - Podprogram péče o krajinu (vzor)

3.        Protokol o převzetí realizovaných opatření v rámci Podprogramu péče o krajinu z Programu péče o krajinu pro rok 2004, pro něž byly poskytnuty finanční prostředky (vzor)

4.        Čestné prohlášení o vlastnictví pozemků (doporučený vzor)

5.        Čestné prohlášení o nájmu pozemků (doporučený vzor)

6.        Adresář místně příslušných sběrných míst Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky

 

Přílohy k Podprogramu péče o zvláště chráněné části přírody (D):

7.        Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku a občanského zákoníku (vzory)

8.        Protokol o výsledcích jednání za účelem zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve smyslu § 68 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (vzor)

9.        Ohlášení o úhradě fyzické osobě (vzor)

10.     Protokol o převzetí realizovaných opatření

11.     Seznam plánovaných opatření

12.     Žádost o poskytnutí finančních prostředků z Programu péče o krajinu pro rok 2004 - Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody (vzor)

13.     Žádost o poskytnutí finančních prostředků na opatření realizované v zájmu ochrany přírody v roce 2004 podle čl. 18 odst.1 směrnice - Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody (vzor)

14.     Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu péče o krajinu v roce 2004 - Podprogram péče o zvláště chráněné části přírody (vzor)

15.     Čestné prohlášení o vlastnictví pozemků (doporučený vzor)

16.     Čestné prohlášení o nájmu pozemků (doporučený vzor)

17.     Pověření k realizaci opatření (doporučený vzor)


[1]  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

[2]  Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 67/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 344/1992 Sb., zákon ČNR o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, atd.

[3]  Od nabytí účinnosti příslušného příkazu ministra životního prostředí o změně organizačního řádu Ministerstva životního prostředí.

[4]  §14, odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.

[5]  Usnesení vlády č. 569/2002, o Způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2003 a usnesení vlády č. 1084/2002, o změně usnesení vlády z 5. června 2002 č. 569 o Způsobu převádění finančních prostředků ze státního rozpočtu (státních fondů) do rozpočtů obcí a krajů v roce 2003 – tato usnesení jsou platná a účinná i v roce 2004.

[6]  Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.

[7]  § 68 odst. 3 a 4 zákona č. 114/1992 Sb.

[8]  Zákon č. 218/2000 Sb.

Přílohy ke stažení naleznete zde:

http://www.env.cz/envdn.nsf/01a7537d7910cc39c125696f004acf25/f268b7bf7646ce58c1256e24004a9c9f?OpenDocument

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí